22.12.2016

Kainuun soten yhtymävaltuuston päätöksiä 21.12.2016

Kainuun soten yhtymävaltuuston päätöksiä 21.12.2016


Asia 3 Talouden seurantaraportti 1.1.–31.8.2016


Yhtymävaltuusto merkitsi tiedoksi talousarvion 2016 osavuosiraportin 1.1.–31.8.2016. 


Asia 4 Kainuun soten talousarvio 2017 ja -suunnitelma vuosille 2018–2020


Yhtymävaltuusto hyväksyi talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman vuosille 2018–2020 sekä talousarviokirjaan tehdyt investointiosan muutokset Uusi sairaala -hankkeen osalta.

Kainuun soten vuoden 2017 talousarvion mukaan toimintakulut vuodelle 2017 (Kainuun Työterveys -liikelaitos mukaan lukien) ovat 329,5 miljoonaa euroa. Liikelaitos mukaan lukien vuoden 2017 talousarvio on 0,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja ilman liikelaitosta 0 (nolla) euroa ylijäämäinen. Kuntakokouksessa sovittu maksuosuus on 276 milj. euroa ja maksuosuus nousee kuluvan vuoden maksuosuudesta 0,7 %.

Talousarviossa 2017 toimintatuotot nousevat 0,6 % vuoden 2016 käyttösuunnitelmaan verrattuna. Toimintakulut vastaavasti laskevat -0,9 % kuluvan vuoden käyttösuunnitelmaan verrattuna. Vuoden 2016 toteumaennusteeseen verrattuna talousarvioesityksen toimintakulut pysyvät ennallaan.


Asia 5 Arviointikertomus vuodelta 2015


Yhtymävaltuusto merkitsi tiedoksi vuoden 2015 arviointikertomuksen, jota on täydennetty tulosalueiden laatimilla vastineilla.


Asia 6 Kainuun uuden sairaalan rakentamispäätös  


Asiasta lähetetään erillinen tiedote ke 21.12.2016.


Asia 7 Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut vuosille 2017 ja 2018  


Yhtymävaltuusto päätti, Kainuun soten hallinnon ja talouden tarkastuspalvelujen suorittajaksi tilikausille 2017 ja 2018 valittiin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Yhtymävaltuusto valtuutti tarkastuslautakunnan päättämään mahdollisten optiovuosien (1–2) käytöstä.


Asia 8 Kainuun soten riskienhallintasuunnitelma 2016–2018  


Yhtymävaltuusto merkitsi tiedoksi Kainuun soten riskienhallintasuunnitelman 2016–2018.


Asia 9 Valtuustoaloite: Aloite liukuesteiden hankinnan kustannusten selvittämisestä  


Yhtymävaltuusto merkitsi tiedoksi hallituksen päätöksen, että Vasemmistoliiton valtuustoaloite liukuesteiden hankinnan kustannusten selvittämisestä ei anna aihetta toimenpiteisiin, mutta yhteistyötä vanhusneuvostojen kanssa kehitetään tapaturmien ehkäisemiseksi. 

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti yhtymävaltuuston kokouksessa 21.12.2015, että Kainuun sote selvittäisi, millaiset kustannukset tulisivat liukuesteiden hankkimisesta kenkiin yli 70-vuotiaille kainuulaisille.


Asia 10 Eron myöntäminen Unto Sirkeiselle Kainuun soten hallituksen jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta  


Yhtymävaltuusto päätti myöntää Unto Sirkeiselle eron Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksen jäsenyydestä. Puolangan kunnan uudeksi edustajaksi nousee Anna-Kaarina Uusitalo ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Mari Haapalainen.


Asia 11 Valtuustoaloite: Päättäjät tutustumaan kotihoitoon


Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti, että yhtymähallituksen – ja valtuuston jäsenille järjestetään vapaaehtoinen mahdollisuus tutustua Kainuun soten järjestämään ja ostamaan palveluun hoivakodeissa ja muissa laitoksissa sekä halutessaan osallistua avustaviin tehtäviin käytännön arkeen tutustumiseksi.


Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti myös, että yhtymähallituksen – ja valtuuston jäsenille järjestetään vastaava mahdollisuus tutustua myös kotipalvelujen toimintaan esimerkiksi kiertämällä kotipalvelutyöntekijän mukana ja halutessaan toimia avustavana työparina.


Asia 12 Valtuustoaloite


Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (24.4.2015/523) on tullut voimaan 1.12.2015. Lain 5 §:n mukaan kunta huolehtii ehkäisevän päihdetyön tarpeen mukaisesta organisoinnista alueellaan ja nimeää ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavan toimielimen.


Kuntayhtymän voimassa olevan perussopimuksen 3 §:n mukaan kuntayhtymän tehtävänä on järjestää kaikki kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut alueellaan lukuun ottamatta lasten päivähoitoa.


Valtuutettu Jussi Y. Hyry esitti, että yhtymävaltuusto velvoittaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitusta ryhtymään toimiin lain 24.4.2015/523 noudattamisesta, nimeämään kyseisen lain mukaisen toimielimen ja varaamaan riittävät taloudelliset resurssit toimielimelle sen lakisääteisen tehtävän toteuttamista varten.

 

Lisätietoja: 

http://mfilesotto.kainuu.fi/portaali/kainuunsote/view/22709/meeting/83

Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto 044 777 3033, maire.ahopelto@kainuu.fi