Tiedote 09.05.2019

Kainuun soten yhtymähallituksen päätöksiä 8.5.2019

Li­sä­tie­to­ja ja liit­teet:

Kun­tayh­ty­män joh­ta­ja Mai­re Aho­pel­to 044 777 3033

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Tapani Kemppainen 040 520 0063

 

http://mfilesjulkaisut.root.kainuu.fi/portaali/kainuunsote/view/66706/meeting/10263

 

Asia 3 Talouden seuranta 1.1.2019–31.3.2019  

Yhtymähallitus totesi, että vuoden 2019 talousarvio sopeutettiin kuntien antamaan 276 miljoonan euron maksuosuuteen. Se oli jo lähtökohtaisesti alimitoitettu suhteessa valtakunnalliseen menokehitykseen (muun muassa valtakunnalliset palkankorotukset) ja vuoden 2018 toteutuneeseen tilinpäätökseen, jossa kuntamaksuosuudeksi muodostui 290,8 M€. Hallitus totesi edelleen, että Kainuun sote -kuntayhtymä ei voi tyydyttää nykyistä ja edelleen hoidon tarpeen vuoksi lisääntyvää palvelutarvetta kuluvana vuonna 14,8 miljoonaa euroa pienemmällä rahoitusosuudella kuin vuonna 2018 ilman huomattavaa palveluiden karsintaa. On myös huomattava, että kuntayhtymän järjestämät ja antamat palvelut perustuvat palvelutarpeen arviointiin ja ovat lakisääteisiä.

Vuoden 2019 alkuperäinen hyväksytty talousarvio ja käyttösuunnitelma ovat 3,2 miljoonaa euroa alijäämäisiä. Henkilötyövuosien lukumäärä on toteutunut hieman alle vuositavoitteen, mutta valtakunnallisten palkankorotusten kokonaisvaikutus ja kilpailukykysopimuksen mukaisen lomarahan leikkauksen poistuminen nostavat henkilöstökuluja noin viisi miljoonaa euroa yli määrärahan. Näihin kuluihin ei pystytty varautumaan täysimääräisesti vuoden 2019 talousarvion laadinnan yhteydessä.  

Kuntien antaman tiukan talousarviomäärärahan vuoksi asiakaspalveluihin ei ole pystytty varaamaan riittävästi rahoitusta. Asiakaspalvelujen ostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 5,8 miljoonalla eurolla. Muiden palvelujen ostojen arvioidaan ylittyvän 3,8 miljoonaa euroa.

Maaliskuun ennusteen mukaan kuluvan vuoden tilikauden tuloksen arvioidaan toteutuvan noin 16,2 miljoonaa euroa talousarviota suurempana ja 19,4 miljoonaa euroa alijäämäisenä.

Kuntayhtymän hallitus hyväksyi huhtikuussa tulosalueiden esittämät noin 2,9 miljoonan euron säästöt ja talouden tasapainottamistoimenpiteet. Lisäksi yhtymähallitus edellyttää, että kaikki tulosalueet toteuttavat jo todetut säästökohteet ja etsivät lisää säästökohteita yhtymähallituksen aikaisemman päätöksen mukaisesti. Yhtymähallitus velvoittaa tulosalueet selvittämään kaikki mahdolliset toimenpiteet talouden sopeuttamiseksi.

Asia 4 Kesäajan muutokset ja toiminnan rajaukset

Yhtymähallitus hyväksyi esitetyt muutokset ja toiminnan rajaukset. Niistä tiedotetaan erikseen.

Asia 5 Geriatrian osaamiskeskuksen perustaminen

Yhtymähallitus päätti perustaa Kainuuseen geriatrian osaamiskeskuksen 1.1.2021 alkaen. Osaamiskeskus pitää sisällään geriatrisen poliklinikka- ja muistipoliklinikkatoiminnan sekä muistineuvolat, akuuttigeriatrisen vuodeosastotoiminnan ja geriatrisen kuntoutuksen. Osa toiminnasta sijoittuu keskussairaalaan, osa tapahtuu lähipalveluna kunnissa.

Kainuun sotessa on tällä hetkellä töissä kuusi geriatria. Geriatrian ylilääkäri työskentelee Kajaanin terveyskeskussairaalassa, sairaalageriatri keskussairaalassa. Muut geriatrit työskentelevät terveyskeskuksissa. Terveyskeskuslääkärin viroissa työskentelevät geriatrit tekevät osan työpanoksestaan yleislääkärin työtä vastaanotoilla, terveyskeskussairaaloissa ja kotihoidossa sekä hoitokodeissa.  

Muistineuvolat toimivat kaikissa kunnissa. Asiakkaat voivat hakeutua niihin ilman lähetettä.  

