Tiedote 23.01.2020

Kainuun soten yhtymähallituksen päätöksiä 22.1.2020

Kokouksen esityslista ja liitteet: https://sote.kainuu.fi/kokousasiakirjat-ja-kokousaikataulut

Talouden seurantaraportti 1.1.-30.11.2019

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talouspalveluissa on valmistunut talouden seurantaraportti ajalta 1.1.–30.11.2019. Talousarvio vuodelle 2019 on alijäämäinen 3,2 milj. euroa. Talousarvio on kuntien antaman tiukan määrärahan vuoksi 14,8 miljoonaa euroa pienempi kuin vuoden 2018 toteuma. Kainuun soten tilikauden toteuma on  13,8 miljoonaa euroa suurempi kuin talousarvioon 2019 varatut määrärahat eli 17,0 miljoonaa euroa alijäämäisenä. Toimintatuotot toteutuvat ennusteen mukaan 4,0 milj. euroa käyttösuunnitelmaa pienempinä ja toimintakulut ylittävät käyttösuunnitelman 9,8 milj. euroa. Toimintakulut nousevat ennusteen mukaan edellisen vuoden 2018 tilinpäätöksestä 0,2 % eli n. 1 milj. euroa.

Nettoylitys on ennusteen mukaan käyttösuunnitelmaan verrattuna 13,8 milj. euroa, mistä Terveyden- ja sairaudenhoidon palvelujen arvioitu osuus on 12,7 milj. euroa.

Talousarvion täytäntöönpano

Talousarvion valmistelun pohjana on kuntakokouksessa 21.10.2019 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle esitetty kuntien maksuosuus 290 800 000 euroa, joka on sama kuin vuoden 2018 tilinpäätös. Talousarvion toimintamenot ovat yhteensä 337,9 miljoonaa euroa ja toimintatulot yhteensä 348,8 miljoonaa euroa. Toimintamenot nousevat vuoden 2019 käyttösuunnitelmaan verrattuna 3,2 % ja vuoden 2019 marraskuun toteumaennusteeseen verrattuna 0,2 %. Talousarvio vuodelle 2020 on 3,9 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Kuntayhtymän investointeihin on varattu 36,6 miljoonaa euroa, josta 32,5 miljoonaa euroa on varattu Uuden sairaalan toiseen rakennusvaiheeseen.

Talousarvion laadinnassa on perusperiaatteena ollut se, että henkilötyövuodet lisääntyvät vain toiminnan muutoksista johtuen. Tavoitteena on, että henkilötyövuodet lisääntyvät vuoden 2019 tavoitteesta ainoastaan aiemmin hyväksyttyjen ja myöhemmin täytetyksi saatujen virkojen/toimien määrällä sekä tarvittavien määräaikaisuuksien määrällä.

Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain hallitukselle ja valtuutetuille tehtävän kuukausiraportin avulla, joka lähetetään myös kuntien kirjaamoihin. Seurannassa painotetaan erityisesti henkilöstömenojen ja henkilötyövuosien seurantaa. Jokaista vastuualuetta seurataan erikseen kuukausittain toteutuneiden ja suunniteltujen menojen ja henkilötyövuosien osalta.

Henkilötyövuositavoitteen määrittäminen vuodelle 2020

Yhtymähallitus hyväksyi vuoden 2020 henkilötyövuositavoitteeksi 3426 HTV.

Pääsääntö on, että uutta henkilöstöä ei palkata. Silloin, kun palvelutarve ehdottomasti edellyttää uuteen palvelussuhteeseen ottamista, tehtävän täyttäminen edellyttää työhönotto lupamenettelyn käynnistämistä.

Henkilötyövuositavoite vuodelle 2019 ilman liikelaitosta oli 3 352. Henkilötyövuositavoite näyttää ylittyvän tammi-marraskuun 2019 ennusteen perusteella 29 HTV:llä. Esitetty HTV2-tavoite, 3 426, vuodelle 2020 on 45 HTV2 suurempi kuin marraskuun 2019 toteutunut HTV2, 3 381. Lisäystä on Kuntayhtymän hallinto -tulosalueella sote-uudistukseen liittyvissä hankkeissa ja hanketyöntekijöissä (12) verrattuna vuoteen 2019. Ateria-, yhdistelmätyötä ja kuljetuspalveluita hoidetaan vuonna 2020 omana toimintana ostopalveluiden sijaan, mikä lisää Sairaanhoitopalvelut -tulosalueen HTV2-tavoitetta vuodelle 2020 verrattuna marraskuun 2019 HTV2-toteumaan (56). Keskitettyjen yhteisten tukipalvelujen HTV2-tavoitetta vuodelle 2020 pienentää (17) kuntien irtautuminen tukipalvelu sopimuksista talous- ja henkilöstöhallinnon osalta. Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelujen tulosalueella  HTV2 vähennys on 6 HTV.

Kainuun sote liittyy SOTEVirtuaalikirjasto Oy:hyn

SOTEVirtuaalikirjasto Oy:n tavoitteena on parantaa kirjastopalvelujen laatua ja hallita kustannuksia. SOTEVirtuaalikirjasto Oy pyrkii tarjoamaan kaikille osakkaille yhtenäisen e-aineistovalikoiman, laajentamaan e-aineistojen saatavuutta, tehostamaan lisenssien hankintaa ja parantamaan kustannustehokkuutta ja palvelujen käytettävyyttä. Yhtiö hinnoittelee palvelunsa omakustannusperiaatteella ja lähtee siitä, että palvelujen hinnoittelu on markkinoilla toimiviin tahoihin nähden vertailukelpoista.

