Tiedote 29.05.2019

Kainuun soten yhtymähallituksen päätöksiä 29.5.2019

Li­sä­tie­to­ja ja liit­teet:

Kun­tayh­ty­män joh­ta­ja Mai­re Aho­pel­to 044 777 3033

http://mfilesjulkaisut.root.kainuu.fi/portaali/kainuunsote/view/68108/meeting/10265

Asiat 3-4 Talouden seuranta ja tasapainottamistoimet

Kuntayhtymän hallitus totesi, että huhtikuun ennusteen mukaan Kainuun soten kuluvan vuoden tilikauden tuloksen arvioidaan toteutuvan noin 15,7 M€ talousarviota suurempana ja 18,9 M€ alijäämäisenä. Hallitus on käsitellyt talouden tasapainottamistoimenpiteitä kokouksissaan 27.3.2019 ja 17.4.2019. Aikaisemmin hyväksyttyjen tasapainottamistoimenpiteiden lisäksi tulosaluejohtajat ja hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat tarkastelleet eri vaihtoehtoja lisäsäästöjen toteuttamiseksi.  Säästötoimenpiteitä on tehty ja tehdään edelleen erillisinä päätösesityksinä yhtymähallitukselle.

Asia 5 Talouden kehykset ja suunnitteluohjeet 2020–2023

Kainuun soten vuoden 2020 talousarvion pohjaksi ajetaan keskitetysti edellisen vuoden 2018 tilinpäätöksen toteumaluvut. Toiminnalliset muutokset pitää Kainuun sotessa toteuttaa siten, että ne eivät aiheuta lisäkustannuksia. On huomioitava esimerkiksi se, että uuden sairaalan aloittaessa toimintansa sille on asetettu vuosittain viiden miljoonan euron säästötavoite. Uusi sairaala -hankkeen yhteydessä on myös varauduttu mahdollisuuteen, että Kainuun sote rakennuttaisi sairaalan yhteyteen uuden ravintokeskuksen. Sen rakentamisesta ei kuitenkaan ole tehty päätöstä vielä. Mahdollisesti rakennettavan ravintokeskuksen kustannusarvioksi on määritelty 6,8 M€.

Asia 6 OYS-erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimus

Yhtymähallitus päätti esittää Kainuun soten yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen järjestämissopimuksen vuosille 2018-2021.

Asia 7 OYS-erva osuuskunnan perustaminen  

Yhtymähallitus päätti esittää Kainuun soten yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto päättää omalta osaltaan OYS-Erva osuuskunnan perustamisesta ja merkitsee tiedoksi liiketoimintasuunnitelman jatkovalmistelun pohjaksi. Hallituksen esityksen mukaan Kainuun sote edellyttää, että osuuskunnan perustamisesta päätetään vähintään kahden OYS-Erva sairaanhoitopiirin tehtyä osuuskunnan perustamista koskevan päätöksen.

Kainuun osuuskuntaosuuden merkintähinta on 50 000 euroa, mikä summa katetaan Kuusanmäen rakennusten muutos- ja korjaustöiden investointimäärärahasta. Yhtymähallitus esitti, että yhtymävaltuusto toteaa, että osuuskunta voi tuottaa itse operatiivisen toiminnan, mikäli Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri ei lähde mukaan osuuskuntaan. Lisäksi, että osuuskunnan operatiivinen toiminta tapahtuu osuuskunnan tytäryhtiössä /-iöissä, mikäli Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri tekee päätöksen osuuskunnan jäsenyydestä. Osuuskunnan tultua perustetuksi, osuuskunta voi perustaa tytäryhtiön tai tytäryhtiöitä operatiivista toimintaa varten ja osuuskunnan omistajaohjauksesta huolehtivat sairaanhoitopiirien hallitukset.

Asia 8 OYS-erva yhteistyösopimus saattohoidon kehittämisestä

Yhtymähallitus hyväksyi sopimuksen palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kehittämisestä.

Asia 9 Välinehuollon palvelut keskitetään keskussairaalaan

Yhtymähallitus päätti, että Kainuun soten välinehuollon palvelut keskitetään uuden sairaalan käyttöönoton yhteydessä 1.11.2019 alkaen keskussairaalan välinehuoltoon, jolloin Sotkamon ja  Suomussalmen välinehuollot lakkautetaan.  