Muistineuvolassa muistihoitaja tekee muistitestauksia ja ohjaa tarvittaessa muistipoliklinikalle. Muistipoliklinikat toimivat kunnissa lähipalveluna. Niissä työskentelevät muistihoitajat (koko maakunnassa yhteensä kuusi) ja geriatrit sekä Kajaanissa työskentelevä maakunnan ensimmäinen muistikoordinaattori.

Geriatrien toiminnan kehittämisen katsotaan olevan vaikeaa nykyisessä tilanteessa, jossa he työskentelevät eri tulosalueilla eri esimiesten alaisuudessa. Uuden geriatrian osaamiskeskuksen geriatrit tekevät työtä muisti- ja geriatrisilla poliklinikoilla KAKS:ssa ja kunnissa sekä antavat konsultaatiotukea yleislääkäreille kotisairaanhoidossa, hoitokodeissa ja terveyskeskussairaaloissa. Geriatrien työnkuvaan sisältyy uudessa sairaalassa maakunnallisen akuuttigeriatrian osaston sekä geriatrisen kuntoutuksen lääkärin työ, muiden osastojen geriatriset konsultaatiot, vaativia toimenpiteitä edeltävät geriatriset arviot sekä erikoistuvien lääkäreiden ohjaus.  

Geriatrinen muistipoliklinikkatyö edellyttää geriatrien lisäksi muistikoordinaattoreiden saamista Kainuuseen. Käypähoito -ohjeen mukaan muistikoordinaattoreita pitäisi olla 1/10 000 asukasta, joten Kainuussa tavoite on kuusi muistikoordinaattoria. Muistikoordinaattori tukee muistisairaiden ihmisten kotona selviytymistä ja elämänlaatua sekä omaisten jaksamista. Hän räätälöi palvelut ja tarvittavat tukitoimet asiakkaiden tarpeisiin yhteistyössä asiakkaiden ja muun palvelujärjestelmän (mm. kotihoito ja muut kotona asumista tukevat palvelut) kanssa. Muistikoordinaattorin tarve on erityisen kiireellinen Kajaanissa, jonne tarvitaan kolme muistikoordinaattoria. Tämä edellyttäisi yhden uuden muistikoordinaattorin tehtävän perustamista vuonna 2020 ja toisen vuonna 2021.  

Asia 6 Pohjoisen yhteistyöalueen sote-peruspalveluiden markkinakartoitus  

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi markkinakartoituksen. Pohjoisen yhteistyöalueen (YTA) neljän maakunnan yhteisen sote-peruspalveluiden markkinakartoituksen tarkoituksen on ollut selvittää, millainen pohjoisen yhteistyöalueen maakuntien yksityisen sektorin sote-peruspalveluiden markkinatilanne on, ja miten sen nähdään kehittyvän tulevaisuudessa. Selvityksessä on huomioitu palveluntuottajana myös järjestökenttä, toisin sanoen kolmannen sektorin toimijat.

Selvityksessä kävivät selkeästi ilmi maakuntien keskinäiset ja sisäiset eroavuudet, mitkä vahvasti vaikuttavat palveluntuottajien toimintaympäristöön ja markkinoiden vetovoimaan. Tällaisia eroja ovat maakuntien maantieteellinen ja väestön koko, jo tehdyt ratkaisut palveluiden tuotannossa esimerkiksi ulkoistusten ja ostopalveluiden suhteen, väestökeskittymät (kaupungit ja isot kunnat) ja toisaalta haja-asutusalueet. Keskeisiä huolenaiheita ovat maakuntauudistuksessa esitetyn sote-keskuksen aidon valinnanvapauden toteutuminen syrjäseuduilla vähäisen väestöpohjan takia, byrokratian lisääntyminen sekä se, ettei julkinen päätöksenteko tai toiminta ole läpinäkyvää eikä ennakoitavaa, mikä lisää toimintaympäristön riskejä ja saa monen yrityksen välttämään panostuksia innovaatioihin ja palveluidensa kehittämiseen.  

Asia 7 Kainuun soten Kajaanin alueen ateriapalveluiden tuottaminen 1.1.2020 lähtien

Yhtymähallitus päätti, että Kajaanin kaupungin Mamselli -liikelaitoksen ateriapalvelujen tuottamisen siirto 1.1.2020 lukien Kainuun keskussairaalan ja muiden Kajaanin alueen yksiköiden ateriapalvelujen osalta toteutetaan Kajaanin kaupungilta kuntayhtymälle erikseen sovittavin ehdoin liikkeenluovutuksena. Päätöksen voimaantulo edellyttää myös Kajaanin kaupungin asiasta vastaavan toimielimen hyväksymisen. Palvelutuotantoon siirtyy arviolta sama määrä henkilöstöä kuin vuonna 2013, jolloin tehtävät siirtyivät Kainuun sotelta Mamsellille. Siirtyvän henkilöstön tarkka määrä selviää myöhemmin.  

