Tiedote 19.12.2017

Kainuun soten yhtymähallituksen päätöksiä 18.12.2017

Lisätietoja ja liitteet:

http://mfilesjulkaisut.root.kainuu.fi/portaali/kainuunsote/view/44579/meeting/10163

Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto 044 7773 033

Asia 3 Kainuun soten asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen

Yhtymähallitus hyväksyi liitteen mukaiset asiakasmaksut Kainuun sotessa 1.1.2018 alkaen. Lisäksi yhtymähallitus antaa oikeuden tehdä liitteeseen teknisluonteisia korjauksia ja muutoksia tarvittaessa.

Asia 4 Kainuun soten erikoissairaanhoidon ja erityishuollon palveluhinnastot sekä laikkaus- ja anestesiayksikön sisäiset hinnat vuodelle 2018

Yhtymähallitus hyväksyi liitteiden mukaiset erikoissairaanhoidon ja erityishuollon palveluhinnaston sekä leikkaus- ja anestesiayksikön sisäiset hinnat vuodelle 2018.

Asia 5 Terveydenhuoltolain mukainen kuntalaskutus- ja täyskustannus maksuhinnasto sekä ulkomaalaisten terveyskeskus- ja hammashuollon maksut v 2018

Yhtymähallitus hyväksyi liitteenä olevan perussopimuksen kuntalaskutushinnaston, täyskustannusmaksuhinnaston ja ulkomaalaisten terveyskeskus – ja hammashuollon maksujen

hinnaston vuodelle 2018. Hinnastot koskevat ulkokuntien ja osajäsen kunnan laskutusta.

Asia 6 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän radiologian hinnastot vuodelle 2018

Yhtymähallitus hyväksyi radiologian palveluhinnastot vuodelle 2018 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän radiologian sisäisille palveluille ja ulosmyytäville palveluille liitteiden mukaisina.

Asia 11 Yhteistyösopimukset jäsenkuntien ja yksityisten palveluntuottajien välillä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus esitti jäsenkunnille, että jäsenkunnat pidättäytyisivät merkittävistä oikeustoimista sote- ja maakuntauudistuksen ollessa käynnissä.

Kunnan ja yksityisen palveluntuottajien väliset sopimukset voivat välillisesti vaikuttaa kuntien ja kuntayhtymien valmiussuunnitteluun ja varautumiseen. Kuntien lakisääteinen velvollisuus on varmistaa tehtäviensä häiriötön hoitaminen kaikissa oloissa, mitä erilaiset sopimusjärjestelyt voivat vaikeuttaa.

Asia 12 Hankintapäätös, Kainuun uusi sairaala, välinehuollon pesu-, desinfiointi- ja sterilointi

Yhtymähallitus teki päätöksen Kainuun uusi sairaala, välinehuollon pesu-, desinfiointi- ja sterilointihankinnasta.

Asia 13 Uusi Sairaala-hankkeeseen liittyvät palvelujen muutokset 2018-2019: Kuntoutuspalvelujen muutokset 2018

Yhtymähallitus päätti, että kuntayhtymään perustetaan 1.5.2018 alkaen kuntoutuspalvelujen vastuualue, jolla otetaan pilotointina käyttöön uusia toimintamalleja. Palvelukokonaisuutta suunnitellaan terveyden ja sairaudenhoidon tulosalueella (TESA) toimivaksi kuntoutuspalveluiden vastuualueeksi. Suunnitelmien mukaan toimintoja yhdistetään ja yhdenmukaistetaan asteittain siten, että syksyyn 2019 mennessä kuntoutuspalvelujen piirissä toimisivat fysioterapian, lääkinnällisen kuntoutuksen, päihdekuntoutuksen ja mielenterveyskuntoutuksen palvelut sekä näihin liittyvät erityisterapian palvelut. Kuntoutuksen vastuualueella toimivat fysiatria ja fysioterapia (fysiatrit, fysioterapeutit, kuntohoitajat, liikuntaneuvojat), apuvälinekeskus (mm. apuvälinekeskuksen hoitajat, apuvälinemekaanikot, apuvälinelogistikko), lääkärit ja erityistyöntekijät (kuntoutussuunnittelija, puhe-, toiminta- ja ravitsemusterapeutit, kuntoutusohjaajat, neuropsykologit ja kuntoutuspsykologit, terveydenhuollon sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat). Kuntoutuspalvelut tarjoaa kuntoutuspalveluita vaativan kuntoutuksen osastolle ja muihin yksiköihin, joissa niitä tarvitaan potilaiden palvelukokonaisuuden tuottamiseen.

