Tiedote 09.10.2019

Kainuun sote aloittaa koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut

Li­sä­tie­to­ja ja liit­teet:

Kun­tayh­ty­män joh­ta­ja Mai­re Aho­pel­to 044 777 3033

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Tapani Kemppainen 040 520 0063

http://mfilesjulkaisut.root.kainuu.fi/portaali/kainuunsote/view/74091/meeting/10295

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus päätti 9.10.2019 aloittaa koko Kainuun soten henkilöstöä koskevan yhteistoimintamenettelyn. Siinä tavoitellaan noin kahden miljoonan euron vuotuista kustannussäästöä.

Arvioitu toimintakulujen kasvu suhteessa tilinpäätökseen 2018 on 5,7 miljoonaa euroa ja 1,7 prosenttia.

Vuoden 2018 tilinpäätöksessä kuntien maksuosuus oli 290,8 M€. Kuntien hyväksymä maksuosuus vuodelle 2019 on 276 000 M€. Vuoden 2019 talousarvio ja käyttösuunnitelma ovat epärealistisia suhteessa toteutuneeseen tilinpäätökseen 2018, sillä kuntien antama maksuosuusraami vuodelle 2019 on 14,8 M€, (5,1 %) pienempi kuin tilinpäätöksessä 2018 toteutunut maksuosuus. Elokuun 2019 loppuun ulottuvan talouden osavuosiraportin ennusteen mukaan Kainuun soten kuluvan vuoden tilikauden tulos toteutuu 20,6 miljoonaa euroa alijäämäisenä.

Vuoden 2020 talousarviossa pyritään siihen, että Kainuun soten toimintakulut ovat kaksi prosenttia pienemmät kuin vuoden 2019 ennuste.

Kainuun soten talouden tasapainottamistoimet

Kainuun soten yhtymähallitus hyväksyi talouden tasapainottamistoimet 2019-2023 käsiteltäväksi yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen talous- ja strategiaseminaarissa 22.10.2019, joita tarkennetaan talousarviossa 2020 ja taloussuunnitelmassa 2021–2023. Aiemmin yhtymähallitus on hyväksynyt 2,8 säästöt.

Nyt uusia säästötoimenpiteitä ovat muun muassa henkilöstömitoitusten uudelleen tarkastelu ja koko henkilöstöä koskevan yt-menettelyn aloittaminen. Lisäksi toteutetaan uuden sairaalan suunnitelmiin sisältyviä toimenpiteitä, jotka tuovat noin viiden miljoonan euron vuotuiset säästöt siinä vaiheessa, kun uusi sairaala on kokonaisuudessaan käytössä.  

Koko henkilöstöä koskevassa yt-menettelyssä tavoitteena on kahden miljoonan euron vuotuinen säästö. Menettelyssä säästöjen saamisen keinoja ovat eläköitymisten hyödyntäminen tehtävien uudelleenjärjestelyssä, työntekijämitoitusten uudelleentarkastelu, mahdolliset lomautukset ja irtisanomiset.

Laaja-alaisia toiminnan muutoksia

Kainuun soten talouden tasapainottamisohjelmaan sisältyy laaja-alaisia, kuntayhtymän hyväksyttyyn strategiaan perustuvia toiminnan muutoksia, joiden taloudellisia vaikutuksia ei välttämättä voida vielä tarkasti tietää. Muun muassa Kainuun soten johtamisjärjestelmä uudistetaan vuosina 2019–2021. Eri toimintasektoreita (tulosalueita) ylittävää johtamista tehostetaan uudessa sairaalassa sekä esimerkiksi kotiin vietävien palvelujen johtamisen ja toimintojen yhdistämisellä.

Kainuun soten oman toiminnan ja ostopalvelujen kustannusten ja vaikuttavuuden vertailua lisätään. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen tehokkain ja toiminnan kannalta järkevin tuottamisen tapa selvitetään, ja kuntayhtymä voi jatkossa tuottaa nämä palvelut itse tai ostaa ne ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Lääkärien rekrytointia tehostetaan. Palvelusetelin käyttöä on laajennettu ja sitä laajennetaan edelleen, jos se on kustannustehokasta.

Kainuun palveluverkkoa uudistetaan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, saatavuus ja saavutettavuus huomioiden ilman kuntarajoja. Uudenlainen kustannustehokas palveluverkko ja sote-keskukset tehdään yhdessä kuntien kanssa hyödyntäen myös sähköisiä ja liikkuvia palveluja. Muodostetaan hallitusohjelman mukaisia sote-keskuksia, joissa on palvelutarpeen mukainen palveluvalikoima. Kotihoito ja muut kotiin vietävät palvelut, ensihoito, tehostettu palveluasuminen ja muut asumisen ratkaisut säilyvät kunnissa.

Sähköiset palvelut otetaan entistä laajemmin käyttöön, ja asiakkaiden kanssa asioidaan mahdollisuuksien mukaan myös Skype-yhteyksillä. Sähköinen ajanvaraus laajennetaan kaikille tulosalueille heti, kun se on mahdollista. Esimerkiksi vanhuspalveluissa laajennetaan etäkäyntejä ja sähköisen oven avauksen käyttöä.

Asiakas- ja palveluohjausta monipuolistetaan ja keskitetään ajanvarausta. Takaisinsoittojärjestelmää laajennetaan muun muassa sosiaalipalveluihin.

Kainuulaisten hyvinvointia ja toimintakykyä tukevaa HYTE-yhteistyötä tehostetaan. Kuntakohtaisissa HYTE-työryhmissä etsitään yhdessä kuntien, kolmannen sektorin ja yritysten kanssa ratkaisuja ongelmiin sekä toimintamalleja, joilla ongelmia voidaan ehkäistä ennalta.

Henkilöstön yhteiskäyttöä ja liikkuvuutta lisätään. Eläköityvien tehtävät tarkastellaan ja tarvittaessa täytetään tarkoituksenmukaisella tavalla. Keskitetty työvuorosuunnittelu otetaan käyttöön vuoteen 2023 mennessä. Henkilöstömitoitusta suhteessa asiakastarpeeseen kartoitetaan, ja kartoituksen perusteella resursseja kohdennetaan uudelleen asiakkaiden tarpeen mukaisesti. Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan muun muassa kolmivuotisella hankkeella Tiedosta – työhyvinvointia ja tuottavuutta.

Vain lakisääteiset palvelut

Perusperiaate on, että Kainuun sote järjestää ainoastaan sille kuuluvat lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät.