Tiedote 01.10.2020

Kainuussa 5 uutta koronatartuntaa, altistumisia kajaanilaisessa No-Pan auton autolíikkeessä sekä eri puolella Kainuuta

Ristijärvellä on tiistaina 29.9. todettu kaksi koronatartuntaa karanteenissa olleilla henkilöillä. Tämän lisäksi Ristijärvellä on torstaina 1.10. todettu kaksi tartuntaa. Toisen henkilön myötä on mahdollisia altistumisia tapahtunut ainakin 30.9. Kajaanin Citymarketissa ja aiemmin syyskuun lopussa Sotkamon Lidlissä, sekä mahdollisesti myös muualla Kajaanin, Sotkamon ja Ristijärven alueella. Toisen tartunnan saaneen myötä joukkoaltistuminen on tapahtunut ainakin No-Pan auton Kajaanin liikkeessä 25.9. alkaen sekä eri paikoissa Kainuun ulkopuolella. No-Pan autossa 25.9. – 1.10.2020  asioineita henkilöitä pyydetään hakeutumaan koronatestiin matalalla kynnyksellä. Todettuja tapauksia ryppäässä on torstai-iltapäivään mennessä 5 ja altistuneita noin 20-30.

Mi­kä­li epäi­let saa­nee­si ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan

Mi­kä­li epäi­let ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, tee tes­ti omao­lo.fi pal­ve­lus­sa ja ole yh­tey­des­sä päi­vys­ty­sa­pu­nu­me­roon 116 117 tai oma­so­te.kai­nuu.fi

Näy­te CO­VID-19-tut­ki­mus­ta var­ten ote­taan kai­kil­ta hen­ki­löil­tä, joil­la on ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tioon so­pi­via oi­rei­ta tai joil­la lää­kä­rin ar­vion pe­rus­teel­la on ai­het­ta epäil­lä ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Koh­den­ta­ma­ton­ta oi­reet­to­man väes­tön tes­taus­ta ei kui­ten­kaan ole tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta teh­dä.

Kai­nuun so­ten näyt­tee­not­to Ka­jaa­nin alueel­la ta­pah­tuu KAKSn pan­de­mia­vas­taa­no­tol­la ja muis­sa kun­nis­sa ter­vey­sa­se­mil­la. Hen­gi­tys­tiein­fek­tio-oi­rei­sen tu­lee ol­la yh­tey­des­sä pu­he­li­mit­se omaan ter­vey­sa­se­maan tai 116 117 pääs­täk­seen näyt­tee­not­toon. Kai­nuun so­te kun­tayh­ty­män toi­mi­pis­teis­sä suo­ri­tet­ta­va CO­VID-19 ko­ro­na­vi­rus­tes­taus on po­ti­laal­le tar­tun­ta­tau­ti­lain no­jal­la mak­su­ton.

Kai­nuun kes­kus­sai­raa­las­sa ole­va Dri­ve In tes­taus­paik­ka mah­dol­lis­taa tes­tauk­sen ul­ko­ti­lois­sa, jo­ka on ris­kit­tö­mäm­pää se­kä tes­taa­jien et­tä tes­tat­ta­van kan­nal­ta. Tes­tau­sa­jan saat soit­ta­mal­la 116 117 tai va­raa­mal­la sen Oma­so­te -pav­le­lus­ta omasote.kainuu.fi  Link­ki etu­si­vul­la). On erit­täin tär­keää, et­tä hen­gi­tys­tieoi­rei­set ha­keu­tu­vat vii­vy­tyk­set­tä tes­tat­ta­vak­si. Tes­ti­tu­los saa­daan tyy­pil­li­ses­ti al­le vuo­ro­kau­des­sa. Testitulos ilmoitetaan tekstiviestillä ja omasotessa.

Kai­nuu­lai­nen voi ha­lu­tes­saan käyt­tää myös Ter­veys­ta­lon tai Me­hi­läi­sen tes­ti­pal­ve­lua THL:n CO­VID-19 tes­taa­misk­ri­tee­ris­tön täyt­tyes­sä. Tes­taa­misk­ri­tee­ris­tön täyt­tyes­sä Kai­nuun SO­TE-kun­tayh­ty­mä kom­pen­soi oman tes­ti­kus­tan­nuk­sen­sa suu­ruu­den suo­raan tes­tin suo­rit­ta­jal­le. Kom­pen­saa­tion suu­ruus 1.10. al­kaen on 75e alv 0% tes­ti aiem­man 106e/tes­ti ase­mas­ta oma­kus­tan­ne­hin­nan las­kun vuok­si. Yli­me­ne­vän osuus jää­ it­se mak­set­ta­vak­si. Me­net­te­ly on voi­mas­sa tois­tai­sek­si.

Hä­tä­ti­lan­tees­sa soi­ta 112.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa asiasta seuraavan kerran perjantaina 2.10.