Tiedote 18.12.2018

Kainuun soten yhtymähallituksen päätöksiä 17.12.2018

Kainuun soten yhtymähallituksen päätöksiä 17.12.2018

Li­sä­tie­to­ja ja liit­teet:
Kun­tayh­ty­män joh­ta­ja Mai­re Aho­pel­to 044 777 3033
http://mfilesjulkaisut.root.kainuu.fi/portaali/kainuunsote/view/58973/meeting/10232

Asiat 3-4 Talouden seurantaraportti 1.1.2018-31.10.2018

Yhtymähallitus totesi, että talousarvion yhteydessä päätetty alijäämä oli 3,9 miljoonaa euroa. Kesäkuussa yhtymävaltuuston hyväksymä alijäämä 4,475 miljoonaa euroa kasvaa tammi-lokakuun toteuman pohjalta laaditun vuosiennusteen mukaan n. 7,165 miljoonaa euroa. Omasta toiminnasta on pystytty toimintoja tehostamalla säästämään 3,3 miljoonaa euroa siten, että se ei ole vaikuttanut asiakaspalveluun, mm. vuokrat ym. kulut ja muiden palvelujen ostot. Asiakaspalvelujen ostot toteutuvat tämän hetken arvion mukaan 5,5 miljoonaa euroa käyttösuunnitelmaa suurempina. Tilanne johtuu pääasiassa asiakkaiden vaikeiden sairauksien lisääntyneestä hoitotarpeesta yliopistosairaalassa. Tältä osin ylitys on noin 2,9 miljoonaa euroa verrattuna tilinpäätökseen 2017. Muita asiakaspalvelujen ostoja, joiden arvioidaan ylittyvän, ovat muun muassa laitoshoidon ostot valtion psykiatrisesta sairaalasta, ostot HUS:sta ja KYS:sta sekä kehitysvammaisten pitkäaikaisen laitoshoidon ostot. Alijäämää on lisännyt tilintarkastajan esitys, että Uuden sairaalan rakentamiseen liittyvien matalien rakennusten purkamisesta johtuvat poistot 1,3 miljoonaa euroa tulee lisätä vuoden 2018 kuluiksi ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antama vaatimus, että valtakunnallisten palkankorotusten henkilöstökuluihin on lisättävä kuluvalle vuodelle tammikuussa maksettavan kertaerän kulut noin 1 miljoonaa euroa. Lisäksi muiden valtakunnallisten palkankorotusten vaikutus on noin 1,5 miljoonaa euroa. Alijäämän lisääntymisen vuoksi yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle 7,165 miljoonan euron talousarviomuutosta.

Asia 6 Kainuun soten asiakasmaksujen muutokset 1.1.2019 alkaen 

Yhtymähallitus hyväksyi asiakasmaksujen muutokset.

Asia 10 Kotikuntoutuksen vakiinnuttaminen osaksi Kainuun soten toimintaa      

Kainuun soten yhtymähallitus päätti, että kotikuntoutus vakiinnutetaan vuoden 2019 alusta lähtien osaksi Kainuun soten toimintaa. Kotikuntoutusjakson pituus on asiakkaan tarpeen mukaan 1-6 viikkoa. Jakso toteutetaan kuntoutustiimin moniammatillisena yhteistyönä siten, että asiakkaalla itsellään on aktiivinen rooli ja omaisten mahdollisuudet tukea kuntoutusta huomioidaan. Yksittäinen ohjaus- ja neuvontakäynti maksaa 12 euroa, vähintään kolme käyntiä viikossa sisältävä kuntoutus 25 euroa viikolta.

Asia 11 Talous- ja velkaneuvonnan siirtyminen oikeusapu- ja edunvalvontapiirille   

Yhtymähallitus hyväksyi siirtosopimuksen, jonka mukaan kolme nykyistä Kainuun soten talous- ja velkaneuvonnan työntekijää siirtyy oikeusapu- ja edunvalvontapiirin palvelukseen vuoden 2019 alusta lähtien. Uuden lain mukaan talous- ja velkaneuvonta siirtyy oikeus- ja edunvalvontapiirien hoidettavaksi.

Asia 14 Ateria- ja puhtaanapitopalvelujen maakunnallisen yhtiön perustamista koskeva kysely 

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi, että Kajaani, Sotkamo, Puolanka ja Ristijärvi eivät osallistu selvityksen tekemiseen. Hyrynsalmi, Kuhmo, Paltamo ja Suomussalmi arvioivat tilanteen sitten, kun kaikkien kuntien kanta on selvillä.

