Tiedote 20.06.2019

Kainuun soten yhtymävaltuuston päätöksiä 19.6.2019

Lisätietoja:

Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto 044 777 3033, maire.ahopelto@kainuu.fi

http://mfilesjulkaisut.root.kainuu.fi/portaali/kainuunsote/view/68633/meeting/10264

Asia 3 Arviointikertomus vuodelta 2018  

Yhtymävaltuusto kirjasi tiedoksi arviointikertomuksen ja pyysi joulukuun 2019 valtuuston mennessä vastauksia asioista, joihin tarkastuslautakunta oli kiinnittänyt huomiota.

Asia 4 Vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen  

Kainuun soten tarkastuslautakunta on lähettänyt vuoden 2018 tilintarkastuskertomuksen yhtymävaltuustolle tiedoksi. Tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti yhtymävaltuusto hyväksyi Kainuun soten vuoden 2018 tilinpäätöksen liitteineen sekä myönsi kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille sekä kuntayhtymän johtajalle ja muille tilivelvollisille viranhaltijoille vastuuvapauden vuoden 2018 hallinnosta ja taloudesta.  

Asia 5 Henkilöstöraportti

Yhtymävaltuusto merkitsi tiedoksi henkilöstöraportin. Henkilötyövuosia oli Kainuun sotessa kertomusvuonna 3372 (vuonna 2017 3316 htv), joista Kainuun Työterveys -liikelaitoksen osuus oli 49 henkilötyövuotta. Välittömät palkkakustannukset ilman sivukuluja olivat 142 miljoonaa euroa. Kulujen kasvua selittävät muun muassa valtakunnalliset palkankorotukset sekä maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun osallistuminen.

Kainuun soten keskimääräinen eläköitymisikä oli sama kuin valtakunnallinen keskiarvo eli 60,9 vuotta. Sairauspoissaolojen määrä on pysynyt lähes ennallaan, ja varhemmin huolta herättänyt mielenterveysongelmien suuri osuus poissaoloista on pienenemään päin (24 % >19,9 %). Kaikki sotelaiset ovat saaneet osallistua koulutuksiin, ja keskimääräinen täydennyskoulutus-päivien lukumäärä on kohonnut 2,9:ään.

Asia 6 Talouden osavuosiraportti 1.1.–30.4.2019

Kuntien antama määräraha vuodelle 2019 on 14,8 miljoonaa euroa pienempi kuin vuoden 2018 toteuma. Yhtymävaltuusto merkitsi tiedoksi talouden osavuosiraportin ajalta 1.1. – 30.4.2019. Raportissa talouden toteutumista verrataan hallituksen 18.4.2019 hyväksymään käyttösuunnitelmaan. Huhtikuun toteuman perusteella laaditun vuosiennusteen mukaan arvioidaan, että toimintakulut ylittävät käyttösuunnitelman 16,8 miljoonaa euroa eli alijäämä kasvaisi käyttösuunnitelman 3,2 miljoonasta eurosta 18,9 miljoonaan euroon.  

Toimintakulujen ylitys näyttää aiheutuvan pääasiassa erikoissairaanhoidon asiakaspalvelujen ostoista sekä muiden palveluiden ostoista, koska näihin ei ole kuntien antaman tiukan talousraamin vuoksi voitu varata tarvittavaa määrärahaa. Myös henkilöstökulut näyttävät ylittyvän, mikä johtuu valtakunnallisista palkankorotuksista ja lomarahan korotuksesta kilpailukykysopimusta (KIKY) edeltävälle tasolle.

Asia 8 OYS-erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien järjestämissopimus

Yhtymävaltuusto hyväksyi Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen järjestämissopimuksen vuosille 2018–2021. Sopimuksen mukaan Kainuussa tehdään keskittämisasetuksen 7 § työnjaon mukaisesti polven ja lonkan tekonivelleikkauksia sekä selkäleikkauksia. Rintasyöpäleikkauksia voidaan tehdä, jos erikoissairaanhoidon työnjakoasetuksen lukumäärävaatimus (150 leikkausta vuodessa) täyttyy. 

Asia 9 Oys-erva osuuskunnan perustaminen  

Yhtymävaltuusto päätti, että Kainuun sote on mukana perustamassa Oys-erva osuuskuntaa ja merkitsi tiedoksi liiketoimintasuunnitelman jatkovalmistelun pohjaksi. Samalla valtuusto päätti suorittaa perustettavalle osuuskunnalle osuudesta merkintähintana 50 000 euroa. Meno katetaan Kuusanmäen rakennusten muutos- ja korjaustöiden investointimäärärahalla.

Tavoitteena osaajien pysyminen Pohjois-Suomessa

Oys-erva sairaaloiden luottamushenkilö- ja viranhaltijajohto päättivät käynnistää helmikuussa 2018 yhteistyöhön tähtäävän selvityksen. Taustalla olivat muutokset erikoissairaanhoidon toimintaympäristössä ja lainsäädännössä (mm. keskittämisasetus).

Osuuskunnan tarkoituksena on tuottaa omistajilleen eli Oys-erva:n sairaanhoitopiireille valikoituja ja erikseen sovittavia erikoissairaanhoidon palveluita sekä varmistaa osaajien pysyminen Pohjois-Suomessa. Lisäksi pyritään vahvistamaan Oys-erva -yhteistyötä ja hoitamaan alueen potilaat ensisijaisesti omalla alueella. Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään erikoislääkäriosaamisen jakamiseen sairaanhoitopiirien kesken.

Osuuskunnan alle voi syntyä tytäryhtiöitä

Osuuskunnan palvelukseen tulevat henkilöt solmivat työsopimuksen osuuskunnan tytäryhtiöiden kanssa. Emo-osuuskunnan tehtävänä on jakaa resursseja ja tuottaa yhtiöille hallinnollisia tukipalveluja. Osuuskunnan ei ole tarkoitus tuottaa voittoa omistajilleen.

Osuuskunnan tehtävät ovat aina osa-aikaisia ja vain osuuskunnan jäsenyhteisöjen työntekijöiden haettavissa. Osuuskunta ei siis kilpaile alueen sairaanhoitopiirien kanssa työvoimasta vaan tarjoaa lisäansaintamahdollisuuksia henkilöstölle.

Kunkin potilaan hoidosta vastaa aina potilaan oma sairaanhoitopiiri.