Tiedote 30.11.2017

Kainuun soten yhtymähallituksen päätöksiä 29.11.2017

Kainuun soten yhtymähallituksen päätöksiä 29.11.2017

Lisätietoja ja liitteet:

http://mfilesotto.kainuu.fi/portaali/kainuunsote/view/43090/meeting/10159

Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto 044 7773 033

Asia 3 Talouden seurantaraportti 1.1. – 31.10.2017

Kainuun soten talouden seurantaraportin (1.1. – 31.10.2017) mukaan vuoden 2017 talousarvio/käyttösuunnitelma näyttää lokakuun lopun tilanteen mukaan arvioituna toteutuvan kolme miljoonaa euroa ylijäämäisenä.

Asia 4 Vuoden 2018 talousarvio

Katso erillinen tiedote.

TIEDOTE_Talousarvio_2018 hallitus 29 11 2017 (2).doc

Asia 5 Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut  

Asiaa valmisteleva väliaikainen työryhmä on antanut oman esityksensä Kainuun vastauksesta 23.11.2017 pidettävässä kokouksessa, jota käsiteltiin maakunta- ja sote-uudistuksen väliaikaisessa toimielimessä (VATE) 27.11.2017 ja esitys käsitellään VATE:n ohjausryhmän kokouksessa 4.12.2017.

Työryhmän antama esitys oli seuraavanlainen:

"Työryhmä esittää, että Kainuuseen perustetaan maakunnallinen MAKU TAHE –yhtiö, joka tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut nykyisillä järjestelmillä. Kunnat eivät vielä sitoudu yhtiön perustamiseen ennen kuin ovat tarkemmin selvittäneet TAHE ratkaisun vaikutukset".

Kainuun soten yhtymähallitus esittää, että hyväksytään työryhmän esitys.

Yhtymähallituksen päätös annetaan tiedoksi VATE:n ohjausryhmälle.

Asia 6 Kehitysvammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminnan järjestäminen

Yhtymähallitus totesi, että Kainuun Kehitysvammaisten Tukipiiri ry:n tekemän aloitteen pohjalta on tehty selvitys kehitysvammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminnan järjestämisestä. Tässä vaiheessa asia ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Selvityksen mukaan työ- ja päivätoimintakeskuksien kesäajan sulkuja ei voida lyhentää nykyisestä keskimäärin kahdeksasta viikosta viiteen viikkoon ilman noin 140 000 euron lisämäärärahaa vuoden 2018 talousarvioon.

Selvityksessä todetaan myös, että kehitysvammaisten koululaisten kesäloman aikaisen hoidon järjestämistä nykyiseen tapaan päivätoimintojen tiloissa (ei esim. kouluilla) pidetään tarkoituksenmukaisena. Koulujen tilojen käyttömahdollisuuksista ei ole ajantasaista tietoa.

Samoin todetaan, että asiakkaiden työ- ja päivätoimintaa todetaan tarjottavan asiakkaille yksilöllisten tarpeiden mukaan. Työ- ja päivätoiminnan henkilöstömäärä on pysynyt ennallaan ja lisäksi erityistarpeisiin on haettu lisähenkilöitä.

Asia 7 Kehitysvammaisten henkilöiden tilapäishoidon järjestäminen

Yhtymähallitus totesi, että Kainuun Kehitysvammaisten Tukipiiri ry:n tekemän aloitteen pohjalta on tehty selvitys joka toimitetaan aloitteen tekijälle.

Asia 10 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa  2017

Yhtymähallitus hyväksyi toiminnan rajaukset edellä esitetyssä laajuudessa. Muutoksista ja toiminnan rajauksista tehdään erillinen ilmoitus lehtiin ja toimipaikkoihin.

Asia 12 Kuntayhtymän ilmoitusten ja kuulutusten julkaiseminen

Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Kuntayhtymän ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua.  Kuntalain 64 §:n mukaan kuntayhtymään sovelletaan, mitä kunnasta säädetään kuntalain 108 §:ssä. 

