Tiedote 24.05.2018

Kainuun soten yhtymähallituksen päätöksiä 23.5.2018

Lisätietoja ja liitteet:

http://mfilesotto.kainuu.fi/portaali/kainuunsote

Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto 044 777 3033

Asia 3 Talouden kehykset ja suunnitteluohjeet 2019 - 2022  

Yhtymähallitus antoi tulosalueille talouden ja toiminnan kehykset ja suunnitteluohjeet vuosille 2019-2022. Ne tekevät talousarvioesityksensä 17.8.2018 mennessä. Kuntien vuoden 2019 maksuosuudesta käydään yhteiset neuvottelut kuntien kanssa.

Asia 6 Hallintojohtajan va. sijaisuus

Yhtymähallitus päätti, että hallintojohtajana toimii va. hallintojohtaja, lakimies Anu Huttunen 1.7.2018-31.12.2018.

Asia 8 EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen valmistautuminen ja rekisterinpitäjyys  

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen valmistautumisen ja rekisterin pitämisen.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä muodostaa yhden terveydenhuoltolain mukaisen toimintayksikön, jonka potilasasiakirjat muodostavat yhteisen potilastietorekisterin.

Potilasta hoitava toimintayksikkö saa käyttää yhteisessä rekisterissä olevia, toisen toimintayksikön tietoja potilaan hoidon edellyttämässä laajuudessa. Siihen ei tarvita potilaan nimenomaista suostumusta. Potilaalla on kuitenkin oikeus kieltää toisen toimintayksikön tietojen käyttö. Hän saa tehdä ja peruuttaa kiellon milloin tahansa.

Puolangan kunta on pitänyt 1.1.2013 alkaen omaa erillistä perusterveydenhuollon rekisteriä. Erikoissairaanhoidon potilastietorekisteri on yhteinen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän erikoissairaanhoidon potilastietorekisterin kanssa. Potilas voi kieltää tietojensa käytön näiden kahden rekisterin välillä.

Asia 9 Vauvamyönteinen Kainuu –kehittämishanke

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi Vauvamyönteinen Kainuu -hankkeen, jonka päämääränä on saada vauvamyönteisyyssertifikaatti Kainuun keskussairaalaan ja Kainuun neuvoloihin.

Vauvamyönteisyys on WHO:n julkaisema toimintaohjelma, jonka päämäärä on suojella, edistää ja tukea imetystä. Kainuun hankkeessa muun muassa koulutetaan keskussairaalan ja neuvoloiden henkilökuntaa opastamaan imetyksessä.

Asia 13 Kainuun soten laadunhallintajärjestelmän uudistaminen

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi Kainuun sotessa käytössä olevan ja uudistetun, ISO 9001:2015 mukaisen laadunhallintajärjestelmän. Sen mukaan kehitetään ja ylläpidetään toiminnan laatua ja potilas- ja asiakasturvallisuutta.

Tällä hetkellä sertifioituja ovat erikoissairaanhoidon operatiivinen ja konservatiivinen sekä leikkaus ja anestesia -vastuualueet. Tavoitteena on laajentaa sertifiointi asteittain kaikkiin erikoissairaanhoidon palveluihin, esimerkiksi päivystykseen, teholle ja valvontaan. Pitkän aikavälin tavoitteena on sertifioida kaikki kuntayhtymän palvelut.

Asia 14 Uusien toimitilojen vuokraaminen Kajaanin perhekeskukselle

Aluehallintoviraston seurantatarkastuksesta 3.5.2018 laaditussa tarkastuskertomuksessa 2018/19663 työnantajalle annettiin keho-tus sisäilman aiheuttamasta terveysvaarasta. Yhtymähallitus päätti Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tarkastuskertomuksen (2018/19663) ja vuokranantajan vastauksen perusteella jatkotoimenpiteistä.

Asia 15 Valtionavustus päihteitä käyttävien äitien hoitoon

Yhtymähallitus hyväksyi noin 19 000 euron omarahoitusosuuden päihteitä käyttävien äitien kuntoutukseen. Kainuun sote on jo tähän tarkoitukseen saanut erillisen 170 000 euron valtionavustuksen. Määrärahalla turvataan päihteitä käyttävien äitien hoito. Toiminta on jo alkanut Katajainen-ryhmässä Kajaanissa, jossa suurin osa kohderyhmästä asuu. Tarkoitus on laajentaa ryhmä- ja päivätoiminta kaikkiin Kainuun kuntiin

Asia 16 Matalan kynnyksen sähköisen palvelun kokeilut  

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi Onks tää normaalia -nettipalvelun, jonka kohderyhmänä ovat 7-20-vuotiaat kainuulaiset. He voivat kertoa verkossa chat-vastaanotolla huolistaan, ja sieltä heidät ohjataan tarvittaessa oikeaan palveluun. Kainuun sote ja Zoturi Oy ovat tehneet pienimuotoista, digitaalisen, matalankynnyksen palvelun kokeilua lokakuusta 2017 alkaen. Tämän hetken tiedon mukaan palvelu jatkaa kuluvan vuoden loppuun saakka. Onks tää normaalia -palvelun asiantuntijoina toimivat Kainuun soten perhepalveluiden ja Kajaanin nuorisotoimen asiantuntijat ja ammattilaiset.