Tiedote 02.07.2018

Kainuun soten Markkinakadun teemana sähköiset palvelut ja valinnanvapaus

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote) on jälleen mukana Kajaanin Markkinakadulla 4.-7.7.2018. Soten teltta löytyy tuttuun tapaan perhekeskuksen läheisyydestä, Kauppakadun ja Koivukoskenkadun risteyksestä (paikka numero 48).

Kainuun soten teltalla esitellään nykyistä valinnanvapautta sekä suunnitteilla olevia muutoksia. Henkilökohtainen budjetointi (HB) kokeilun asiantuntijat kertovat, miten kokeilu toimii pal­ve­lu­se­te­lil­lä tuo­tet­ta­vis­sa pal­ve­luis­sa. Keskiviikkona ja torstaina paikalla ovat myös aikuissosiaalityön edustajat, Kainuun soten perhehoito sekä lastenkoti SalmiLa.

Tarjolla tukea sähköisten palveluiden käyttöön

Perhekeskuksen aulassa toimii Markkinakadun ajan digitukipiste, jossa saa henkilökohtaista opastusta sähköisten palvelujen käyttöönottoon ja käyttöön (luettelo Kainuun soten käytössä olevista sähköisistä palveluista tiedotteen lopussa).

Kai­nuu­lai­sil­la on tut­ki­tus­ti hy­vät val­miu­det käyt­tää säh­köi­siä pal­ve­lui­ta. So­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon säh­köi­nen asioin­ti 2017 -tut­ki­muk­sen mu­kaan kai­nuu­lai­set ko­ke­vat hyö­ty­vän­sä säh­köi­sis­tä pal­ve­luis­ta enem­män kuin mui­den maa­kun­tien asuk­kaat. Tutkimuksessa todettiin myös, että säh­köis­ten pal­ve­lui­den käyt­töön vai­kut­taa asen­ne enem­män kuin ikä. Esi­mer­kik­si KE­LA:n Kan­ta-pal­ve­luja on käyt­tä­nyt 37 pro­sent­tia kai­nuu­lai­sis­ta, mi­kä on maa­kun­tien ver­tai­lus­sa toi­sek­si eni­ten. Uu­sia säh­köi­sen asioin­nin ko­kei­lu­ja ovat muun muas­sa kan­san­ter­veys­hoi­ta­jien par­hail­laan käyn­nis­sä ole­va chat-pal­ve­lu se­kä nuo­ril­le tar­koi­tet­tu, vuo­den lop­puun jat­ku­va Onks tämä nor­maa­lia? -pal­ve­lu.

Lisätietoja:

viestintäpäällikkö Eeva Mäntymäki | eeva.mantymaki@kainuu.fi | 044 797 4004

viestintäasiantuntija Marko Lipponen | marko.ta.lipponen@kainuu.fi | 044 760 5462

Lisätietoja digitukipisteestä:

Digios -hankkeen suunnittelija Jukka Kinnunen | jukka.kinnunen@kainuu.fi | 044 768 7540

 

Kainuun soten vakituisessa käytössä olevia sähköisiä palveluja ovat:

Kainuun Omasote, jossa voit muun muassa varata ja perua hoitoaikoja, lähettää viestejä ja kysymyksiä, tehdä sähköisen reseptin uusimispyynnön sekä kirjata henkilökohtaisia hyvinvointi- ja terveystietoja.

Laboratorion ajanvaraus Nordlab-laboratorioihin

Kainuun Hyvinvoinnin palvelutarjotin, josta löytyy sekä julkisia että yritysten ja järjestöjen tuottamia arkipäivän palveluja.

Kelan valtakunnallinen Omakanta.fi -palvelu, josta jokainen voi käydä katsomassa reseptinsä ja potilastietonsa.

Väestörekisterikeskuksen valtakunnallinen suomi.fi -verkkopalvelu, jonka kautta saat käyttöösi laajan kirjon Suomen julkisia palveluja. Sieltä löytyy myös monia Kainuun soten palveluja.