Erityislainsäädännössä saattaa olla edellä mainitusta kuntalain säännöksestä poikkeavia määräyksiä, joita näissä tapauksissa tulee noudattaa. Käytännössä virallisella ilmoitustaululla ei tarvitse enää julkaista kuntayhtymän ilmoituksia, mutta säädös ei koske muiden viranomaisten kuulutuksia tai erityislainsäädännön mukaisia kuulutuksia. Virallisesta ilmoitustaulusta ei siis vielä tässä vaiheessa voida luopua.

Yhtymähallitus esitti yhtymävaltuustolle, että uuden kuntalain mukaisesti kuntayhtymän viralliset, lakiin tai asetukseen perustuvat kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa kuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa www.sote.kainuu.fi

Internetsivun lisäksi kuntayhtymän lakiin tai asetukseen perustuvat kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan myös:

-harkinnan mukaan paikallislehdissä, 

- viran- ja tehtävänhakuilmoitukset Kuntarekry –verkkopalvelussa 

sekä harkinnan mukaan muissa sanomalehdissä ja ammattijulkaisuissa sekä sosiaalisen median kanavissa. Yhtymähallitus esitti lisäksi yhtymävaltuustolle, että muiden viranomaisten tai erityislainsäädännön mukaiset kuulutukset julkaistaan kuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla, mikäli laki niin edellyttää.

Asia 13 Kajaanin kaupungin katseluoikeus soten hallinnoimiin tietojärjestelmiin vuonna 2017

Kajaanin kaupungilla ja sen liikelaitoksilla on ollut tarve edelleen vuonna 2017 käyttää Kainuun soten hallinnoimia talous-. ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmiä. Alkuvuonna (1.1.-30.6.2017)  soten hallinnoimat talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät  olivat vielä kaupungin ja sen liikelaitoksen koko henkilöstön  käytössä.

Koska soten hallinnoimat tietojärjestelmät ovat edelleen aktiivisena ja Kajaanin kaupungin katselukäytössä, tulee tietojärjestelmien käytöstä laskuttaa Kajaania myös loppuvuoden 2017 osalta.

Yhtymähallitus päätti laskuttaa Kajaanin kaupungilta Kajaanin kaupungin ja sen liikelaitosten osuuden 29 764, 89 € (alv 0%)  soten talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien  katselukäytöstä ajalla 1.7.-31.12.2017. Laskutettavaan summaan lisätään arvonlisävero 24 %. 

Yhtymähallitus päätti, että tarvittaessa sama kustannusten jakoperuste soveltuu myös vuoden 2017 jälkeen. Tällöin hintoja voidaan kuitenkin tarkistaa ylläpitohintojen ja poistojen muutosten mukaisesti.

Asia 14 UNA-yhtiön perustaminen

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä osallistuu UNA-yhteistyöhön 16.2.2017 allekirjoitetun asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisyhteistyötä koskevan sopimuksen mukaisesti. UNA-yhteistyösopimuksella on sovittu sopimusosapuolten kesken asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisen yhteisen etenemispolun toteuttamisen edellyttämästä kansallisesta yhteistyöstä. Sopimuksen avulla on tarkoitus toteuttaa yhteisten vaatimusmäärittelyiden mukainen tietojärjestelmäytimen (UNA-tietojärjestelmäydin) sekä muiden kansallisessa yhteistyössä hankittavien tietojärjestelmäpalveluiden hankintojen käynnistämisen edellyttämä valmistelu. Sopimuksessa sairaanhoitopiirit ovat sitoutuneet kattamaan tarvittavan kehitystyön kustannukset vuosina 2016-2019.

Yhtymähallitus päätti merkitä perustettavan yhtiön A-sarjan osakkeita enintään 110 kappaletta merkintähintaan 165 000 €. Lopulliseen merkintähintaan vaikuttaa A-sarjan osakkeita merkitsevien sairaanhoitopiirien lukumäärä. Yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan yhtiön osakassopimuksen ja perustamissopimuksen.

