Tiedote 20.09.2017

Kainuun soten hallituksen päätöksiä 20.9.2017

Kainuun soten hallituksen päätöksiä 20.9.2017

Lisätietoja ja liitteet:

http://mfilesjulkaisut.root.kainuu.fi/portaali/kainuunsote/view/40434/meeting/10138

Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto 044 7773 033

Asia 3 Talouden seurantaraportti 1.1. – 30.7.2017

Kainuun soten talouden seurantaraportissa (1.1. – 30.6.2017) kuluvan vuoden tilikauden tuloksen, ilman liikelaitosta, on arvioitu toteutuvan 0,9 miljoonaa euroa ylijäämäisenä.

Asia 5 Kainuun soten talousarvio 2018

Hallitus keskusteli ensi vuoden talousarvion valmistelusta. Valmistelun pohjana on kuntakokouksessa 1.9.2017 Kainuun sotelle esitetty kuntien maksuosuus 270 000 000 euroa vuodelle 2018. Vuonna 2017 kuntien maksuosuus on 276 000 000 euroa. Kuntakokouksessa sovittu 270 000 000 euron maksuosuus laskee 2,2 prosenttia tästä vuodesta.

Tulosalueiden talousarvioesityksissä on huomioitu sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan asianmukainen järjestäminen, lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen ja mahdollisten uhkasakkojen välttäminen.

Asia 6 Vuoden 2016 arviointikertomus

Kainuun soten hallitus otti kantaa viime vuoden arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin. Vastine viedään tiedoksi yhtymävaltuustolle.

Vastineessa todetaan muun muassa, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on toteutunut läpäisyperiaatteella osana Kainuun soten strategiaa. Onnistumisen arviointia tehdään osana johtamista ja eri tulosalueilla. Alueellista hyvinvointikertomusta valmistellaan vuonna 2017, ja kunnat valmistelevat omia hyvinvointikertomuksiaan uudelle valtuustokaudelle. Terveyden edistämisen painopisteet on määritelty yhdessä kuntien kanssa. Ne ovat:

1. Lapsiperheiden ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja ongelmien varhainen tunnistaminen

2. Päihde- ja mielenterveysongelmien ehkäisy ja varhainen tunnistaminen

3. Ikääntyvien toimintakyvyn ylläpitäminen

4. Elintapamuutokset kansansairauksien ehkäisemiseksi

5. Kuntalaisten osallisuuden vahvistuminen

Päivystyspalveluissa pyritään tasaamaan ruuhkahuippuja sujuvoittamaan hoidon kokonaisuutta. Uuden sairaalan osaamisvaatimukset ja kotiin vietävien palvelujen painottuminen, esimiesten muutosjohtamisen valmiudet ja kilpailukykyä vahvistava asiakaspalveluosaaminen on jo useiden vuosien ajan huomioitu muun muassa täydennyskoulutuksessa.

Kainuun sotessa toimii syksystä 2017 alkaen turvallisuuspäällikkö, työhyvinvoinnin kehittämisestä huolehtii työhyvinvointiasiantuntija. Tilojen kuntotarkastuksia tehdään tarvittaessa, ja niiden tulokset huomioidaan toimintojen sijoitusta suunniteltaessa. Vuokrasopimukset ovat ajan tasalla

Lastensuojelussa Kainuun sotella on ollut ongelmia lakisääteisten ehdottomien määräaikojen toteutumisessa. Määräaikojen toteutumiseksi Kainuun sotessa on vahvistettu ja muutettu virkarakennetta sekä selkeytetty työnjakoa, esimerkiksi keväällä 2017 on perustettu neljä sosiaaliohjaajan virkaa. Myös rekrytointiin ja palkkaukseen panostetaan, koska sosiaalityöntekijöistä on pula. Määräajat ovat kuitenkin vain pieni osa koko lastensuojelutyötä, ja työntekijät tekevät parhaansa työhön osoitettujen resurssien turvin. Ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön on panostettu useissa kehittämishankkeissa, kuten esimerkiksi Voimaperheet -tutkimushankkeessa yhteistyössä Turun yliopiston kanssa vuosina 2015–2018.

Iän iloinen Kainuu 2030 -ikääntymisstrategia on laadittu laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, ja sen toteuttaminen on vastuutettu eri toimijoille. Kainuun sotessa strategiaa on toteutettu useissa eri hankkeissa (mm. maaseudun tuetut liikkumispalvelut kaikkien käyttöön, Työ Unelmatyöksi, muistisairaan palveluprosessin kehittäminen). Strategian toimenpideohjelman toteutumista ei kuitenkaan ole maakunnassa arvioitu yhdessä eri toimijoiden kanssa. Ikääntymispolitiikka on osa maakuntaohjelman toteuttamista, sen seurannasta ja päivittämisestä vastaa maakunnallinen ennakointi- ja seurantaryhmä.

