Tiedote 22.08.2019

Kainuun soten yhtymähallituksen päätöksiä 21.8.2019

Li­sä­tie­to­ja ja liit­teet:

Kun­tayh­ty­män joh­ta­ja Mai­re Aho­pel­to 044 777 3033

http://mfilesjulkaisut.root.kainuu.fi/portaali/kainuunsote/view/71652/meeting/10285

 

Asiat 3 ja 4 Talouden osavuosiraportti 1.1.–30.6.2019 sekä talouden tasapainottamistoimenpiteet

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi ja lähettää kunnille sekä yhtymävaltuuston käsiteltäväksi talouden osavuosiraportin ajalta 1.1. – 30.6.2019. Raportissa talouden toteutumista verrataan yhtymähallituksen 17.4.2019 hyväksymään käyttösuunnitelmaan. Alkuvuoden toteuman perusteella laaditun vuosiennusteen mukaan arvioidaan, että toimintakulut ylittävät käyttösuunnitelman 14,4 miljoonaa euroa ja toimintatuotot toteutuvat 3,2 miljoonaa euroa käyttösuunnitelmaa pienempinä. Kuntien antama maksuosuus on 14,8 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2018 toteuma. Toimintakuluista henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan 4,7 miljoonaa euroa käyttösuunnitelmaa ja erikoissairaanhoidon asiakaspalvelujen ostojen 3,7 miljoonaa euroa käyttösuunnitelmaa suurempina, vaikka ostot Oulusta näyttävät jäävän budjetoitua pienemmiksi. Muiden palvelujen ostot ovat toteutumassa 4,5 miljoonaa euroa käyttösuunnitelmaa suurempina. Alkuvuoden toteuman perusteella arvioidaan, että Kainuun soten kuluvan vuoden tilikauden tulos on 20,7 miljoonaa euroa alijäämäinen.  

Toimintakulujen ylitys näyttää aiheutuvan pääasiassa erikoissairaanhoidon asiakaspalvelujen ostoista sekä muiden palveluiden ostoista, koska näihin ei ole kuntien antaman tiukan talousraamin vuoksi voitu varata tarvittavaa määrärahaa. Myös henkilöstökulut näyttävät ylittyvän, mikä johtuu valtakunnallisista palkankorotuksista ja lomarahan korotuksesta kilpailukykysopimusta (KIKY) edeltävälle tasolle, eikä myöskään näihin ole voitu varata tarvittavaa määrärahaa kuntien antaman tiukan talousarvioraamin vuoksi.

Kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt huhtikuussa tulosalueiden esittämät noin 2,9 miljoonan euron säästöt ja talouden tasapainottamistoimenpiteet. Säästötoimenpiteillä näyttää olleen myönteinen vaikutus kulukehitykseen. Toisaalta tuomintatuottojen ennustetta on jouduttu laskemaan kesäkuussa pyydettyjen lisätietojen perusteella. Esimerkiksi soten tukipalveluja käyttävät asiakkaat ovat vähentyneet ja tukipalveluasiakkaille on tehty tuloihin perustuvia maksualennuksia. Palveluseteliasiakkaiden määrä taas on kasvanut, eikä heiltä tule asiakasmaksuja.

Yhtymähallitus tarkasteli talouden tasapainottamisohjelmaa ja antoi lisäohjeistukset talouden tasapainottamiseksi.  

Asia 5 Uuden sairaalan konseptisuunnitelman päivitys  

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi Kainuun uuden sairaalan suunnittelun konseptisuunnitelman päivityksen. Suunnitelman laatimisen jälkeen terveydenhuollossa on tapahtunut isoja muutoksia, joista merkittävimpiä ovat olleet keskittämisasetus, päivystysasetus, hoitotakuun kiristyminen, vanhuspalvelulain muutokset, väestön vanheneminen ja aikaisemman lääkäripulan lisäksi lisääntyvä pula hoitohenkilökunnasta. Suunnitelman päivityksessä todetaan muun muassa, että vuodeosastopaikkojen vähentäminen edellyttää tehokasta kotiutustoimintaa, kotisairaalan säännöllistä toimintaa, kotikuntoutuksen laajentamista sekä jatkohoitopaikkaa jonottavien, esimerkiksi pitkäaikaista hoitopaikkaa tai kodinmuutostöitä odottavien, sijoittamista muualle kuin akuuttiosastoille.  

Asia 11 Poikkeuslupa synnytysten järjestämiseksi

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi, että sosiaali- ja terveysministeriö on 25.6.2019 tehnyt uuden päätöksen poikkeusluvasta synnytystoimintaan Kainuun keskussairaalassa. Ministeriö myönsi luvan määräaikaisesti ajalle 1.1.2021–31.12.2022.

Asia 12 Synnytä Kajaanissa -bonusraha

Yhtymähallitus päätti, että Evelyn Hynysen aloite tuhannen euron bonusrahan maksamisesta Kajaanissa synnyttäville ei anna aihetta toimenpiteisiin. Aloite on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon perussopimuksen vastainen ja kuntalain näkökulmasta ongelmallinen.

Asia 21 Yleislääkärikäyntien hankinta yksityisiltä palveluntuottajilta

Yhtymähallitus hyväksyi suunnitelman lääkäripalveluiden ostamisesta yksityisiltä palveluntuottajilta puolikiireellisissä tilanteissa Kainuun soten hoidon tarpeen arvion perusteella. Ostopalvelulla on tarkoitus ostaa yksittäisiä puolikiireellisiä (hoito tarvitaan 1-3 päivän sisällä) vastaanottokäyntejä, jolloin virkalääkäreiden työpanosta voidaan kohdistaa nykyistä enemmän kiireettömään vastaanottoon.  

Potilaan hoidon tarpeen arvio tehdään terveysasemalla.

Ostopalvelut kilpailutetaan hankintakaudelle 2019–2020, lisäksi vuodet 2021 ja 2022 ovat optiovuosia. Hankinnan kokonaishinnaksi koko hankintakaudelle optiovuosineen on arvioitu miljoona euroa.

Asia 23 Aluehallintoviraston ohjaus- ja arviointikäynnit terveyskeskussairaaloissa  

Hallitus merkitsi tiedoksi Suomussalmen, Kuhmon, Sotkamon ja Kajaanin terveyskeskussairaaloiden arviointikäyntien raportit. Kaikkien sairaaloiden toiminta katsottiin laadukkaaksi, lain ja asetusten sekä hyvien hoitokäytäntöjen mukaiseksi. Vaativan kuntoutuksen osaston osalta todettiin Kainuussa toteutettavan jopa poikkeavan korkeatasoista kuntouttavaa sairaanhoitoa. Suomussalmen terveyskeskussairaalan tilat katsottiin vanhanaikaisiksi nykyaikaisen terveydenhoidon vaatimuksiin nähden.