Tiedote 15.11.2017

Kohdeavustusten haku sosiaalista toimintaa ja terveyden edistämistyötä harjoittaville yhdistyksille ja järjestöille vuonna 2018

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
 

1) edellyttäen, että kuntayhtymän valtuusto hyväksyy vuoden 2018 talousarvion

2) julistaa vuoden 2018 kohdeavustukset haettavaksi sosiaalista toimintaa ja terveyden edistämistyötä harjoittaville järjestöille ja yhdistyksille. Hakuaika on 20.11. - 29.12.2017. Avustushakemukset tulee toimittaa 29.12.2017 klo 15 mennessä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle erillisen hakuohjeen ja hakulomakkeen mukaisesti

3) edellyttää, että avustettavien järjestöjen toiminta tukee kuntayhtymän perustehtävää: 1) edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta, 2) kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja ja 3) toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, laatua ja potilasturvallisuutta

4) vuonna 2018 järjestöille myönnettäviä kohde- ja toiminta-avustuksia voivat hakea kuntayhtymän toiminta-alueella (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi) toimivien alueellisten järjestöjen lisäksi myös sellaiset järjestöt ja yhdistykset, joiden toiminta on kuntakohtaista ja/tai paikallista. Avustusta hakevan järjestön tai yhdistyksen toiminnasta tulee olla näyttöä vähintään yhden vuoden ajalta.

5) että mikäli maksettua avustusta ei voida käyttää myönnettyyn tarkoitukseen, hakijan tulee palauttaa maksettu avustus tai sen osa Kainuun sotelle,

6) että hakuohjeita on noudatettava ja avustuspäätökseen liitetään ehto, joka mahdollistaa takaisinperinnän, mikäli avustuspäätös kumotaan muutoksenhaun johdosta ja

7) että määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta käsittelyyn.
 

Avustusten myöntäminen perustuu seuraaviin periaatteisiin:
 

1. Avustuksen myöntäminen perustuu tarkoituksenmukaisuus- ja tarveharkintaan.

2. Avustus on aina osarahoitus.

3. Kohdeavustusta ei voida myöntää sellaiseen yhdistyksen tai järjestön toimintaan tai hankkeisiin, jotka edellyttävät jatkuvan toiminnan rahoittamista kuntayhtymän talousarviossa.

4. Tukemisella ei saa olla kilpailua vääristäviä vaikutuksia yritystoimintaan.

5. Toiminta on Kainuun soten strategian mukaista terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa.

6. Valmistelussa ja päätöksenteossa otetaan huomioon hakijan muualta saamat avustukset.

Hakuohjeessa on tarkemmat ohjeet myöntämisperusteista, pakollisista liitteistä, ohjeistus selonteosta avustuksen käytöstä ja maksatuksesta.
 

Hakuun liittyvät lomakkeet (word):

 
Hakuun liittyvät lomakkeet (pdf):

 
Hakulomake- ja ohje ovat saatavilla myös Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kirjaamosta, puh. 08 615 54206 ja Kajaanin kaupungin infosta osoitteesta Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 1.11.2017 § 311