Tiedote 21.02.2018

Kainuun soten yhtymähallitus päätöksiä 21.2.2018

Lisätietoja ja liitteet:

http://mfilesjulkaisut.root.kainuu.fi/portaali/kainuunsote/view/44462/meeting/10161

Asia 5 Henkilöstön rekrytointitarve maakuntauudistuksen valmisteluun

Yhtymähallitus hyväksyi ja esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2018 talousarvioon 530 200 euron määrärahan toimintakuluihin tulosyksikölle Sote- ja maakuntauudistus.

Väliaikainen valmistelutoimielin on rekrytoinut Kainuun maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun tällä hetkellä yhteensä kuusitoista työtekijää. Tämä valmisteluhenkilöstö ei kuitenkaan pysty hoitamaan valmistelua ilman, että Kainuun soten johtoryhmä ja muut hallinnon ja tukipalveluiden työntekijät osallistuvat laaja-alaisesti muutosvalmisteluun. Uudistuksen valmistelu niin sanotusti virka-apuna työllistää Kainuun soten johtoa ja työntekijöitä siinä määrin, että perustehtävien hoitaminen edellyttää korvaavia rekrytointeja.

Maakuntauudistuksen valmisteluun tarvittava Kainuun soten lisämääräraha pyritään etsimään talousarvion sisältä säästöinä muualta, mutta ellei siihen päästä, tarvitaan ylitysoikeus ja muutos talousarvioon.

Talousarviomuutoksen jälkeen vuoden 2018 talousarvion toimintatuotot olisivat 323 817 000 euroa ja tilikauden alijäämä 4 475 000 euroa.

Asia 7 Kainuun soten terveydenhuollon järjestämissuunnitelma vuosille 2017–2020

Kainuun soten hallitus hyväksyi terveydenhuollon järjestämissuunnitelman. Suunnitelmassa todettiin muun muassa, että Kainuussa ikääntyneiden palvelurakenne on suositusten mukainen. Suunnitelmassa todetaan myös, että Kainuussa ei pidetä tarkoituksenmukaisena perustaa erillistä perusterveydenhuollon yksikköä, vaan käyttöön vakiintuneen terveyshyötymallin mukaista toimintaa toteuttaa parhaiten laaja-alainen moniammatillinen työryhmä.

Sote-palvelujen maakunnallinen toteutus tarkoittaa Kainuussa sitä, että terveyskeskuspalveluja järjestetään kaikissa kunnissa joustavasti ja tarpeen mukaan hyödyntäen esimerkiksi lääkärien työpanosta yli kuntarajojen. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyössä toimivat palveluketjut ovat keskeinen tekijä. Niiden toimivuutta kehitetään koko ajan.

Asia 8 Potilasasiamiehen selvitys potilaan oikeuksien kehittymisestä Kainuun sote-kuntayhtymässä 2017

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi potilasasiamiehen raportin vuodelta 2017. Potilasasiamieheen otettiin toimintavuonna yhteyttä 1 649 kertaa, mikä on lähes sama määrä kuin edellisvuonna. Vanhuspalveluihin liittyvät yhteydenotot ovat edellisvuodesta lisääntyneet, perhepalveluihin liittyvät yhteydenotot taas vähentyneet. Vastuualueista leikkauksia ja anestesiaa koskevat yhteydenotot ovat lisääntyneet, samoin kuin aikuisten mielenterveyteen ja riippuvuuksien hoitoon liittyvät yhteydenotot. Yhteydenottojen lukumääriä tarkasteltaessa on kuitenkin syytä huomioida, että yhteydenottojen lukumäärä ei kerro yhteyttä ottaneiden potilaiden määrää, vaan sama potilas on saattanut ottaa yhteyttä samassa asiassa useita kertoja.

Useimmiten yhteydenotot johtuvat hoitoa koskevasta tyytymättömyydestä. Toisena keskeisenä aihealueena ovat potilas- ja lääkevahinkoasioihin liittyvät yhteydenotot. Myös salassapitoa ja tietosuojaa koskevat yhteydenotot ovat molemmat jonkin verran nousseet. Sen sijaan hoitoon pääsyä koskevat yhteydenotot ovat vähentyneet noin neljännekselle edellisvuodesta, ja myös kohtelua koskevien yhteydenottojen määrä on kääntynyt laskuun.

