Tiedote 26.11.2021

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 25.11.2021

Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse maire.ahopelto@kainuu.fi ja yhtymähallituksen puheenjohtaja Paavo Oikarinen, puh. 0400 154 522 tai sähköpostitse paavo.oikarinen@pp.inet.fi

Liit­teet: http://mfilesotto.kainuu.fi/portaali/kainuunsote/234/10538

 

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa 2021

Yhtymähallitus hyväksyi toiminnan rajaukset esityksen mukaisesti. Asia tiedotetaan väestölle paikallislehdissä.

Tulosyksikköpäällikön viran lakkauttaminen ja kahden viran tehtävänkuvamuutos maakunnalliseksi

Lasten- ja äitiysneuvola ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelujen tulosyksikköpäällikön virka (vakanssi 720131) lakkautetaan. Tilalle palkataan terveydenhoitaja, johon tulee tiimivastaavan työtä. Toinen olemassa olevista viroista muutetaan maakunnalliseksi koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tulosyksikköpäällikön viraksi ja toinen lasten- ja äitiysneuvolan ja perhesuunnittelupalveluiden maakunnalliseksi tulosyksikköpäällikön viraksi. Neuvola ja koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon palkataan työsopimussuhteinen terveydenhoitaja, jonka tehtävänkuvaan kuuluu oman toimen ohella tiimivastaavan työtä.

Näin pystytään paremmin edistämään maakunnallisten palvelujen integroimista ja tarjoamaan palvelut kuntalaisille laadukkaina ja tasa-arvoisesti. Tulosyksikköpäälliköille johdettavan henkilöstön määrä tulee olemaan 23 – 32, mikä on esimiestyömitoituksen mukaista. Virkojen tehtävänkuviin ei sisälly asiakastyötä.

Arviointikertomus 2020

Yhtymähallitus otti kantaa arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin ja esityksiin ja vei vastineensa tiedoksi yhtymävaltuustolle.

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvo 1.1.2022 alkaen

Yhtymähallitus päätti, että tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvoa korotetaan 1.1.2022 alkaen siten, että tehostetun palveluasumisen palvelusetelin maximiarvo on 110,00 € / vrk (ent. 95 €/ vrk). Palvelusetelin arvo on tulosidonnainen ja asiakaskohtainen arvo määräytyy asiakkaan bruttotulojen mukaan edellä esitetyn tuloluokkataulukon mukaisesti. Muutoksen edellyttämä esitetty määräraha lisätään vuoden 2022 talousarvioesitykseen tehostetun palveluasumisen palvelusetelimäärärahoihin 0,6 M€.

Kainuun soten talousarvio 2022

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus hyväksyi ja esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion 2022. Talousarvioesitys vuodelle 2022 on 8,1 milj. euroa alijäämäinen. Talouden tasapainottaminen toteuttaminen edellyttää muutoksia toiminnassa kuten esim. toimipisteiden vähentämistä, toimintojen muuttamista etäpalveluiksi ja henkilöstön määrän vähentämistä. Mikäli toimenpiteitä saadaan toteutettua, on talousarviota mahdollista muuttaa tilivuoden 2022 aikana vastaavasti.

Talousarvioon lisättiin 0,6 milj. euroa ikäihmisten palvelusetelin määrärahoihin ja valtakunnallisiin palkankorotuksiin 1,8 milj. euroa. Nämä lisäävät talousarvion 2022 alijäämää 2,4 milj. euroa.

Talousarvion valmistelun pohjana on kuntakokouksessa 2.9.2021 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle esitetty kuntien maksuosuus 320,5 milj. euroa vuodelle 2022.

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (NordLab) perussopimuksen päivittäminen

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (NordLab) perussopimukseen esitetyt muutokset.

Ympäristöterveydenhuollon terveydensuojelu- ja elintarvikelain nojalla antamat lausunnot

Yhtymähallitus merkitsi annetut lausunnot tiedoksi.

Kainuun soten terveydenhuollon järjestämissuunnitelma

Yhtymähallitus päätti hyväksyä Kainuun soten terveydenhuollon järjestämissuunnitelman vuosille 2021–2024.

Terveydenhuoltolain 34 §:n mukaan sairaanhoitopiirin kuntien on yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa laadittava valtuustokausittain terveydenhuollon järjestämissuunnitelma.

