Tiedote 29.06.2017

Kainuun soten hallituksen päätöksiä 28.6.2017

Asia 4 Valinnanvapauspilotti

Kainuun soten yhtymähallitus päätti, että Kainuun sote hakee Kainuuseen valinnanvapauspilotointia 14.8.-29.9.2017 hakujaksoon.

Kainuun sote hakee mukaan sekä henkilökohtaisen budjetin pilotointiin että sote-keskuspilottiin. Sote-keskuspilotissa lähdetään liikkeelle rajatusta palveluvalikoimasta. Tällöin pilotointiin sisältyvät sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus ja neuvonta, terveystarkastukset, lääkärin ja hoitajien vastaanotot, kuntoutustarpeen arviointi ja edellisiin liittyvät todistukset. Mahdollisesti sote-keskuspilotointia voitaisiin myös laajentaa kaikkiin suoran valinnan palveluihin.

Pilotti toteutettaisiin koko Kainuun alueella. Puolangan kunta on jo tehnyt päätöksen halukkuudestaan osallistua pilotointiin. Pilotoinnin arvioidaan lisäävän asiakkaan valinnanmahdollisuuksia ja nopeuttavan palvelujen saantia. Ennakkoarvioinnin mukaan valinnanvapaus myös vaatii toisaalta asiakkaalta aktiivisuutta, toisaalta auttaa asiakasta ottamaan vastuun omasta elämästään.

 

Asia 5 Uuden sairaalan palvelujen ja osastotoimintojen muutokset

Hallitus päätti, että suunnitellut Kainuun keskussairaalan osastotoimintojen muutokset toteutetaan yhteistyössä tulos- ja vastuualueiden sekä toimintamuutoksia valmistelevien muutospäälliköiden kanssa. Muutoksiin liittyvistä henkilöstösiirroista päätetään kuulemismenettelyn jälkeen viranhaltijapäätöksin erikseen myöhemmin.

Suunnitelman mukaan lokakuun 2017 alussa osastoista 8 ja 9 muodostetaan konservatiivisten erikoisalojen, yleislääketieteen ja infektiopotilaiden osastokokonaisuus. Nykyisistä osastoista 6 ja 7 muodostetaan operatiivisten erikoisalojen ja yleislääketieteen osastokokonaisuus. Yleislääketieteen potilaspaikat voidaan muodostaa keskussairaalassa jatkohoitoa odottavien potilaiden paikoista. Osastomuutosten yhteydessä osastolta 4 siirtyy 6 gynekologista operatiivista sairaansijaa kerroksiin 6-7. Osastolla 4 kehitetään ja laajennetaan perhehuonetoimintaa. Nykyiseen verrattuna uusissa toimintamalleissa korostuvat moniammatillisuus sekä kotiutus-, kuntoutus- ja geriatrinen osaaminen. Osastotoiminnan muutosten kanssa rinnakkain käynnistetään avosairaanhoidon palvelujen ja kotiin vietävien palvelujen uudistaminen.

Keskussairaalan vuodeosastotoimintaa korvaavina muutoksina on toteutettu jo aiemmin herko –toiminta (heräämöstä kotiin) 3.10.2016 alkaen ja päiväsairaala -toiminnan laajennus 30.1.2017 alkaen. Laskennallisesti vuodeosastojen paikkamäärä vähentyy kesään mennessä näillä muutoksilla 4 + 10 osastopaikkaa. Jäljelle jäävän 16 osastopaikan vähennys saavutetaan syksyyn 2017 mennessä tehtävien osastojärjestelyjen yhteydessä. Hallitus päätti, että suunnitelman mukaiset osastotoiminnan muutokset toteutetaan edellä kuvattujen suunnitelmien mukaisesti yhteistyössä tulos- ja vastuualueiden sekä toimintamuutoksia valmistelevien muutospäälliköiden kanssa. Muutoksiin liittyvistä henkilöstöresurssien siirroista päätetään kuulemismenettelyn jälkeen viranhaltijapäätöksin erikseen myöhemmin. Esimiehiä kehotetaan kartoittamaan halukkuutta osastoilla ja sitoutumista kehittämään pilottiosastojen toimintaa. Sisäinen ilmoittautuminen rajataan aluksi koskemaan niiden yksiköiden henkilökuntaa, joita muutos koskee eli osasto 8, 9, 4, 6, 7 ja Kajaanin terveyskeskuksen akuuttivuodeosastoa.

Osastotoiminnan kokonaisuus toteutetaan sisäisin ilmoittautumismenettelyin mukaan lukien 66 sairaanhoitajaa, pilottipooli 5-8 sairaanhoitajaa, 8 lähihoitajaa, 4 apulaisosastonhoitajaa ja yksi työvuorosuunnittelija.

Kaikille toistaiseksi voimassaolevissa palvelussuhteissa oleville taataan työsuhteen jatkuvuus kuntayhtymässä, määräaikaisille vähintään työsopimuksen loppuun saakka. Hallitus päätti perustaa pilotointiin kaksi osastonhoitajan määräaikaista virkaa ja sairaala geriatrin viran.

 

Asia 6 Kotisairaalan perustaminen ja asiakasmaksut

Kainuun soten hallitus päätti aloittaa 1.8.2017 alkaen kotisairaalatoiminnan, jonka vastaavana lääkärinä toimii kunkin terveysaseman apulaisylilääkäri tai muu erikseen nimetty vastuulääkäri. Kotisairaalatoimintaa pilotoidaan Suomussalmella, jossa terveyskeskussairaalan sairaansijoja vähennetään 34:stä 27:ään ja vastaava palvelu järjestetään kotiin vietävänä kotisairaalapalveluna. Kotisairaalassa annettava hoito perustuu hoidosta vastaavan lääkärin vahvistamaan hoitosuunnitelmaan.

Kotisairaalassa hoitotyöntekijän käyntimaksu on 9,50 euroa kuitenkin siten, että hoitotyön asiakasmaksu on korkeintaan 35 euroa vuorokaudessa. Asiakasmaksua ei peritä alle 18-vuotiailta eikä veteraanintunnuksen saaneilta asiakkailta.

Kotisairaalan asiakasmaksu ei kerrytä maksukattoa Jos potilas on ennestään pitkäaikaisen kotihoidon tai tehostetun palveluasumisen asiakas tai määräaikaisen tehostetun kotihoidon piirissä, kotisairaalahoidosta ei peritä erillistä palvelumaksua vaan käynnit sisältyvät edellä mainituista palveluista perittäviin asiakasmaksuihin.

 

Asia 8 Hallintojohtajan va. sijaisuus

Kainuun soten hallitus päätti, että lakimies Anu Huttunen toimii va. hallintojohtajana 1.7.2017–31.12.2017.

 

Asia 9 Tarkastuslautakunnan kysymys asiakasmaksuista

Hallitus antoi tarkastuslautakunnalle selvityksen nykyisestä laskutus- ja perintäprosessista.

 

Asia 10 Ympäristöterveydenhuollon lausunnot

Hallitus merkitsi tiedoksi ympäristöterveydenhuollon terveydensuojeluviranomaisena antamat, Terrafamen ja Sotkamo Silverin toimintaan liittyvät lausunnot.

 

Asia 12 Korvausvaatimus määräaikaisen virkasuhteen johdosta

Hallitus hylkäsi korvausvaatimuksen perusteettomana.

 

Lisätietoja:

http://mfilesotto.kainuu.fi/portaali/kainuunsote/134