Tiedote 24.08.2017

Kainuun soten hallituksen päätöksiä 23.8.2017

Lisätietoja ja liitteet:

http://mfilesjulkaisut.root.kainuu.fi/portaali/kainuunsote/view/39857/meeting/10135

Asia 5 Yksilöasiain jaoston valitseminen

Kainuun sosiaali- ja terveyden huollon kuntayhtymän hallintosäännön 12 §:n mukaan yhtymähallitus valitsee toimikaudekseen yksilöasiain jaoston, jossa on viisi (5) yhtymähallituksen valitsemaa jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Yksilöasiain jaoston varsinaisten jäsenten tulee olla yhtymähallituksen varsinaisia jäseniä; yksilöasiain jaoston varajäsenet voivat olla joko yhtymähallituksen varsinaisia tai varajäseniä. Yhtymähallitus määrää yksilöasiain jaoston jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus valitsi keskuudestaan toimikauttaan vastaavaksi ajaksi yksilöasiain jaostoon viisi (5) jäsentä ja viisi (5) henkilökohtaista varajäsentä sekä nimesi valitsemistaan jäsenistä jaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jotka ovat:

Jäsen                                                        Varajäsen

Paavo Oikarinen (pj)                                Pekka Heikkinen
Aila Alasalmi                                             Eila Jokelainen-Keränen
Marja-Liisa Holappa (vpj)                         Raili Myllylä
Pertti Varimo                                             Markku Oikarinen
Minna Karjalainen                                     Markku Rönty
 

Asia 6 Talouden seurantaraportti 1.1. – 30.6.2017

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talouspalveluissa on valmistunut talouden seurantaraportti ajalta 1.1. – 30.6.2017.

Hallitus keskusteli asiasta ja merkitsi tiedoksi talouden seurantaraportin ajalta 1.1. – 30.6.2017 sekä lähettää seurantaraportin tiedoksi yhtymävaltuuston jäsenille ja kuntien kirjaamoihin.

Asia 7 Uusi sairaala rahoitus

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on pyytänyt tarjouksia tarjouspyynnöllä Kainuun Uusi Sairaala hankkeen rahoitukselle. Kilpailutettavan lainan määrä on 159 miljoonaa euroa (alv 0 %). Tarjousta pyydettiin investoinnin rahoituksen pääomalle, eli yhteensä 159 miljoonan euron summalle. Yksittäisen rahoittajan tarjoama lainamäärä voi olla myös osa kokonaisrahoituksen määrästä, mutta kuitenkin vähintään 1/3 kokonaisrahoituksen määrästä eli 53 miljoonaa euroa.

Hallitus päätti, että suoritetun kokonaistaloudellisen vertailun perusteella Kainuun Uusi Sairaala hankkeen rahoitus hankitaan seuraavilta rahoittajilta: Hyväksytään edullisimpana tarjouksena Euroopan investointipankki (EIB) toimittama indikatiivinen tarjous 79 500 000 euron lainamäärälle 6 kk euriboriin sidotussa vaihtoehdossa vuoden marginaalin tarkistusvälillä. Toisena tarjouksena hyväksytään Pohjoismaiden investointipankin (NIB) toimittama tarjous 76 000 000 euron lainamäärälle 6 kk euriboriin sidotussa vaihtoehdossa 3 vuoden marginaalin tarkistusvälillä. EIB:n prosessi vie aikaa ja sillä on kaksivaiheisen päätösprosessin ensimmäinen päätös arviolta marraskuussa 2017. Tarjoukset on pyydetty olemaan voimassa joulukuulle 2017. Mikäli EIB ei jostain syystä tekisi myönteistä päätöstä, seuraavaksi edullisimmat tarjoukset eli Danske Bankin ja Kuntarahoituksen tarjoukset on hyväksytty ehdollisina.

Asia 9 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntö: hoitoon pääsy, maaliskuu 2017

Aluehallintovirastojen ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valviran) tehtävänä on huolehtia terveydenhuollon toiminnan ohjauksesta ja valvonnasta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisee hoitoon pääsyyn toteutumista koskevat seurantatiedot kaksi kertaa vuodessa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää yhtymähallitusta antamaan selvityksensä, josta tulee ilmetä: 1) Yksityiskohtainen selvitys, miten hoitoon pääsy toteutuu Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä ja mistä yli kolmen kuukauden (yli 90 päivää) ja yli kuuden kuukauden (180 päivää) odotusajat johtuvat.

