Tiedote 27.04.2017

Kainuun soten hallituksen päätöksiä 26.4.2017

Asia 3 Kesäsulut

Toimintojen kesäsuluista tiedotetaan erikseen.

Asia 6 Henkilöstökertomus vuodelta 2016

Hallitus hyväksyi henkilöstöraportin ja lähetti sen tiedoksi yhtymävaltuustolle.

Kainuun sotessa työskenteli vuoden 2016 aikana yhteensä 3 692 työntekijää, joista noin viidesosa oli määräaikaisia. Suurin osa Kainuun soten työntekijöistä on naisia. Kainuun soten työntekijöiden keski-ikä on 45,6 vuotta, ja työntekijöistä 55 prosenttia on yli 50-vuotiaita. Erilaisille eläkkeille jäävien keski-ikä oli Kainuun sotessa 61,5 vuotta. Näin Kainuun sote ylitti selkeästi valtakunnallisen keskiarvon (60,9). Sairauspoissaolot ovat vähentyneet.

Vuoden 2016 aikana Kainuun sote on tukenut esimiestyötä muun muassa Pomon polku-koulutusohjelmalla, joka on saanut hyvän palautteen ja joka jatkuu edelleen.

Myös uudet tavat oppia - verkko-oppiminen ja työkierto – on otettu osaksi osaamisen kehittämistä.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on päivitetty, ja sen toteutumista seurataan. Vuonna 2014 toteutettu henkilöstökysely uusittiin 2016. Kokonaispalaute oli edelleen hyvä (3,5/5).

Asia 7 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Kainuun soten hallitus hyväksyi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, jonka painopiste on palkkauksen ja palvelussuhteen ehtojen arvioinnissa.

Suurimpien ammattiryhmien (sairaanhoitajat, lähihoitajat, osastonsihteerit) kesken ei ole palkkaeroja. Lääkärikunnan palkat erosivat selkeästi muiden akateemisesti kouluttautuneiden henkilöstöryhmien palkoista henkilökohtaisesti räätälöityjen palkkaratkaisujen vuoksi. Päällikkö- ja johtajanaisten palkat olivat selkeästi pienemmät kuin vastaavaa työtä tekevien miesten.

Vuoden 2016 työhyvinvointikyselyssä numeroarviot olivat jokseenkin kaksi vuotta sitten tehdyn mittauksen tasolla, mutta eri ammattiryhmien erilaisen kohtelun kokemus oli vahvistunut. Ikään, sukupuoleen, kansallisuuteen, sukupuoliseen suuntautumiseen tai sairauteen liittyvän syrjinnän koettiin hieman kasvaneen.

Myönteistä kehitystä oli tapahtunut esimiestyön alueella: henkilöstö koki, että esimiehet kannustivat entistä enemmän ja heidän toimintansa oli puolueetonta ja tasapuolista.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan sisältyy konkreettinen toimenpideohjelma, joka toteutumista seurataan säännöllisesti.

Asia 8 Väliaikainen valmistelutoimielin

Hallitus päätti nimetä sote- ja maakuntauudistuksen väliaikaiseen valmistelutoimielimeen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän edustajaksi kuntayhtymän johtaja Maire Ahopellon.

Kainuussa väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanon lähtökohtana on ollut sote- ja maakuntauudistuksen nykyisessä valmisteluryhmässä edustettuna olevien organisaatioiden ylimmän viranhaltijajohdon kokoonpanopohja. Väliaikaiseen valmistelutoimielimeen valitut henkilöt pysyvät virkasuhteessa nykyiseen organisaatioon, mutta heidät vapautetaan tarvittavassa määrin varsinaisista tehtävistään.

Asia 11 Aloite: lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden antaminen potilaalle

Hallitus päätti pitää voimassa Kainuun soten kotiin annettavien lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden ohjeistuksen, jonka mukaan kotiutettavalle potilaalle annetaan mukaan riittävä lääkitys, yleensä kolmen vuorokauden ajalle. Nykyisessä ohjeessa on huomioitu myös loppuviikolla kotiutuvalle potilaalle annettavan lääkityksen riittävyys viikonlopun yli. Myös yksilöllistä harkintaa voidaan käyttää.

Päätöksen taustalla on Keskustan Ämmänsaaren paikallisyhdistys ry:n aloite, jonka mukaan Kainuun keskussairaalasta tai kuntien terveysasemilta kotiutuville potilaille annettaisiin mukaan esimerkiksi 5 – 7 päivän lääkkeet ja hoitotarvikkeet.