Asia 14 Katsaus Kainuun soten kotisairaalatoiminnasta ja Ristijärven terveysaseman vastaanottotoiminnasta

Yhtymähallitus päätti vakinaistaa Suomussalmen Aliisa kotisairaalatoiminnan 1.1.2018 alkaen. Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi Ristijärven kunnan terveysaseman palvelut.

Asia 15 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman 2015-2019 päivitys vuodelle 2018

Yhtymähallitus hyväksyi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman päivityksen vuodelle 2018.

Asia 16 Hallintojohtajan va. sijaisuus

Yhtymähallitus päätti, että hallintojohtajana toimii va. hallintojohtaja, lakimies Anu Huttunen 1.1.2018-30.6.2018.

Asia 20 Hankintapäätös, LSL:n mukaan järjestettävät erityishuollon ja erityisen huolenpidon yksiköiden palvelut

Yhtymähallitus teki päätöksen LSL:n mukaan järjestettävistä erityishuollon ja erityisen huolenpidon yksiköiden palveluista.

Asia 21 Suun terveydenhuollon väistötilat Kajaaniin

Yhtymähallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun. Suun terveydenhuollon toiminta Lehtikankaan terveysasemalla päättyi sisäilmaongelmien vuoksi helmikuussa 2017.

Asia 22 Työsuhteisten tehtävien muuttaminen virkasuhteisiksi tehtäviksi 1.1.2018 alkaen vammaispalveluissa

Yhtymähallitus päätti perustaa vammaispalvelujen vastuualueelle sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan virat 1.1.2018 alkaen ja muuttaa työsuhteiset ohjaajan vakanssit viroiksi.

Asia 23 Kainuun soten vammaispalveluiden myöntämisperiaatteet 1.1.2018 alkaen

Yhtymähallitus hyväksyi Kainuun soten vammaispalveluiden myöntämisperusteet 1.1.2018 alkaen liitteen mukaisesti.

Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen myöntämisperiaatteita on tarkistettu. Myöntämisperusteisiin on tehty tarkennuksia, lisätty ohje sähköisestä asioinnista ja omasoten asiointipalvelusta sekä maininta käyttöön otettavasta henkilökohtaisen avun palvelusetelistä.

Asia 24 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun järjestäminen palvelusetelillä

Yhtymähallitus päätti ottaa käyttöön palvelusetelin vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun järjestämisessä, sekä hyväksyi henkilökohtaisen avun palvelusetelin tuntihinnan laskelman mukaisesti. Yhtymähallitus päätti myös hyväksyä vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirjan.

Palveluseteli on yksi tapa järjestää lakisääteisiä sosiaalipalveluja. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vammaispalveluissa on valmisteltu palvelusetelin käyttöönotto vammaispalvelulain mukaisessa henkilökohtaisessa avussa. Palvelusetelillä asiakas hankkii avun valitsemaltaan, kuntayhtymän hyväksymältä yksityiseltä palveluntuottajalta.

Asia 25 Kehitysvammaisten, vammaisten ja sairaiden omaishoidontuen myöntämisperusteet 1.1.2018 alkaen

Yhtymähallitus hyväksyi kehitysvammaisten, vammaisten ja sairaiden omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot 1.1.2018 alkaen liitteen mukaisesti.

Asia 26 Omaishoidon tuen vapaan palvelusetelin myöntämisperusteet ja arvo vammaispalveluissa 1.1.2018 alkaen

Yhtymähallitus hyväksyi omaishoidon tuen lakisääteiseen vapaaseen myönnettävän palvelusetelin myöntämisperusteet ja arvot vammaispalveluissa 1.1.2018 alkaen.

Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jona aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollossa vapaa järjestään ensisijaisesti sijaisomaishoitojärjestelmällä, oman toiminnan asumisyksikköjen ja erityishuollon tilapäishoitoyksikön hoivapalveluin. Mikäli edellä mainituilla tavoilla vapaata ei voida järjestää, käytetään yhtenä vaihtoehtona palveluseteliä. Palveluseteli myönnetään omaishoitajan lakisääteisen vapaan järjestämiseen niissä yksityisissä ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa tuottavissa yksiköissä, jotka on hyväksytty omaishoidon tuen vapaan palveluseteliyrittäjiksi. Lisäksi palveluseteli voidaan myöntää, kun omaishoitaja haluaa vaihtaa lakisääteisen vapaavuorokauden päiväsaikaan pidettävään vapaaseen, jolloin hoito tapahtuu asiakkaan kotona. Tällöin palvelusetelillä voi ostaa hoivapalveluja ja normaaliin päivittäiseen omaishoitajan työhön kuuluvia tehtäviä.

