Tiedote 02.04.2020

Kainuun sote - pandemiatiedote 2.4.2020

Kainuussa on laboratoriotesteissä todettuja koronavirustartuntoja. Linjauksen mukaan Kainuun sote ei tiedota tartuntojen lukumääriä tai sairaalassa hoidossa olevien määrää julkisuuteen. Tällä pyritään turvaamaan ihmisten yksityisyys. Laboratoriot ilmoittavat luvut testituloksista THL:lle, joka tiedottaa asiasta.

Kainuun sote muistuttaa, että pelkkä laajamittainen testaus ei ehkäise tartuntaa, vaan hyvä suojautuminen, sekä suhtautuminen jokaiseen hengitystieinfektioon kuin koronaan ovat tehokkaimpia tapoja suojautua tartunnalta.

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on nyt tärkeää myös terveille ihmisille, koska siten hidastetaan epidemian leviämistä. Vältä siis ihmisjoukkoja ja tungoksia ja pidä vähintään metrin etäisyys kanssaihmisiin. Omaa ja läheistensä tartuntariskiä voi myös alentaa huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta. Huolellisen käsihygienian lisäksi kaikkia kosketuspintoja kuten oven kahvoja ja vastaavia käsiteltäessä on tartuntariski. Tämän vuoksi tehostettu siivous erityisesti kosketuspintojen osalta on tärkeää.

THL-Koronakartta, tartuntatapaukset Suomessa


Korona ja elintarvikekuljetukset

Ra­vin­to­loit­si­ja tai muu elin­tar­vi­kea­lan yrit­tä­jä voi har­joit­taa elin­tar­vik­kei­den ko­tiin kul­jet­ta­mis­ta asiak­kaal­le il­man, et­tä kul­je­tuk­ses­ta tar­vit­see teh­dä eril­lis­tä elin­tar­vi­ke­huo­neis­toil­moi­tus­ta. Al­ku­tuo­tan­non tuot­tei­den kul­je­tus ti­lal­ta myyn­tiin tai jat­ko­ja­los­tuk­seen al­ku­tuot­ta­jan toi­mes­ta kuu­luu al­ku­tuo­tan­non toi­min­taan.

Toi­min­nan hel­pot­ta­mi­sek­si myös muut kuin elin­tar­vi­kea­lan yrit­tä­jät tai al­ku­tuot­ta­jat voi­vat nyt poik­keuk­sel­li­ses­ti kul­jet­taa elin­tar­vik­kei­ta il­man elin­tar­vi­ke­huo­neis­toil­moi­tuk­sen tai al­ku­tuo­tan­toil­moi­tuk­sen te­ke­mis­tä. Tä­mä hel­po­tus, et­tei kul­je­tus­toi­min­nas­ta tar­vit­se teh­dä il­moi­tus­ta, kos­kee poik­keus­ti­lan­net­ta, jo­ka on täl­lä het­kel­lä voi­mas­sa 13.4.2020 as­ti.

Lisätietoja soten tiedotteesta: https://sote.kainuu.fi/uutiset/korona-ja-elintarvikekuljetukset

 

Ristijärven terveysaseman vastaanottotoiminta suljetaan resurssivajeen vuoksi 3.4.2020 alkaen toistaiseksi

Ristijärvellä asuvat potilaat hoidetaan Paltamon terveysasemalla. Vastaanotto tapahtuu ajanvarauksella. Terveysasemalle saa yhteyden soittamalla joko Paltamon tai Ristijärven takaisinsoittopalveluun. Hengitystieoireiset potilaat tulevat ajanvarauksen perusteella Paltamon terveysasemalle yläkerran pääovesta. Muiden potilaiden kulku tapahtuu alakerran (laboratorion ja hammashuollon) ovesta.

Ristijärven palvelukeskuksen muut toiminnot (esimerkiksi laboratoriopalvelut ja hammashoito) jatkuvat toistaiseksi aiempaan tapaan.

Ristijärven ja Paltamon terveysasemien yhteystiedot löytyvät sote.kainuu.fi sivulta.

 

Kysyttävää koronaviruksesta

Kainuun sote muistuttaa edelleen että 116 117 päivystysnumeroon tulee soittaa vain tilanteessa, jos vointi heikkenee ja on saanut hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona. Hätätilanteessa soita 112.

Päivystysnumero ei ole tarkoitettu tiedusteluihin koronaviruksesta, vaan sitä varten on STMn tietoa koronaviruksesta puhelinneuvonta 0295 535 535.  Kai­nuun so­te on avan­nut maa­nan­tai­na 30.3. säh­kö­pos­tio­soit­teen korona@kainuu.fi jo­ka on tar­koi­tet­tu kan­sa­lais­neu­von­taan ko­ro­na­vi­ruk­seen liit­ty­vis­sä asiois­sa. Ky­sy­myk­siin vas­taa­vat Kai­nuun so­ten asian­tun­ti­jat. Mi­kä­li ky­se on sai­raus­ta­pauk­ses­ta, ol­laan yh­tey­des­sä nu­me­roon 116 117, tai hä­tä­ta­pauk­ses­sa 112. Säh­kö­pos­tiin vain kii­reet­tö­miä ky­sy­myk­siä ko­ro­nas­ta.  Ky­sy­myk­siin py­ri­tään vas­taa­maan mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan mah­dol­li­sim­man pian

Kainuun soten verkkosivuilta sote.kainuu.fi löytyy lisää tietoa koronaviruksesta sekä yhteystiedot mistä voi hakea apua sairastuessa tai kriisitilanteessa.

 

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin. Soten tiedotteet aiheesta löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet