Tiedote 12.12.2019

Kainuun soten vuoden 2019 työntekijä, esimies ja työyhteisö palkittiin

Kai­nuun so­te pal­kit­see vuo­sit­tain vuo­den työn­te­ki­jän, esi­mie­hen ja työyh­tei­sön. Va­lin­nat teh­dään työn­te­ki­jöi­den eh­do­tus­ten pe­rus­teel­la.

Vuon­na 2019 vuo­den työn­te­ki­jäk­si on va­lit­tu Jarkko Hanhela. Hän työs­ken­te­lee Kainuun soten perhepalveluissa. Vuo­den esi­mie­hek­si on va­lit­tu ensihoidossa työs­ken­te­le­vä Päivi Heikkinen. Vuo­den työyh­tei­sök­si on va­lit­tu Sotkamon kotihoito.

Kai­nuun so­ten vuo­den työn­te­ki­jä, esi­mies ja työyh­tei­sö va­lit­tiin nyt kuudennen ker­ran. Pal­kit­se­mi­sen tar­koi­tuk­se­na on muis­tut­taa, et­tä Kai­nuun so­ten työn­te­ki­jöi­den ar­ki­nen työ on kai­nuu­lais­ten so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­jen toi­mi­vuu­den kan­nal­ta en­siar­voi­sen tär­keä ja rat­kai­se­va asia.