Tiedote 13.06.2019

Kainuun soten yhtymähallituksen päätöksiä 12.6.2019

Li­sä­tie­to­ja ja liit­teet:

Kun­tayh­ty­män joh­ta­ja Mai­re Aho­pel­to 044 777 3033

http://mfilesjulkaisut.root.kainuu.fi/portaali/kainuunsote/view/68712/meeting/10278

Asia 3 Talouden osavuosiraportti 1.1.–30.4.2019

Yhtymähallitus on käsitellyt talouden tasapainottamistoimenpiteitä kokouksissaan 27.3.2019, 17.4.2019 ja 29.5.2019. Aikaisemmin hyväksyttyjen tasapainottamistoimenpiteiden lisäksi tulosaluejohtajat ja hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat tarkastelleet eri vaihtoehtoja lisäsäästöjen toteuttamiseksi, jotka on toimitettu yhtymähallitukselle. Säästötoimenpiteitä on tehty ja tehdään edelleen erillisinä päätösesityksinä yhtymähallitukselle.

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi ja lähettää kunnille sekä yhtymävaltuuston käsiteltäväksi talouden osavuosiraportin ajalta 1.1. – 30.4.2019. Raportissa talouden toteutumista verrataan  yhtymähallituksen 17.4.2019 hyväksymään käyttösuunnitelmaan. Huhtikuun toteuman perusteella laaditun vuosiennusteen mukaan arvioidaan, että toimintakulut ylittävät käyttösuunnitelman 16,8 miljoonaa euroa eli alijäämä kasvaisi käyttösuunnitelman 3,2 miljoonasta eurosta 18,9 miljoonaan euroon.  Kuntien antama maksuosuus on 14,8 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2018 toteuma.

Toimintakulujen ylitys näyttää aiheutuvan pääasiassa erikoissairaanhoidon asiakaspalvelujen ostoista sekä muiden palveluiden ostoista, koska näihin ei ole kuntien antaman tiukan talousraamin vuoksi voitu varata tarvittavaa määrärahaa. Myös henkilöstökulut näyttävät ylittyvän, mikä johtuu valtakunnallisista palkankorotuksista ja lomarahan korotuksesta kilpailukykysopimusta (KIKY) edeltävälle tasolle, eikä myöskään näihin ole voitu varata tarvittavaa määrärahaa kuntien antaman tiukan talousarvioraamin vuoksi.

Asia 4 KAKS:n potilastornin purkaminen  

Yhtymähallitus päätti käynnistää KAKS:n potilastornin purkamisen valmistelun.

KAKS:n vanha potilastorni jää tyhjäksi keväällä 2021, kun nykyiset toiminnot siirtyvät uuteen sairaalaan. Rakennukselle ei ole suunniteltu jatkokäyttöä, mutta allianssiurakassa on varauduttu sen säilyttämiseen tarvittaessa. Vaihtoehtona on rakennuksen purkaminen. Uuden sairaalan rakentamisen etenemisen näkökulmasta tieto päätöksestä tarvitaan kesällä 2019.

Viisikymmentä vuotta sitten, vuonna 1969, valmistuneen potilastornin kokonaisala on 8 773 bruttoneliömetriä. Rakennuksen teräsbetonirunko on hyväkuntoinen, mutta ylä- ja alapohjissa sekä ulkoseinissä ja välipohjissa on paikoin vaurioita. Talotekniikan osalta kunto on kohtalainen tai tyydyttävä, mutta etenkin sähkön- ja lämmönjakelun, ilmanvaihdon ja jäähdytyksen uudistaminen on tarpeen. Rakennuksen kerroskorkeus on verraten matala, joten nykyaikaisen talotekniikan vaatimukset asettavat rajoitteita korjaamiselle. Rakennuksen säilyttäminen ja käyttötarkoituksen muutos edellyttäisi mittavaa perusparannushanketta. Käytännössä rakennus olisi saneerattava betonirungolle saakka ja rakennettava tilat uudestaan.  

Mikäli kuntayhtymällä on tarvetta uusiin toimitiloihin, tornin purkaminen mahdollistaa uudisrakentamisen omalle tontille. Mahdollisten uusien tilojen tulee perustua rakennushanketta edeltävään toiminnalliseen suunnitteluun.  

Tyhjäksi jäävän rakennuksen ylläpitokustannuksiksi on arvioitu noin 350 000 euroa vuodessa. Perusparannuksen kustannukset olisivat vähintään 18 miljoonaa euroa. Purku-urakan kustannuksiksi on arvioitu noin 1,5 miljoonaa euroa. Allianssin urakan kustannusten säästöksi on arvioitu noin 224 000 euroa, mikäli rakennusta ei säilytetä.  

