Tiedote 01.11.2018

Kainuun soten yhtymähallituksen päätöksiä 31.10.2018

Kainuun soten yhtymähallituksen päätöksiä 31.10.2018
 

Li­sä­tie­to­ja ja liit­teet:
 

Kun­tayh­ty­män joh­ta­ja Mai­re Aho­pel­to 044 777 3033
 

Asia 3 Talouden seurantaraportti 11.–30.9.2018

Yhtymähallitus totesi, että talousarvion yhteydessä päätetty alijäämä 3,9 miljoonaa euroa kasvaa tammi-syyskuun toteuman pohjalta laaditun vuosiennusteen mukaan 9,8 miljoonaan euroon. Asiakaspalvelujen ostot toteutuvat tämän hetken arvion mukaan 5,3 miljoonaa euroa käyttösuunnitelmaa suurempina. Tilanne johtuu pääasiassa asiakkaiden vaikeiden sairauksien lisääntyneestä hoitotarpeesta yliopistosairaalassa. Tältä osin ylitys on noin 2,8 miljoonaa euroa verrattuna tilinpäätökseen 2017. Muita asiakaspalvelujen ostoja, joiden arvioidaan ylittyvän ovat muun muassa laitoshoidon ostot valtion mielisairaalasta, ostot HUS:sta ja KYS:sta sekä kehitysvammaisten pitkäaikaisen laitoshoidon ostot. Alijäämä tarkentuu syyskuun toteumaennusteessa, jonka perusteella yhtymähallitus esittää vuoden 2018 talousarviomuutokset käsiteltäväksi yhtymävaltuuston joulukuun kokoukseen. Lisäksi tilintarkastajan esityksen mukaisesti Uuden sairaalan rakentamiseen liittyvät matalien rakennusten purkamisesta johtuvat poistot 1, 3 miljoonaa euroa tulee lisätä vuoden 2018 kuluiksi.  
 

Asia 4 Vuoden 2019 talousarvioesitys

Talousarvioesitystä käsiteltiin yhtymähallituksen kokouksissaan 19.9.2018 ja 10.10.2018 tekemien linjausten sekä 16.10.2018 pidetyn yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston talousseminaarin linjausten pohjalta. Yhtymähallitus käsitteli myös vuoden 2019 vakanssiesitykset.

Yhtymähallitus hyväksyi vuoden 2019 talousarvioesityksen oheismateriaalin mukaisena.

Uutena vakanssina hyväksyttiin uusi sairaalan investointeihin ICT-erikoissuunnittelijan tehtävä, joka on lisätty soten uusi sairaala investointimäärärahoihin. Yhtymähallitus hyväksyi kolme (3) kansanterveyshoitajan vakanssia: 1 kansanterveyshoitaja Sotkamo-Kuhmo, 1 kansanterveyshoitaja Suomussalmi-Hyrynsalmi-Ristijärvi ja 1 Kajaani-Paltamo ensisijaisesti työttömien terveystarkastuksiin. Kunnat ovat esittäneet, että työttömien terveystarkastuksiin saataisiin lisää resursseja, jonka avulla voidaan ennalta ehkäistä myöhemmin tulevaa hoidontarvetta ja myös vähentää erikoissairaanhoidon kustannuksia sekä arvioida työkykyä. Tällä voitaisiin vaikuttaa myös kuntien työmarkkinatuen kustannuksiin.
 

Asia 5 Lupa synnytysten jatkamiseen  

Kainuun soten hallitus päätti hakea sosiaali- ja terveysministeriöltä lupaa jatkaa synnytystoimintaa Kainuun keskussairaalassa 1.1.2021 alkaen toistaiseksi. Nykyinen lupa ulottuu vuoden 2020 loppuun.

Potilasturvallisuuden näkökulmasta Kainuun keskussairaalan synnytystoimintaa on tällä  

hetkellä laadukasta, käytetyillä arviointikriteereillä jopa maan keskiarvoa laadukkaampaa. Kainuun keskussairaala täyttää kaikki asetuksessa edellytetyt vaatimukset muun muassa riittävän erikoisalojen päivystyksen (noin 9-10), vastasyntyneiden tehostetun hoidon ja erikoislääkäreiden riittävyyden synnytysten lukumäärää lukuun ottamatta – Kainuun keskussairaalassa on ollut viime aikoina synnytyksiä 600–700 vuodessa, joten asetuksessa mainittu vähintään tuhannen synnytyksen vaatimus ei täyty.

Potilasturvallisuuden näkökulmasta synnytystoiminnan jatkaminen Kainuun keskussairaalassa onkin perusteltua. Kainuussa välimatkat ovat pitkiä, maakunnan sisälläkin matka synnytyssairaalaan voi viedä yli kaksi tuntia. Jos synnytykset loppuisivat Kainuusta, kaikilla kainuulaisilla raskaana olevilla synnytysmatka pitenisi vähintään kahteen tuntiin (Kajaanista Ouluun 190 km ja Kuopioon 170 km). Kainuun muista kunnista ja haja-asutusalueilta matka olisi vielä pitempi, joten matkasynnytysten ja matkan aikana tapahtuvien hätätilanteiden riski olisi huomattava. Lisäksi synnytysmatkojen piteneminen vaatisi todella huomattavaa ambulanssien ja ensihoidon henkilökunnan lisäystä, sillä suurin osa synnyttäjistä käyttäisi synnytyksen käynnistyttyä synnytysmatkaan ambulanssia.
 

Asia 6 Vuoden 2019 painopisteet toiminnan kehittämisessä     

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi, että vuonna 2019 toteutetaan Uuden sairaalan vaatimat rakenteelliset muutokset kaikilla tulosalueilla uudistamalla johtamisjärjestelmä ja tulosalueiden sisällöt. Toimenpiteet prosessien uudistamiseksi on jo aloitettu ja viety käytäntöön vuonna 2017-2018 ja näitä toimenpiteitä jatketaan ja laajennetaan vuonna 2019. Yhtenä painopisteenä on myös terveyskeskuksen kilpailukyvyn kehittäminen. Yleistavoitteena on palvelujen uudenaikaistaminen kustannusneutraalisti lisäämällä avohoitoa, sähköistä asiointia ja kotiin vietäviä palveluja sekä siirtämällä painopistettä korjaavista ennaltaehkäiseviin palveluihin. Vuonna 2019 tavoitteena onkin erikoissairaanhoidossa 22, aikuispsykiatriassa kuuden ja perusterveydenhuollossa 22 osastopaikan korvaaminen vastaavilla avosairaanhoidon palveluilla.  
 

Asia 15 Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella Kainuunmeren Työterveys Oy:n palvelukseen  

Yhtymähallitus hyväksyi nykyisen Kainuun Työterveys -liikelaitoksen henkilöstön siirtymisen liikkeenluovutusperiaatteella Kainuunmeren Työterveys Oy:n palvelukseen, joka on Kainuun soten työterveys-liikelaitoksesta perustettava yhtiö vuoden 2019 alusta, koska lainsäädäntä velvoittaa kunnalliset työterveyshuollot yhtiöittämään toimintansa vuoden 2019 alusta.
 

Asia 16 Nuorten tukiasuntotoiminnan lakkauttaminen Kajaanin Palotorninkadulla  

Yhtymähallitus päätti lakkauttaa nuorten tukiasuntotoiminnan Kajaanin Palotorninkadulla 31.3.2019. Toiminnan lakkaamisesta arvioidaan saatavan säästöä vuoden 2019 osalta 36 000 euroa ja vuoden 2020 osalta 53 000 euroa.

