Tiedote 11.10.2018

Kainuun soten yhtymähallituksen päätöksiä 10.10.2018

Li­sä­tie­to­ja ja liit­teet:

http://mfilesjulkaisut.root.kainuu.fi/portaali/kainuunsote/view/55315/meeting/10219

Kun­tayh­ty­män joh­ta­ja Mai­re Aho­pel­to 044 777 3033

 

Asia 3 Talouden seurantaraportti 1.1.–31.8.2018

Yhtymähallitus hyväksyi tiedon siitä, että talousarvion yhteydessä päätetty alijäämä 3,9 miljoonaa euroa nousee tammi-elokuun toteuman pohjalta laaditun vuosiennusteen mukaan 4,2 miljoonalla eurolla. Tilanne johtuu pääasiassa asiakkaiden vaikeiden sairauksien lisääntyneestä hoitotarpeesta yliopistosairaalassa. Tältä osin ylitys on noin 3 miljoonaa euroa verrattuna tilinpäätökseen 2017. Alijäämä tarkentuu syyskuun toteumaennusteessa, jonka perusteella yhtymähallitus esittää vuoden 2018 talousarviomuutokset käsiteltäväksi yhtymävaltuuston joulukuun kokoukseen.

Yhtymähallitus on aiemmin päättänyt talouden sopeutustoimista, kuten esimerkiksi henkilöstömenojen ja ostopalvelujen tarkastelusta sekä hankinta kiellosta.

 

Asia 4 Vuoden 2019 talousarvioesitys

Yhtymähallitus keskusteli talousarvioesityksestä ja antoi ohjeet jatkovalmisteluun.

 

Asia 5 Pohjois-Suomen OYS-erityisvastuualueen yhteistyöselvitys

Yhtymähallitus hyväksyi yhteistyöselvityksen suunnitellut jatkotoimenpiteet.

 

Julkisen erikoissairaanhoidon toimintaympäristö on viime vuosina muuttunut nopeasti sekä lainsäädännöllisten muutosten (mm. päivystysasetus) että kiristyneen kilpailun vuoksi.

 

Pohjois-Suomessa OYS-erityisvastuualueella (OYS-ERVA) yhteispäivystykset ovat jo keskittyneet terveydenhuoltolain edellyttämällä tavalla keskussairaaloihin muualla kuin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä, jolla on oikeus ylläpitää kahta yhteispäivystystä.  Yhteispäivystysten keskittämistä ongelmallisempaa on yltää alueen keskussairaaloissa päivystysasetuksen laatuvaatimuksiin ja työnjako-asetuksen edellyttämään leikkausten lukumäärään. Uhkana on erittäin voimakas erikoissairaanhoidon keskittyminen, mikä aiheuttaisi kapasiteetin riittävyyteen liittyviä haasteita Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä ja kaventaisi etukäteen suunniteltujen leikkausten mahdollisuuksia muissa alueen sairaaloissa. Tämä taas vaikeuttaisi merkittävästi päivystysasetuksen mukaisen päivystyksen ja synnytysvalmiuden ylläpitämisen edellytyksiä.

Edellä kuvattujen lainsäädännön aiheuttamien erityishaasteiden ratkaisemiseksi OYS-ERVA-alue on teettänyt syvempään erikoissairaanhoidon yhteistyöhön ja mahdolliseen yhteisorganisaatioon tähtäävän selvityksen. Esiselvitysvaiheen loppuraportin vaihtoehdoista parhaaksi todettiin osuuskuntamalli, jossa yhteisesti sovittu osa erikoissairaanhoidon palvelutuotannosta voitaisiin siirtää yhteisen osuuskunnan ja sen alaisten, joihinkin toimintoihin keskittyvien tytäryhtiöiden hoidettavaksi.

 

Osuuskuntamallin keskeisiä tavoitteita ovat:

 

  • alueen päivystävien sairaaloiden toiminnan turvaava työnjakomalli, joka perustuu ohjattuun potilaiden valinnanvapauteen sekä sairaaloiden entistä tiiviimpään yhteistyöhön ja työjakoon
  • osaamispääoman riittävyyden varmistaminen ja erikoisosaajien sitouttaminen julkisiin palvelutuottajiin tarjoamalla lisäansiomahdollisuuksia osuuskunnan alaisten yhtiöiden kautta
  • kannustinten luominen edistämään erityisasiantuntijoiden yhteisesti koordinoitua liikkuvuutta
  • lainmukaisen ja kilpailukykyisen hoitoon pääsyn turvaaminen potilaille
  • tilojen ja laitteiden käyttöasteen kohottaminen ja kustannustehokkuuden parantaminen
  • OYS-ERVA -alueen brändin luominen ja julkisen erikoissairaanhoidon kilpailukyvyn parantaminen

