Tiedote 19.10.2017

Kainuun soten yhtymähallituksen päätöksiä 18.10.2017

Lisätietoja ja liitteet:

http://mfilesjulkaisut.root.kainuu.fi/portaali/kainuunsote/view/41051/meeting/10150

Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto 044 7773 033

Asia 3 Talouden seurantaraportti 1.1. – 31.8.2017

Soten talouden seurantaraportissa (1.1. – 31.8.2017) kuluvan vuoden tilikauden tuloksen, ilman liikelaitosta, on arvioitu toteutuvan elokuun lopun ennusteen mukaan 2,0 miljoonaa euroa ylijäämäisenä.

Asia 4 Kuntayhtymän tuloskortti (BSC)

Kainuun soten hallitus hyväksyi talousarvion 2018 kuntayhtymätason BSC -tuloskortin. Kainuun soten strategisia päämääriä ovat edelleen hyvinvoivat kainuulaiset, houkutteleva työpaikka, tehokkaat toimintatavat ja parhaat palvelut sekä tasapainoinen talous.

Kriittisiin menestystekijöihin on lisätty muun muassa tulevaa sote- ja maakuntauudistusta ajatellen esimerkiksi osallisuuden mallin luominen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön laajeneminen koskemaan entistä enemmän myös yksityisiä palveluntuottajia ja kolmatta sektoria. Kriittisiä menestystekijöitä ovat myös valinnanvapausmallin käyttöönotto sekä palvelusetelien käytön laajentaminen.

Asia 5 Kainuun soten talousarvio 2018

Hallitus keskusteli ensi vuoden talousarvion valmistelusta. Valmistelun pohjana on kuntakokouksessa 1.9.2017 Kainuun sotelle esitetty kuntien maksuosuus 270 000 000 euroa vuodelle 2018. Vuonna 2017 kuntien maksuosuus on 276 000 000 euroa. Kuntakokouksessa sovittu 270 000 000 euron maksuosuus laskee 2,2 prosenttia tästä vuodesta.

Asia 6 Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut

Kainuun soten hallitus merkitsi tiedoksi, että väliaikainen toimielin valmistelee Kainuun kannan tulevan maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelyihin lokakuun aikana siten, että ohjausryhmä ja soten hallitus ehtivät käsitellä asiaa määräaikaan 30.11.2017 mennessä.

Vaihtoehtoina ovat palvelutuotanto valtakunnallisen talous- ja henkilöstöhallinnon yhtiön (Hetli Oy) kautta, Kainuun kuntien ja uuden maakunnan yhdessä perustama yhtiö tai Kainuun uuden maakunnan liittyminen johonkin olemassa olevaan ylimaakunnalliseen yhtiöön.

Asia 7 Uusi sairaala -hankkeeseen liittyvät palvelujen muutokset 2018–2019

Hallitus käsitteli alustavasti uusi sairaala -konseptisuunnitelman mukaisia vuoden 2018 toiminnallisia muutoksia ja antoi ohjeita jatkovalmisteluun. Muutosten vaikutukset huomioidaan vuoden 2018 talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Tavoitteena on vähentää asteittain vuoden 2018 aikana keskussairaalassa noin 17, aikuispsykiatriassa 16 ja terveyskeskussairaaloissa 21 vuodeosastopaikkaa. Vastaavat palvelut siirretään poliklinikoille, päiväsairaalaan, kuntoutuspalveluihin, hoitajavastaanotoille, kotiutushoitajien ja kotihoidon palveluihin sekä mahdollisiin muihin avosairaanhoidon palveluihin.

Henkilöstö on ollut suunnittelemassa toimintojen muutoksia eri työryhmissä. Henkilöstölle järjestetään myös tiedotus- ja kuulemistilaisuuksia muutoksista kunkin asian yhteyksissä.

Asia 8 Teho- ja tehovalvontayksiköiden yhdistäminen

Yhtymähallitus hyväksyi tehohoidon ja tehovalvonnan yksiköiden ja potilaspaikkojen yhdistämisen 1.1.2018 alkaen siten, että toimintaan varataan neljä (4) tehohoidon, kymmenen (10) tehovalvonnan ja yksi (1) infektioeristyksen hoitopaikkaa. Toimintaan tarvittava 45 henkilötyövuoden työpanos varataan tehohoidon osaston nykyisestä henkilökunnasta sekä yhdistettävistä valvontapaikoista siirtyvien ja rekrytointiyksikön henkilöstöpoolin kautta siirtyvien työntekijöiden (14 HTV) kautta ilman uusia vakansseja. Päätöksen yhteydessä sisätautivalvonnan paikat siirtyvät tehohoidon yksikön alaisuuteen.

Asia 10 Erikoissairaanhoidon keskittämisasetus

Yhtymähallitus merkitsi asetuksen tiedoksi.

Viime viikolla Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän sekä Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten luottamushenkilö- ja virkamiesjohto valmistelevat asiaa, josta on tehty erillinen tiedote 13.10.2017.

Asia 16 Kuhmon ja Sotkamon terveyskeskussairaaloiden sairaansijavähennys ja kotisairaalatoiminnan aloittaminen

Yhtymähallitus päätti vähentää 1.2.2018 alkaen Kuhmon terveyskeskussairaalan sairaansijamäärän 30:stä 25:een ja Sotkamon terveyskeskussairaalan sairaansijamäärän 34:stä 27:ään. Yhtymähallitus päätti samalla laajentaa 1.2.2018 alkaen kotisairaalatoimintaa Kuhmoon ja Sotkamoon (Kuhmon Aliisa ja Sotkamon Aliisa = akuutti liikkuva sairaanhoito).