Lisätietoja asiasta antaa tietohallintojohtaja Jari Väisänen, puh. 0744 0239329 ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 77 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Asia 15 Hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on 3.11.2017 vastaanottanut sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyynnön hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa.  Lausuntopyynnön kohteena olevalla lakiluonnoksessa on tarkoitus edistää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden mahdollisuuksia valita palveluntuottaja, parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua sekä vahvistaa palvelujärjestelmän kannusteita kustannusvaikuttavaan toimintaan ja jatkuvaan kehittämiseen. Lakia sovelletaan maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Yhtymähallitus hyväksyi liitteenä olevan lausunnon.

Asia 18 Radiologian konsulttipalvelujen hankintakriteerien hyväksyminen

Kainuun sote hankkii Kainuun keskussairaalassa ja alueen terveysasemilla tehtävät radiologian erikoislääkärin suorittamat lausunto- ja tutkimuspalvelut koko tutkimusvalikoiman osalta ostopalveluna siltä osin kuin niitä ei voida tuottaa omana toimintana perustyöaikana arkipäivisin klo 08.00–15.30.  Varsinainen kuvantaminen sekä siihen liittyvä hoitotyö ja tekninen tuki tuotetaan omana toimintana.

 • natiivitutkimus 21.600 kpl keskussairaalassa 
 • natiivitutkimus 17.000 kpl terveysasemilla yhteensä 
 • UÄ-tutkimus 5.400 kpl keskussairaalassa 
 • UÄ-tutkimus 3.600 kpl terveysasemilla yhteensä 
 • UÄ-toimenpide 150 kpl terveysasemilla yhteensä 
 • TT-tutkimus 7.000 kpl 
 • MR-tutkimus 3.700 kpl 
 • konventionaalinen angiografiatutkimus 200 kpl 
 • toimenpideradiologia noin 1.200 kpl, joista 330 angiografian,  20 TT-tutkimuksen, 170 mammografian ja 600 UÄ –  tutkimuksen yhteydessä
 • mammografiatutkimus 500 kpl 
 • varjoainetutkimukset noin 70 kpl keskussairaalassa 
 • luuntiheysmittaus noin 700 kpl (uusi toiminta)

Hankinnan arvo on 3,8 miljoonaa euroa.

Yhtymähallitus päätti hyväksyä hankintakriteerit ja samalla valtuuttaa hankintayksikön tekemään teknisluotoisia muutoksia tarjouspyyntöön.

Asia 19 Ensihoidon tavoittamisaikojen määrittely

Ensihoidon palvelutasopäätös Terveydenhuoltolain 39 §:n mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä alueensa ensihoitopalvelu. Ensihoitopalvelu on suunniteltava ja toteutettava yhteistyössä päivystävien terveydenhuollon toimipisteiden kanssa siten, että nämä muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä laatii palvelutasopäätöksen, jossa määritellään palvelun järjestämistapa ja sisältö, henkilöstön koulutus, tavoitteet potilaan tavoittamisajasta sekä muut järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat.

Yhtymähallitus päätti ensihoidon palvelutasopäätöksen tavoitettavuudet vuosille 2018-2019 erva-alueen määrittelemien aikojen mukaisesti, paitsi A/B tehtävien 90 %:n saavutettavuus haja-asutusalueella on 40 minuuttia pitkien välimatkojen vuoksi, kuten Lapissa.

Asia 20 Eron myöntäminen Aila Alasalmelle Kainuun soten luottamustoimista ja uuden  jäsenen valinta

Aila Alasalmi on 19.9.2017 pyytänyt eroa Kainuu sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallituksen sekä yksilöasiain jaoston jäsenyydestä. Kuntalain 70 §:n mukaan "Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Yhtymähallitus esitti yhtymävaltuustolle, että Aila Alasalmelle myönnetään ero Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallituksen jäsenyydestä. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se valitsee kuntayhtymän yhtymähallitukseen edustajan.

Asia 21 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan jäsen  ja varajäsen

Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit, Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ovat jäseninä Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymässä.