Kiireelliseen hoitoon pääsy on järjestetty koko maakunnan alueella ympärivuorokautisesti toimivan yhteispäivystyksen kautta Kainuun keskussairaalassa. Kiireettömään hoitoon pääsy lääkärille on selvitetty terveysasemittain liitteenä olevassa yhteenvedossa. Maaliskuussa 2017 pisin odotusaika (mediaani) kiireettömään hoitoon lääkärille (31,7 vrk) on ollut Kajaanin pääterveysasemalla ja lyhin Sotkamossa (12,4 vrk). Välitön yhteydensaanti terveysasemien toimipisteisiin on järjestetty arkipäivinä päivittäin, lisäksi keskussairaalan yhteispäivystys toimii 24/7 –periaatteella. Hoitoon pääsy on toteutunut lain mukaisesti määräajassa (3 kk).

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän suun terveydenhuollossa seurataan jatkuvasti, että kiireettömään hoitoon pääsemistä varten on vapaita aikoja kuuden kuukauden sisällä. Hoitoonpääsyajat vaihtelevat kunnittain. Kajaanissa kiireettömän hammaslääkäriajan saa juuri ja juuri kuuden kuukauden sisällä yhteydenotosta. Muissa Kainuun kunnissa tilanne on helpompi ja hammaslääkäriajan saa 1-4 kuukauden päähän. Todellisuudessa ei ole yhtään potilasta, jotka ovat odottaneet kiireettömään hoitoon pääsyä yli kuusi kuukautta.

Kiireellinen hoito toteutuu samana päivänä. Jokaisessa Kainuun kunnassa ei ole joka päivä vastaanottoa, esimerkiksi Ristijärvellä ja Hyrynsalmella. Silloin kiireellistä hoitoa tarvitsevat ohjataan lähikunnan hammashoitolaan.

Asia 10 Toimivallan delegointi viranhaltijoille

Kainuun soten hallitus on siirtänyt päätöksillään aiemmin voimassa olleen hallintosäännön 3 §:n mukaisesti viranhaltijan toimivaltaa edelleen toiselle viranhaltijalle. Kuntayhtymän uusi hallintosääntö on tullut voimaan 30.6.2017. Tämän vuoksi toimivallan edelleen siirtäminen viranhaltijalta toiselle viranhaltijalle tulee perustua uuden hallintosäännön 14 §: ään ja päätöksenteossa muutoinkin noudatetaan uutta hallintosääntöä.

Hallitus päätti vahvistaa, että aikaisemmat päätökset toimivallan edelleen siirtämisestä viranhaltijalta toiselle viranhaltijalle muutetaan aikaisemman hallintosäännön §:n 3 mukaisista uuden, 30.6.2017 voimaan tulleen hallintosäännön §:n 14 mukaisiksi, ja päätöksenteossa muutoinkin noudatetaan uuden hallintosäännön määräyksiä.

Asia 11 Viranhaltijapäätösten julkaiseminen Kainuun soten verkkosivuilla yleisessä tietoverkossa

1.6.2017 voimaan tulleen kuntalain mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen on pidettävä tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (=kotisivuilla), jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Kunnan muun kuin edellä tarkoitetun viranomaisen (=viranhaltijan) pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Yhtymähallitus päätti, että ne kuntayhtymän viranhaltijoiden tekemät päätökset, joihin kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen voi kuntalain mukaan hakea muutosta, julkaistaan päätöksentekopäivänä yleisessä tietoverkossa kuntayhtymän kotisivuilla. Päätökset pidetään nähtävänä vähintään muutoksenhakuajan päättymiseen saakka. Kahden kuukauden välein, parillisten kuukausien lopussa poistetaan yleisestä tietoverkosta ne viranhaltijapäätökset, joiden muutoksenhakuaika on päättynyt.

Asia 15 Edustajan nimeäminen Uusi sairaala -hankkeen ohjausryhmään

Asia palautettiin uudelleen valmisteluun.

Asia 16 Edustajan nimeäminen Kainuun Venäjä -strategiaryhmään

Maakuntahallitus on perustanut kokouksessaan ”Kainuun Venäjä -strategiaryhmän ja nimennyt ryhmään edustajansa sekä strategiaryhmän puheenjohtajan. Maakuntahallitus on lisäksi tällöin valtuuttanut maakuntajohtajan nimeämään Venäjä-strategiaryhmän kokoonpanon ja pyytänyt eri tahoja nimeämään edustajansa tai asiantuntijansa ryhmään.

Yhtymähallitus päättää ehdottaa Kainuun liiton Venäjä -strategia 2020 seurantaryhmään jäseneksi Tuomas Kettusen ja hänen varajäsenekseen Osmo Polvisen.