Asia 27 Ryhmäkoti Käpylän asumispalvelun myyntihinta 1.1.2018 alkaen

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä myy ryhmäkoti Käpylän avohuollon asumispalvelua 1.1.2018 alkaen hintaan 114,90 €/vrk.

Ryhmäkoti Käpylä Puolangalla on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ylläpitämä ohjatun asumisen yksikkö. Yksiköstä on myyty ohjattua avohuollon asumispalvelua Puolangan kunnalle.

Asia 28 Kainuun soten vanhuspalveluiden palvelusetelien arvot ja myöntämisperusteet 1.1.2018 alkaen

Yhtymähallitus hyväksyi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vanhuspalvelujen kotihoidon palvelusetelin, tilapäisen kotihoidon palvelusetelin, omaishoitajan vapaan palvelusetelien sekä kylvetyspalvelun palvelusetelin arvot ja myöntämisperusteet 1.1.2018 alkaen esityslistan mukaisesti.

Asia 29 Omaishoidon myöntämisperusteet, hoitopalkkiot ja vapaan järjestäminen 1.1.2018 vanhuspalveluissa

Yhtymähallitus hyväksyi 1.1.2018 alkaen vanhuspalveluiden omaishoidontuen myöntämisperusteet, valmennuksen, hoitopalkkiot ja omaishoitajan vapaan järjestämisen esityslistan mukaisesti.

Asia 30 Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset 1.1.2018

Yhtymähallitus hyväksyi perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset 1.1.2018 alkaen liitteen numero 17 mukaisesti.

Perhehoidon palkkioissa ja korvauksissa on huomioitu STM:n antamat kuntainfon mukaiset indeksitarkistukset.

Asia 31 UNA-yhtiön perustaminen

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä osallistui UNA-yhteistyöhön 16.2.2017 allekirjoitetun asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisyhteistyötä koskevan sopimuksen mukaisesti. UNA-yhteistyösopimuksella on sovittu sopimusosapuolten kesken asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisen yhteisen etenemispolun toteuttamisen edellyttämästä kansallisesta yhteistyöstä. Sopimuksen avulla on tarkoitus toteuttaa yhteisten vaatimusmäärittelyiden mukainen tietojärjestelmäytimen (UNA-tietojärjestelmäydin) sekä muiden kansallisessa yhteistyössä hankittavien tietojärjestelmäpalveluiden hankintojen käynnistämisen edellyttämä valmistelu. Sopimuksessa sairaanhoitopiirit ovat sitoutuneet kattamaan tarvittavan kehitystyön kustannukset vuosina 2016-2019.

UNA-yhtiön perustamiskokous oli 15.12.2017. Yhtiön perustamissopimuksen mukaan kaikki sairaanhoitopiirit saavat perustettavan yhtiön hallitukseen yhden jäsenen yhdeksi vuodeksi. Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto on ollut aiemmin nimettynä jäsenenä UNA-ohjausryhmässä ja UNA-lomakesovelluksen johtoryhmässä. Ahopellon varajäsenenä on ollut suunnittelupäällikkö Ville Turunen. Merkittävien A-sarjan osakkeiden määräksi on vahvistunut 100 kappaletta merkintähintaan 150 000 €.

Yhtymähallitus päätti että perustettavaan UNA-yhtiön hallitukseen nimetään varsinaiseksi jäseneksi kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto ja varajäseneksi hallintoylilääkäri Esa Ahonen.

Asia 32 KL-Kuntahankinnat Oy / Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutus

KL-Kuntahankinnat Oy on pyytänyt sairaanhoitopiireiltä kannanottoa kiinnostuksesta liittyä asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutukseen sekä tuloksena olevaan puitesopimukseen. Kannanotto pyydettiin ilmoittamaan 16.6.2017 mennessä. Lopullinen sairaanhoitopiirin sitoutuminen hankkeeseen pyydetään ilmoittamaan vuoden 2017 loppuun mennessä.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tietohallinnon kanta hankintaan on, että siihen ei sitouduta. Perusteluina kannanotolle on se, että Uusi sairaala-hankkeen etenemisaikataulusta johtuen nykyisen asiakas- ja potilastietojärjestelmä käytöllä jatketaan uudessa sairaalassa, koska uuden sairaalan toiminnalliset muutokset ovat laajat ja niiden vaikutus henkilöstöön on suuri.

Yhtymähallitus päätti, että Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ei sitoudu uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaan.