Tiedote 14.02.2019

Kainuun soten yhtymähallituksen päätöksiä 13.2.2019

Li­sä­tie­to­ja ja liit­teet:

Kun­tayh­ty­män joh­ta­ja Mai­re Aho­pel­to 044 777 3033

Asiakirja

Asia 3 Tilinpäätöksen tilannekatsaus  

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi tilinpäätöksen tilannekatsauksen. Vuoden 2018 tilinpäätös valmistuu helmikuun 2018 lopussa. 

Asia 5 Asiakasmaksujen alennukset 

Yhtymähallitus päätti, että vuonna 1927 ja sitä ennen syntyneet henkilöt vapautetaan terveyskeskuksen avohoidon käyntimaksuista, erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksuista ja lääkärintodistusmaksuista 1.9.2019 alkaen.

Asiakasmaksulain (11§) mukaan henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi, että pienituloisten työttömien terveystarkastuksen terveyskeskus- ja erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksujen asiakasmaksun alennuksen hakemukset käsitellään aikuissosiaalipalveluissa harkintaa käyttäen. Eläkeselvittelyssä olevan asiakkaan osalta päätöksen tekee sosiaaliohjaaja/eläkeselvittelykoordinaattori. Yhtymähallitus antaa oikeuden lisätä asiakasmaksuohjeeseen henkilöt, jotka päättävät terveydenhuollon palveluista maksukyvyn mukaan määrätyn maksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä.

Asia 7 Potilasasiamiehen selvitys vuodesta 2018  

Potilasasiamieheen otettiin vuonna 2018 yhteyttä 1740 kertaa. Yhteydenotot ovat lisääntyneet jonkun verran (5,5 %). Useimmiten potilasasiamieheen on oltu yhteydessä päivystyspalveluita, terveyskeskusvastaanottoja tai terveyskeskussairaalaa koskevissa asioissa. Yhteydenoton syynä on useimmiten ollut hoitoa koskeva tyytymättömyys tai potilas- ja lääkevahinkoasiat. Tiedon saamista ja tietojen korjaamista sekä kohtelua koskevat yhteydenotot ovat kasvaneet, samoin tyytymättömyys hoitoon pääsyyn.  Potilasasiamiehen arvion mukaan huonon asiakaskokemuksen taustalla voi olla esimerkiksi epätietoisuutta siitä, mihin tehty hoitopäätös perustuu.

Potilasvakuutuskeskuksen ratkaisemien potilasvahinkoilmoitusten määrä on noussut. Potilaan kannalta myönteisten korvauspäätösten osuus ratkaistuista ilmoituksista oli 34 prosenttia. 

Asia 8 Lausunto valtioneuvoston leikkausten keskittämisasetuksesta      

Kainuun soten yhtymähallituksen lausunnossa valtioneuvoston niin sanotusta keskittämisasetuksesta todetaan, että harvinaisten syöpien leikkaushoito on keskitetty Ouluun sopimuksella jo vuosien ajan. Uusi keskittämisasetus edellyttää myös paksusuoli- ja rintasyöpäleikkauksia sekä tekonivel- ja selkäleikkauksia suorittavilta sairaaloilta tiettyä leikkausmäärää vuodessa. Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiireissä on valmisteltu yhteistä osuuskuntaa, ja päätös työnjaosta on valmisteilla keväällä 2019. Järjestelyllä pyritään turvaamaan päivystävien sairaaloiden toiminnot.  

Yhtymähallitus totesi lausunnossaan, että Kainuun keskussairaalassa on vuonna 2018 tehty erikoissairaanhoidon työnjaon ja eräiden tehtävien keskittämisasetuksen 6 ja 7 §:n mukaisia kyselyssä pyydettyjä leikkauksia seuraavasti: 52 paksusuolisyövän leikkausta, 82 rintasyöpäleikkausta, 166 selkäleikkausta sekä 514 polven tai lonkan tekonivelleikkausta. Tämä on vain osa noin 6000:sta Kainuun keskussairaalassa tehtävästä leikkauksesta.

Asia 14 Veteraanien leskien palvelusetelien käytön laajennus  

Yhtymähallitus päätti, että kuntayhtymän talousarvioon varatusta määrärahasta veteraanitunnuksen omaavien veteraanien leskille myönnettävien palveluseteleiden käyttömahdollisuus on kotona asumista tukeviin palveluihin (mm. siivous, lumityöt ja asiointipalvelut).  

