Tiedote 14.06.2018

Kainuun soten yhtymähallituksen päätöksiä 13.6.2018

Lisätietoja ja liitteet:

http://mfilesotto.kainuu.fi/portaali/kainuunsote

Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto 044 777 3033

Asia 4 Talousarvioraportti 30.4.2018 saakka

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi huhtikuun loppuun ulottuvan talousarvioraportin. Alkuperäinen talousarvio on 3,9 milj. euroa alijäämäinen. Tulosennusteen mukaan kuluvan vuoden tilikauden tuloksen (ilman liikelaitosta) on arvioitu toteutuvan 0,6 miljoonaa euroa enemmän alijäämäisenä. Toimintakulujen ylitys näyttää aiheutuvan pääasiassa erikoissairaanhoidon palvelutarpeen kasvusta ja Oulun yliopistollisen sairaalan asiakaspalvelujen ostoista. Hallitus päätti velvoittaa tulosalueet ryhtymään säästötoimenpiteisiin, jolla toimintakulut saadaan pysymään vähintään talousarviossa suunnitellulla tasolla. Tulosalueiden tulee tehdä toiminnassaan välittömästi riittävät korjaustoimenpiteet käyttösuunnitelmassa pysymiseksi ja esitellä ne elokuun yhtymähallitukselle.

Asia 4 Kainuun soten tulostavoitteet vuodelle 2019  

Yhtymähallitus hyväksyi talousarvion 2019 kuntayhtymätason tuloskortin ja mittariston.

Yhtymävaltuuston seminaarissa muotoillut talousarvion 2019 strategiset päämäärät ovat:

  • hyvinvoivat, aktiiviset ja osallistuvat asiakkaat  
  • houkutteleva työpaikka  
  • hyvän palvelun Kainuu  
  • tasapainoinen talous  

Asia 5 Päivystystoiminnan lääkäripalvelujen hankinta

Yhtymähallitus teki päätöksen päivystyksen lääkäripalvelujen hankinnasta.

Asia 8 Kuntoutuspalveluiden vastuualuepäällikön virka

Yhtymähallitus päätti, että kuntayhtymään perustetaan kuntoutuspalveluiden vastuualuepäällikön virka ja että virka laitetaan hakuun välittömästi. Palkkarahat sisältyvät terveyden ja sairaanhoidon tulosalueen budjettiin. 

Asia 11 Talous- ja velkaneuvonnan siirtyminen valtiolle

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi, että talous- ja velkaneuvonnan järjestäminen siirtyy vuoden 2019 alusta alkaen nykyisiltä palveluntuottajilta oikeusapu- ja edunvalvontapiirien tehtäväksi. Ohjaus- ja valvontavastuu siirtyy oikeusministeriölle. Tällä hetkellä Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­mä hoi­taa ta­lous- ja vel­ka­neu­von­nan Ka­jaa­nissa, Hy­ryn­sal­mella, Kuh­mossa, Pal­ta­mossa, Puo­langalla, Ris­ti­jär­vellä, Sot­ka­mossa, Suo­mus­sal­mella, Kuu­sa­mossa ja Tai­val­kos­kella. Kainuun sote ryhtyy asiassa oikeusministeriön edellyttämiin toimenpiteisiin.

Asia 15 Suun terveydenhuollon väistötilat

Yhtymähallitus päätti, että suun terveydenhuollolle hankitaan Kajaaniin tilaelementtihammashoitola väliaikaiseen käyttöön. Hammashoitolaan tulee viisi hoitohuonetta, odotustilat, sosiaalitilat sekä tekniset ja varastotilat. Kajaanin kaupunki osoittaa tontin Lehtikankaan alueelta. Pitkäaikaisesta tilaratkaisusta tehdään päätös myöhemmin.

Asia 16 Ristijärven hoivakodin ja terveyskeskuksen vuokrasopimukset  

Yhtymähallitus hyväksyi Ristijärven kunnan ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän välisen vuokrasopimuksen, joka koskee Attendo Oy:n Ristijärven kunnalle vuokraamia hoivakodin ja terveyskeskuksen tiloja.  

Asia 17 Uudet toimitilat Puolangan ensihoidolle

Yhtymähallitus päätti, että Kainuun sote sitoutuu alustavien suunnitelmien mukaiseen Puolangan paloaseman uudisrakennushankkeeseen ensihoidon tilojen osalta. Uuden rakennuksen laajuus on alustavien suunnitelmien mukaan noin 800 neliömetriä, josta ensihoidon tilojen osuus on noin 140 neliömetriä. Kokonaiskustannusarvio sisältäen pelastustoimen tilat on noin 1,15 miljoonaa euroa. Rakennustyöt alkavat tällä tietoa syksyllä 2018 ja valmistuvat kesällä 2019.  