Asia 17 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös, virkasuhteen irtisanomista koskeva valitus

Kainuun maakunta –kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta  on 31.12.2012 tekemällään päätöksellä (§ 405) irtisanonut  Kainuun Työterveys –liikelaitoksen toimitusjohtajana toimineen  Yrjö Veli Kolehmaisen virkasuhteen päättymään 28.2.2013.  Virantoimitusvelvollisuus on määrätty lakkaamaan 31.12.2012.  Päätöksen perustelujen mukaan irtisanomiseen on asiallinen ja painava syy. Kuulemisessa on ilmennyt, että hankintojen kilpailutuksissa ja hankintapäätöksiä ei ole tehty vuodesta 2010 alkaen. Johtokunnalle ei ole tuotu hankinta-asioita päätettäväksi.  Lääkäripalveluita on kilpailutettu viimeksi vuonna 2007. Toimitusjohtaja on toistuvasti menetellyt hankintalain vastaisesti jättänyt toistuvasti ohjeet noudattamatta, laiminlyönyt työvelvollisuuksiaan ja ylittänyt toimivaltansa hankkimalla lääkäripalveluista kilpailuttamatta yli hankintaoikeuksiensa. Johtokunta on antanut Kolehmaiselle toimivalla ylityksestä huomautuksen 12.4.2012.

Hallinto-oikeus piti voimassa sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen, jossa Kolehmainen on irtisanottu.

Kolehmainen on valittanut irtisanomisesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt valituksen ja pitänyt voimassa sosiaali- ja terveyslautakunnan sekö hallinto-oikeuden päätökset, joissa Kolehmainen on irtisanottu.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus merkitsi asian tiedoksi.

Asia 21 Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunnan, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeäminen

Kainuun Työterveyden johtokuntaan kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Johtokunnassa tulee olla edustettuna taloushallinnon ja työterveyshuollon asiantuntemus. Palveluja hankkivien yhtymien, laitosten, yrityksien ja asiakasryhmien edustuksen johtokunnassa tulee olla tasapuolinen ja riittävä. Johtokuntaan nimettävät jäsenet eivät saa olla sidoksissa muihin terveydenhuollon palveluita työelämälle tuottaviin yhteisöihin tai työnantajiin.

Hallitus nimesi Kainuun Työterveys –liikelaitoksen johtokuntaan seuraavat henkilöt:

Jäsen Varajäsen

Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja Eija Tolonen-Manninen, talousjohtaja

Eija Väätäinen, hallintojohtaja Juhana Juntunen, hallintojohtaja

Pia Nevanperä, henkilöstöpäällikkö Hannu Pelkonen, toimitusjohtaja

Päivi Astikainen, työterveyshoitaja Aija Juntunen, työterveyshoitaja

Anssi Tuominen, Kajaanin koulutusliik.lait. johtaja Raimo Sivonen, rehtori

Hallitus nimesi puheenjohtajaksi Maire Ahopellon ja varapuheenjohtajaksi Anssi Tuomisen.

Lisäksi hallitus nimesi Kainuun Työterveys –liikelaitoksen johtokuntaan Osmo Polvisen ja hänen varajäsenekseen Aila Alasalmen sekä Paavo Enrothin ja hänen varajäsenekseen Pirjo Ritakallio-Knuutisen.

Asia 22 Korvausvaatimus määräaikaisen virkasuhteen johdosta

Kainuun sosiaali- ja terveyden kuntayhtymälle on toimitettu 8.6.2017 päivätty korvausvaatimus liittyen Terhi Kaakisen virkasuhteen määräaikaisuuteen. Korvausvaatimuksessa mainitaan, että Kaakisen määräaikaisille virkasuhteille ei ole olemassa lainmukaista perustetta.

Hallitus hylkäsi korvausvaatimuksen perusteettomana.

Oikaisuvaatimus hallituksen päätöksestä 28.6.2017 § 207 liittyen määräaikaisiin virkasuhteisiin

Terhi Kaakinen on tehnyt 16.7.2017 päivätyn oikaisuvaatimuksen hallituksen päätöksestä 28.6.2017 § 207. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että muutoksenhaun kohteena olevaa päätöstä oikaistaan ja Kaakiselle maksetaan korvausta perusteettomasta virkasuhteen määräaikaisuudesta.

Hallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen perusteettomana ja pysytti voimassa hallituksen päätöksen 28.6.2017 § 207.

