Tiedote 28.11.2019

Kainuun soten yhtymähallituksen päätöksiä 27.11.2019

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi lokakuun 2019 loppuun ulottuvan talouden osavuosiraportin ennusteen. Alkuperäisen hyväksytyn talousarvion toimintakulut ovat ilman liikelaitosta 329,1 miljoonaa euroa ja toimintatuotot yhteensä 335,8 miljoonaa euroa. Talousarvio vuodelle 2019 on alijäämäinen 3,2 milj. euroa. Talousarvio on kuntien antaman tiukan määrärahan vuoksi 14,8 miljoonaa euroa pienempi kuin vuoden 2018 toteuma. Sen mukaan Kainuun soten kuluvan vuoden tilikauden tulos toteutuu 14,3 miljoonaa euroa suurempana kuin tämän vuoden talousarvioon varatut määrärahat eli 17,5 miljoonaa euroa alijäämäisenä. Tilanne johtuu pääasiassa asiakkaiden palvelutarpeen kasvusta. Lisäksi vuodelle 2019 kohdistuneet valtakunnalliset palkankorotukset aiheuttavat noin 3,5 miljoonan euron lisäyksen henkilöstömenoihin. Valtakunnalliset palkankorotukset ovat korottaneet myös asiakaspalvelujen hintoja.

Eläinlääkäripalvelujen subventio hyötyeläinten omistajille lopetetaan

Yhtymähallitus päätti, että eläinlääkärin hoitokäyntiä hyötyeläimen luona ei enää tueta subventiolla, koska tuet eivät ole Kainuun soten lakisääteisiä tehtäviä. Pohjois-Suomessa eläinlääkärikäyntien subventiot ovat kunnissa yleisesti käytössä. Niiden katsotaan tukevan eläinsuojelua, sillä subventioiden ansiosta eläin tulee todennäköisemmin hoidettua ajallaan. Tuet ovat taanneet hyötyeläinten omistajille tasa-arvoisen aseman. Subventiot ovat myös tehostaneet eläinlääkäreiden työtä mahdollistamalla eläinlääkärin liikkumisen yhtä kuntaa laajemmalla alueella.

Paltamon röntgenkuvausten uudelleenjärjestely ja kansalaisaloite

Yhtymähallitus päätti, että asia palautettiin uudelleen valmisteluun.

Hallitus merkitsi tiedoksi kuntalaisaloitteen, jossa esitetään röntgenpalvelujen jatkamista Paltamon terveysasemalla. Yhtymähallitukselle jaettiin Paltamon kunnanhallituksen kannanotto: ”Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallituksen esityslista 13/2019 (yhtymähallituksen kokous 27.11.2019) § 10 Paltamon terveysaseman natiivi-rtg-kuvausten uudelleenjärjestely 1.1.2020 alkaen”.

Palkkaharmonisointi

Yhtymähallitus palautti asian uudelleen valmisteluun.

Salmijärven sairaalan ja Kuusanmäen palvelukeskuksen myyminen

Yhtymähallitus päätti, että Kainuun sote myy Salmijärven vanhan sairaalakiinteistön. Kiinteistön pinta-ala on 96.900 neliömetriä, josta noin kolmannes on ulkopuoliselle vuokrattua peltoa. Tontilla sijaitsevien kolmen rakennuksen käyttöaste on matala. Kiinteistöllä on kolme rakennusta, joiden pinta-alat ovat: sairaala-rakennus 9055 m², asuinrakennus n. 180 m² ja lämpölaitos n. 510 m². Rakennusten käyttöaste on matala, asuinrakennuksen asunnot on vuokrattu. Kiinteistöltä on purettu neljä asuinrakennusta, yhteensä 2580 m². Kiinteistöllä sijaitseva lämpölaitos tuottaa lämpöenergiaa Salmijärven sairaalalle sekä Toppilan vanhainkodille, lämmöntuotto on ulkoistettu ulkoiselle toimijalle.

Yhtymähallitus päätti myydä myös Kuusanmäen palvelukeskuksen kiinteistön, jonka pinta-ala on 93.235 neliömetriä. Tontin rakennusoikeudesta on kuitenkin käytetty vain pieni osa. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote) omistaa tontin 205-10-7-2, jolla sijaitsee Kuusanmäen palvelukeskus. Kiinteistö (205-10-7-2) sijaitsee osoitteessa Pöllyvaarantie 3, 87250 KAJAANI. Kiinteistön pinta-ala on 93.235 m2 ja tontilla on rakennusoikeutta e=0.5 eli 46.617m2, rakennusoikeudesta on rakennettu n. 6 000 m2. Tontin kaavamerkintä on PY. Rakennuksia tontilla on kuusi kappaletta ja niiden käyttöaste on tällä hetkellä kokonaisuudessaan matala. Tontilla sijaitseva Pöllyvaaran päivätoimintakeskus on myyty vuonna 1997 Kajaanin kaupungille ja samalla tontista on lohkottu 3993 m2:n suuruinen määräala vuokralle.

Kehitysvammaisten, vammaisten ja sairaiden omaishoidon tuen määrärahan ylitysoikeus

Yhtymähallitus päätti myöntää kehitysvammaisten, vammaisten ja sairaiden omaishoidon tuen määrärahan ylitysoikeuden. Noin 200 000 euron ylityksellä turvataan jo myönnettyjen omaishoidon tukien jatkuminen. Uusia omaishoidon tukia ei enää vuonna 2019 myönnetä, vaikka tuen kriteerit täyttyisivät.

Omaishoidon tuki ei ole lakisääteistä, eikä kenelläkään ole tuen saamiseen subjektiivista oikeutta.

Sotainvalidien lounassetelin arvon korotus

Kainuun soten yhtymähallitus päätti korottaa sotainvalidien lounassetelin arvon 1.1.2020 alkaen 10,50 euroon.