15.12.2016

Kainuun soten hallituksen päätöksiä 7.12.2016

Lisätietoja:

http://mfilesotto.kainuu.fi/portaali/kainuunsote/view/21442/meeting/89

Asia 3 Talouden seurantaraportti 1.1.–31.10.2016

Hallitus merkitsi tiedoksi ja päätti lähettää tiedoksi valtuuston jäsenille talouden seurantaraportin. Lokakuun tulosennusteen mukaan tilikauden 2016 tulos (ilman työterveys-liikelaitosta) on 0,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Alkuperäinen talousarvio oli 3,3 miljoonaa alijäämäinen. Vuosiennusteessa on huomioitu kilpailukykysopimuksen mukainen lomarahan lasku, jonka arvioidaan pienentävän henkilöstökuluja 1,6 miljoonaa euroa.

Asia 4 Talousarvio vuodelle 2017

Hallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2017 talousarvion korjattuna Uusi sairaala -hankkeen investointikustannuksilla. Talousarvioesityksestä on tiedotettu marraskuussa erikseen.

Asia 5 Kajaste-hankkeeseen liittyvien työtehtävien hoito ja kustannukset

Kajaanin kaupunki on ilmoittanut, että se hankkii talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut vuoden 2017 alusta lähtien Taitoa Oy:ltä. Vuoden 2017 aikana Kainuun sote hoitaa ainoastaan ne Kajaanin kaupungin Kajaste projektin työt, jotka kuuluvat vuoden 2016 päättämiseen sekä Kajaanin asiakkuuden päättämiseen. Näitä töitä ovat mm. vuoden 2016 tilinpäätöksien tekeminen Kajaanille liikelaitoksineen ja tilinpäätöksiin liittyvät taloustilastot sekä erilaiset henkilöstöhallinnon vuoden 2016 päättämiseen liittyvät työt. Vuonna 2017 tehtävästä työstä laskutettavat tuntihinnat ovat liitteenä.

 

Hallitus myönsi Kajaanin kaupungin ja sen liikelaitosten henkilöstölle oikeuden käyttää Kainuun soten hallinnoimia talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmiä ajalla 1.1.-30.6.2017. Tieto-järjestelmien osalta käyttöoikeus rajoittuu v. 2016 tilinpäätöksen valmisteluun, ko. vuotta koskevaan viranomaisraportointiin sekä muuhun raportointiin tai tietojärjestelmiin tallennettujen tietojen katseluun. Kajaanin kaupungin ja sen liikelaitosten vuotta 2017 koskevia tapahtumia ei enää tallenneta Kainuun soten hallinnoimiin talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmiin. Taitoa ja Tiera Oy:lle käyttöoikeuksia Kainuun soten hallinnoimiin tietojärjestelmiin ei myönnetä.

 

Hallitus päätti laskuttaa Kajaanin ja sen liikelaitosten osuuden 69 422,07 € (alv 0 %) ohjelmistojen käyttökustannuksista ajalla 1.1.-30.6.2017  Kajaanin kaupungilta. Kevään 2017 aikana käydään neuvottelut sähköisestä arkistoinnista ja käyttöoikeuksien jatkosta.
Hallitus hyväksyi Kainuun soten talous-, henkilöstö-, ja tietohallinnon palvelujen tuntihinnat, joita käytetään 1.1.2017 alkaen Kajaanin kaupungille myytäviin Kajaste projektiin liittyviin palveluihin.

Asia 6 Kainuun uuden sairaalan rakentamispäätös

Hallitus päätti osaltaan hyväksyä hankkeen laajuuden, toteutussuunnitelman ja kustannusarvion sekä pyytää näistä Kainuun kuntien lausunnot ja esittää rakentamispäätöstä yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi.

Uuden sairaalan suunnitelmista on tiedotettu erikseen 30.11.2016.

Asia 7 Perhe- ja vanhuspalvelujohtajan palkkojen tarkistaminen

Kainuun soten hallitus päätti tarkistaa äänestyksen jälkeen Kainuun soten perhe- ja vanhuspalvelujohtajan palkkaukset, koska johdon työnvaativuusarvioinneissa on todettu osan tulosaluejohtajien tehtävistä olevan vaativuudeltaan samantasoisia. Näin ollen nykyisille palkkaeroille ei ole perustetta. 