Asia 18 Välivuokraustoiminnan aloittaminen

Yhtymähallitus päätti, että soten aikuissosiaalipalvelut aloittavat välivuokraustoiminnan.   

Aikuissosiaalipalveluissa varataan 2 400 euron määräraha vuoden 2019 talousarvioon huoneistoturvavakuutuksia varten. Lisäksi varataan 4 000 euron määräraha mahdollisten vuokratappioiden kattamiseksi. Taustalla on tieto siitä, että Kainuun soten alueella on noin 40 asunnotonta henkilöä. Välivuokraustoiminnalla pyritään purkamaan ja ehkäisemään asunnottomuutta.

Palvelu perustuu yhdessä asiakkaan kanssa laadittavaan asiakassuunnitelmaan, jonka toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Asunnon välivuokraamisen edellytyksenä on, että asiakas sitoutuu aikuissosiaalipalvelujen välitystilipalveluun tai yleiseen edunvalvontaan vuokratulotappioiden ehkäisemiseksi. Lisäksi asiakas sitoutuu tiiviiseen asumisen ohjaukseen. Tavoitteena on, että tuen avulla välivuokrauksesta voidaan vaiheittain luopua.  

Taustalla on myös hyviä kokemuksia välivuokraustoiminnasta. Kajaanin evankelis-luterilaisen seurakunnan, Kainuun soten, Kajaanin Tukiasuntoyhdistys ry:n ja Kajaanin kaupungin toteuttamassa Naksu–hankkeessa vuosina 2016 – 2018 oli enimmillään 14 asiakasta kerrallaan välivuokratuissa asunnoissa. Välivuokraustoiminta ja intensiivinen asumisen ohjaus auttoivat yhteensä 35 henkilöä saamaan myönteistä muutosta elämäänsä: opiskelun aloittaminen, pääsy opiaattikorvaushoidon piiriin, osallistuminen sosiaaliseen kuntoutukseen. Hankkeen aikana luotiin hyvä verkostoyhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kolmannen sektorin toimijoiden kesken, joten hyväksi todettua toimintamallia halutaan jatkaa ja kehittää edelleen.

Asia 20 Sosiaalisen luoton vuoden 2017 toimintakertomus

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi sosiaalisen luoton vuoden 2017 toimintakertomuksen. Sosiaalinen luototus on toimintaa, jolla voidaan ehkäistä sosiaalihuollon ja varsinaisen sosiaalityön tarvetta. Vuonna 2017 myönteisiä luottopäätöksiä tehtiin Kainuun sotessa yhteensä 28 kappaletta. Sosiaalista luottoa myönnettiin yhteensä 150 146 euron verran.

Asia 22 Henkilökohtaisen budjetin palvelusetelikokeilun jatko vuodelle 2019

Kainuun soten yhtymähallitus hyväksyi vuoden 2018 alussa käynnistyneen Kainuun palvelusetelikokeilu – henkilökohtainen budjetti HB -hankkeen jatkohakemuksen vuodelle 2019. Samalla hallitus sitoutuu 123 244 euron omarahoitusosuuteen. Kainuun HB (henkilökohtainen budjetti) -hankkeen kohderyhminä ovat ikääntyneet sekä vammaiset ja kehitysvammaiset henkilöt.

Asia 23 Sähköisen asioinnin kehittäminen Kainuun sotessa

Kainuun soten yhtymähallitus hyväksyi sähköisen asioinnin vision, jossa todetaan tarve muuttaa toimintamalleja ja vahvistaa osaamista sähköisen asioinnin edistämiseksi. Kuitenkin kainuulaisilla on tutkitusti hyvät valmiudet käyttää sähköisiä palveluita. Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointi 2017 -tutkimuksen mukaan kainuulaiset kokevat hyötyvänsä sähköisistä palveluista enemmän kuin muiden maakuntien asukkaat, ja sähköisten palveluiden käyttöön vaikuttaa asenne enemmän kuin ikä. Esimerkiksi KELA:n Kanta-palveluita on käyttänyt 37 prosenttia kainuulaisista, mikä on maakuntien vertailussa toiseksi eniten. Uusia sähköisen asioinnin kokeiluja ovat muun muassa kansanterveyshoitajien parhaillaan käynnissä oleva chat-palvelu sekä nuorille tarkoitettu, vuoden loppuun jatkuva Onks tää normaalia? -palvelu.