Tiedote 31.10.2019

Kainuun soten yhtymähallituksen päätöksiä 30.10.2019

Asiat 3-5

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus merkitsi tiedoksi kuntayhtymän talouden tähänastiset tasapainottamistoimet. Jos koko henkilöstöä koskevan yhteistoimintamenettelyn tavoitteet lasketaan mukaan, säästöjä on syntynyt jo 1,9 miljoonaa euroa ja toteutuu yhteensä noin kuuden miljoonan euron verran. Yt-menettely käynnistyi Kainuun sotessa 24.10.2019. Yt-menettely kestää vähintään kuusi viikkoa. Kainuun sote etsii jatkuvasti myös muita keinoja talouden tasapainottamiseen.

Alkuperäisen hyväksytyn talousarvion toimintakulut ovat ilman liikelaitosta 329,1 miljoonaa euroa ja toimintatuotot yhteensä 335,8 miljoonaa euroa. Talousarvio vuodelle 2019 on alijäämäinen 3,2 milj. euroa. Talousarvio on kuntien antaman tiukan määrärahan vuoksi 14,8 miljoonaa euroa pienempi kuin

vuoden 2018 toteuma. Ennustettu alijäämän kasvu alkuperäiseen talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan verrattuna on 17,1 milj. euroa. Syyskuun 2019 loppuun ulottuvan talouden osavuosiraportin ennusteen mukaan Kainuun soten kuluvan vuoden tilikauden tulos toteutuu 20,3 miljoonaa euroa alijäämäisenä. Vuoden 2020 talousarvion valmistelu jatkuu kuntien raamineuvottelussa antaman 290,8 miljoonan euron määrittämän raamin pohjalta eli -3,2 % tämän vuoden ennusteesta. Ensi vuoden talousarvioesitys valmistellaan 27.11. yhtymähallituksen kokoukseen.

Asia 8: Selviämisasema aloittaa keskussairaalan yhteispäivystyksessä maaliskuun 2020 alussa

Selviämisasema käynnistyy keskussairaalassa 1.3.2020. Selviämisasemalle on arvioitu siirtyvän Kajaanin poliisivankilasta 200–250 asiakasta vuodessa. Hoito on asiakkaalle vapaaehtoista. Kaikille aseman asiakkaille tarjotaan mahdollisuutta saada mielenterveys- ja päihdepäivystyksen arvio.

Asia 9: Kainuun soten ensihoidon palvelutasopäätös 2020–2021

Yhtymähallitus päätti muuttaa ensihoidon palvelutasopäätöstä niin, että yhden Kajaanissa sijaitsevan ambulanssin varallaoloaikaa lyhennetään 24 tunnin (24/7) valmiudesta 12 tunnin valmiuteen (klo 8-20). Lisäksi tehdään kuntien edellyttämä selvitys ensihoidon ja pelastustoimen yhteistyön tehostamisesta ulkopuolisen selvityshenkilön johdolla.

Asia 12: OYS-erva osuuskunnan hallituksen nimeäminen ja Osaamisen jakaminen -tytäryhtiön pääomitus

Yhtymähallitus nimitti osuuskunnan hallituksen varsinaiseksi jäseneksi kuntayhtymän johtaja Maire Ahopellon ja hänen varajäsenekseen hallintoylilääkäri Esa Ahosen. Samalla hallitus päätti, että Kainuun sote lunastaa sovitun määrän Osaamisen jakaminen -tytäryhtiön osakekannasta. Kainuun soten omistus tytäryhtiöstä on 5,3 prosenttia. Euroissa Kainuun soten osuus on tuhat euroa.

Asia 17: Kajaanin Teppanan kohtaamispaikan toimitiloista luopuminen

Yhtymähallitus päätti irtisanoa lapsiperheiden sosiaalipalvelujen Teppanan kohtaamispaikan tilojen vuokrasopimuksen. Ryhmämuotoinen perhetyön toiminta jatkuu Kajaanissa kevään 2020 jälkeen muissa tiloissa yhteistyössä muiden samantapaista toimintaa järjestävien toimijoiden kanssa. 

Asia 18: Koulupsykologin palvelujen siirtämisestä sotelta kunnille neuvotellaan

Kainuun soten hallitus päätti, että Kainuun kunnat ja Kainuun sote selvittävät koulupsykologipalvelujen siirtymistä kuntien järjestettäväksi. Kainuun sote järjestää tällä hetkellä jäsenkuntien (Puolankaa lukuun ottamatta) koulujen koulupsykologin palvelut kuntien puolesta, vaikka koulupsykologin palvelujen järjestäminen ei kuulu Kainuun soten lakisääteisiin tehtäviin. Kunnat ovat puolestaan järjestäneet kuraattoripalvelut. Kainuun sotella on yhteensä 14 koulupsykologin vakanssia, mutta viime vuosina palveluja on jouduttu järjestämään osin ostopalveluna.

Asia 20: Veteraanien leskien palvelusetelit

Yhtymähallitus päätti, että veteraanien leskien palveluseteleihin ei varata määrärahaa vuonna 2020. Tällä hetkellä etuutta on saanut 252 veteraanien leskeä (noin 360–400 euroa/vuosi). Määrärahan suuruus on ollut noin 100 000 euroa vuodessa. Kainuun soten yhtymähallitus on aiemmin päättänyt, että Kainuun sote hoitaa jatkossa vain lakisääteiset tehtävät, eivätkä veteraanien leskien palvelusetelit kuulu lakisääteisiin tehtäviin. Samalla yhtymähallitus totesi, että määrärahan myöntämättä jättämisen seurauksena saattaa toisaalta olla kotihoidon hoivakäyntien tarpeen lisääntyminen.

Asia 21: Kohdeavustukset yhdistyksille 

Kainuun soten yhtymähallitus päätti, että vuoden 2020 talousarvioon ei varata määrärahaa järjestöavustuksille, koska avustusten myöntäminen ei ole Kainuun soten lakisääteinen tehtävä. Kunnat voivat avustaa alueellaan olevien järjestöjen toimintaa myöntämällä toiminta-avustuksia mm. liikuntaseuroille, nuorisojärjestöille, harrastustoimintaan, vapaa-aikatoimeen, kulttuuri- ja museotoimintaan ja kylätoimintaan.

Kuluvana vuonna 2019 järjestöavustuksia myönnettiin yhteensä 176 000 euroa. Avustuksia haki yhteensä 58 järjestöä. Samassa yhteydessä todettiin, että avustusta saaneiden yhdistysten palvelut ovat ehkäisseet ennalta asiakkaiden ohjautumista Kainuun soten korjaavien palvelujen piiriin ja että hyvällä yhteistyöllä on saatu aikaan merkittäviä hyötyjä kainuulaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. 

Asia 23: Eron myöntäminen yhtymähallituksen puheenjohtajalle ja uuden puheenjohtajan valinta

Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto myöntää nykyiselle yhtymähallituksen puheenjohtajalle Tapani Kemppaiselle hänen omasta pyynnöstään eron yhtymähallituksen jäsenyydestä ja sen puheenjohtajuudesta. Samalla yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se valitsee yhtymähallitukseen Hyrynsalmen kunnan uuden edustajan. Lisäksi hallitus esittää valtuustolle, että se nimeää uuden yhtymähallituksen puheenjohtajan.

Asia 24: Kuntayhtymän johtajan luottamuksen arviointi

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) yhtymähallitus on päättänyt kuntien esityksenä 9.10.2019 § 263, että yhtymähallitus kutsuu koolle yhtymävaltuuston ja kuntien tahdon mukaisesti saattaa kuntayhtymän johtajan aseman ja luottamuksen yhtymävaltuuston arvioitavaksi.

Yhtymähallituksen päätöksen 9.10.2019 § 263 yhteydessä mainitaan, että ”Kainuun soten jäsenkunnat ovat yhteisesti päättäneet tarkastella kuntayhtymän johtajan asemaa ja saattaa johtajan nauttima luottamus kuntayhtymän yhtymävaltuuston arvioitavaksi. Paltamon kunnanhallitus on kokouksessaan 7.10.2019 päättänyt pyytää yhtymävaltuuston koollekutsumista käsittelemään asiaa. Vastaava asia on muiden kuntien hallitusten esityslistoilla.”

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi jäsenkunnilta tulleet pöytäkirjanotteet.