Tiedote 13.03.2020

Kainuun soten ohjeistus koronavirustilanteessa

Kainuun soten työryhmä ohjeisti tänään henkilökuntaansa sekä asiakkaita koronavirustilanteen varalta.

Ohje koronavirusaltistuksen ja infektion vaikutuksesta työkykyyn

Altistuneen Kainuun soten työntekijän (ulkomaanmatka, varmennettu kontakti virusta kantavaan) tulee viivytyksettä ottaa yhteys omaan esimieheensä. Työskentely on kielletty 7 vuorokauden ajan, joka ollaan pois työpaikalta ja tehdään mahdollisesti etätyötä. Potilastyö on kielletty 14 vuorokauden ajan.

Työmatkat ulkomaille on kielletty. Vapaa-ajan matkoista ulkomaille kehotetaan pidättäytymään. Kotimaan koulutuksiin tulee osallistua ensisijaisesti etäyhteydellä koskien myös Kainuun SOTEn omia koulutuksia.

Ohje vierailuista osastoilla, hoivayksiköissä ja vastaavissa

Hengitystieinfektio-oireisten tai altistusmääritelmän täyttävien henkilöiden vierailu osastoilla, hoivayksiköissä ja vastaavissa on kielletty. Muutoin noudatetaan yksiköiden ohjeita.

Ohje koronavirusnäytteiden ottamisesta

Näytteitä otetaan kaikilta sairaala/osastohoitoa tarvitsevilta hengitystieinfektio-oireisilta potilailta, mikäli osastolla, hoitokodissa, koulussa tai muussa laitoksessa tai hoitolaitoksessa on epäily epidemiasta tai lääkärin päätöksellä.

Ohje asiakasmaksuihin ja tilastointiin

Koronavirus on yleisvaarallinen tartuntatauti. Asiakasmaksuja ei peritä.

Ohje kriittisten toimintojen turvaamiseksi

Kainuun keskussairaalan vuodeosastot sopeuttavat toimintaansa siten, että päivystysseurannan paikkakapasiteetin muuttuminen pandemiaosastoksi otetaan huomioon ja päivystyspoliklinikan kautta sairaalaan hoitoon tulevat ei-hengitystieoireiset potilaat voidaan siirtää osastopaikalle ilman tarpeettomia viiveitä.

Suositus työpaikoille, oppilaitoksille ja varhaiskasvatukseen

Ohjeen linjauksia työhön soveltuvuuden osalta suositellaan noudattamaan sekä julkisen että yksityissektorin kaikessa toiminnassa. Mahdollisista karanteeneista päättää kunnan tai tartuntataudeista vastaava lääkäri. Kainuun SOTE-kuntayhtymä suosittaa turvaamaan koronavirusinfektioille altistuneiden oppilaiden ja opiskelijoiden opetuksen ja ylioppilaskirjoitusmahdollisuuden opetusministeriön linjauksen mukaisesti.

Suositukset tapahtumien peruutuksiin Kainuussa

Tartuntatautilain 58§ nojalla kaikki ei-lakisääteiset järjestetyt tilaisuudet ja kokoontumiset Kainuun alueella suositellaan peruttavaksi. Lakisääteisissä ja lakisääteiseen rinnastettavissa kokoontumisissa tulee mahdollisuuksien mukaan käyttää etäyhteyksiä. Kainuun Pelastuslaitos informoi tiedossaan olevien tapahtumien järjestäjiä rajoituksista. Rajoitukset eivät koske jatkuvaluonteisia avoimia palveluita kuten esim. näyttelyitä tms. missä ihmisvirta on spontaania ja jatkuvaa.