Asia 23 Uusi sairaala –hankkeeseen liittyvät palvelujen muutokset

  1. yhteydessä akuuttiosastolta vähentyy 6,5 HTV:n suuruinen hoitajatyöpanos, joka siirretään asteittain kuntoutusosastolle 5,5 HTV:n hoitaja- ja 1,0 HTV fysioterapeuttityöpanoksena. Kotiin vietävien palveluiden osalta kerätään kokemuksia Kajaanissa ja Suomussalmella vuoden 2017 aikana alkavista yhden hoitajan mallin pilotoinneista ja kyseistä toimintamallia tullaan toteuttamaan myös muissa akuuttiosastotoiminnan kunnissa saatavien kokemusten perusteella suunnitellusti. Henkilöstömuutoksista on järjestetty 9.8.2017 henkilöstön kuulemistilaisuus ja asia on käsitelty YT-toimikunnassa 11.8.2017.

    Hallitus päätti, että Kajaanin akuuttiosastolla toteutetaan esityksen mukaisesti 2.10.2017 alkaen 14 potilaspaikan vähennys. Samanaikaisesti Kajaanin vaativan kuntoutuksen osastolle lisätään kuusi potilaspaikkaa. yhteydessä akuuttiosastolta vähentyy 6,5 HTV:n suuruinen hoitajatyöpanos, joka siirretään asteittain kuntoutusosastolle 5,5 HTV:n hoitaja- ja 1,0 HTV fysioterapeuttityöpanoksena siten, että henkilöstön kokonaismäärä pysyy ennallaan.

Asia 24 Hankintakriteerien hyväksyminen, terapiapalvelut

Hankintasäännön mukaan Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus hyväksyy hankinnan kriteerit silloin, kun hankinnan arvo on yli 2 miljoonaa euroa. Hankinta koskee seuraavia terapia- ja kuntoutuspalveluja: fysioterapia, lymfaterapia, toimintaterapia, ratsastusterapia, musiikkiterapia, puheterapia, jalkojenhoito ja rintamaveteraanien kuntoutuspalvelujen osalta fysioterapia-, jalkojenhoito- ja hierontapalveluja.

Hallitus hyväksyi hankintakriteerit. Lisäksi hallitus valtuuttaa hankintayksikön tekemään teknisluontoisia muutoksia ja/tai tarkennuksia tarjouspyyntöön.

Asia 25 Aloite: Kainuun soten kotihoidon asiakkaiden käytössä olevat hygieniavaipat ovat laadultaan huonoja

Suomussalmen kunnan vanhusneuvosto toimittanut 24.5.2017 päivityn aloitteen, jossa se ilmaisee huolensa hygieniavaippojen huonosta laadusta ja vaatii mahdollisimman pikaista muutosta tehtyyn hankintaan.

Hallituksen mukaan Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hygieniavaippojen hankinta perustuu OYSin Erva-alueen hankintaan. Hankinta on kilpailutettu julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön mukaisesti. Asiasta on järjestetty koulutusta omaishoitajille.

Asia 26 Lausunto: HE laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista

Hallitus merkitsee tiedoksi että Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista sekä sosiaalihuoltolain muuttamisesta. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän nimissä on annettu määräaikaan mennessä lausunto, joka on valmisteltu Kainuun soten vammaispalveluiden vastuualueella.

Asia 27 Lausunto: HE laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilölain muuttamiseksi

Hallitus hyväksyi lausunnon, jossa on ehdotettu täydennyksiä lakimuutokseen. Lakimuutoksen yhteydessä tulisi arvioida myös yhteisöpedagogien (AMK) asemaa sosiaalihuollon työmarkkinoilla vastaavalla tavalla kuin kuntoutuksen ohjaaja (AMK) tutkinnon suorittaneiden osalta on tehty. Lisäksi lakiesityksen yhteydessä tulisi erikseen arvioida mahdollisuus muuttaa oikeutta toimia tilapäisesti sosiaalihuollon laillistetun ammattihenkilön ammatissa.

Asia 28 Päätösvallan delegointi viranhaltijoille perhepalveluissa 1.9.2017 alkaen

Hallitus päätti hyväksyä päätösvallan delegoinnit Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perhepalveluissa sekä asiakkaisiin kohdistuvien päätösvallan delegoinnin ja sosiaalihuollon toimielimen edustamisen 1.9.2017 alkaen.

Asia 30 Edustajan nimeäminen työvoiman palvelukeskuksen (TYP) johtoryhmään

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus nimesi työvoiman palvelukeskuksen johtoryhmään kuntayhtymän hallituksen edustajaksi Pertti Varimon ja hänen varajäsenekseen Pirjo Ritakallio-Knuutisen.

Asia 31 Edustajan nimeäminen MYP-hankkeen ohjausryhmään

Hallitus päätti nimetä MYP-hankkeen ohjausryhmään Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän edustajiksi Pertti Varimon ja hänen varajäsenekseen Pirjo Ritakallio-Knuutisen.