Tiedote 14.06.2017

Kainuun soten hallituksen päätöksiä 14.6.2017

Asia 3 Talouden seurantaraportti

Talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

 

Asia 8 Kesäajan muutosten ja toiminnan rajausten täydennykset

Muutoksista ilmoitetaan erikseen lehti-ilmoituksilla, Kainuun soten verkkosivuilla ja somessa.

 

Asia 9 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodesta 2016

Kainuun soten hallitus merkitsi tiedoksi sosiaalimiehen selvityksen. Selvityksen mukaan yhteydenotot sosiaaliasiamieheen ovat edelleen vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna. Yhteydenottoja kertomusvuonna kertyi yhteensä 119, kun edellisvuonna yhteydenottoja oli 136.

Sosiaaliasiamies kehottaa kiinnittämään huomiota henkilöstöresurssien riittävyyteen ja työssä jaksamiseen on kiinnitettävä huomiota, sillä vuonna 2016 sosiaaliasiamies neuvoi tai avusti aiempaa huomattavasti useammassa tähän liittyvässä muistutuksessa. Edelleen tulee kiinnittää huomiota henkilöstön saavutettavuuteen joko toimistoltaan tai puhelimitse ja ylipäätään asiakkaiden tiedonsaantiin tarvitsemistaan palveluista.

 

Asia 11 Valinnanvapaus pilotointiin hakeutuminen

Hallitus päätti aloittaa valinnanvapauspilotoinnin hakemisen valmistelut sosiaali- ja terveysministeriöltä rajattujen palvelujen mukaisella palveluvalikoimalla heinäkuussa 2017 päättyvän ensimmäisen hakukierroksen yhteydessä. Pilotoinnin aloittamiseen liittyvät suunnitelmat ja toimenpiteet on tarkoitus käsitellä YT-toimikunnassa ja hallituksessa siten, että Kainuun pilotointi voitaisiin aloittaa aikaisintaan vuoden 2018 alussa ja viimeistään 30.6.2018. Puolangan kunta on ilmoittanut olevansa valmis osallistumaan pilotin valmisteluun yhdessä Kainuun soten kanssa.

Pilotoinnin yhteydessä Kainuun sote perustaisi niin sanotun rajatun palvelun sote-keskuksen, joka tarjoaa terveystarkastukset, lääkärin ja hoitajien vastaanotot, kuntoutustarpeen arvioinnin ja näihin palveluihin liittyvät todistukset.

Lopullisen päätöksen mahdollisesta pilotointiin lähtemisestä Kainuun soten hallitus tekee erikseen käsiteltävän ja hyväksyttävän suunnitelman mukaisesti.

 

Asia 12 Lausunto erikoissairaanhoidon keskittämisestä

Hallitus hyväksyi lausunnon asetusluonnoksesta, jolla säädetään keskitettävistä erikoissairaanhoidon tehtävistä ja näiden tehtävien edellyttämistä leikkausmääristä. Esimerkiksi tekonivelleikkaukset koottaisiin sairaaloihin, joissa tehdään vähintään noin 600 leikkausta vuodessa. Muita keskitettäviä tehtäviä olisivat selkäkirurgia (vähintään 150 leikkausta) ja syöpäkirurgia (rintasyövässä vähintään 150 leikkausta, muissa yleisissä syövissä vähintään 70 leikkausta).

Kainuun keskussairaalan leikkausmäärät eivät nykytilanteessa täytä asetusluonnoksen vaatimuksia, vaan asetuksen astuttua voimaan lonkan ja polven tekonivelleikkaukset ja osittain syöpäleikkaukset jouduttaisiin lopettamaan Kainuussa tai kuten perustelumuistiossa sanotaan, aluesairaaloista siirretään leikkauksia keskussairaaloihin. Kainuun soten lausunnon mukaan tämä johtaisi vakaviin ongelmiin kirurgian päivystyksessä, vaarantaisi synnytysten hoitamisen sekä Kainuun keskussairaalan yhteistyön Puolustusvoimien kanssa. Lausunnossa todetaan edelleen, että Kainuusta matkat lähimpiin laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaaloihin ovat niin pitkät, että maakunnan väestö olisi kokonaisuudessaan tavoitteena pidetyn 50 minuutin saavutettavuuden ulkopuolella, mikä heikentäisi potilasturvallisuutta.

 

Asia 14 Sote- ja maakuntauudistuksen väliaikaishallinnon resurssit

Väliaikaishallinnon resursoinnin tarvearvion mukaan väliaikaishallinto tarvitsisi muutoksessa mukana olevien organisaatioiden työntekijöiden virka-avun lisäksi kokoaikaisen valmistelujohtajan, valmisteluassistentin, lakimiehen, taloussuunnittelijan, henkilöstösuunnittelijan, kaksi ICT-suunnittelijaa. Viestintäassistentti palkattaisiin puoleksi vuodeksi maakuntavaalien yhteyteen. Lisäksi olisi tarkoitus rekrytoida osa-aikaiset vastuuvalmistelijat kehittämiseen ja suunnitteluun, ICT-suunnitteluun, työ- ja elinkeinopalveluihin, elintarviketuotannon palveluihin sekä maa-, vesi- ja liikennepalveluihin. Samoin kolmen ammattiviestijän työpanoksesta kohdennettaisiin päivä viikossa uudistuksen perusviestintään.

Rekrytoinnit pyritään tekemään ensisijaisesti muutosorganisaatioiden sisältä.

Väliaikaishallinnon kokonaiskustannusarvio ajalle 1.7.–31.12.2018 on 382 547 euroa ja vuodelle 2018 416 480 euroa. Osa kustannuksista saadaan valtionosuutena.

Lisäksi valtiovarainministeriö on 29.5.17 myöntänyt Kainuun maakunnan ICT- valmisteluun valtionavustusta 124 470 euroa, jolla voidaan palkata kaksi ICT-suunnittelijaa lisää.

Mahdollista sote-valinnanvapauspilotointia varten Kainuun sote laatii erillisen hankehakemuksen, jonka perusteella pilotoinnille kohdistetaan erillinen resurssi mahdollisesti saatavasta valtionavustuksesta.

Kainuun soten edellyttää, että sotelle varataan tarvittava määrä rahoitusta, vähintään kolme osa-aikaista (50 %) vastuuvalmistelijaa soten järjestämiseen, soten tuottamisen järjestämiseen ja yhtiöittämiseen ym.

 

Asia 15 Kainuun soten uuden ravintokeskuksen rakentaminen

Hallitus merkitsi tiedoksi uudelleen arvioidun selvityksen Kainuun uuden sairaalan ruokahuollon toteuttamisvaihtoehdoista.

 

Asia 21 KL-Kuntahankinnat Oy: asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutus

Kainuun soten hallitus päätti, että Kainuun sote on kiinnostunut liittymään KL-Kuntahankinnat Oy:n asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutukseen sekä sen tuloksena olevaan puitesopimukseen. Lopullisen päätöksen hankintaan sitoutumisesta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä tekee vuoden 2017 loppuun mennessä.

 

Lisätietoja:

http://mfilesotto.kainuu.fi/portaali/kainuunsote/134