Suunnitelman tekemisen aikana sote-uudistus on valtakunnallisesti etenemässä ja tässä vaiheessa näyttää siltä, että uudessa sote-palveluiden järjestämistavassa nykyisen järjestämissuunnitelman korvaisi hyvinvointialueen strategia ja nyt laadittu järjestämissuunnitelma ei olisi voimassa koko kuntavaltuustojen aikaa.

Nyt laaditussa järjestämissuunnitelmassa on tarkasteltu tilastotietoa kainuulaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä maakunnan tasolla että kuntakohtaisesti. Tarkoituksena on ollut saada esiin kuntien välisiä yhteneväisyyksiä mutta myös eroja. Tätä tietoa on tarkoituksenmukaista hyödyntää kuntien kanssa tehtävien palvelusuunnitelmien ja palveluverkon suunnittelussa.  Kuntien ja kuntalaisten hyvinvoinnista kertovaa tilastotietoa on myös valtuustokausittain laadittavassa hyvinvointisuunnitelmassa.

Järjestämissuunnitelma toimii yhdessä yliopistosairaalapiirin kanssa laadittavan erikoissairaanhoidon suunnitelman kanssa terveyspalveluiden kokonaisuuden suunnitelmana ja yhdessä kuntien kanssa laadittavien palveluverkon ja palvelusopimusten kanssa kokonaisuutena, jossa perustason terveyspalveluiden kokonaiskuva muotoutuu.

Kainuun soten ravintohuollon jatkosuunnittelun tilannekatsaus

Yhtymähallitus merkitsi asian tiedoksi ja hyväksyi ehdollisten rakennusurakkatarjousten pyytämisen valmistellun aineiston perusteella.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän uuden ravintokeskuksen suunnittelutyötä on jatkettu 2.6.2021 § 163 yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti. Suunnittelun lähtökohtana on ollut ruokatuotannon Cook & chill – menetelmä eli kyseessä on tuotantomalli, jossa ruoka kypsennyksen jälkeen jäähdytetään nopeasti kylmäsäilytyslämpötilaan ruoan säilymiseksi laadukkaana ja turvallisena. Ateriat toimitetaan jäähdytettyinä vastaanottaviin yksiköihin ja asiakkaille.

Aterioita vastaanottavat yksiköt ovat hoivakoteja, asumisyksiköitä ja päivätoimintoyksiköitä. Yksiköissä on suoritettu kiinteistökatselmus, jonka aikana on arvioitu tilojen sopivuutta uuteen tuotantomalliin.  Katselmuksessa todettiin, että useat tilat vaativat muutostöitä joko laiteinvestointeina tai rakennusteknisinä vaateina. Näistä muutostarpeista Kainuun soten tulee aloittaa neuvottelut tilojen omistajien kanssa. Oletettavaa on että muutostyöt aiheuttavat Kainuun sotelle vuokratason nousua.

Hankintakriteerien hyväksyminen, Radiologian konsulttipalvelut 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä hankintakriteerit ja samalla valtuuttaa hankintayksikön tekemään teknisluonteisia muutoksia tarjouspyyntöön.

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän, NordLabin, johtokunnan jäsenet

Yhtymähallitus päätti esittää Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän, NordLabin, yhtymäkokoukselle, että se valitsee johtokunnan jäseneksi kuntayhtymän johtaja Maire Ahopellon ja hänelle varajäseneksi terveysjohtaja Susanna Halosen. Yhtymähallitus päättää esittää Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän, NordLabin, yhtymäkokoukselle, että se valitsee luottamushenkilöjäseneksi Paavo Oikarisen ja varajäseneksi Aki Räisäsen.

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäsen ja varajäsen

Yhtymähallitus nimeää Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän edustajaksi Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän tarkastuslautakuntaan Toivo Sistosen ja varajäseneksi Mikko Kanniaisen.

Kainuun soten riskienhallintasuunnitelma 2022

Yhtymähallitus hyväksyi Kainuun soten riskienhallintasuunnitelman 2022.

Riskienhallinta on organisaation johdon ja muun henkilökunnan toteuttama organisaation johtamiseen ja toimintaan sisältyvä prosessi, jota sovelletaan strategian valinnasta lähtien kaikessa organisaation toiminnassa. Riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa ja hallita organisaatioon vaikuttavia potentiaalisia tapahtumia ja pitää riskit sellaisissa rajoissa, ettei organisaation toiminta ole uhattuna, ja jotta voidaan vähentää epävarmuutta organisaation tavoitteiden toteutumisesta. Riskienhallinta kytketään kiinteästi strategiaprosessiin sekä vuotuiseen toiminnan ja talouden suunnitteluprosessiin.

