Tiedote 20.06.2018

Kainuun soten yhtymävaltuuston päätöksiä 20.6.2018

Li­sä­tie­to­ja ja liit­teet:

http://mfi­le­sot­to.kai­nuu.fi/por­taa­li/kai­nuun­so­te

Kun­tayh­ty­män joh­ta­ja Mai­re Aho­pel­to 044 777 3033

 

Asia 3 Arviointikertomus vuodelta 2017

 Yhtymävaltuusto hyväksyi vuoden 2017 arviointikertomuksen. Sen mukaan Kainuun sote on onnistunut monissa tavoitteissaan, kuten esimerkiksi alentunut kansantauti-indeksi osoittaa. Iäkkäiden palvelut toimivat useiden mittarien mukaan hyvin. Lapsiperheiden palveluissa on pääsääntöisesti onnistuttu, ja muun muassa sosiaalipäivystys on muuttunut ympärivuorokautiseksi. Esimerkiksi lastensuojelun ennaltaehkäisytoimenpiteet eivät kuitenkaan ole riittäviä.

Tarkastuslautakunnan laatimassa kertomuksessa huomautetaan, että raportointia pitää parantaa. Mittareissa ja taulukoissa oli puutteita, eikä kaikkea tietoa saatu kertomukseen. Myös yhtymävaltuuston roolia ja työtapoja pitää kehittää tiedonsaannin ja vastuunoton parantamiseksi. 

Arviointiraportin mukaan pääsy kiireettömään hoitoon kestää Kainuussa liian pitkään. Kaikissa kunnissa lääkärin vastaanotolle joutui jonottamaan 27,8 päivää. Vuonna 2016 jonotusaika oli 19,2 päivää.

Tarkastuslautakunta on huolissaan henkilöstön terveysperusteisien poissaolojen suuresta määrästä. Henkilöstövaje näkyy monilla alueilla, ja rekrytointiongelmat ovat pahentuneet. Huolestuttavaa on, että paikallisilla oppilaitoksillakin on vaikeuksia saada riittävästi hakijoita.

Yhtymävaltuusto edellyttää, että parannukset tarkastuslautakunnan osoittamiin epäkohtiin tehdään niin, että selvitykset voidaan käsitellä viimeistään joulukuun valtuustossa.   

Asia 4 Vuoden 2017 tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen  

Yhtymävaltuusto hyväksyi vuoden 2017 tilinpäätöksen, jonka mukaan Kainuun soten tulos on 1,2 milj. euroa ylijäämäinen ennen palautuksia täysjäsenkunnille. Yli/alijäämä on nolla (0) euroa. Kainuun Työterveys -liikelaitoksen ylijäämä on 31 185,63 euroa. Täysjäsenkunnille palautetaan ylijäämä 1,2 miljoonaa euroa.

Asia 5 Henkilöstöraportti 2017  

Yhtymävaltuusto hyväksyi vuoden 2017 henkilöstöraportin. Henkilöstön lukumäärä oli 3758, josta Kainuun Työterveys -liikelaitoksen osuus oli 48 henkilötyövuotta. Välittömät palkkakustannukset ilman sivukuluja olivat 135,8 miljoonaa euroa.

Kainuun soten työntekijät jäivät eläkkeelle keskimäärin 60-vuotiaina, eli hiukan aiemmin kuin valtakunnassa keskimäärin. Myönteistä on, että varhaiseläkkeistä koostuvat varhemaksut pienenivät.

Sairauspoissaolojen määrä pysyi lähes ennallaan. Mielenterveysongelmien merkitys on kasvanut, sillä mielenterveysongelmat olivat tuki- ja liikuntaelinten vaivojen jälkeen toiseksi merkittävin syy sairauspoissaoloihin (24 % sairauspoissaoloista). Niiden työntekijöiden osuus, jotka eivät olleet vuoden aikana lainkaan sairauslomalla (työntekijöiden terveysprosentti), kohosi kuitenkin edellisvuoden 26 prosentista 28,7 prosenttiin.

Asia 6 Henkilöstön rekrytointitarve maakuntauudistuksen valmisteluun ja  talousarviomuutos 2018

Yhtymävaltuusto hyväksyi talousarvioon 530 200 euroa maakuntauudistuksen valmistelua varten. Erityisesti soten toimintojen ja sisällön valmisteluihin tarvitaan resurssia, sillä virka-apuna hoidettavat tehtävät työllistävät merkittävästi. Ensi vuodeksi vastaava tarve on 693 674 euroa. Valtuusto myönsi talousarvioon ylitysoikeuden, jos tarvittavia määrärahoja ei saada säästöinä.

Asia 7 Osavuosiraportti 1.1. - 30.4.2018  

Yhtymävaltuusto käsitteli osavuosiraportin, jonka mukaan toimintakulut ylittävät käyttösuunnitelman 0,5 miljoonalla eurolla kuluvana vuotena. Alkuperäinen talousarvio on 3,9 milj. euroa alijäämäinen.

Toimintakulut ylittyvät lähinnä erikoissairaanhoidon asiakaspalvelujen ostojen takia. Myös henkilöstökulut ylittyvät koko kuntayhtymässä, jos ne kasvavat alkuvuoden mukaisesti.

Yhtymähallitus velvoittaa tulosalueet säästämään. Korjaustoimenpiteet pitää esitellä elokuussa kokoontuvalle yhtymähallitukselle.

Asia 9 Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma vuosille 2018-2019  

Yhtymävaltuusto hyväksyi maahanmuuttajien kotouttamisohjelman vuosille 2018-2019. Tärkeintä Kainuussa on parantaa moni- ja selkokielistä viestintää sosiaali- ja terveyspalveluista, tunnistaa haavoittuvien ryhmien tarpeet, kehittää kulttuurisensitiivisiä työtapoja, lisätä yhteistyötä ja kansainvälistä rekrytointia. Kotouttamisen onnistumiseen tarvitaan maahanmuuttajien ja kantaväestön sekä viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyötä.