Tiedote 20.06.2017

Kainuun soten yhtymävaltuuston päätöksiä 19.6.2017

Asia 3 Vuoden 2016 arviointikertomus

Yhtymävaltuusto merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan tarkastuskertomuksen ja totesi, että yhtymävaltuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista ja esityksistä hallitukselta selvitykset niistä toimenpiteistä ja aikatauluista, mihin esitysten johdosta ryhdytään.

Tarkastuslautakunta on tiedottanut aiemmin erikseen arviointikertomuksesta.

Asia 4 Vuoden 2016 tilinpäätös ja vastuuvapaus

Yhtymävaltuusto hyväksyi vuoden 2016 tilinpäätöksen ja myönsi kuntayhtymän johdolle tili- ja vastuuvapauden.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alkuperäinen talousarvio vuodelle 2016 oli 3,3 miljoonaa euroa alijäämäinen, mutta tulos on 3,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tuloslaskelma vuodelta 2016 ilman liikelaitosta osoittaa yli/alijäämää nolla (0) euroa, sen jälkeen kun jäsenkunnille on merkitty tilinpäätöksessä palautettavaksi 3 545 343,90 euroa.

Asia 5 Talouden seurantaraportti 1.1.–30.4.2017

Valtuusto merkitsi tiedoksi talouden seurantaraportin. Tulosennusteen mukaan tilikausi 2017 näyttää toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Asia 6 Henkilöstöraportti 2016

Valtuusto merkitsi tiedoksi vuoden 2016 henkilöstökertomuksen.

Kainuun sotessa työskenteli vuoden 2016 aikana yhteensä 3 692 työntekijää, joista noin viidesosa oli määräaikaisia. Suurin osa Kainuun soten työntekijöistä on naisia. Kainuun soten työntekijöiden keski-ikä on 45,6 vuotta, ja työntekijöistä 55 prosenttia on yli 50-vuotiaita. Erilaisille eläkkeille jäävien keski-ikä oli Kainuun sotessa 61,5 vuotta. Näin Kainuun soten tulos on selkeästi parempi kuin valtakunnallinen keskiarvo (60,9).

Vuoden 2016 aikana Kainuun sote on tukenut esimiestyötä muun muassa Pomon polku-koulutusohjelmalla, joka on saanut hyvän palautteen ja joka jatkuu edelleen. Myös uudet tavat oppia – verkko-oppiminen ja työkierto – on otettu osaksi osaamisen kehittämistä.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on päivitetty, ja sen toteutumista seurataan muun muassa henkilöstökyselyn avulla. Vuonna 2014 toteutettu henkilöstökysely uusittiinkin vuonna 2016. Kyselyn kokonaispalaute on hyvä (3,5/5), mutta esimerkiksi johdon palkkauksessa on havaittu sisäistä epätasa-arvoa.

Asiat 7 ja 8 Hallintosääntö ja konserniohje

Valtuusto hyväksyi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosäännön, joka on päivitetty uuden kuntalain mukaiseksi. Hallintosäännössä luottamushenkilöiden kokouspalkkioita korotetaan kautta linjan kymmenellä eurolla.

Valtuusto hyväksyi myös Kainuun soten konserniohjeen. Kuntalain mukaan konserni muodostuu kuntayhtymästä ja sen liikelaitoksista sekä kirjanpitolain mukaisesti kuntayhtymän määräysvallassa olevista yhteisöistä. Kainuun soten konserniin kuuluvat tällä hetkellä Kainuun Työterveys -liikelaitos ja osakkuusyhteisö NordLab (Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä).

Asia 9 Viranhaltijoiden sidonnaisuudet

Valtuusto merkitsi tiedoksi lain edellyttämät viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset. Ne on pyydetty kuntayhtymän johtajalta, hänen sijaisenaan toimivilta hallintoylilääkäriltä ja terveysjohtajalta sekä Kainuun Työterveys -liikelaitoksen va. toimitusjohtajalta.

Lisäksi sidonnaisuusilmoitus on pyydetty niiltä viranhaltijoilta, jotka toimivat tai voivat joutua toimimaan esittelijöinä hallituksen yksilöhuoltojaostossa.

Asia 10 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Yhtymävaltuusto hyväksyi lasten ja nuorten päivitetyn hyvinvointisuunnitelman ja päätti lähettää sen tiedoksi ja toimenpiteitä varten Kainuun soten jäsenkunnille.

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa todetaan, että lasten ja nuorten hyvinvointi on maakunnassa monin tavoin muuta maata heikompaa. Materiaalinen elintaso on Kainuussa keskivertoa alhaisempi, kun taas monet epäterveelliset elämäntavat (tupakointi, alkoholinkäyttö, liikunnan vähäisyys, ylipaino) ovat keskivertoa yleisempiä. Lastensuojelun palveluiden piirissä on Kainuussa suhteessa hieman enemmän lapsia ja nuoria kuin koko maassa.

Myönteisiä ilmiöitä Kainuun alueella ovat esimerkiksi alhainen imeväiskuolleisuus, keskivertoa vähäisemmät huumekokeilut, suhteellisen kattava pääsy koulutukseen ja ahtaasti asuvien lapsiperheiden määrän vähäisyys suhteessa koko maahan.

Suunnitelman mukaan lähivuosina lasten ja nuorten hyvinvointia pitää parantaa parantamalla lasten ja nuorten terveystottumuksia, kehittämällä maakuntaa lapsiystävälliseksi sekä edistämällä kouluvalmiuksia ja sähköistä asiointia. Tärkeitä tehtäviä ovat myös vanhemmuuden varhainen tukeminen, perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja lastensuojelun monipuolinen kehittäminen.

Asiat 11–13 Valtuustoaloitteet

Valtuusto merkitsi tiedoksi kahden valtuustoaloitteen käsittelyn.

Hallitus esittää valtuustolle, että yhtymävaltuusto toteaisi Jussi Y. Hyryn ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä tekemän valtuustoaloitteen loppuunkäsitellyksi ja kuntayhtymän vastauksen tiedoksi kunnille. Hallituksen mukaan aloite ei anna aihetta muutoksiin nykyisessä toimintajärjestelmässä. Samalla yhtymähallitus totesi, että Kainuun sote noudattaa lakia ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä, ja että lain mukaan kunnan tehtävänä on nimetä ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaava toimielin.

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen, jossa yhtymävaltuusto toteaa Vasemmistoliiton valtuustoryhmän tekemän Päättäjät tutustumaan kotihoitoon -aloitteen loppuunkäsitellyksi. Hallitus on päättänyt aiemmin, että tässä vaiheessa Kainuun sotessa ei lähdetä järjestämään luottamushenkilöille aloitteen mukaisia tutustumisia. Samalla hallitus totesi, että järjestelyt vaatisivat paljon työtä ja että sotessa käytetään kehittäjä- ja kokemusasiakkaita, mikä tuo asiakkaiden näkemyksiä organisaation tietoon. Lisäksi voidaan järjestää tarvittaessa luottamushenkilöiden kanssa ryhmätilaisuuksia esimerkiksi terveysasemilla (ei asukkaiden kotona). Ryhmätilaisuuksien ajankohtana voisi olla mahdollisesti aikaisintaan syksy 2017.

 

Lisätietoja:

http://mfilesotto.kainuu.fi/portaali/kainuunsote/view/38367/meeting/10120