16.2.2017

Kainuun soten hallituksen päätöksiä 15.2.2017

Asia 3 Henkilövuositavoitteen määrittäminen vuodelle 2017

Hallitus päätti hyväksyä vuoden 2017 henkilötyövuositavoitteeksi 3 313 toteutunutta työvuotta (HTV2) ilman liikelaitosta ja 3 365 toteutunutta työvuotta (HTV2) Kainuun Työterveys -liikelaitos mukaan luettuna. Tämän vuoden toteutumaksi näyttää muodostuvan 3 310 toteutunutta henkilötyövuotta. Pääsääntö on, että uutta henkilökuntaa ei palkata. Mikäli uuden tehtävän täyttäminen on välttämätöntä, asiasta päätetään täyttölupamenettelyssä.

Asia 4 Potilasasiamiehen selvitys vuodesta 2016

Hallitus merkitsi tiedoksi potilasasiamiehen raportin.

Kainuun soten potilasasiamiehen toimisto vastaa potilasasiamiehen tehtävistä kaikissa Kainuun soten terveydenhuollon yksiköissä. Lisäksi kuntayhtymä myi vuonna 2016 potilasasiamiespalvelua 12 yksityiselle terveydenhuollon palveluja tuottavalle yksikölle. Potilasasiamiehen kanssa voi asioida myös digitaalisen Omasote-palvelun kautta.

Potilasasiamieheen otettiin vuoden aikana yhteyttä 1634 kertaa, mikä on hieman vähemmän kuin edellisvuonna. On kuitenkin huomattava, että yhteydenottojen tilastoinnissa saman potilaan useat yhteydenotot lasketaan erillisiksi yhteydenotoiksi. Toimialueittain tarkasteltuna yhteydenotot naistentauteihin, synnytyksiin, leikkauksiin ja anestesiaan liittyvissä asioissa ovat lisääntyneet. Esimerkiksi vanhuspalveluihin liittyvät yhteydenotot ovat sen sijaan vähentyneet.

Hoitoon pääsyyn ja potilaan kohteluun liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet, joten potilaan hoitokokemus ei ole aina ollut paras mahdollinen. Vanhuspalveluissa on noussut esiin hoitajien ajanpuute. Yhteydenotoissa on tullut enenevässä määrin esille myös pitkiä, useisiin päiviin venyneitä toimenpiteeseen pääsyn odotusaikoja sairaalassa. Potilasasiamies Liisa Vilmi-Johansson korostaakin, että mikäli toimenpide siirtyy ajatellusta toteuttamisajankohdasta, on erittäin tärkeä kertoa potilaalle asiasta ymmärrettävällä tavalla.

Myös käsiteltyjen muistutusten määrä nousi toimintavuonna liki neljänneksen edelliseen vuoteen verrattuna. Lukumääräisesti eniten on käsitelty terveyskeskuksia ja päivystyspalveluita koskevia muistutuksia. Sen sijaan Potilasvakuutuskeskuksen potilasvahinkoilmoitusten määrä on laskenut edelliseen vuoteen verrattuna. Ostopalveluna toteutetun hoidon osalta Potilasvakuutuskeskus antoi kaksi korvaukseen oikeuttavaa päätöstä seitsemästä ratkaisemastaan ilmoituksesta.

Asia 10 Keskussairaalan kirurgian päivystysjärjestelyt

Kainuun keskussairaalan kirurgian päivystystä uudistetaan. Tavoitteena on päivystyspoliklinikan toiminnan tehostaminen, jotta kasvavat potilasmäärät kyetään hoitamaan niukkenevin tilaresurssein. Kirurgian sairaalapäivystyksen kirurgin (ns. etupäivystäjä) työpanos siirretään päivystysalueelle. Vastaavasti sairaalan vuodeosastoille ja leikkaussaliin syntyy kirurgivaje, jonka täyttämiseksi pehmytosakirurgian päivystäjän vapaamuotoinen päivystys muutetaan aktiivipäivystykseksi.

Asia 15 Mielenterveyskuntoutujien asumis- ja hoivapalvelujen hankintakriteerit

Hallitus hyväksyi uudelleen käynnistettävän hankinnan kriteerit.

Asia 16 Nuorten tukiasuntotoiminnan järjestäminen Kajaanin Palotorninkadulla

Kainuun soten hallitus päätti nuorten tukiasuntotoiminnan järjestämisestä Kajaanin Palotorninkadulla kolmelle nuorelle yleensä lastensuojelun avohuollon tai sijaishuollon jatkoksi järjestettävässä toiminnassa.

Asia 17 Perhehoidon toimintaohjeen päivittäminen

Kainuun soten hallitus päivitti Kainuun soten perhehoidon toimintaohjeen uuden lainsäädännön mukaiseksi.

Asia 18 Suomi 100 -juhlavuosi ja rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut

Valtio myöntää vuosittain rintamaveteraanien kuntoutukseen määrärahan, jolla kuntien/kuntayhtymien on määrä järjestää oman kuntansa rintamaveteraaneille kuntoutusta sekä kotona asumista tukevia palveluja. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden johdosta määrärahaa on tälle vuodelle huomattavasti lisätty aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Kainuun soten (poislukien Puolanka) osuus on rintamaveteraanien kuntoutukseen 523 372,07 euroa ja kotona asumista tukeviin palveluihin 819 618,17 euroa. Kotona asumista tukeviin määrärahoihin tuli merkittävä korotus. Kainuun kunnissa (poislukien Puolanka) asui vuodenvaihteessa 498 rintamaveteraania. Laskennallinen määrärahaosuus rintamaveteraania kohden on näin ollen noin 1 645 euroa.

Määrärahaa voi käyttää rintamaveteraanin itsenäistä selviytymistä tukeviin palveluihin ja niistä aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen 31.7.2018 saakka. Palvelutalossa asuva rintamaveteraani voi saada kotona asumista tukevia palveluja, mutta tehostetussa palveluasumisessa olevalla rintamaveteraanilla ei ole oikeutta kotona asumista tukeviin palveluihin. Määrärahaa voidaan käyttää myös esimerkiksi omaishoidon tuesta annetun lain mukaisten omaishoitajan muiden kuin lakisääteisten vapaapäivien sekä alle yhden vuorokauden pituisten virkistysvapaiden aikaisen hoidon järjestämiseen.

Kainuun soten hallitus päätti, että Kainuussa jatketaan ja laajennetaan rintamaveteraanien palvelusetelitoimintaa. Palvelusetelin käyttöalue laajennetaan koskemaan myös ateria-, kuljetus-, ja pesulapalveluja.

Rintamaveteraanin palvelusetelin arvo nostetaan nykyisestä 45 eurosta 100 euroon. Alkuvaiheessa lähetetään kaikille veteraanipalveluiden palvelusetelihakemuksen jo jättäneille kymmenen kappaletta (10 kpl) sadan euron (100 €) palveluseteleitä.

Palveluun oikeutettujen luona pyritään resurssien niin salliessa käymään kevättalven 2017 aikana tekemässä palvelutarpeen arviointikäynti. Tilannetta arvioidaan alkukesästä uudelleen ja täydennetään rintamaveteraanin palveluita palvelutarpeen arviointikäynneillä saadun tiedon mukaan ja/tai lähetetään lisää palveluseteleitä aina 1650 euroon saakka. Määrärahasta voidaan edelleen myöntää rintamaveteraanin tarvitsemia apuvälineitä.

 

Lisätietoja:

http://mfilesotto.kainuu.fi/portaali/kainuunsote/134