Kainuun Uusi Sairaala -konseptisuunnitelman mukaan Kainuun terveyskeskussairaaloissa annetaan lyhytaikaista akuuttia hoitoa, jos potilaan diagnoosi ja hoitosuunnitelma ovat selvillä. Potilaiden kuntoutus ja toimintakyvyn edistäminen ovat keskeisiä tavoitteita, joten käytössä olevat tilat eivät pienene sairaansijojen vähentyessä.

Suomussalmella terveyskeskussairaalasta on jo elokuussa vähennetty seitsemän sairaansijaa. Samalla on aloitettu kotisairaalapilotti Aliisa (akuutti liikkuva sairaanhoito). Aliisa-toiminnan tavoitteena on kehittää potilaan hoitoketjuja niin, että potilaat hoidetaan oikeaan aikaan oikeassa paikassa.

Suomussalmella Aliisan kotikäyntejä on tehty elokuun aikana yhteensä 148 kappaletta. Kotikäyntejä on ollut keskimäärin 4,8 päivässä, maksimissaan seitsemän päivässä. Asiakkaina on ollut yksityisten tehostetun palveluasumisen yksiköiden asukkaita, kotihoidon asiakkaita ja joitakin ilman muita säännöllisiä palveluja olevia asiakkaita. Iältään asiakkaat ovat olleet 42–89 -vuotiaita. Asiakkaista suurin osa on tarvinnut suonensisäistä antibioottihoitoa, mutta myös kotiutumisen tukemista (voinnin tarkistusta, lääkkeiden huolehtimista) ja esimerkiksi haavahoitoja on ollut. Lisäksi Aliisan henkilöstö on auttanut vanhuspalveluiden henkilöstöä muun muassa kestokatetrin laitossa ja ateriapumpun tarkistuksessa sekä verikokeiden ottamisessa.

Asia 17 Kajaanin Lehtikankaan terveysaseman muutto pääterveysasemalle

Yhtymähallitus päätti, että Kainuun sote luopuu Lehtikankaan terveysaseman tilojen käytöstä sisäilmaongelmien vuoksi kokonaan. Lehtikankaan terveysaseman vastaanoton henkilöstö muuttaa Kajaanin pääterveysasemalle, jossa vastaanoton aukioloa pidennetään. Kajaanin vastaanotto toimii jatkossa klo 8-18. Hammashuollon henkilöstöä koskevaa tilasuunnittelua jatketaan muilta osin.

Asia 18 Sosiaalipäivystyksen järjestäminen yhteispäivystyksessä

Sosiaalipäivystystä koskevat lainsäädännön ja toimintaympäristön muutokset edellyttävät aikaisempaa tiiviimpää yhteistyötä sosiaalipäivystyksen ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksen välillä. Lisäksi hätäkeskustietojärjestelmän uudistuminen edellyttää muutoksia sosiaalipäivystyksen järjestämiseen Kainuun sotessa.

Sosiaalipäivystykseen liittyvät lakivelvoitteet eivät Kainuussa täysin täyty, koska Kainuun keskussairaalan yhteispäivystyksen yhteydessä 1.1.2018 alkaen ei työskentele sosiaalityöntekijää. Edelleen Kainuun soten alueella ei ole käytössä yhtä yksittäistä puhelinnumeroa, jonka kautta kuntalainen saa tarvittaessa suoraan yhteyden sosiaalipäivystykseen. Yhteyden sosiaalipäivystykseen saa tällä hetkellä hätäkeskuksen kautta numerosta 112, josta puhelu ohjataan tarvittaessa sosiaalipäivystäjälle.

Lakimuutosten myötä yhteydensaantia sosiaalipäivystykseen tulee muuttaa siten, että asiakkaan on mahdollista saada yhteys sosiaalipäivystykseen ympäri vuorokauden suoraan yhdestä numerosta ilman hätäkeskusta tai muita viranomaisia. Lisäksi sosiaalipäivystyksessä tulee olla valmius lähteä aktiivityöhön kaikkina vuorokauden aikoina.

Toisaalta hätäkeskuksen uudistuksen vuoksi on perusteltua vahvistaa nykyistä sosiaalipäivystyksen etupäivystystä Salmilan lastensuojeluyksikössä. Jatkossa on vain yksi päivystysnumero ja etupäivystysyksikkö, joka ottaa vastaan hätäkeskuksen välittämiä sosiaalitoimen tehtäviä ja moniviranomaistehtäviä vuorokauden ympäri.

Sosiaali- ja terveydenhuollon entistä laaja-alaisempaa yhteispäivystystä ja Salmilaan keskitettyä sosiaalitoimen etupäivystystä ei ole mahdollista järjestää Kainuun sotessa olemassa olevin sosiaalityön resurssein.

Muuttuneen lainsäädännön ja toimintaympäristön vuoksi Kainuun soten yhtymähallitus päätti perustaa yhden uuden sosiaalityöntekijän viran yhteispäivystykseen ja kaksi sosiaalityöntekijän virkaa Salmilan lastensuojeluyksikköön.