Aloite diabeetikoiden hoidon tilanteen ja resursoinnin uudelleen tarkastelemiseksi

Kainuun diabetesyhdistykset ovat ilmaisseet huolensa Kainuun soten nykytilanteesta ja valmiudesta koskien diabetesta sairastavien hoidon järjestämistä. Diabeetikot ja heidän läheisensä ovat kertoneet ongelmista hoitoon pääsyssä ja hoidon jatkuvuudessa Hellä-hankkeen mallin käyttöönoton jälkeen. Lisäksi Kainuun diabetesyhdistykset ovat toteuttaneet yhdessä Suomen Diabetesliiton kanssa diabeetikoille ja heidän läheisilleen suunnatun kyselyn diabeteksen hoidon toteutumisesta Kainuun soten alueella. Diabetesyhdistykset pyytävät Kainuun soten valtuustoa sekä vastaavia viranhaltijoita selvittämään Kainuun soten diabeteshoidon asiakkaiden raportoimia ongelmia ja tilanteita sekä vastaamaan heidän esittämäänsä huoleen hoitoon pääsystä, hoidon jatkuvuuden turvaamisesta sekä osaavan ja määrällisesti riittävän hoitohenkilökunnan järjestämisestä. Aloitteessa muistutetaan, että hyvät hoitotulokset diabeteksen hoidossa perustuvat omahoidossa jaksamiseen ja että tähän tueksi diabetesta sairastavat tarvitsevat osaavaa, suunnitelmallista ja saatavilla olevaa tukea terveydenhuollon ammattilaisilta. Lisäksi muistutetaan diabeteksen vaikuttavan ja tavoitteellisen hoidon kustannusvaikutuksista.

Yhtymähallitus antaa selvityksen vastineeksi aloitteen tekijöille: Kainuun sotessa ollaan panostamassa ehkäisevään ja ennakoivaan työhön uudistamalla kansanterveyshoitajien työtapaa niin, että tunnistetaan kansansairauksia, kuten diabetesta, aiheuttavia riskitekijöitä ja kohdennetaan hoitajan työpanosta asiakkaan ohjaukseen ja neuvontaan. Toimintamallilla herätellään meidän jokaisen vastuuta omista elintavoistamme ja omaan terveyteemme vaikuttamisesta. Uudessa mallissa hoidetaan ihmistä yksilönä, jolloin hoito on kokonaisvaltaisempaa, ei pelkästään jo olemassa olevan sairauden tai sairauksien hoitoa.  Lisäksi uusi malli tukee asiakasta mainitsemaanne omahoidon jaksamiseen. Diabetesta sairastavaa ei jätetä yksin. Omahoidon tukena toimii asiakkaalle terveydenhuollosta nimetty yhteyshenkilö, joka on tavoitettavissa Omasoten kautta ja puhelimitse. Toimintamalli on opetteluvaiheessa ja vanhasta pois opetteleminen on vaikeampaa kuin uuden oppiminen. Uuden toimintamallin sisäistäminen vie oman aikansa niin asiakkailta kuin työntekijöiltä.

Vammaispalvelujen sosiaalityön organisaatiouudistus

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi vammaispalvelujen sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen uuden toimintamallin. Uudistetulla toimintamallilla parannetaan asiakkaan saamaa palvelua. Asiakkaat saavat kaikki tarvitsemansa palvelut yhdeltä ja samalta työntekijältä tai tiimiltä. Asiakkaan mahdollisuus lähipalveluun säilyy.

OYS-Erva yhteistyöhanke: OT-keskuksen perustaminen OYS-Yhteistyöalueelle

Yhtymähallitus päätti hyväksyä Kainuun osallistumisen Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallinnoimaan OT-keskusten perustaminen OYS-Yhteistyöalueelle hankkeeseen ja sen omarahoitusosuuteen 15 539 euroa vuosille 2022–2023.

Pohjoinen OT-keskus tukee lasten käytösongelmien tunnistamisen ja varhaisen hoidon mallin mukaista kansallista rakennetta ja hyödyntää alueellaan jo aiemmassa hankevaiheessa käytössä olleita näyttöön perustuvia ja arvioituja menetelmiä. Niiden levittämisessä tehdään yhteistyötä Tulevaisuuden sote-keskusohjelman jatkohankkeiden sekä psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa ja ylläpitoa edistävien hankkeiden kanssa. Kehittämisessä ja koulutuksessa, osaamisen ylläpidossa sekä alan tutkimus- ja kehittämistyössä (TKKI) Pohjoinen OT-keskushanke tekee yhteistyötä tutkimusorganisaatioiden, sosiaalialan osaamiskeskusten ja Itlan (Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö) kanssa.