Asia 9 Valtuustoaloite: kuntoseteli ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon

Vastauksena kristillisdemokraattien valtuustoryhmän tekemään valtuustoaloitteeseen yhtymähallitus totesi, että Kainuun sote ei ole varannut määrärahaa aloitteessa esitetyn kannustavan kuntosetelin jakamiseen. Kuntosetelin esitetty summa 100 euroa per henkilö lisäisi soten kustannuksia koko maakunnan osalta n. 700 000-7 milj. euroa vuodessa. Kuntoseteliä ei myöskään olisi mahdollista jakaa tasapuolisesti kaikille niille kainuulaisille, jotka ovat valmiita panostamaan omaan henkilökohtaiseen ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoonsa. Hallitus esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Asia 10 Mielenterveys ja päihdepäivystys -tulosyksikön perustaminen

Kainuun soten yhtymähallitus hyväksyi mielenterveys ja päihdepäivystys -tulosyksikön perustamisen. Mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoidon vastuualueella on kehitetty päivystyksellistä toimintaa Kainuun keskussairaalan päivystysalueen kanssa. Tehtävänä on tarjota akuutissa hoidon tarpeessa oleville asiakkaille hoidon tarpeen arviointia ja jatkohoidon suunnittelua.

Vuoden 2016 alussa kaksi sairaanhoitajaa siirtyi tekemään päivystävää työtä Kainuun keskussairaalan päivystysalueelle. Lokakuussa 2017 siirrettiin yksi sairaanhoitaja lisää tähän toimintaan, samalla A-klinikan päivystykselliset vastaanotot siirtyivät Kainuun keskussairaalaan. Vuoden 2018 alusta keskussairaalan työryhmä kasvoi viiteen sairaanhoitajaan ja päivystysaika piteni arkisin klo 8–20 ja viikonloppuisin klo 10–20.

Asia 16 Kajaanin päiväkeskuksen toimintaraha

Yhtymähallitus päätti myöntää Kajaanin Päiväkeskus ry:lle Kainuun soten avustusta 20 300 euroa vuodelle 2018.

Asia 17 Mannerheimin lastensuojeluliiton avustus

Yhtymähallitus päätti myöntää Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kainuun piiri ry:lle kunta-avustusta yhteensä 29 500 euroa.

Asia 18 Klubitalo Tönärin avustus

Yhtymähallitus päätti myöntää Nuorten Ystävät ry:lle Klubitalo Tönärille Kainuun soten kuntarahoitusosuutta 60 000 euroa vuodelle 2018.

Asia 19 Kainuun Kriisikeskuksen avustus

Yhtymähallitus päätti myöntää Kainuun Mielenterveysseura ry:n Kainuun kriisikeskukselle avustusta 45 000 euroa vuodelle 2018.

Asia 20 Kohdeavustukset yhdistyksille ja järjestöille

Yhtymähallitus päätti myöntää yhdistyksille ja järjestöille kohdeavustuksia yhteensä 205 000 euroa vuodelle 2018. Summaan sisältyvät myös avustukset Kainuun Mielenterveysseura Kami ry:lle, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kainuun piiri ry:lle, Nuorten Ystävät ry:lle ja Kajaanin Päiväkeskus ry:lle, jotka hallitus päätti erillisinä asioina.

Määräaikaan mennessä avustushakemuksia on tullut yhteensä 58 kappaletta mukaan luettuna Kajaanin Päiväkeskus ry:n toimintaraha-anomus. Yhdeltä yhdistykseltä on tullut kaksi eri hakemusta. Avustushakemusten loppusumma on yhteensä 400 428 euroa.

Asia 23 Sotainvalidien lounassetelin arvo

Yhtymähallitus päätti korottaa sotainvalidien lounassetelin arvon 1.3.2018 alkaen 10,40 euroon.

Asia 24 Perhehoitajien palkkiot

Yhtymähallitus hyväksyi perhehoitajien palkkioiden tarkistuksen.