Asia 15 Kehitysvammaisten ryhmäkoti Käpylän lakkauttaminen  

Yhtymähallitus päätti lakkauttaa kehitysvammaisten ryhmäkoti Käpylän. Käpylä on kuusipaikkainen kuntayhtymän asumisyksikkö, joka toimii Puolangan kirkonkylässä Puolangan kunnalta vuokratuissa tiloissa. Asukasmäärä on ollut 5 asukasta ja Puolangan kunta on siirtänyt puolankalaisen asiakkaansa pois yksiköstä eikä se siten käytä yksikön palveluja, joten asiakasmäärä on pienentynyt. Asumisyksikkö on vajaakäytöllä, sillä siellä tuotetaan kehitysvammalain mukaista ohjattua asumista kolmelle kajaanilaiselle ja yhdelle paltamolaiselle asiakkaalle. Käpylässä työskentelee neljä ohjaajaa.

Asukkaita ja heidän omaisiaan ja edunvalvojiaan on kuultu ja lakkautuksesta on tehty vaikutusten ennakkoarviointi. Asiakkaille tarjotaan jatkossakin heidän tarpeitaan vastaava hoito ja työntekijöillä on mahdollisuus siirtyä muihin Kainuun soten yksiköihin. 

Asia 18 Vuoden 2019 kohdeavustukset 

Yhtymähallitus päätti myöntää Kainuun soten toimintaa tukeville yhdistyksille yhteensä n. 176 000 euroa kohdeavustuksia. Määräaikaan mennessä avustushakemuksia on tullut yhteensä 58 kappaletta, ja hakuajan jälkeen hakemuksia tuli neljä. Avustushakemusten loppusumma on yhteensä 361 260 €.  

Asia 21 Uusien tilojen vuokraaminen Kajaanin perhekeskukselle

Kainuun soten yhtymähallitus päätti antaa aluehallintovirastolle lausunnon perhekeskuksen tila-asiasta. Kainuun sote on jo pitkään selvittänyt, onko sisäilmaongelmista kärsineellä perhekeskuksella mahdollisuus siirtyä uusiin tiloihin. Tätä varten on kartoitettu useita tiloja, mutta perhekeskuksen toiminnoille sopivaa tilaa ei ole löytynyt.

Kainuun sote lähetti 15.05.2018 perhekeskuksen vuokranantajalle vuokrasopimuksen irtisanomisilmoituksen , jossa esitettiin vuokra-sopimuksen voimassaolon päättymistä maaliskuun lopussa 2019. Vuokranantaja ei ole suostunut mainittuun ehdotukseen, vaan se ilmoitti tekevänsä tarvittavat korjaustoimenpiteet niissä perhekeskuksen tiloissa, joissa tutkimuksissa on todettu olleen ongelmia. Huomioitava on se, ettei perhekeskuksen kaikkia tiloja ole tutkittu, vaan vain osa tiloista. Vuokranantaja on remontoinut ainoastaan kolme perhekeskuksen työhuonetta.

Kainuun sote on kartoittanut useita yksityisten omistamia, tyhjillään olevia tiloja, mutta perhekeskuksen toiminnoille sopivaa tilaa ei ole löytynyt. Kainuun sotella ei ole tiedossa Kajaanissa toimitilaa, joka soveltuisi perhekeskuksen toiminnoille ja jossa ei olisi aiemmin ilmennyt sisäilma-ongelmia. Kuntayhtymä on myös neuvotellut Kajaanin kaupungin kanssa tila-asiasta. Kajaanin kaupunki ilmoitti, että pääterveysasemalta vapautuviin (aikaisintaan vuonna 2021) tiloihin on mahdollista remontoida soten toiminnoille tilat ja ennen kuin sinne olisi mahdollista toiminta siirtää, kaupunki voisi mahdollisuuksiensa mukaan järjestää väliaikaisia tiloja. Mikäli perhekeskuksen toiminnat ennen pääterveysaseman tilojen vapautumista siirrettäisiin väliaikaisesti Kajaanin kaupungin muihin tiloihin, perhekeskuksen toiminnot täytyisi hajauttaa.