Eläinlääkintähuollon subventioihin varattu määräraha

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto on 18.12.2019 § 24 päättänyt, että eläinlääkäripalvelun matkakustannusten subventio 85 000 euroa otetaan talousarvioon 2020 siten, että talousarvion 2020 loppusumma ei muutu ja määrärahan menolisäys tehdään käyttösuunnitelman 2020 yhteydessä ostopalveluista.

Puolangan kunnan saatavien laskutus

Puolangan kunnan kanssa on käyty useita neuvotteluja vuodelta 2013 ja 2014 olevista ensihoidon korkosaatavista, jotka ovat olleet perinnässä vuodesta 2013-2014 lukien. Puolangan kunta on toistuvasti kiistänyt korkolaskut aiheettomina. Kainuun sosiaali ja terveydenhuollon kuntayhtymällä (myöh. Kainuun sotella) on ollut ja edelleen on myös muita saatavia Puolangan kunnalta.

Yhtymähallitus merkitsi asian tiedoksi. Lisäksi yhtymähallitus hylkäsi Puolangan kunnan esityksen 10.1.2020 velkojen osittaisesta anteeksiantamisesta henkilökohtaisten avustajien sijaispalkanmaksajien laskusta 110122092/15.5.2019 12 998,58 € ja korkolaskuista 2.10.2013, 29.1.2014 ja 26.5.2014 yhteensä 9 771,88 € eli yhteensä 22 770,46 € ja antaa ohjeistuksen em. saatavien perimistä koskevien toimenpiteiden jatkovalmistelua varten. Yhtymähallitus myös valtuutti kuntayhtymän johtajan suorittamaan kaikki tarpeelliset toimenpiteet koskien edellä yllä mainittuja toimenpiteitä ja Kainuun soten Puolangan kunnalta avoinna olevia yllä mainittuja saatavia.

Vanhuspalveluiden asumispalvelujen hankinnan option käyttäminen

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on hankkinut kilpailutuksen perusteella vanhuspalvelujen asumispalvelut useilta eri palveluntuottajilta. Hankintasopimus on voimassa 28.2.2021 saakka. Yhtymähallitus päättää käyttää option kahdesta (2) vuodesta vanhuspalveluiden asumispalvelujen hankinnasta. Optiokausi alkaa 1.3.2021 ja kestää 28.2.2023 saakka.

Sotainvalidien lounassetelin arvo 1.1.2020

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus päätti korottaa sotainvalidien lounassetelin arvon 1.1.2020 alkaen 10,70 euroon. Lounassetelin arvo oli aiemmin 10,50€

Veteraaniasiamiehen tehtävien uudelleen organisointi 1.2.2020 alkaen

Veteraaniasiamiehen tehtävänä on huolehtia veteraanien lakisääteisten etuuksien ja palvelujen toteuttamisesta maakunnan alueella. Lisäksi veteraaniasiamiehen tehtäviin on kuulunut yhteistyö Kainuun kuntien ja seurakuntien, valtion eri viranomaisten, veteraanijärjestöjen sekä muiden veteraanityötä tekevien kanssa.

Yhtymähallitus päätti, että veteraaniasiamiehen virka lakkautetaan 1.2.2020 alkaen ja jatkossa veteraaniasiamiehen tehtävät hoitaa kuntayhtymän vanhuspalvelut ja huolehtii veteraanien lakisääteisten palvelujen järjestämisestä Kainuun soten toiminta-alueella, lukuun ottamatta veteraanien kuntoutuspalveluita, joiden järjestämisestä edelleen vastaa Kainuun soten terveyden- ja sairaudenhoitopalvelujen tulosalue.

Kohdeavustusten haku yhdistyksille ja järjestöille v. 2020

Kainuun soten yhtymähallitus julistaa vuoden 2020 kohdeavustukset haettavaksi sosiaalista toimintaa ja terveyden edistämistyötä harjoittaville yhdistyksille ja järjestöille. Hakuohjeen mukaiset hakemukset tulee toimittaa määräaikaan pe 28.2.2020 klo 15 mennessä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kirjaamoon,

Avustusten myöntäminen perustuu tarkoituksenmukaisuus ja tarveharkintaan sekä vaikutusten arviointiin ja että

1. toiminta on Kainuun soten strategian mukaista terveyttä ja hyvinvointia edistävää ja terveyseroja kaventavaa toimintaa,

2. otetaan huomioon hakijan muualta saamat avustukset,

3. avustus on aina osarahoitus,

4. kohdeavustusta ei voida myöntää sellaiseen yhdistyksen tai järjestön toimintaan tai hankkeisiin, jotka edellyttävät jatkuvan toiminnan rahoittamista kuntayhtymän

vuosittaisessa talousarviossa, ja että

5. tukemisella ei saa olla kilpailua vääristäviä vaikutuksia yritystoimintaan.

Määräraha otetaan tulosalueiden talousarviosta 2020 käyttösuunnitelmassa, osa hankerahoista 55 000 euroa ja loput ostopalveluista.