Tiedote 29.03.2018

Kainuun soten yhtymähallituksen päätöksiä 28.3.2018

Lisätietoja ja liitteet:

http://mfilesjulkaisut.root.kainuu.fi/portaali/kainuunsote/view/47961/meeting/10176

Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto 044 777 3033

 

Asia 4 Vuoden 2017 tilinpäätös

Tilinpäätöksestä kerrotaan erillisessä tiedotteessa.

Asia 7 Henkilöstöraportti 2017

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi ja päätti lähettää edelleen valtuustolle vuoden 2017 henkilöstöraportin. Raportin mukaan Kainuun sotessa tehtiin 3 364 (vuonna 2015 3 354) henkilötyövuotta, joista Kainuun Työterveys -liikelaitoksen osuus oli 48 henkilötyövuotta. Välittömät palkkakustannukset ilman sivukuluja olivat 135,8 M€, joten talousarvio alitettiin.

Keskimääräinen eläköitymisikä oli 60 vuotta, eli hieman valtakunnan keskiarvoa alhaisempi. Suurten ikäluokkien poistuminen työelämästä näkyy siinä, että vanhuuseläkkeelle siirtyvien määrä vähitellen kasvaa.

Terveysprosentti (niiden työntekijöiden osuus, joilla ei ollut vuoden aikana lainkaan sairauspoissaoloja) oli kohonnut edellisvuoden 26:sta 28,7 prosenttiin. Sairauspoissaolojen määrä oli pysynyt lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Mielenterveysongelmien osuus sairauspoissaolojen syynä kasvoi entisestään: mielenterveysongelmista aiheutui 24 prosenttia sairauspoissaoloista (vuonna 2016 21,1 %).

Asia 10 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2017

Ympäristöterveydenhuollon tarkastuksia tehtiin yhteensä 314 kpl, joista suurin osa oli suunnitelmallisen valvonnan tarkastuksia. Tarkastuksia tehtiin eniten elintarvikevalvonnassa, sitten terveydensuojelu- ja tupakkavalvonnassa. Tämän lisäksi tehtiin 57 suunnitelmallista  maidontuotantotilan tarkastusta.

Keskusvirastojen suunnitelmien ja elintarvikevalvonnan riskinarvioinnin mukaan kuntayhtymän alueella olisi pitänyt tehdä 1 288 suunnitelmallista tarkastusta. Tähän nähden toteuma oli 21 prosenttia. Näytteenotto tapahtui suunnitelman mukaisesti: näytteitä otettiin elintarvikevalvonnassa 37 ja terveydensuojelussa 238 kappaletta.

Suunnitelmallisesta valvonnasta kertyi tuloja 23 381 euroa, muusta valvonnasta 100 629 euroa. Tulot olivat 81 534 euroa suuremmat kuin edellisvuonna, mikä johtuu tupakan myyntipistekohtaisesta vuosittaisesta valvontamaksusta. Aiemmin maksu perittiin  myyntipaikkakohtaisena vuosittaisena valvontamaksuna. Tuloilla katetaan ympäristöterveydenhuollon menoja ja turvataan nykyiset resurssit.  

Tarkastustavoitteista jääminen johtuu muun muassa muun kuin suunnitelmallisen valvonnan työllistävästä vaikutuksesta – vuonna 2017 suunnitelmallisen valvonnan osuus kokonaisvalvonta-ajasta oli 67 prosenttia. Muuhun kuin suunnitelmalliseen valvontaan käytettyyn työaikaan on vaikuttanut kaivostoimintaan liittyvien tehtävien hoito (mm. lausuntojen valmistelu) sekä kaava- ja ympäristölupalausuntojen valmistelu (0,5 htv), maakuntavalmistelu ja häiriötilannesuunnitelman laatiminen. Resurssivajausta on tavoitesuunnitelmaan verrattuna 0,39 henkilötyövuotta, keskusvirastojen esittämien tarkastusmäärien ja tarkastuksiin käytettävän työajan perusteella arvioituun resurssitarpeeseen verrattuna 1,89 henkilötyövuotta.  

Eläinsuojelun valvontakäyntejä tehtiin yhteensä 159 eli noin 25 prosenttia edellisvuotta enemmän. Epäilyyn perustuvista tarkastuksista noin puolet kohdistui pieneläimiin. Epäilyyn perustuvat eläinsuojelutarkastukset pystyttiin tekemään kohtuullisessa ajassa ilmoituksen saannista.

Eläinlääkintähuollon resurssien osalta praktikkoeläinlääkäreille saatiin hyvin sijaisia, ja eläinlääkäripalveluiden saatavuudelle asetetut valtakunnalliset ja oman suunnitelman mukaiset tavoitteet toteutuivat. Kuntayhtymän eläinlääkärit tekivät vuoden 2017 aikana 16 161 eläinlääkäri- ja pieneläinklinikkavastaanottokäyntiä. Käynneistä 1 641 tehtiin päivystysaikana.  

Tuotantoeläinten terveydenhuoltopalveluita on ollut saatavilla tarvetta vastaavasti ja terveysvalvontaohjelmat ovat toteutuneet suunnitellusti.

Asia 13 Valtuustoaloite: Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille kainuulaisille  

Vastauksena Päivi Haverisen ja Mari Saarenpään tekemään valtuustoaloitteeseen yhtymähallitus totesi, että voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti Kainuun soten perhesuunnitteluneuvonnan potilaat saavat maksutta Käypä hoito -suosituksen mukaisesti ilmaiset ehkäisyn aloituspakkaukset, jotka edistävät ehkäisyn aloittamista. Perhesuunnitteluneuvonnan runko-ohjelman päivittämisen yhteydessä arvioidaan muiden ehkäisyvälineiden (esim. kondomien) maksuttoman jakelun tarve ja jakelun toteuttamismahdollisuudet. Hallitus esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Asia 14 Valtuustoaloite: Kristillinen TV7 -kanava ja Radio Dei uuteen sairaalaan

Vastauksena kristillisdemokraattien valtuustoryhmän tekemään valtuustoaloitteeseen yhtymähallitus totesi, että Kainuun uuteen sairaalaan varataan potilaille ja asiakkaille mahdollisuus kaikkien saatavilla olevien maksuttomien televisio- ja radiokanavien käyttöön siinä laajuudessa kuin se on toiminnan järjestämisen kannalta tarkoituksenmukaista. Tällä järjestelyllä uuteen sairaalaan tulee mahdollisuus myös TV7- ja Radio Dei -kanavien käyttöön samoin järjestelyin kuin muidenkin televisio- ja radiokanavien osalta. Myös tällä hetkellä kyseiset kanavat ovat käytettävissä nettiradion ja -television kautta. Jatkossa asiakkaiden yleistyvät älylaitteet mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattomasti radio- ja televisiokanavien käytön.

Asiat 16–23, 27–29 Paikalliset virka- ja työehtosopimukset

Yhtymähallitus hyväksyi paikalliset virka- ja työehtosopimukset.

Asiat 30–32 Kajaanin perhekeskuksen ja sosiaalipalvelukeskuksen väistötilat, Lehtikankaan hammashoitolan toimitilojen korvaaminen   

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi Kajaanin Perhekeskuksen väistötilojen ja Lehtikankaan hammashoitolan toimitilojen selvityksen tilanteen ja päätti jatkotoimenpiteistä.

Lehtikankaan hammashoitola on suljettu sisäilmaongelmien vuoksi. Myös Kajaanin perhekeskuksen ja sosiaalipalvelukeskuksen tiloissa on sisäilmaongelma.

Kajaanin sosiaalipalvelukeskuksen toiminta siirretään väistötiloihin. Työntekijät työskentelevät kahdessa eri toimipisteessä. Arkisto ja yksi työhuone jäävät aikuissosiaalipalvelujen käyttöön nykyiseen osoitteeseen.

Asia 33 Sosiaalityön palkkojen tasokorotukset

Yhtymähallitus päätti Kainuun soten sosiaalityöntekijöiden palkkojen 300 euron ja sosiaaliohjaajien palkkojen 100 euron kuukausittaisesta tasokorotuksesta tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Kainuun soten palkat ovat jääneet jälkeen valtakunnallisesta tasosta. Kuntatyönantajien vuoden 2016 palkkaraportin mukaan Kainuun soten sosiaalityöntekijät saavat keskimäärin 200 euroa vähemmän tehtäväkohtaista palkkaa kuin sosiaalityöntekijät muualla Suomessa. Sosiaaliohjaajien palkat eivät ole yhtä paljoa valtakunnallista tasoa alhaisempia.

Kainuun sotella on ollut vaikeuksia erityisesti sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnissa. Parhaillaan on avoinna seitsemän sosiaalityöntekijän virkaa. Myös sijaisten saaminen on vaikeaa, sillä kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita ei ole saatavilla. Tämän vuoksi sosiaalityön tehtävät ruuhkautuvat ja hakemusten käsittelyssä sekä viranhaltijapäätöksissä on viiveitä, eikä palvelutakuu toteudu täysin.

Sosiaalityöntekijöiden 300 euron tasokorotus tehtäväkohtaisiin palkkoihin merkitsee vuodessa 325 100 euron kustannuksia. Sosiaaliohjaajien sadan euron tasokorotuksen kustannusvaikutus on 87 100 euroa vuodessa.  Kustannukset pyritään kattamaan talousarviosta ja tarvittaessa annetaan ylitysoikeus.

Asia 34 Palvelusetelipalvelujen sääntökirjojen hyväksyminen

Yhtymähallitus päätti hyväksyä vammaispalvelujen ja vanhuspalvelujen palveluseteleillä järjestettävien palvelujen sääntökirjat niiden palvelujen osalta, joissa Palveluseteli- ja  ostopalvelujärjestelmää (PSOP) siirrytään käyttämään. Järjestelmää ryhdytään käyttämään vammaispalveluiden henkilökohtaisen avun ja omaishoidon lakisääteisen vapaan sekä vanhuspalveluiden kotihoidon ja omaishoidon lakisääteisen vapaan palvelujen hankinnassa.  

Asia 37 Valinnanvapauspilottiin hakeutuminen

Yhtymähallitus hyväksyi VIP – Valitse Itsellesi Parasta, Kainuun valinnanvapauspilotin hakemuksen, joka on jätetty sosiaali- ja terveysministeriöön 15.3.2018. Kainuussa esitetään pilotoitavaksi suoran valinnan palveluja ja asiakasseteliä. Suoran valinnan palvelut koskevat sote-keskuksen ja suun hoidon yksikön valintaa. Sote-keskus pilotti toteutetaan ajalla 1/2019 – 12/2020 sekä suun hoidon pilotti 1/2021 – 12/2021. Asiakassetelipilotti toteutuu vuonna 2019.  

Pilotin tarkoitus on tukea valinnanvapauslain toimeenpanoa jo ennen lain varsinaista voimaantuloa ja siten edesauttaa uudistuksen onnistumista. Pilotin tavoitteena on lisätä asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia sekä parantaa palvelujen saatavuutta, laatua ja  kustannusvaikuttavuutta.