Asia 8 Ensihoidon työaikajärjestelyt

Kainuun soten hallitus hyväksyi paikallisen ensihoidon työaikajärjestelyjä koskevan paikallissopimuksen, mikäli poikkeuslupaa pidempiin työvuoroihin ei saada.

Asia 9 Tarkastuslautakunnan kysymys sidonnaisuusrekisteristä

Hallitus merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnalle annetun vastauksen sidonnaisuusrekisteristä. Kuntalain 1.6.2017 voimaan tuleva muutos edellyttää, että hallituksen jäsenet, valtuuston ja lautakuntien puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, kuntayhtymän johtaja sekä hallituksen ja lautakuntien esittelijät tekevät sidonnaisuusilmoitukset. Sidonnaisuusilmoitukset tehdään tarkastuslautakunnalle, ja sidonnaisuudet julkistetaan kuntayhtymän verkkosivustolla.

 

Kainuun sotessa asiaa valmistellaan virkatyönä. Lakia sovelletaan uusiin valittaviin luottamushenkilöihin. Sidonnaisuudet julkistetaan asianmukaisesti Kainuun soten verkkosivustolla 1.6.2017 alkaen.

Asia 10 Eron myöntäminen Unto Sirkeiselle

Hallitus esittää valtuustolle, että Unto Sirkeiselle myönnetään ero Kainuun soten hallituksen jäsenyydestä ja että tilalle valitaan Puolangan kunnan uudeksi edustajaksi Anna-Kaarina Uusitalo ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Mari Haapalaisen.

Asia 12 Hankintaoikaisuvaatimus vammaispalvelulain (380/1987) mukaan järjestettävistä asumispalveluista

Hallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen.

Asiat 16 ja 17 Hankintaoikaisuvaatimukset: aikuisten työikäisten, pääsääntöisesti alle 75-vuotiaiden muistisairaiden sekä päihteidenkäytön seurauksena muistisairauden saaneiden asumis- ja hoivapalvelut

Hallitus päätti hylätä oikaisuvaatimukset.

Asia 18 Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoitopalvelut

Hallitus päätti lastensuojelulain mukaan järjestettävien asumis- ja laitoshoitopalvelujen tuottajat. ’

Asiat 19 Lehtikankaan terveysaseman sisäilmaongelmat

Lehtikankaan terveysasemalla on todettu vakavia sisäilmaongelmia. Kainuun soten hallitus totesi, että Kajaanin kaupungilla ja Kainuun sotella ei kuitenkaan ole mahdollisuuksia siirtää Lehtikankaan neuvola- ja vastaanottotoimintaa välittömästi muihin tiloihin. Lehtikankaan vastaanottotoiminnot on tarkoitus siirtää aikanaan Kainuun uuteen sairaalaan, neuvolatoiminnat on tarkoitus siirtää muualle jo ennen sitä.

 

Hallitus päätti, että välittöminä toimenpiteinä Lehtikankaan terveysasemalle hankitaan ilmanpuhdistuslaitteet ja välttämättömät korjaukset tehdään Kajaanin kaupungin laatiman suunnitelman mukaisesti.

Asiat 22 ja 23 Lausunnot Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle

Hallitus antoi toimistosihteerien virkojen täyttöä koskevista päätöksistä tehtyihin valituksiin lausunnot hallinto-oikeudelle. Lausuntojen mukaan valituksenalaiset päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, viranomaiset eivät ole ylittäneet toimivaltaansa eivätkä päätökset ole muutenkaan lainvastaisia.

Asia 24 Ohje alaikäisten koskemattomuuden turvaamisesta vapaaehtoistyössä

Kainuun soten hallitus hyväksyi ohjeen alaikäisten koskemattomuuden turvaamiseksi. Ohjetta noudatetaan vapaaehtoistoiminnan järjestämisessä, ja se otetaan käyttöön heti.

Asia 25 Aloite ikäihmisten ennaltaehkäisevistä palveluista

Kainuun soten hallitus hyväksyi Suomussalmen hoitoalan kuntapäättäjien Erja Helttusen ja Marja-Liisa Holapan tekemään aloitteeseen annetun selvityksen. Aloitteessa oli esitetty kaikkien 65-vuotiaiden terveystarkastuksen ottamista käyttöön.