Asia 18 Hallintojohtajan viran avoimeksi julistaminen

Yhtymähallitus päätti julistaa hallintojohtajan viran haettavaksi. Hallintojohtaja toimii keskitettyjen yhteisten tukipalvelujen tulosaluejohtajana.

Asia 25 Pohjois-Suomen (OYS-Erva) sairaanhoitopiirien osuuskuntavalmistelu

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi valmistelun tilanteen ja totesi, että esitys osuuskunnan perustamisesta tuodaan hallitukseen tammikuussa 2019.

Asiat 26-29 Tukipalvelujen yhteistyösopimuksen irtisanominen talous- ja henkilöstöpalvelujen osalta

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi, että Suomussalmi, Kuhmo, Paltamo ja Hyrynsalmi, Ristijärvi ja Sotkamo irtisanovat tukipalvelujen yhteistyösopimuksen talous- ja henkilöstöhallinnon osalta.

38 Hoitotarvikejakelun muutokset

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 24§:n mukaan kuntalaisille järjestettäviin sairaanhoitopalveluihin sisältyvät hoitosuunnitelman mukaiset pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarvittavat hoitotarvikkeet. Myös kotisairaanhoidossa käytettävät hoitosuunnitelman mukaiset pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarvittavat hoitotarvikkeet sisältyvät hoitoon (Terveydenhoitolaki, 25§). Asiakasmaksu-lain mukaan sairaudenhoitoon liittyvät tarvikkeet ovat käyttäjilleen maksuttomia (734/1992, 5§).

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut kunnille ja kuntayhtymille suosituksen hoitotarvikejakelun järjestämiseksi niiden ylläpitämissä terveyskeskuksissa. Hoitotarvikejakelu perustuu yksilölliseen tarpeeseen, jonka määrittelee hoitava lääkäri tai hoitaja ja jakelu aloitetaan, mikäli hoitotarvikkeiden tarpeen arvioidaan olevan pitkäaikainen. Edellä mainittujen periaatteiden ohella hoitotarvikejakelussa on pyritty kohdentamaan käytössä oleva määräraha niille asiakkaille, joille sairaus aiheuttaa kohtuutonta taloudellista rasitusta sekä niille, joille hoidon laiminlyönti hoitovälineiden puutteen vuoksi pitkällä aikavälillä aiheuttaa toimintakyvyn laskua sekä huomattavia kuluja yhteiskunnalle. Hoitotarvikejakeluun sisältyviä tuotteita on noin 356 erilaista. Hoitotarvikejakelijan työpiste ja Kajaanin terveysasemien hoito-tarvikevarastot siirrettiin kokeiluluonteisesti Kainuun soten keskusvarastolle tänä vuonna. Keskusvarastolta tarvittavat tuotteet toimitetaan terveysasemille, postitse suoraan asiakkaiden koteihin tai postipakettiautomaatteihin asiakkaan kanssa sovitun mukaisesti. Asiakkaiden ei tarvitse odottaa terveysasemakohtaista hoitotarvikejakelupäivää, vaan tuotteet ovat noudettavissa omalta terveysasemalta terveysaseman aukioloaikoina tai postista postin aukioloaikoina tai tulevat suoraan kotiin. Yhtymähallitus päätti hyväksyä hoitotarvikejakelun käytännön toteutuksen muutokset.

39 Kuhmon vastaanoton tulosyksikköpäällikön viran perustaminen

Kuhmon vastaanoton tulosyksikköpäällikön tehtävä on alun perin ollut yhdistettynä Sotkamon vastaanoton tulosyksikköpäällikön tehtävään. Vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminnan tulos-yksiköiden päälliköiden epätasaisesti jakaantuneen työkuorman tasoittamiseksi tehtiin muutoksia, joissa mm. Kuhmon vastaanoton tulosyksikköpäällikön tehtävät siirrettiin Kuhmon terveyskeskussairaalan tulosyksikköpäällikön tehtäviin 1.3.2015 alkaen. Uudelleen toimintaa muutettiin 2.5.2018 alkaen, jolloin Kuhmon vastaanotolle palkattiin täyttöluvalla oma määräaikainen tulosyksikköpäällikkö. Kuhmon vastaanoton toimintaan on saatu tänä aikana vakautta. Yhtymähallitus päätti perustaa Kuhmon vastaanotolle tulosyksikköpäällikön viran.