Asia 8 Soten puhtaanapitopalvelut Kajaanissa 2020 alkaen

Yhtymähallitus totesi, että puhtaanapitopalveluja koskeva järjestely Kajaanin kaupungin alueella vuodesta 2020 alkaen on tarkoituksenmukaista toteuttaa samassa aikataulussa ateriapalveluja koskevan muutoksen kanssa. Kajaanin kaupunki on aiemmin ilmoittanut omistajapoliittisen linjauksensa perusteella, että sen Mamselli -liikelaitoksen Kainuun sotelle tuottamat puhtaanapitopalvelut päättyvät 31.12.2019. Palvelujen tuottaminen 1.1.2020 alkaen on tarkoituksenmukaista järjestää siten, että osa niistä tuotetaan soten omana toimintana, osa voimassa olevien sopimusten mukaisena ostopalveluna ja osa ostopalveluna.

Kajaanin Mamsellin osalla puhtaanapitopalvelun vakinaisesta henkilöstöstä on mahdollisuus siirtyä 1.1.2020 alkaen liikkeenluovutuksen kautta Kainuun soten työntekijöiksi. Kuten nykyisinkin, osa henkilöstöstä tekisi jatkossa ateria- ja puhtaanapitopalvelujen yhdistelmätyötä. Lisäksi Kainuun sotella on voimassa kaksi puhtaanapidon hankintasopimusta SOL-palveluiden kanssa. Sopimukset koskevat siivous- ja sairaala-apulaistyötä Kainuun keskussairaalassa ja Kuusanmäen palvelukeskuksessa sekä siivouspalveluja muissa soten tiloissa Kajaanissa. Näihin sopimussisältöihin ei ole tiedossa muutosta. Kajaanin pääterveysaseman toiminnot muuttavat keväällä 2021 keskussairaalaan, joten muuttavien Kajaanin pääterveysaseman toimintojen ja yksittäisten pienten tilojen puhtaanapitopalvelut on tarkoituksenmukaista hankkia ostopalveluna ja kilpailuttaa palvelut vuoden 2019 aikana.

Tämä päätös on ehdollinen siltä osin, että sen voimaantulo edellyttää myös Kajaanin kaupungin asiasta vastaavan toimielimen hyväksymisen.  

Asia 9 Suonensisäisiä huumeita käyttävien käyttövälineiden vaihto Kainuussa

Yhtymähallitus linjasi, että suonensisäisiä huumeita käyttävien käyttövälineiden vaihto järjestetään terveysasemittain niin, että yksi terveydenhoitaja kulkee eri päivinä eri kuntien terveysasemilla tai kunkin terveysaseman henkilöstö hoitaa tämän tehtävän osana omaa työtään.

Vuonna 2017 voimaan tulleessa tartuntatautiasetuksessa velvoitettiin kunnalliset toimielimet huolehtimaan tartuntatautien ehkäisyyn liittyvästä terveysneuvonnasta ja suonensisäisesti huumeita käyttävien käyttövälineiden vaihtamisesta. Suonensisäisten huumeiden käyttöön liittyy likaisten käyttövälineiden kautta leviävien valvottavien tartuntatautien (B- ja C-hepatiitit, HIV) riski. Lisäksi epähygieeniseen huumeiden pistämiseen liittyy pistokohdista lähtevä bakteeriperäisten iho- ja ihonalaiskudosten sekä verenmyrkytysten riski. Sairaudet ovat hoitamattomina jopa kuolemaan johtavia ja hoidot ovat kalliita. Hepatiitit ja HIV ovat pitkään oireettomia, joten tartunnan saanut voi tietämättään levittää tauteja. Käyttövälineiden vaihtaminen likaisista puhtaisiin mahdollistaa tartunnan saaneiden tavoittamisen ja tartuntariskiin liittyvän tiedon sekä päihdepalvelujen mahdollisuuksia koskevan tiedon levittämisen.

Asia 10 Kuhmon kaupungin esitys ensihoidon ja pelastuslaitoksen yhteistyön tiivistämisestä

Yhtymähallitus päätti lähettää viranhaltijavalmisteluun Kuhmon kaupunginhallituksen esityksen, jonka mukaan pelastustoimen ja ensihoidon nykyistä tiiviimpi yhteistyö selvitetään parhaillaan käynnistyvän Kainuun sote-kuntayhtymän ulkopuolisen arvioinnin yhteydessä. Esityksen tavoitteena on herättää keskustelua kustannusten hallinnasta ja rekrytointihaasteista.