 

Selvityksessä todetaan, että kainuulaisia pyritään ohjaamaan omatoimiseen terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen matalan kynnyksen ryhmätoiminnalla ja Omasote-palvelun avulla. Omasotessa henkilö voi tehdä itse sähköisen terveystarkastuksen, jossa esiin tulevien riskien vähentämiseen voi pyytää ammattilaisen ohjausta. Laitospaikkojen vähentyessä henkilöstöresurssia pyritään siirtämään avohoitoon, jolloin selvitetään mahdollisuutta lisätä kansanterveyshoitajien resurssia ja työpanosta ennaltaehkäisevään työhön.

Asia 26 Suomussalmen vanhusneuvoston kysely palovaroittimien testaamisesta

Kainuun soten hallitus merkitsi tiedoksi Suomussalmen vanhusneuvostolle annetun vastineen. Vanhusneuvosto tiedustelee, kuuluuko kotipalvelun toimenkuvaan asiakkaiden palovaroittimen testaaminen kerran vuodessa, ja jos ei kuulu, voisiko sen sisällyttää palveluun. Vastineessa todetaan, että säännöllisten kotihoidon asiakkaiden osalta apuvälineiden, kuten turvapuhelimien ja palovaroittimien toimivuus varmistetaan kuukausittain. Lähtökohta on joka tapauksessa se, että asiakas ja omaiset huolehtivat, että asiakkaan kodissa on toimiva palovaroitin – paloturvallisuus on aina kiinteistön omistajan vastuulla.

Asia 27 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet, hoitopalkkiot ja omaishoitajan vapaa

Hallitus hyväksyi 1.1.2017 alkaen vanhuspalveluiden omaishoidon tuen myöntämisperusteet, hoitopalkkiot ja omaishoitajan vapaan järjestämisen.

 

Omaishoidon tukea myönnetään talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. Kotonaolopäiviä tulee olla vähintään puolet kuukaudesta, jotta omaishoidon tukea voidaan myöntää – kodin ulkopuolinen asiointi ja taloustyöt eivät riitä omaishoidon tuen myöntämisperusteeksi.

 

Jos asiakas saa kotihoitopalveluja keskimäärin yli 40 tuntia kuukaudessa, omaishoidontukea ei voida myöntää. Hoitopalkkio alennetaan, jos asiakkaalle on myönnetty henkilökohtainen avustaja keskimäärin yli seitsemäksi tunniksi päivässä.

Hoidon ja huolenpidon tarve selvitetään kaikissa tapauksissa yksilöllisesti.

 

Maksuluokat määräytyvät seuraavasti:

I maksuluokka/lähes jatkuva hoidon tarve 394,40 €/kk
II maksuluokka/jatkuva ympärivuorokautisen hoidon tarve 524,90 €/kk
III maksuluokka/erityistukea ja palvelua saavat 784,70 €/kk

Ennaltaehkäisevä luokka 200 €/kk (tuki ei lakisääteinen)

Asia 28 Vanhuspalvelujen avohoitona toteutettavan lyhytaikaishoidon maksut

Kainuun soten hallitus päätti, että avohoitona toteutettavan lyhytaikaishoidon ja ympärivuotisen hoitopaikan selvittelyyn liittyvän tilapäisen odotusajan maksu on 34 €/vuorokausi (korotus 2 €). Lisäksi peritään ateriamaksut: lounas 5,90 € (ennen 5,60 €) ja päivällinen 4,90 € (ennen 4,60 €). Maksut peritään myös tulo- ja lähtöpäiviltä.

 

Yö- ja päivähoitona toteutettavan lyhytaikaishoidon maksu on 19 €/vrk (ennen 17 €). Lisäksi asiakkaalta peritään ateriamaksut toteutuneen mukaisesti.

Asia 29 Kotona asumista tukevien palveluiden sisältö ja myöntämisperusteet 1.1.2017

Kainuun soten hallitus hyväksyi kotona asumista tukevien palveluiden sisällön ja myöntämisperusteet 1.1.2017 alkaen.

Muutoksia aiempaan ovat muun muassa suihkuun ja saunotukseen liittyvien palvelujen määrittely niin, että suihkupäivät ajoitetaan pääsääntöisesti arki-iltapäiviksi ja että erillisestä, muualla kuin asiakkaan kotona toteutettavasta kylvetyspalvelusta peritään erillinen maksu. Uutta on myös se, että kotihoito huolehtii palovaroittimen, häkähälyttimen ja turvapuhelimen testauksesta kuukausittain, mikäli asiakas tai omainen eivät niistä huolehdi. Muutenkin kotihoito kiinnittää huomiota kodin turvallisuuteen.