Yhtymähallitus nimeää Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän edustajaksi Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän johtokuntaan kuntayhtymän johtaja Maire Ahopellon ja hänen varajäseneksi terveysjohtaja Mikko Timosen.

Asia 22 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän  tarkastuslautakunnan jäsen ja varajäsen

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 23 §:n mukaan yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakuntaan johtokunnan toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastusta varten puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme (3) jäsentä sekä jokaiselle heistä henkilökohtaisen varajäsenen.  

Tarkastuslautakunnan jäseniä ja heidän henkilökohtaisia varajäseniään valitaan yksi (1) jokaisesta jäsenenä toimivasta kuntayhtymästä.

Yhtymähallitus nimesi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän edustajaksi Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän tarkastuslautakuntaan edustajaksi Toivo Sistosen ja hänelle varajäseneksi Mikko Kanniaisen.

Asia 26 Uusien toimitilojen vuokraaminen Kajaanin perhekeskukselle

Kuntayhtymän 1viranhaltijoita seuraavasti: " Selvitetään vaihtoehdot 1 ja 2 muita varteenotettavia vaihtoehtoja pois sulkematta seuraavaan yhtymähallituksen kokoukseen. Kuntayhtymän ja Kajaanin kaupungin tulee käydä keskustelu tiloista. Lisäksi yhtymähallitus edellyttää, että työntekijöiden väistötilojen tarve selvitetään."   

Yhtymähallitukselle 1.11.2017 esitetyt ratkaisuvaihtoehdot olivat:

1. 23. Raatikeskus (uudisrakennus)

2. Toimitilat Linnankatu 6:ssa (uudisrakennus)

3. Kainuun keskussairaalan potilastorni ja Kajaanin pääterveysasema 

4. Toimintojen hajauttaminen eri työyksiköihin  

Yhtymähallituksen päätöksen 1.11.2017 § 17 mukaisesti kuntayhtymän viranhaltijat ovat selvittäneet eri ratkaisuvaihtoehtoja ja käyneet tutustumassa kaupungissa vuokrattavana oleviin toimistotiloihin. Ratkaisuvaihtoehdot 1 ja 2 ovat mahdollisia, jos kuntayhtymä hankkii uudisrakennukset omistukseensa.

Yhtymähallitus keskusteli asiasta ja antoi tarvittavat jatkovalmisteluohjeet.

Asia 27 Hankintaoikaisuvaatimus, Timjame Oy, terapia- ja kuntoutuspalvelut

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on kilpailuttanut terapia- ja kuntoutuspalvelut 25.8.2017 julkaistulla tarjouspyynnöllä 132504. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus on tehnyt asiassa hankintapäätöksen 1.11.2017 § 302.

Puitejärjestelyyn on valittu fysioterapeutit hinnan mukaisessa (halvin hinta) etusijajärjestyksessä lukuun ottamatta muun ohella hinnaltaan kalliimpaa fysioterapeuttia Marita Karppista (Timjame  Oy), joka toimii Kajaanissa. Kajaaniin on puitejärjestelyyn valittu useita terapeutteja.

Timjame Oy on jättänyt hankintaoikaisuvaatimuksen fysioterapiapalvelujen hankinnasta ja vaatinut, että fysioterapeutti Marita Karppinen tulee valita puitejärjestelyyn, koska se on ainoa lantionpohjan fysioterapiaa tarjoava fysioterapeutti.

Yhtymähallitus hylkäsi hankintaoikaisuvaatimuksen.

Asia 28 Hankintaoikaisuvaatimus, Fysiokuhmo Päivi Pesonen Ky, terapia- ja kuntoutuspalvelut

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on kilpailuttanut terapia- ja kuntoutuspalvelut 25.8.2017 julkaistulla tarjouspyynnöllä 132504. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus on tehnyt asiassa hankintapäätöksen 1.11.2017 § 302.