Kotihoidon palveluohjausta ja toimintaa on kehitetty aktiivisesti, mutta silti kuormitus voi olla ajoittain joillakin alueilla erittäin korkea muun muassa useiden yhtäaikaisten poissaolojen ja sijaisten saatavuuteen liittyvien vaikeuksien vuoksi. Suurimmat rekrytointiin liittyvät haasteet olivat lähihoitajien saatavuus Kajaanissa ja Sotkamossa sekä sairaanhoitajien saatavuus Kuhmossa. Vanhuspalvelujen tulosalue onkin esittänyt useana vuonna lisäystä kotihoidon resursseihin. Vuonna 2017 kotihoitoon saatiin kuusi uutta vakanssia, mikä ei ratkaissut ongelmaa kokonaan. Osana uusi sairaala -konseptin mukaista toiminnan muutosta toteutettava sairaansijojen ja laitoshoidon paikkojen vähentäminen tarkoittanee resurssien siirtoa kotihoitoon muilta soten tulos- ja vastuualueita, mutta silti vanhuspalvelut joutuvat esittämään kotihoidon henkilöstöresurssin lisäystä myös 2018 talousarvioon.

Asia 11 Yhteistyösopimus psykiatrian erikoislääkärikoulutuksesta

Hallitus hyväksyi Kainuun soten osalta yhteistyösopimuksen Oulun yliopiston kanssa määräaikaisen psykiatrian professuurin rahoittamiseksi viiden vuoden ajalle 1.1.2018 – 31.12.2022 siten, että Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän osuus vuosittaisesta maksusta on 25 000 euroa.

Sopimuksessa Oulun yliopisto sitoutuu siihen, että psykiatrian erikoislääkärikoulutus voidaan 1.1.2018 – 31.12.2022 voidaan järjestää sopijaosapuolten kesken siten, että erikoislääkärikoulutuksesta suoritetaan 6-9 kuukautta yliopistollisessa sairaalassa muun palvelun tapahtuessa sopijaosapuolten muissa toimintayksiköissä.

Kainuun soten kannalta yhteistyösopimuksen avulla on mahdollista tehostaa ja edistää merkittävällä tavalla alueen erikoislääkärikoulutusta. Samalla yhteistyösopimus edistää henkilöstön saatavuutta ja koulutusta psykiatrian erikoisalalla.

Asia 12 Kainuun maakuntauudistuksen ohjausryhmän jäsenten nimeäminen

Hallitus päätti nimetä jäseneksi Tapani Kemppaisen ja hänen varajäseneksi Pekka Heikkisen sekä Raili Myllylän ja hänen varajäseneksi Minna Karjalaisen.

Asia 17 Sosiaali- ja terveysministeriön linjaus valinnanvapauspilottien aikatauluista

Hallitus merkitsi tiedoksi sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteen valinnanvapauspilottien toteuttamisesta. Pilotit toteutetaan osana uutta valinnanvapauslainsäädäntöä, joka käsitellään eduskunnassa keväällä 2018. Lakien on tarkoitus tulla voimaan kesällä 2018. Valinnanvapauspilotit toteutetaan laajamittaisesti uuden valinnanvapausmallin mukaisesti 1.7.2018 - 31.12.2019. Pilottien valtionavustushaku toteutetaan alkuvuonna 2018, haun kriteerit julkaistaan vasta vuoden vaihteessa.

Asia 18 Sosiaalisen luototuksen lainapääoman lisääminen

Hallitus hyväksyi Kainuun soten sosiaalisen luototuksen lainapääoman korotuksen 250 000 euroon. Sosiaalinen luototus käynnistettiin Kainuun sotessa vuoden 2015 alussa, ja lainapääomaa korotettiin edellisen kerran keväällä 2017. Lainapääoma on tällä hetkellä 200 000 euroa.

Sosiaalisen luototuksen käynnistämisen yhteydessä todettiin, että alkuperäistä lainapääomaa voidaan korottaa asteittain, kunnes lainapääoma on riittävän suuri sosiaalisen luototuksen järjestämiseksi. Tämänhetkisen arvion mukaan nykyinen lainapääoma ei riitä loppuvuodeksi 2017 eikä talousarviovuodeksi 2018. Syyskuun 2017 alussa käytettävissä olevan pääoman suuruus oli noin 35 000 euroa. Yleisin syy sosiaalisten luottojen myöntämiseen on aikaisempien lainojen järjestely. Vuonna 2016 yhteydenottoja oli yhteensä 241, joista tarkempiin selvityksiin johti 100. Myönteisiä luottopäätöksiä tehtiin 25 ja kielteisiä 13. Sosiaalisesta luototuksesta ei aiheutunut luottotappioita vuonna 2016.