Tiedote 23.06.2021

Kajaanin uudet koronarajoitukset voimassa kesäkuun loppuun saakka

Kainuussa koronan ilmaantuvuus on 36,1 / 100 000 / 14 vrk. Kajaanilaisista 51,2% on rokotettu kerran ja 15,5% kahdesti. Vain 80 vuotta täyttäneiden osalta rokotekattavuus kahteen kertaan rokotettujen osalta on yli 80%.

Rajoituksia tarvitaan koska rokotekattavuus ei riitä estämään tautia eikä vähennä riittävästi vakavien tautitapausten riskiä kun kysymys on toistaiseksi yleisvarallisesta tartuntataudista.

Ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä to­te­si tiistaina 22.6. kokouksessaan, et­tä Ka­jaa­nin kau­pun­ki on siir­ty­nyt kiih­ty­mis­vai­hee­seen, mut­ta muu Kai­nuu säi­lyy pe­rus­ta­sol­la. Tartuntatautilain 58§ mukaista päätösvaltaa käyttää aluettaan koskevissa asioissa kunta. Kainuun kunnat ovat perussopimuksessa siirtäneet päätösvallan Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle. Päätösvalta on edelleen delegoitu tartuntatautilain 58§ osalta 30.6.2021 saakka yhtymähallitukselta kuntayhtymän johtajalle, terveysjohtajalle ja pandemiapäällikölle.

Koor­di­naa­tio­ryh­mä päät­ti tiistaina 22.6. seu­raa­vis­ta Ka­jaa­nia kos­ke­vis­ta toi­mis­ta ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen hil­lit­se­mi­sek­si:

  • Ka­jaa­nis­sa kaik­ki 12 vuot­ta täyt­tä­nei­den jär­jes­te­tyt jul­ki­sen sek­to­rin si­säak­ti­vi­tee­tit kes­key­te­tään 2 vii­kok­si ja sa­maa suo­si­tel­laan yri­tyk­sil­le, yh­tei­söil­le, seu­roil­le 6.7.2021 saakka
  • Jul­kis­ten ti­lo­jen käyt­tä­jä­mää­rät ra­ja­taan puo­leen
  • Yli 10 hen­ki­lön yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia ei pi­dä jär­jes­tää 29.6. saak­ka
  • Suo­si­tel­laan vält­tä­mään kaik­kia si­sä­ti­lois­sa ta­pah­tu­via oman per­heen ul­ko­puo­li­sia lä­hi­kon­tak­te­ja
  • Kai­nuun so­te kiel­tää Ka­jaa­nis­sa si­sä­ti­lois­sa yli kym­me­nen ja ul­ko­ti­lois­sa yli 50 hen­gen ta­pah­tu­mat 30.6.2021 saak­ka. Tä­tä suu­rem­pia ti­lai­suuk­sia voi­daan kui­ten­kin jär­jes­tää nou­dat­taen OKM:n ja THL:n 31.5.2021 päi­vit­tä­mää oh­jet­ta. (https://bit.ly/3zPUyG8 )

Rajoituksia tarkastellaan seuraavan kerran 29.6. koordinaatioryhmän kokouksessa.

Kainuun sote kehottaa hakeutumaan koronatestiin matalalla kynnyksellä. Ajanvaraus omasote –palvelun kautta tai soittamalla 040 165 0020. Koronatestin tulosta tulee odottaa kotona. Koronavilkun käyttöä suositellaan edelleen.

Jo annetut rokotusajat ovat voimassa, uusia ei anneta toistaiseksi

Kaikki jo annetut rokotusajat ovat voimassa. Kainuuseen tulee lähiviikkojen ajan n. 3000 rokoteannosta viikossa, toimitusmäärät vastaavat huhtikuun toimitusmääriä. Tästä johtuen rokotukset riittävät huhtikuussa rokotettujen 2. annoksiin mutta eivät uusiin rokotuksiin. Ajanvarauslinja avataan heti kun Kainuuseen saadaan tarvittava määrä rokotteita ja siitä tiedotetaan erikseen.