Kainuun soten lapsiperheiden sosiaalipalvelut (lastensuojelu) on vuokrannut Kajaanin kaupungilta omakotitaloa nuorten tukiasuntotoimintaa varten. Tukiasumistoimintaa on järjestetty vuodesta 1982 alkaen. Nykyisessä talossa voi asua kolme nuorta kukin omassa asunnossaan. Lisäksi omakotitalon alakerrassa on asunut tukihenkilö. Tällä hetkellä palvelu on vajaakäytössä. Yhdessä aluehallintoviraston kanssa tehdyissä selvityksissä on päädytty siihen, että tämän tyyppinen tukiasumispalvelu ei enää nykyään ole tarkoituksenmukainen. Toisaalta nuorten ongelmat voivat olla niin monisyisiä, että he eivät ole tällaisella tukimuodolla autettavissa. Toisaalta itsenäistyvät nuoret hakeutuvat yleensä vapaiden markkinoiden asuntoihin, ja heille voidaan järjestää normaalia tukihenkilötoimintaa. Näin ollen palvelun järjestäminen voidaan lopettaa viimeistään 31.3.2019, jolloin nykyisten tuettavien nuorten vuokrasopimukset ovat päättymässä.
 

Asia 17 Vuolijoen hoivayksikön lyhytaikaispaikkojen lisääminen 

Yhtymähallitus päätti, että Vuolijoen hoivayksikön kotona asumista tukevia kuntouttavia lyhytaikaispaikkoja lisätään kuudella paikalla. Lyhytaikaispaikkoja käytetään ensisijaisesti  

omaishoitajien lakisääteisten vapaiden järjestämiseen ja kotona asumisen tukemiseen. Toiminnan muutos toteutetaan asteittain 1.1.2019 alkaen. Muutos on osa Uusi sairaala -toimenpideohjelmaa.

Vuolijoen hoivayksikössä on tällä hetkellä yhteensä 19 laitoshoitopaikkaa, joista 11 on pitkäaikaista  

laitoshoitopaikkaa ja kahdeksan kotona asumista tukevaa kuntouttavaa lyhytaikaispaikkaa. Muutoksen jälkeen Vuolijoen hoivayksikön sosiaalihuoltolain mukaisten paikkojen määrä on edelleen 19, joista viisi on pitkäaikaisia laitoshoitopaikkoja ja 14 kotona asumista tukevia kuntouttavaa lyhytaikaispaikkoja. Lyhytaikaispaikat ovat asiakkaiden käytettävissä joustavasti yli kuntarajojen.  
 

Asia 18 Kohdeavustusten hakeminen

Yhtymähallitus päätti julistaa vuoden 2019 kohdeavustukset haettaviksi sosiaalista toimintaa ja terveyden edistämistyötä harjoittaville järjestöille ja yhdistyksille. Hakuaika on 19.11.–14.12.2018.
 

Asia 19 Perhekeskuksen toimitilat

Yhtymähallitus totesi 10.10.2018 § 217, että vuokranantaja on ilmoittanut tekevänsä remonttia Kajaanin perhekeskuksen tiloissa. Yhtymähallitus päätti edellyttää, että perhekeskuksen tilojen korjaussuunnitelma ja aikataulu esitetään yhtymähallitukselle seuraavassa kokouksessa 31.10.2018.

Kainuun sote lähetti 23.10.2018 vuokranantajalle vaatimuskirjeen, jossa todetaan, että vuokranantajan edellytetään toimittavan kuntayhtymälle Kajaanin perhekeskuksen korjaussuunnitelma ja aikataulu yhtymähallituksen kokoukseen 31.10.2018 mennessä.

Yhtymähallitus päätti, että vuokranantaja velvoitetaan tekemään tutkimukset korjausten jälkeen. Yhtymähallitus edellyttää Kainuun soten sairaalainsinöörin mukanaoloa remontissa. Kainuun sote edellyttää vuokran alennuksia, niistä huoneista, joita ei voida käyttää.