 

Osuuskuntamallin valmistelu kytkeytyy lakisääteiseen erikoissairaanhoidon järjestämissopimukseen, jonka on määrä valmistua syksyn 2018 aikana. Alustavia linjauksia osuuskunnan muodostamisesta pitäisi saada lokakuun loppuun mennessä. Lopulliset päätökset pitäisi tehdä vuoden 2018 loppuun mennessä. Esiselvitysraportin tehnyt konsultti onkin saanut jatkotoimeksiannon. Lisäksi tarkoituksena on perustaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin projektitoimisto.

 

Asiat 9–10 Uuden akuuttihoidon vastuualueen virat

Yhtymähallitus päätti laittaa uuden akuuttihoidon vastuualueen ylihoitajan sekä ylilääkärin virat julkiseen hakuun. Vastuualueeseen kuuluvat päivystyspalvelut, tehohoito ja -valvonta sekä ensihoitopalvelut. Vastuualueelle perustetaan ylihoitajan ja vastuualuepäällikkönä toimivan akuuttihoidon palvelujen ylilääkärin virat ja lakkautetaan johtavan hoitajan ja yhden erikoistuvan lääkärin virat.

 

Asiat 11–12 Diagnostiikkapalvelujen sekä laite- ja logistiikkapalvelujen vastuualuepäällikön virat

Yhtymähallitus päätti avata sisäiseen hakuun uusien diagnostiikkapalvelujen sekä laite- ja logistiikkapalvelujen vastuualueiden vastuualuepäällikön oman toimen ohella hoidettavat virat. Diagnostiikkapalvelujen vastuualueelle kuuluvat radiologian, kliinisen neurofysiologian, kliinisen

fysiologian ja isotooppitutkimusten sekä patologian palvelut. Laite- ja logistiikkapalvelujen vastuualueelle kuuluvat materiaalipalvelut, kuljetuspalvelut sekä lääkintälaitehuolto ja turvajärjestelmien ylläpito.

 

Asia 18 Terveyskeskussairaaloiden sairaansijavähennykset

Yhtymähallitus päätti vähentää 1.11.2018 alkaen Suomussalmen terveyskeskussairaalan sairaansijamäärän 27:stä 22:een. Kuhmon terveyskeskussairaalan sairaansijoja vähennetään 1.2.2019 alkaen 25:stä 22:een ja Sotkamon terveyskeskussairaalan sairaansijoja 27:stä 22:een. Kainuussa on jatkossa yhteensä 108 perusterveydenhuollon akuuttisairaansijaa. Perinteisiä potilaspaikkoja on Kainuussa korvattu Aliisa-kotisairaalapalvelulla.

Muutokset on toteutettu vähitellen, jotta avohoitopainotteisuuteen siirtyminen tapahtuu sujuvasti. Samalla jäljellä jäävien terveyskeskussairaaloiden hoitajamitoitusta tarkastellaan uudelleen.

 

Asia 24 Hammashoitolan tontti

Yhtymähallitus päätti, että Kainuun sote vuokraa Kajaanin kaupungilta hammashoitolaa varten tontin Rajamiehentie 3:ssa. Samalla yhtymähallitus toteaa, että tontin vuokrasopimus voidaan allekirjoittaa vasta sitten, kun hammashoitolan tilojen toimittaja on valittu ja hankintapäätös on lainvoimainen. Yhtymähallitus lisäksi toteaa, että uusia tiloja koskevassa tarjouskilpailussa tarjoukset pyydetään tilojen vuokraamisesta ja/tai ostamisesta.

 

Asia 25 Kajaanin perhekeskuksen tila-asia

Yhtymähallitus keskustelee perhekeskuksen tila-asiasta ja päättää jatkotoimenpiteistä. Yhtymähallitus on aiemmin käsitellyt lukuisia kertoja perhekeskuksen tila-asiaa. Asiasta on käyty pitkään neuvotteluja vuokranantajan kanssa, ja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antanut Kainuun sotelle kehotuksen Kajaanin perhekeskuksen tiloissa ilmenneiden ongelmien korjaamisesta 28.2.2019 mennessä. Yhtymähallitus totesi, että vuokranantaja on ilmoittanut tekevänsä remonttia. Yhtymähallitus edellyttää, että korjausten suunnitelma ja aikataulu esitetään yhtymähallitukselle lokakuun loppuun mennessä.