OYS-Erva yhteistyöhanke: Päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden palvelukokonaisuuden kehittämishanke Pohjois-Suomessa

Yhtymähallitus päätti hyväksyä osallistumisen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallinnoimaan OYS-ervatason yhteishankkeeseen Päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden palvelukokonaisuuden kehittäminen Pohjois-Suomessa (PÄKÄ –hanke) ja sen Kainuun osakokonaisuuden  kustannusarvioon 40 000 euroa vuosille 2022 – 2023.

Valtionavustuksella kehitetään palveluketjuja ja -kokonaisuuksia sekä tehostetaan raskauden aikaisen päihteidenkäytön tunnistamista. Hankkeen tavoitteena on vähentää raskaana olevien ja pikkulapsiperheiden äitien ja heidän kumppaniensa päihteiden käyttöä ja siten parantaa sikiön ja pienen lapsen mahdollisuuksia päihteettömään elämään ja turvalliseen lapsuuteen.

OYS-Erva yhteistyöhanke: Palliatiivisen hoidon palveluiden kehittäminen ja laadun parantaminen

Yhtymähallitus merkitsi myönnetyn valtionavustuspäätöksen tiedoksi ja hyväksyi Kainuun soten osatoteutuksen hankkeessa sekä siihen liittyvän talousarvion 92 000 euroa vuosille 2022–2023.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on hakenut ja saanut 1 000 000 euroa valtionavustusta Palliatiivisen hoidon palvelujen tuottaminen ja laadun parantaminen ohjelman mukaiseen ervaaluetason hankkeeseen. Avustus on suunnattu yliopistollisen sairaalan sairaanhoitopiirille, joka toimii hankkeen hallinnoijana. Muut erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit ja kunnat voivat toimia hankkeessa osatoteuttajina. Hanketta on valmisteltu yhdessä Pohjois-Suomen sairaanhoitopiirien kanssa. Valtionavustus on käytettävissä 1.11.2021 – 31.12.2023 syntyviin kustannuksiin. Avustus on 100 % eikä sisällä omarahoitusosuutta.

Kainuun sote on osatoteuttajana hankkeessa. Kainuun soten tavoitteena on kuvata kotisairaalan, ensihoidon, kotihoidon ja asumispalvelujen yhteistyö palliatiivista hoitoa tarvitsevan potilaan hoidossa, huomioiden palveluprosessin nivelvaiheet sekä yhdyspinnat.

OYS-Erva yhteistyöhanke: Psykososiaalisten menetelmien alueellinen yhteensovittaminen

Yhtymähallitus päätti hyväksyä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallinnoiman Psykososiaalisten menetelmien alueellinen yhteensovittaminen -hankkeen ja sitoutua hankesuunnitelman mukaiseen toimintaan sekä hyväksyä Kainuun sotelle hankkeesta aiheutuvan omarahoitusosuuden 28 966 euroa vuosina 2022 - 2023.

Hankkeen tavoitteena on kehittää yhdessä hyvinvointialueiden kanssa alueellista psykoterapeuttisten ja psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa, arviointia ja osaamisen ylläpitoa osana hoito- ja palveluketjujen kokonaisuuksia, ns. keskittämisasetuksen (VNa 582/2017) mukaisesti. Hanke tukee hyvinvointialueita toteuttamaan Tulevaisuuden sote- keskushankkeen tavoitteita psykososiaalisten menetelmien osalta.

Uusi Sairaala lisärahoitus

Yhtymähallitus päätti, että suoritetun kokonaistaloudellisen vertailun perusteella Kainuun Uusi Sairaala -hankkeen lisärahoitus hankitaan seuraavasti: Hyväksytään edullisimpana ja riskittömimpänä tarjouksena Kuntarahoitus Oyj:n toimittama kiinteäkorkoinen tarjous 15 000 000 euron lainamäärälle 10 vuoden laina-ajalle.

Kainuun soten yhtymävaltuuston 2016 hyväksymä Uusi sairaala -hankkeen kokonaisbudjetti oli 159 198 207,00 euroa. Edellä mainitun mukaisesti Uusi sairaala -hankkeen investointia varten on otettu pitkäaikaista lainaa 154 000 000,00 euroa. Yhtymävaltuuston hyväksymästä kokonaiskustannuksesta on kilpailuttamatta 5 000 000 euroa, joka sisältyy nyt kilpailutuksessa olevaan summaan.