 

Uuden kotihoidon sisällön määritelmän mukaan kotihoidon henkilöstö ei hoida asiakkaan raha-asioita, ei käsittele käteistä rahaa eikä käytä asiakkaan pankkikorttia. Joko omaiset tai muu lähipiiri tai edunvalvoja huolehtivat asiakkaan pankki- ja raha-asioista.

Kotona asumista tukevien palvelujen osana myönnettävää liikkumisen tukea voidaan jatkossa myöntää paitsi asiointiin myös asioinnin yhteydessä tapahtuvaan virkistävään toimintaan.

Asia 30 Vanhuspalveluiden kotona asumista tukevien palvelusetelien arvot ja myöntämisperusteet

Kotihoitopalvelujen ostoon myönnetyn palvelusetelin arvoon vaikuttavat asiakkaan kuukausitulot ja perheen koko palveluseteliin säädetyn maksutaulukon mukaisesti. Kainuun soten hallitus hyväksyi vanhuspalveluiden kotihoidon palvelusetelien arvot ja myöntämisperusteet alkaen 1.1.2017 seuraavasti:

 

Palvelusetelit myönnetään talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. Kainuun sote päättää, tarjoaako palveluseteliä vai järjestääkö palvelut muulla tavoin. Myös asiakkaalla on oikeus kieltäytyä palvelusetelistä, jolloin Kainuun soten pitää järjestää palvelut muulla tavoin.

 

Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, joka kykenee itse käyttämään valinnanvapauttaan ja arvioimaan ja valvomaan saamaansa palvelua – tai asiakkaalla on edustaja, joka hoitaa näitä tehtäviä. Palvelusetelin myöntämistä edeltää palvelutarpeen arviointi. Vanhuspalvelujen kotihoidon palvelusetelillä ostettavat palvelut ovat samoja mitä Kainuun soten kotona asumista tukevat palvelut tuottavat.

 

Kotihoidon palvelusetelit kohdennetaan pääasiassa niille asiakkaille, jotka tarvitsevat palvelua enintään 20 tuntia kuukaudessa.

Kotihoidon palvelusetelin maksimiarvo on 27 euroa tunnilta ja minimiarvo seitsemän euro tunnilta. Palvelusetelillä järjestetyn kotihoidon kustannukset eivät saa aiheuttaa asiakkaalle toimeentulotuen tarvetta.

 

Jos osa palveluista on järjestetty palvelusetelillä ja osa Kainuun soten omana toimintana, asiakas maksaa palvelusetelipalvelun tuottajalle omavastuuosuuden ja Kainuun sotelle asiakasmaksun. Koska asiakasmaksujen ja omavastuuosuuden yhdistelmä voi olla asiakkaan kannalta taloudellisesti epäedullinen, hänellä on oikeus kieltäytyä palvelusetelistä.

 

Palveluseteli voidaan myöntää tilapäiseen käyttöön korkeintaan kahdeksi viikoksi silloin, kun asiakas esimerkiksi kotiutuu sairaalasta tai omaishoitaja sairastuu. Palvelusetelillä voidaan hankkia omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi hoivapalvelua. Kylvetykseen voidaan myöntää palveluseteli, jos peseytymismahdollisuudet asiakkaan kotona ovat puutteelliset.

 

Palvelusetelin saanut asiakas tekee palveluntuottajan kanssa kirjallisen sopimuksen. Mikäli palveluntuottaja perii asiakkaalta kilometrikorvausta, se pitää periä toteutuneiden kilometrien perusteella eikä esimerkiksi laskennallisena korvauksena palveluntuottajan toimiston ja asiakkaan kodin välillä.

Asia 31 Virtaa vielä – Virta II -hankkeen loppuraportti

Hallitus merkitsi tiedoksi Virtaa vielä -hankkeen loppuraportin. Hankkeessa kehitettiin muun muassa sosiaalisen kuntoutuksen prosessia ja ryhmämuotoista kuntoutusta. Hanke tuotti Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä -menetelmän. Hankkeen aikana tuotettiin useita julkaisuja: Virran tuomaa – esimerkkejä sosiaalisen kuntoutuksen menetelmistä ja käytännöistä, Vahvistu – sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminnan käsikirja, ESY – Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä sekä Sosiaalinen kuntoutus 2016 – työryhmän raportti ja suositukset.