Tiedote 20.04.2020

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköitä palkittiin hyvästä opiskelijaohjauksesta 2019

Ka­jaa­nin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu, Kai­nuun am­mat­tio­pis­to ja Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­mä te­ke­vät kiin­teää yh­teis- ja ke­hit­tä­mis­työ­tä mm. opis­ke­li­joi­den har­joit­te­lui­hin ja työ­pai­kal­la ta­pah­tu­vaan op­pi­mi­seen liit­tyen. Yh­teis­työs­sä on ha­lut­tu kiin­nit­tää huo­mio­ta laa­duk­kaa­seen opis­ke­li­jaoh­jauk­seen ja pal­ki­ta Kai­nuun so­ten opis­ke­li­jaoh­jaus­ta to­teut­ta­via yk­si­köi­tä.

Vuolijoen kotihoito, Hoitokoti Honkalinna (Kuhmo) ja Kainuun keskussairaalan teho ja tehovalvonta palkittiin hy­väs­tä ja toi­mi­vas­ta opis­ke­li­jaoh­jauk­ses­ta 2019.  Palkittavat yksiköt ovat erikokoisia, mutta kaikille niille yhteisenä nimittäjänä on opiskelijoiden hyvä vastaanotto, perehdytys ja ohjaus. Kaikissa palkittavissa yk­si­köis­sä hen­ki­lös­tö on kiin­nos­tu­nut myös opis­ke­li­jaoh­jauk­sen ke­hit­tä­mi­ses­tä Tar­vit­taes­sa yk­si­köt ovat val­mii­ta jous­ta­maan opis­ke­li­ja­mää­ris­sä ja oh­jaa­vat mie­lel­lään eri am­mat­ti­ryh­mien opis­ke­li­joi­ta. Yk­si­köis­sä opis­ke­li­jat näh­dään tu­le­vai­suu­den työ­to­ve­rei­na ja oh­jaus­teh­tä­väs­sä he ko­ke­vat toi­mi­van­sa am­ma­til­li­se­na roo­li­mal­li­na opis­ke­li­jal­le. Mo­ni työ­paik­kaoh­jaa­ja on yl­lä­pi­tä­nyt ja ke­hit­tä­nyt oh­jau­so­saa­mis­taan osal­lis­tu­mal­la oh­jaa­ja­kou­lu­tuk­siin. Opis­ke­li­joi­den mu­kaan yk­si­köis­sä on avoin ja tur­val­li­nen il­ma­pii­ri op­pi­mi­sel­le.  

Kyseiset palkitsemiset ovat tapahtuneet ennen korona-epidemiaan liittyviä kokoontumisrajoituksia.

Vuolijoen kotihoito
Vuolijoen kotihoito
Teho- ja tehovalvontaosasto
Teho- ja tehovalvontaosasto

 

Hoitokoti Honkalinna
Hoitokoti Honkalinna