Arvioitu hankkeen toteutuva kokonaiskustannus on tällä hetkellä noin 166 079 016,54 euroa ja laskennallinen lisärahoitustarve jo aiemmin nostettujen lainojen (154 M€) lisäksi on noin 12 079 016,54 euroa.

Talouden tasapainottamisohjelma ja soten kehittämisohjelma

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi talouden tasapainottamisohjelman ja soten kehittämisohjelman tilanteen.

Tehdyn analyysin perusteella erikoissairaanhoidon palveluissa on suurin mahdollisuus säästötoimenpiteisiin lyhyellä tähtäimellä. Hyvinvointipalveluissa mitoituksen tarkastelu on käynnissä. Hyvinvointipalvelujen kustannustaso on kuitenkin kohtuullinen eikä merkittäviä kustannussäästötoimenpiteitä ole nykyisestä toiminnasta tunnistettu. Perusterveydenhuollossa ja Ikäihmisten palveluissa kustannustaso on kohtuullinen eikä kustannussäästöjä ole toteutettavissa ilman palveluverkkoon tehtäviä muutoksia. Perusterveydenhuollon haasteena on osaavan henkilöstön rekrytointi, missä löytyy kehittämispotentiaalia ja mikä toteutuessaan lisäisi kustannusvaikuttavuutta.

Toiminnallisia muutosesityksiä talouden tasapainottamiseksi ovat mm. vuodeosastotoiminnan kehittäminen, poliklinikkatoiminnan kehittäminen, päivystystoiminta, kirurginen toiminta, heräämö- ja teho-osastotoiminta sekä tukipalvelut.

Hyvinvointialueiden aloittaessa 2023 Kainuussa tulee olla valmius tuottaa palveluita tulevan hyvinvointialueen periaatteiden mukaisesti. Uuden sairaalan toiminnan tavoitteena tulee olemaan erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon toimintojen ja hoitopolkujen yhtenäistäminen kustannusvaikuttavasti ja asiakaslähtöisesti. Osaavan henkilökunnan saatavuus sekä käytettävissä olevan taloudellisen resurssin rajallisuus tuovat haasteen tuleville vuosille.

Hyvinvointipalveluiden tulosaluejohtajan viran määräaikainen täyttäminen

Yhtymähallitus päätti täyttää hyvinvointipalvelujen tulosaluejohtajan viran määräaikaisesti ajalle 1.1.–31.12.2022 ja valita virkaan vs. tulosaluejohtaja, hyvinvointipalvelut Anna-Liisa Kainulaisen.

Aloite kehitysvammaisten, vammaisten ja sairaiden henkilöiden omaishoidon tuen järjestämisestä

Omaishoitajaliitto ry,. Kainuun Omaishoitajat ja Läheiset ry. ja Kainuun Kehitysvammaisten Tukipiiri ry. ovat yhteisesti 17.9.2021 toimittaneet Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitukselle aloitteen kehitysvammaisten, vammaisten ja sairaiden henkilöiden omaishoidon tuen järjestämisestä. Toimenpide-ehdotuksessa esitetään Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitusta kumoamaan kehitysvammaisten, vammaisten ja sairaiden henkilöiden 1.1.2021 alkaen voimaan tulleet omaishoidon tuen myöntämisperusteet. Uudet omaishoidon myöntämisperusteet tulee valmistella yhdessä omaishoidon toimijoiden kanssa mahdollisimman pian. Lisäksi esitetään, että omaishoitajien lakisääteisiä vapaapäiviä ei vähennetä kolmesta vuorokaudesta kahteen vuorokauteen.

Yhtymähallitus antaa selvityksen vastineeksi aloitteen tekijöille: Yhtymähallituksen 16.12.2019 § 356 vahvistamissa 1.1.2020 voimaan tulleissa kehitysvammaisten, vammaisten ja sairaiden omaishoidon tuen perusteissa tehtiin tarkennuksia omaishoidon tuen hoitopalkkion määrään suhteessa muihin omaishoidettavan tukipalveluihin sekä omaishoidon vapaan määrään.  Tarkennuksilla pyrittiin yhdenmukaistamaan käytänteitä ja parantamaan asiakkaiden tasa-arvoista kohtelua omaishoidon tukea myönnettäessä. Tämä aiheutti joissakin tilanteissa muutoksia hoitopalkkion ja vapaiden määrissä. Tuoreessa oikeuskäytännössä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudesta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vammaispalvelun menettelyn on todettu olleen lain mukainen eikä esimerkiksi luottamuksensuojaa ole katsottu rikotun. Kainuun hyvinvointialueen valmistelu on aloitettu. Palvelujen järjestämisen työryhmän tehtävänä on muun muassa palvelukriteerien yhdenmukaistaminen. Omaishoidontuen myöntämisperusteet tullaan yhdenmukaistamaan vuoden 2022 aikana, siten että ne tulevat voimaan 1.1.2023 alkaen. Valmistelutyössä tullaan ottamaan huomioon kuntalaisten ja asiakkaiden osallisuus.

