Tiedote 27.03.2019

Kainuun soten vuoden 2018 tilinpäätös

Asiakkaiden kasvava palvelutarve kasvatti Kainuun soten kustannuksia

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toimintavuoden 2018 tilinpäätös on valmistunut. Kun­tayh­ty­män talousarvio 2018 oli 3,9 M€ alijäämäinen. Yhtymävaltuusto teki kesäkuussa 0,6 M€ talousarviomuutoksen, jolloin alijäämä oli 4,5 M€. Joulukuussa 2018 yhtymävaltuusto teki 7,2 M€ muutoksen talousarvioon, jolloin alijäämäksi arvioitiin muodostuvan 11,6 M€. Tässä vaiheessa tuotiin esille, että ennuste ei sisällä potilasvahinkokeskuksen vakuutusmaksun korotuksen aiheuttamaa lisäkustannusta noin 4 M€ eikä lomapalkkavarauksen muutoksen 0,5 M€ lisäkustannusta. Tällöin kokonaisalijäämä tulisi olemaan 16,1 M€ eli 5,0 % talousarvion toimintakuluista.

Lopullisessa tilinpäätöksessä edellä mainituista syistä johtuen alijäämä kasvoi 16,9 M€ eli 5,2 % alkuperäisen talousarvion toimintakuluista. Lopullinen alijäämä 20,8 mil­joo­naa euroa oli 6,2 % tilinpäätöksen toimintakuluista. Kainuun soten kustannuskehitys on aivan samansuuntainen kuin muilla sairaanhoitopiireillä. Kuntaliiton julkaisemien tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan menojen kasvu vuodesta 2017 vuoteen 2018 oli kuntayhtymissä 5,6 %. Kainuun soten menojen kasvu vastaavana aikana oli 4,8 %. Vuoden 2018 talousarvio oli alun alkaen kuntamaksuosuu­den osalta alimitoitettu, sillä kustannusten kasvu oli ennakoitavissa muun muassa asiakastarpeiden kasvun ja valtakunnallisten palkankorotusten osalta. Toimintatuotot kasvoivat talousarvioon verrattuna 17,8 M€ (5,4 %), kun huomioidaan kunnilta perittävä lisämaksuosuus.  

Kainuun soten kustannusten kasvun taustalla on asiakkaiden lisääntynyt palveluntarve. Oman toiminnan kulujen nousu talousarvioon oli ainoastaan 1,4 %, kun taas asiakas- ja muiden palvelujen ostot nousivat 10,1 %. Henkilöstökulujen 2,5 miljoonan euron ylitys johtui valtakunnallisista palkankorotuksista. Asiakaspalvelujen kustannukset ylittyivät arvioidusta koko­naisuudessaan noin 7,8 miljoonaa euroa. Merkittävä osa kustannuksista koitui yliopistosairaaloi­hin keskitettävien vaativien hoitojen kustannuksista. Potilasvakuutuskeskuksen ilmoittama vakuutusmaksun korotus toi 4 miljoonan euron lisäkustannuksen. Myös muun muassa uuden sairaalan rakentamisen vuoksi purettavien matalien rakennusten poistojen (1,3 M€) aikaista­misesta ja sisäilmaongelmiin liittyvien korjaustöiden (0,4 M€) käyttötalouden kustannuksista aiheutui lisäkuluja.

Uusi sairaala valmistuu vaiheittain

Työt toteutetaan kahdessa rakennusvaiheessa siten, että ensimmäisessä vaiheessa valmistuu logistiikkaterminaali (31.3.2019) ja pääosa uudesta päärakennuksesta (31.10.2019 mennessä). Toiminta uudessa sairaalassa käynnistyy vaiheittain vuoden 2020 alussa. Toisessa vaiheessa uudisrakentamisen lisäksi peruskorjataan nykyinen päivystysrakennus (28.2.2021 mennessä). Tämän jälkeen sairaalan vanhoja osia puretaan sekä viimeistellään piha- ja aluetyöt (31.10.2021 mennessä).

Kainuun soten toteutuneet investointikustannukset vuonna 2018 olivat 48,8 miljoonaa euroa, josta Kainuun uusi sairaala - hankkeeseen käytettiin 46,1 miljoonaa.

Lisätietoja:

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, 044 7773 033

Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen, 050 4041224