Asia 9 Selvitys ensihoidon ja pelastustoimen tiiviimmän yhteistyön mahdollisuuksista

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi selvityksen ensihoidon ja pelastuslaitoksen yhteistyön tiivistämisen mahdollisuuksista ja totesi, että nykyinen yhteistyö ensihoidon ja pelastuslaitoksen kanssa on Kainuussa tarkoituksenmukaisin toimintamalli.  

Selvityksen mukaan laki määrittää ensihoitopalvelut toteutettavaksi ensisijaisesti yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon muiden yksiköiden (erityisesti päivystyksien sekä kotiin vietävien palveluiden) kanssa ja vasta toissijaisesti muiden viranomaisten kanssa. Tällä hetkellä hätäkeskuksen välittämistä viranomaistehtävistä 63 prosenttia ohjautuu ensihoidolle, 30 prosenttia poliisille, 5 prosenttia pelastustoimelle sekä 3 prosenttia sosiaalitoimelle. Ensihoidon ja pelastustoimen yhteistoimintatehtäviä on siis vain murto-osa ensihoidon tehtävämäärästä. Sen sijaan yhteistyö muiden sote-palveluiden kanssa lisääntyy koko ajan niin, että niiden osuus ensihoidon tehtävistä on tällä hetkellä yli 90 prosenttia. OYS- erva:n sairaanhoitopiireistä neljä viidestä (Kainuu, Länsi-Pohja, Soite, Lappi) tuottaa ensihoitopalvelut omana toimintana. Pohjois-Pohjanmaalla tuottajana on pelastuslaitos.  

Selvityksessä todetaan edelleen, että ensihoitopalvelun ja pelastustoimen yhteistyöasioita on käsitelty laajasti maakunta- ja sote-uudistuksen työryhmissä. Tässä yhteydessä ei ole nähty järkeväksi siirtää ensihoidon palvelutuotantoa pelastustoimen tehtäväksi. Huhtikuun lopulla käydyssä yhteistyöneuvottelussa täsmentyi myös näkemys, että myöskään pelastuslaitos ei halua muutosta nykyiseen järjestelyyn. Ensihoidon ja pelastuslaitoksen yhteistyö painottuu valmius- ja varautumissuunnitelmiin, yhteisiin tilaratkaisuihin sekä yhteisiin koulutuksiin ja harjoitteluihin.

Asia 19 Paltamon radiologian palvelujen uudelleenjärjestely

Asia palautettiin uudelleen valmisteluun.

Asia 20 Kuntalaisaloite kotisairaalan laajentamiseksi koko Kainuuseen

Vastauksessaan 107 kuntalaisen allekirjoittamaan aloitteeseen Kainuun soten hallitus toteaa, että kotisairaalatoiminta laajennetaan kaikkialle Kainuuseen nykyisten toimijoiden (kotisairaala Aliisa, ensihoito, kotihoito) yhteistyönä.

Tällä hetkellä kotisairaala toimii Sotkamossa, Suomussalmella, Kuhmossa ja Kajaanissa. Toiminta on käynnistetty ilman henkilökunnan lisäämistä tiiviissä yhteistyössä paikkakunnan sairaalaosastojen kanssa. Hyrynsalmella, Paltamossa ja Ristijärvellä ei ole sairaalaosastoja, mutta toiminnan järjestämistä myös näihin kuntiin on pohdittu. Pieniin kuntiin ei kuitenkaan ole kustannustehokasta järjestää omia kotisairaalayksiköitä.  

Kotisairaaloissa hoidetaan suonensisäisiä antibioottihoitoja, haavanhoitoja ja toimenpiteiden jälkihoitoa, kun hoidon tarve on tilapäistä. Syksyllä 2019 on tarkoitus laajentaa Aliisan toimintaa hoidon tarpeen arviointiin, minkä toivotaan vähentävän päivystyksen ja ensihoidon kuormitusta. Mikäli ensihoidon ja päiväsairaalan henkilöstötarve pienenee, voisi olla mahdollista lisätä Kajaanin ja Suomussalmen kotisairaaloiden resursseja ja laajentaa näiden yksiköiden toiminta-alueita niin, että palveluja voitaisiin tarjota myös pieniin kuntiin. Toisaalta pienten kuntien asiakkaiden hoito kotiin voidaan suunnitella asiakaskohtaisesti jo nyt tarjolla olevien virka-ajan ulkopuolisten palveluiden (ensihoito, kotisairaanhoito) kanssa. Myös saattohoitoa toteutetaan jo nyt myös kotona. Kainuuseen ollaan myös perustamassa maakunnallisen saattohoidon B-tason yksikköä Kainuun keskussairaalaan.  

Asia 21 Kainuun soten kotihoito pilotoi etähoivaa

Yhtymähallitus hyväksyi Kainuun soten kotihoidon suunnitelman aloittaa 15.8. kokeiluluonteisesti kotihoidon hoitajan etäkäynnit. Etähoito on asiakkaan hoitosuunnitelman mukaista palvelua, jota voidaan antaa tablettitietokonetta käyttäville asiakkaille. Sillä voidaan osittain korvata kotikäyntejä. Asiakkaiksi valitaan Suomussalmen ja/tai Kuhmon kotihoidoista 5-10 asiakasta. Kokeilu kestää puoli vuotta. Kokeiluvaiheessa asiakkailta ei peritä etäpalvelusta maksua. Kokeilun kokemusten perusteella etäkäynnit ehkä lisätään kotihoidon palveluvalikoimaan vuoden 2020 alusta.

Tabletin avulla voidaan ohjata asiakasta suoriutumaan itsenäisesti päivittäisissä toiminnoissa kuten lääkkeiden otossa, ruokailussa ja hygieniassa. Etähoivakäynnin avulla voidaan seurata asiakkaan vointia useita kertoja vuorokaudessa, mikä tuo lisäturvaa hoidon tarpeen kasvaessa. Palvelu mahdollistaa myös esimerkiksi etäopastetut liikuntatuokiot.

Kainuun sotessa on arvioitu, että etäkäynti kestää 5-15 minuuttia. Yksi hoitaja ehtii työvuoron aikana suorittaa 20 - 30 etäkäyntiä. Lisäksi työskentely etähoitajana mahdollistaa työssä jatkamisen osatyökykyisille hoitajille. Etäkäyntinä tehty käynti säästää työntekijän liikkumiseen käyttämää aikaa sekä parantaa palveluiden saavutettavuutta ja saatavuutta asiakasnäkökulmasta.

Asia 23 Suomussalmen hoitokoti Välskärin paikkamäärän muutos

Kainuun soten yhtymähallitus hyväksyi hoitokoti Välskärin hoitopaikkojen muutokset 1.7.2019 alkaen. Välskärin kokonaispaikkamäärä pienenee kolmella nykyiseen verrattuna. Hoitopaikkoja jää jäljelle 19, joista viisi on tehostetun palveluasumisen paikkaa. Neljätoista paikkaa on varattu ensisijaisesti kotona asumista tukevaan lyhytaikaishoitoon sekä hoitopaikan odottajille. Nyt tehtävää muutosta seurataan ja arvioidaan vuoden 2019 aikana. Mikäli ilmenee tarvetta muuttaa paikkojen määrää ja toiminnan luonnetta, siitä tehdään uusi esitys alkuvuodesta 2020.

Asia 24 Pöllyvaaran asumisyksikön ja erityishuollon tilapäishoitoyksikön tila-asiat

Yhtymähallitus päätti, että Kuusanmäellä toimineen kehitysvammaisten lasten tilapäishoitoyksikön ja Pöllyvaaran asumisyksikön toimintaa siirretään Attendo Oy:ltä vuokrattavaan kiinteistöön Huuhkajavaaralle 1.9.2019 alkaen. Tilapäishoitoyksikön toiminta muutetaan avohuollon palveluksi, jolloin kehitysvammalain mukainen laitoshoito lasten osalta päättyy. Tyhjilleen jäävät Kuusanmäen palvelukeskuksen rakennukset puretaan.