Puitejärjestelyyn on valittu fysioterapeutit hinnan mukaisessa (halvin hinta) etusijajärjestyksessä lukuun ottamatta muun ohella hinnaltaan kalleimpia fysioterapeutteja Päivi Pesonen ja Minna Pärnänen (Fysiokuhmo Päivi Pesonen Ky), jotka toimivat Kuhmossa. Kuhmoon on puitejärjestelyyn valittu useita terapeutteja.

Fysiokuhmo Päivi Pesonen Ky on jättänyt hankintaoikaisuvaatimuksen fysioterapiapalvelujen hankinnasta ja vaatinut, että fysioterapeutit Päivi Pesonen ja Minna Pärnänen tulee valita puitejärjestelyyn.

Yhtymähallitus hylkäsi hankintaoikaisuvaatimuksen.

Asia 29 Kajaanin hoivayksikön toiminnan muutos 1.1.2018

Kajaanin hoivayksikön nykyisestä 24 terveydenhuoltolain alaisesta laitospaikasta 14 paikkaa muutetaan ympärivuorokautiseen hoitoon odottajien (SAS-selvitys tehty) paikoiksi. Tarvittaessa paikkoja voivat käyttää myös akuutisti kriisipaikkaa tarvitsevat asiakkaat. Loput 10 paikkaa jätetään edelleen terveydenhuoltolain alaisiksi laitospaikoiksi.  Muutos toteutetaan 1.1.2018 alkaen luonnollisen poistuman kautta.  

Kajaanin hoivayksikön muutos liittyy Uusi sairaala –konseptin toimenpideohjelman mukaisiin muutosesityksiin 2018-2019, jotka  yhtymähallitus on hyväksynyt kokouksessaan 18.10.2017 (§ 273).

Yhtymähallitus hyväksyi Kajaanin hoivayksikön toiminnan muutoksen vanhuspalvelujen valmistelemien linjausten mukaisesti.

Asia 30 Ristijärven ja Vuolijoen hoivayksiköiden lyhytaikaispaikkojen lisääminen 1.1.2018

Ristijärven ja Vuolijoen hoivayksiköiden sosiaalihuoltolain mukaisia kotona asumista tukevia kuntouttavia lyhtyaikaispaikkoja lisätään: Ristijärvellä kolmella (3) ja Vuolijoella neljällä (4) paikalla.  Muutoksen jälkeen molemmissa yksiköissä on kahdeksan (8) lyhytaikaispaikkaa, joilla tuetaan asiakkaiden kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään. Lyhytaikaispaikkoja käytetään ensisijaisesti omaishoitajien lakisääteisten vapaiden järjestämiseen sekä kotihoidon toiminnan tukemiseen.  Toiminnan muutos toteutetaan luonnollisen poistuman kautta 1.1.2018 alkaen.  

Ristijärven ja Vuolijoen hoivayksiköiden kotona asumista tukevien lyhytaikaispaikkojen lisäykset liittyvät Uusi sairaala –konseptin toimenpideohjelman mukaisiin muutosesityksiin 2018-2019, jotka  on hyväksytty yhtymähallituksen kokouksessa 18.10.2017 (§  273).

Yhtymähallitus hyväksyi Ristijärven ja Vuolijoen hoivayksiköiden kotona asumista tukevien lyhtyaikaispaikkojen lisäykset vanhuspalvelujen esityksen mukaisesti.

Asia 32 Kainuun Työterveys –liikelaitoksen toimitusjohtajan valinta

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus on julistanut haettavaksi Kainuun Työterveys -liikelaitoksen toimitusjohtajan viran 20.9.2017 § 265.  

Kainuun Työterveys -liikelaitoksen toimitusjohtajan virka on ollut haettavana 27.10.2017 klo 15 mennessä.  

Yhtymähallitus valitsi avoinna olevaan Kainuun Työterveys –liikelaitoksen toimitusjohtajan virkaan terveystieteen maisteri, vt. toimitusjohtaja Eija Alatalon 1.1.2018 alkaen. 

Virassa sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.  Yhtymähallitus valtuutti kuntayhtymän johtajan antamaan valitulle viranhoitomääräyksen.