Asia 10 Kuntien talous- ja henkilöstöpalvelujen siirtoon liittyvät työt ja kustannukset

Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon ja Suomussalmen kunnat sekä Kuhmon kaupunki ovat irtisanoneet yhteistoimintasopimuksen Kainuun soten kanssa talous- ja henkilöstöhallinnon ja niihin liittyvien tietojärjestelmien osalta. Kunnat ovat päättäneet hankkia talous- ja henkilöstöhallinnon (tahe) tukipalvelut ja niihin liittyvät tietojärjestelmät 1.1.2020 lähtien ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Ulkopuolisen palvelujen tuottajan valinta on vielä valmisteluvaiheessa.  

Kainuun sote on jo vuoden alusta lähtien osallistunut ja osallistuu myös jatkossa Kainuun kuntien tahe-palveluja ja niiden tietojärjestelmiä koskevaan siirtoprojektiin nykyisten toimintojen ja nykyisten tietojärjestelmien osalta. Vuoden 2019 loppuun asti voimassa oleva yhteistoimintasopimus ei kuitenkaan kata palvelunjärjestäjän vaihtumisesta aiheutuvia lisätöitä. Tässä tilanteessa noudatettavat pelisäännöt ja laskutusperiaatteet luotiin jo vuonna 2016, kun Kajaanin kaupunki irtaantui talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelukokonaisuudesta vuoden 2017 alusta lähtien.

Kainuun soten yhtymähallitus myönsi näiden periaatteiden mukaisesti Kainuun kuntien (Kajaanin kaupunkia lukuun ottamatta) ja niiden liikelaitosten henkilöstölle oikeuden käyttää Kainuun soten hallinnoimia talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmiä ajalla 1.1.–30.6.2020. Tietojärjestelmien osalta käyttöoikeus rajoittuu vuoden 2019 tilinpäätöksen valmisteluun, tätä vuotta koskevaan viranomaisraportointiin sekä muuhun raportointiin tai tietojärjestelmiin tallennettujen tietojen katseluun. Ulkopuoliselle toimijalle käyttöoikeuksia Kainuun soten hallinnoimiin tietojärjestelmiin ei  myönnetä.

Kuntien kanssa käydään erikseen neuvottelut sähköisestä arkistoinnista ja käyttöoikeuksien jatkosta.  

Vuoden 2019 tilinpäätöksen tekeminen Kainuun kuntien osalta sovitaan erikseen.  

Asia 11 Yhden ensihoitajan kokeilun päättyminen

Yhtymähallitus hyväksyi Kainuun sotessa vuonna 2017 alkaneen yhden ensihoitajan yksikön kokeilun päättymisen. Yhden ensihoitajan yksikkö on ollut osa kotiin vietävien palvelujen kokonaisuutta.  

Saatujen kokemusten mukaan laajempaa hyötyä potilaille on saatavissa Aliisa-kotisairaalan tyyppisellä toiminnalla. Ensihoito jatkaakin yhteistyön kehittämistä Aliisa-palveluiden kanssa siten, että kotisairaalan henkilökunnan työnkuvaan liitettäisiin myös hoidon tarpeen arviot. Ensihoito taas keskittyy akuutti-vastuualueen puolella kehittämään kaikista ensihoidon yksiköistä hoitotason yksiköitä.

Asia 15 Hyötyeläinten eläinlääkärikustannusten subventointi

Yhtymähallitus päätti pitää ennallaan hyötyeläinten eläinlääkärikustannusten omavastuuosuuden.

Asia 16 Kainuun hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen rakenteet

Yhtymähallitus päätti käynnistää alueellisen hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen rakenteen ja toiminnan suunnittelun. Yhteistyön pohjaksi tulee nykyinen kuntien ja Kainuun soten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen verkosto, jonka toimintaa on tarkoitus laajentaa. 

Asia 21 Ristijärven hoivayksikön lakkauttaminen ja muutto hoitokoti Pihlajaan

Yhtymähallitus hyväksyi Ristijärven hoivayksikön lakkautuksen ja muuton uusiin tehostetun palveluasumisen tiloihin Hoitokoti Pihlajaan vuoden 2019 loppupuolella. Muuton tarkkaa päivämäärää ei ole vielä tiedossa.

Kokonaispaikkamäärä vähenee kuudella nykyiseen verrattuna. Hoitokoti Pihlajassa on 14 asukaspaikkaa, joista kuusi on kotona asumista tukevia lyhytaikaispaikkoja. Lyhytaikaispaikkoja käytetään ensisijaisesti omaishoitajien lakisääteisten vapaiden järjestämiseen sekä hoitopaikan odottajille.