Yhtymähallitus esittää aloitteeseen annetun vastauksen yhtymävaltuustolle tiedoksi ja että yhtymävaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Perhehoidon toimintaohjeen päivittäminen 1.1.2022 alkaen

Yhtymähallitus hyväksyi 15.11.2021 päivitetyn Perhehoidon toimintaohjeen liitteen mukaisena voimaan 1.1.2022 alkaen toistaiseksi.

Sotkamon hammashoitolan jonotilanne

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi jonotilanteen ja valtuuttaa terveysjohtajan ja kuntayhtymän johtajan tarvittaessa suorittamaan asian hoitamiseksi tarvittavat käytännön toimenpiteet.

Sotkamon hammashoitolan vajaasta hammaslääkäriresurssista syksyllä 2021 johtuen toiminta on ruuhkautunut erityisesti arkipäivystyksessä ennakoitua suuremman päivystyksellisen hoidontarpeen vuoksi. Päivystysten jatkoaikojen huono saatavuus on ruuhkauttanut päivystystä lisää, kun potilaat joutuvat turvautumaan päivystykseen uudelleen ennen annettua kiireetöntä jatkoaikaa. Samalla lasten oikomishoitojen jatkoajat ovat ruuhkautuneet 8 viikkoa kestäneen apuoikojaresurssin vajeen takia. Jo aloitettuja oikomishoitoja ei voi jättää kesken tai kontrolloimatta.

Viikonloppuvastaanoton sulun jatkaminen Kuhmon terveysasemalla

Yhtymähallitus päätti, että Kuhmon viikonloppuvastaanottojen sulku jatkuu tammikuun 2022 loppuun. Kuhmon lääkäritilanne on erittäin haasteellinen lähikuukausina jo arkityön osalta. Tällä hetkellä Kuhmon lääkärityö on vuokratyövoiman varassa ja sekin resurssi pienenee joulukuussa edelleen. Viikonloppupäivystyksen järjestämiseen ei nykyresurssilla ole mahdollisuutta. Lääkärityövoiman hankinta viikonloppuihin on kilpailutettava ja kilpailutusprosessi vie aikaa niin, että aikaisintaan viikonloppuvastaanotot voisivat käynnistyä helmikuun 2022 alusta. Käynnistyminen edellyttää hyväksyttävän tarjouksen saamista kilpailutuksen kautta.

Hankintakriteerien hyväksyminen, Kuhmon terveysaseman viikonloppuvastaanoton lääkäripalvelut

Yhtymähallitus päätti hyväksyä hankintakriteerit ja samalla valtuuttaa hankintayksikön tekemään teknisluonteisia muutoksia tarjouspyyntöön. Yhtymähallitus sitoutuu varaamaan talousarvioon määrärahan vuoden 2022 loppuun saakka. Lisämäärärahaesitys tuodaan yhtymähallitukselle voittaneen tarjouksen mukaisena.

Vastaanottotoiminnan kehittämishankkeen tilannekatsaus

Yhtymähallitus pitää Hellä-hankkeen sisältämää vastaanottotoiminnan kehittämistä tärkeänä ja välttämättömänä.

Yhtymähallitus edellyttää vastaanottotoiminnan kehittämisen osalta seuraavaa:

Kuntayhtymän johto, hankkeen johto, kehittämisyksikkö ja työntekijät/henkilöstöjärjestöt käyvät keskustelut hankkeen nykytilasta, esille tulleista ongelmista ja tulevaisuudesta.

Keskusteluissa sovitaan tarvittavat toimenpiteet ja mahdolliset muutokset, miten vastaanottotoiminnan uudistaminen saadaan toteutettua.

Toimenpiteet hankkeen toiminnan kehittämisestä tuodaan yhtymähallituksen joulukuun kokoukseen.