40 Vammaispalveluiden myöntämisperiaatteet 1.1.2019

Vammaispalvelulain (380/1987) mukaisten palvelujen myöntämisperiaatteita on tarkistettu. Myöntämisperusteisiin on tehty tarkennuksia, henkilökohtaisen avun tuntipalkka on päivitetty ja henkilökunnan yhteystiedot on päivitetty. Yhtymähallitus hyväksyi Kainuun soten vammaispalveluiden myöntämisperiaatteet ja vammaispalveluohjeet 1.1.2019 alkaen esityslistan liitteen mukaisesti.

Asia 41 Kehitysvammaisten, vammaisten ja sairaiden omaishoidon tuki

Vuodelle 2019 korotetaan omaishoito- ja sijaishoidon palkkioita STM kuntainfon Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2019 mukaisesti. Yhtymähallitus hyväksyi kehitysvammaisten, vammaisten ja sairaiden omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot 1.1.2019 alkaen esityslistan liitteen mukaisesti.

Asia 42 Omaishoidontuen vapaan palvelusetelin myöntämisperusteet ja arvo vammaispalveluissa 1.1.2019 alkaen

Omaishoidon vapaan järjestämisessä palvelusetelillä noudatetaan Kainuun soten yhtymähallituksen hyväksymää perhepalvelujen tulosalueen omaishoidon palvelusetelisääntökirjaa.

Palvelusetelillä omaishoidon vapaan ympärivuorokautista palvelua voi tuottaa yksityinen, Kainuun soten palveluseteliyrittäjäksi hyväksymä palveluntuottaja, jolla on Valviran tai Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myöntämä toimilupa tuottaa ympärivuorokautista vammaispalvelulain tai kehitysvammalain mukaista asumispalvelua ja joka sitoutuu tuottamaan palvelun Kainuun soten määrittämällä hintakatolla 114,40 €/vrk (v. 2018 114,40 €/vrk), joka sisältää asiakkaan omavastuuosuuden 11,40 €/vrk (v. 2018 11,40 €/vrk).

Palveluntuottaja voi periä asiakkaalta omavastuuosuuden 11,40 €/vrk (v. 2018 11,40 €/vrk). Kainuun soten vammaispalveluiden palvelusetelin arvo palveluntuottajalle on 100 €/vrk (v. 2018 100 €/vrk). Vapaavuorokausi on asiakkaan saapumisesta seuraavat 24 tuntia.

Omaishoidon vapaa voidaan järjestää myös yhtä vuorokautta lyhyempänä vapaana ns. päiväsaikaan pidettävänä vapaana, jolloin hoito järjestetään palvelusetelillä asiakkaan kotona annettavana palveluna. Palvelusetelillä ns. päiväsaikaan pidettävää omaishoidon vapaata voi tuottaa yksityinen kotihoidon palveluntuottaja, jonka Kainuun sote on hyväksynyt omaishoidon vapaan palvelusetelipalveluntuottajaksi. Tällöin palvelusetelin arvo on 100 €/pv (v. 2018 100 €/pv). Asiakkaalta ei peritä omavastuuosuutta päiväsaikaan pidettävästä

vapaasta. Palvelusetelillä voi ostaa hoivapalveluja ja normaaliin päivittäiseen omaishoitajan työhön kuuluvia tehtäviä.

Yhtymähallitus hyväksyi omaishoidon tuen lakisääteiseen vapaaseen myönnettävän palvelusetelin myöntämisperusteet ja arvot vammaispalveluissa 1.1.2019 alkaen esittelytekstin mukaisesti.

Asia 43 Vanhuspalvelujen omaishoidon myöntämisperusteet, palkkiot ja vapaat

Yhtymähallitus hyväksyi vanhuspalveluiden myöntämisperusteet, palkkiot ja omaishoitajan vapaiden järjestämisen periaatteet niin, että vanhuspalveluiden omaishoidon tukipalkkioita korotetaan indeksitarkastuksen verran vuoden 2019 alusta lähtien.

Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen tukimuoto, johon palvelun saajalla ei ole lakisääteistä oikeutta. Tuen maksamisen perusteena käytetään vakiintuneita asiakkaan toimintakyvyn mittareita.

Asia 44 Perhehoidon toimintaohjeen tulkinta

Yhtymähallitus päätti tarkentaa perhehoidon toimintaohjetta esityslistan tekstin mukaisesti, koska sen suhteen on syntynyt tulkintaerimielisyyksiä.