Asia 12 Valtuustoaloite: ehkäisevä päihdetyö

Hallitus totesi, että Kainuun sote noudattaa lakia ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä, eikä valtuustoaloite anna aihetta toiminnan muutoksiin. Samalla hallitus totesi, että kuntien tehtävä on perustaa ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaava toimielin omalle alueelleen.

Asia 13 Talouden seurantaraportti

Maaliskuun lopun tulosennusteen mukaan talousarvio toteutuu ennakoidulla tavalla.

Asia 15 Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2017–2021

Hallitus esitti, että yhtymävaltuusto hyväksyy lasten ja nuorten päivitetyn hyvinvointisuunnitelman ja lähettää sen tiedoksi Kainuun soten jäsenkunnille.

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa todetaan, että lasten ja nuorten hyvinvointi on maakunnassa monin tavoin muuta maata heikompaa. Materiaalinen elintaso on Kainuussa keskivertoa alhaisempi, kun taas monet epäterveelliset elämäntavat (tupakointi, alkoholinkäyttö, liikunnan vähäisyys, ylipaino) ovat keskivertoa yleisempiä. Lastensuojelun palveluiden piirissä on Kainuussa suhteessa hieman enemmän lapsia ja nuoria kuin koko maassa.

Myönteisiä ilmiöitä Kainuun alueella ovat esimerkiksi alhainen imeväiskuolleisuus, keskivertoa vähäisemmät huumekokeilut, suhteellisen kattava pääsy koulutukseen ja ahtaasti asuvien lapsiperheiden määrän vähäisyys suhteessa koko maahan.

Suunnitelman mukaan lähivuosina lasten ja nuorten hyvinvointia pitää parantaa parantamalla lasten ja nuorten terveystottumuksia, kehittämällä maakuntaa lapsiystävälliseksi sekä edistämällä kouluvalmiuksia ja sähköistä asiointia. Tärkeitä tehtäviä ovat myös vanhemmuuden varhainen tukeminen, perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja lastensuojelun monipuolinen kehittäminen.

Asia 19 Valtuustoaloite: päättäjät tutustumaan kotihoitoon

Hallitus päätti, että tässä vaiheessa Kainuun sotessa ei järjestetä luottamushenkilöille tutustumiskäyntejä kotihoitoon, koska kyseessä on asiakkaan koti ja käynteihin tarvitaan asiakkaan suostumus. Hallitus toteaa järjestelyjen olevan työläitä, toisaalta asiakaslähtöistä palautetta palveluista saadaan muun muassa kehittäjä- ja kokemusasiakkailta. Sen sijaan yhteisiä ryhmätilaisuuksia keskustelun muodossa esimerkiksi terveysasemilla voidaan järjestää tarvittaessa aikaisintaan syksyllä 2017.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloitteessa toivottiin, että päättäjät voivat tutustua henkilökohtaisesti kotihoitoon, jota helposti käsitellään päätöksenteossa vain tilastoina. Vastaavia aloitteita on tehty myös Helsingissä ja Tampereella. Helsingissä tutustumiskäyntejä ei lopulta toteutettu, sillä toimintatapaan katsottiin sisältyvän esimerkiksi asiakkaan yksityisyyden suojaan liittyviä eettisiä ongelmia. Tampereen kokemuksista on julkaistu myös raportti.

Asia 20 Tavallisen palveluasumisen palvelusetelin käyttö 1.6.2017 alkaen

Kainuun soten hallitus päätti, että tavallisen palveluasumisen palvelusetelin kokeiluvaihe päättyy toukokuun lopussa. Palveluseteli otetaan kesäkuun alussa vakituiseen käyttöön.

Kotihoidon palvelusetelivalikoimaan kuuluva tavallisen palveluasumisen palveluseteli on tarkoitettu ikääntyneille asiakkaille, joiden toimintakyky on joko tilapäisesti tai pysyvästi alentunut siinä määrin, että heidän tarvitsemaansa apua ei pystytä järjestämään yksityiskotiin vaan asiakas tarvitsee palvelut keskitetymmin järjestettynä asumisyksikössä.

Hyväksytyt palveluntuottajat sitoutuvat tuottamaan palvelun, joka sisältää hoidon ja hoivan sekä siivous- ja vaatehuoltopalvelun maksimissaan 55 eurolla vuorokaudessa.

Tavallisen palveluasumisen palvelusetelin valinneita asiakkaita on tällä hetkellä kuusi ja hyväksyttyjä palveluntuottajia kolme.