Tiedote 17.12.2019

Kainuun soten yhtymähallituksen päätöksiä 16.12.2019

Talouden tasapainottaminen

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi, että Kainuun soten vuonna 2019 aloitetuilla talouden tasapainottamistoimenpiteillä tavoitellaan yhteensä 6,9 miljoonan euron kustannussäästöjä.

Lisäksi Uuden sairaalan konseptin päivityksen yhteydessä on tunnistettu noin 4 miljoonan euron edestä toiminnallisia säästökohteita, joista osa on jo toteuttavissa. Osa talouden tasapainottamistavoitteista on saavutettavissa jo vuonna 2020 uuden sairaalan ensimmäisen vaiheen käyttöönoton yhteydessä, mutta kokonaisuudessaan ne toteutuvat vasta, kun toiminta on kokonaan siirtynyt uuteen sairaalaan vuonna 2021.

Kainuun soten asiakasmaksut

Yhtymähallitus hyväksyi Kainuun soten uudet asiakasmaksut. Samoin yhtymähallitus hyväksyi kuntalaskutushinnaston ja ulkomaalaisilta perittävät maksut sekä erikoissairaanhoidon ja kuvantamisen hinnastot vuodelle 2020. Yhtymähallitus hyväksyi myös potilasasiamiehen palvelujen hinnoittelun.

Toiminnallinen työvuorosuunnittelu

Yhtymähallitus päätti, että Kainuun sote ottaa käyttöön toimintalähtöisen työvuorosuunnittelun koko organisaatiossa. Käyttöönotto toteutetaan osana ’Tiedosta - työhyvinvointia ja tuottavuutta hanketta.

Kainuun sotessa on käytössä Titania-työvuorosuunnitteluohjelma, jossa voidaan ottaa ilman lisäkustannuksia käyttöön toimintalähtöinen ominaisuus. Tämä tarkoittaa työvuorosuunnittelua tekevien työkalua, jonka avulla henkilöstön osaaminen, osaamisen tasot, osaajien lukumäärä, määritelty miehitys ja osaamistarve saadaan näkyväksi. Näin ohjelma mahdollistaa työvuorosuunnittelun keskittämisen. Toimintalähtöisen työvuorosuunnittelun avulla myös mahdollinen resurssivaje tai resurssiylitykset ovat selkeästi nähtävillä. Käytettävissä oleva resurssi voidaan näin ollen kohdistaa palvelutarpeen mukaisesti.

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen Kainuussa

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi luonnoksen Kainuun alueellisesta hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen rakenteesta ja tehtävistä. Kainuun alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma valmistellaan monialaisesti vuoden 2020 aikana seuraavalle valtuustokaudelle.

Savuttomana leikkaukseen -hankkeen loppuraportti

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi Savuttomana leikkaukseen -hankkeen loppuraportin. Hankkeen päätavoitteena oli luoda toimintamalli, jossa tuetaan tupakasta vieroitusta jo hyvissä ajoin ennen leikkausta. Asiakkaan tupakasta vieroitus aloitetaan lääkärin vastaanotolla perusterveydenhuollossa leikkaushoitoa vaativan vaivan ilmetessä, ja asiakkaalle tarjotaan tupakasta vieroitusohjausta kansanterveyshoitajan vastaanotolla. Tavoitteena on, että asiakkaan tupakointiin on puututtu ennen kuin asiakas tulee erikoissairaanhoitoon leikkausarviota varten.

Potilaan tupakasta vieroitus ennen leikkaushoitoa eli savuton leikkaus on yksinkertainen, tehokas ja edullinen keino parantaa tupakoivien potilaiden leikkaushoidon tuloksia. Tupakoivilla potilailla on keskimäärin enemmän leikkauskomplikaatioita ja leikkausten tulokset ovat huonompia kuin tupakoimattomilla. Tupakoinnin lopettaminen 4-8 viikkoa ennen leikkausta vähentää leikkauksen jälkeisiä komplikaatioita jopa 30–40 prosentilla tupakointia jatkaneisiin verrattuna.

Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset 1.1.2020 alkaen

Yhtymähallitus hyväksyi perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset 1.1.2020 alkaen esityksen mukaisesti.

Vammaispalvelujen myöntämisperusteet

Kainuun soten yhtymähallitus hyväksyi vammaispalvelujen tarkennetut myöntämisperusteet.

Kehitysvammaisten, vammaisten ja sairaiden omaishoidon tuki

Yhtymähallitus hyväksyi vuoden 2020 alussa voimaan tulevat omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vaihtoehdon 1 mukaisesti.

Tehostettu palveluasuminen ja pitkäaikainen laitoshoito, toimintaohje vanhuspalvelut 1.1.2020 alkaen

Yhtymähallitus hyväksyi esitetyn mukaisesti vanhuspalvelujen tulosalueen SAS- toimintasäännön muuttamisen tehostettuun palveluasumiseen ja pitkäaikaiseen laitoshoitoon ohjaamisen toimintaohjeeksi 1.1.2020 alkaen.

Toimintaohje omaishoidon myöntämisperusteista vanhuspalvelujen tulosalueella 1.1.2020 alkaen

Yhtymähallitus hyväksyi omaishoidon tuen toimintaohjeen vanhuspalvelujen tulosalueelle 1.1.2020 alkaen. Toimintaohjeessa on kuvattu omaishoidon tuen myöntämisperusteet, hoitopalkkiot sekä vapaan järjestäminen 1.1.2020 alkaen.

Kotona asumista tukevien palvelujen sisältö ja myöntämisperusteet

Yhtymähallitus hyväksyi tarkennetun palvelujen sisällön ja myöntämisperusteet 1.1.2020 alkaen.

Mielenterveys kuuluu kaikille -hankkeen loppuraportti

Kainuun soten yhtymähallitus merkitsi loppuraportin tiedoksi. Reilusti yli puolet hankkeen koulutuksiin osallistuneista koki koulutuksen vahvistaneen heidän hyvinvointiaan tai koki oppineensa ottamaan vaikeita asioita puheeksi asiakkaiden tai työkaverin kanssa. Nuorten mielenterveyden ensiapukoulutukseen osallistuneista 78 prosenttia koki saaneensa koulutuksesta lisää tietoa, taitoa ja rohkeutta tukea lasten ja nuorten mielenterveyttä työssään ja/tai vapaa-ajallaan. Mielenterveyden ensiapu -koulutukset näyttäisivät olevan hyvä käytäntö, joilla voidaan lisätä eri alojen ammattilaisten ja kansalaisten, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien mielenterveystietoa ja -taitoja.

Hankkeen päättyessä on sovittu, että Suomen mielenterveysseura, Mieli ry tukee osaltaan Kainuussa toteutettavia Mielenterveyden ensiapukoulutuksia muun muassa kouluttamalla ohjaajia ja toimimalla käytännön yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa. Kainuun sote järjestää koulutuksia henkilökunnalleen osana henkilöstön täydennyskoulutusta.