Tiedote 19.11.2018

Kohdeavustusten haku sosiaalista toimintaa ja terveyden edistämistyötä harjoittaville järjestöille ja yhdistyksille vuonna 2019

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

1) edellyttäen, että kuntayhtymän yhtymävaltuusto hyväksyy vuoden 2019 ta­lous­ar­vion 

2) julistaa vuoden 2019 kohdeavustukset haet­ta­vak­si sosiaalista toimintaa ja terveyden edis­tä­mis­työ­tä harjoittaville järjestöille ja yhdistyksille. Hakuaika on 19.11.–14.12.2018. Avus­tus­ha­ke­muk­set tulee toimittaa 14.12.2018 klo 15 mennessä Kainuun sosiaali- ja ter­vey­den­huol­lon kuntayhtymälle erillisen hakuohjeen ja ha­ku­lo­mak­keen mukaisesti 

3) edellyttää, että avustettavien järjestöjen toiminta tukee kun­ta­yh­ty­män perustehtävää: 1) edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hy­vin­voin­tia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta, 2) ka­ven­taa väestöryhmien välisiä terveyseroja ja 3) toteuttaa väestön tar­vit­se­mien palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, laatua ja po­ti­las­tur­val­li­suut­ta 

4) vuonna 2019 järjestöille myönnettäviä kohde- ja toiminta-avustuksia voi­vat hakea kuntayhtymän toiminta-alueella (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuh­mo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi) toimivien alu­eel­lis­ten järjestöjen lisäksi myös sellaiset järjestöt ja yhdistykset, joi­den toiminta on kuntakohtaista ja/tai paikallista. Avustusta hakevan jär­jes­tön tai yhdistyksen toiminnasta tulee olla näyttöä vähintään yh­den vuoden ajalta.

5) että mikäli maksettua avustusta ei voida käyttää myönnettyyn tarkoitukseen, hakijan tulee palauttaa maksettu avustus tai sen osa Kainuun sotelle, 

6) että hakuohjeita on noudatettava ja avustuspäätökseen liitetään ehto, joka mahdollistaa takaisinperinnän, mikäli avustuspäätös kumotaan muutoksenhaun johdosta,

7) että avustuksen käytöstä yhdistys raportoi Kainuun sotelle toimintavuoden lopussa ja 

8) että määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Päätöksenteko perustuu seuraaviin periaatteisiin:

1. Avustuksen myöntäminen perustuu tarkoituksenmukaisuus- ja tarveharkintaan.
2. Avustus on aina osarahoitus.
3. Kohdeavustusta ei voida myöntää sellaiseen yhdistyksen tai järjestön toimintaan tai hankkeisiin, jotka edellyttävät jatkuvan toiminnan rahoittamista kuntayhtymän vuosittaisessa talousarviossa. 
4. Tukemisella ei saa olla kilpailua vääristäviä vaikutuksia yritystoimintaan.
5. Toiminta on Kainuun soten strategian mukaista terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa.
6. Valmistelussa ja päätökseteossa otetaan huomioon hakijan muualta saamat avustukset.

Hakuohjeessa on tarkemmat ohjeet myöntämisperusteista, pakollisista liitteistä ja maksatuksesta.

Hakuohje ja hakulomake ovat saatavissa myös Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kirjaamosta, puh. 08 615 54206 ja Kajaanin kaupungin infosta osoitteesta Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 31.10.2018 § 235

Lisätietoja asiasta antaa vs. terveyden edistämisen erikoissuunnittelija Merja Vikström, puh. 044 797 0419, sähköposti: merja.vikstrom@kainuu.fi