Tiedote 25.11.2020

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 25.11.2020

Määrärahan varaaminen oppisopimuskoulutukseen talousarvioon 2021

Yhtymähallitus päätti, että Kainuun sote järjestää vuonna 2021 oppisopimuskoulutusta kahdeksalle lähihoitajaksi koulutettavalle. Oppisopimuskoulutus on nähty yhtenä mahdollisuutena rekrytoida työntekijöitä varsinkin Kainuun soten syrjäisempiin toimipisteisiin.

Talousarvioon sisällytetään oppisopimuskoulutusta varten 232 000 € määräraha, joka on 73 000 € suurempi kuin vuonna 2020.

Työhyvinvointipäällikön viran perustaminen

Yhtymähallitus päätti perustaa työhyvinvointipäällikön viran. 

Osana talouden tasapainottamistoimia on linjattu henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen. Tavoitteeseen liittyen on esitetty rekrytoitavaksi työhyvinvointipäällikkö, jonka keskeisimpiä tehtäviä on koordinoida ja kehittää työhyvinvointi- ja työkykyjohtamistyötä koko organisaatiossa.

Työhyvinvointipäällikön palkkaamisesta aiheutuviin kustannuksiin vuodelle 2021 on talousarvioon tehty 46 770 € varaus.

Kainuun soten talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2022–2024

Yhtymähallitus hyväksyi ja esitti yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2024:

Kuntayhtymän rahoituksesta jäsenkuntien kanssa käytyjen neuvotteluiden perusteella, esitys kuntien maksuosuudesta vuodelle 2021 on 290,8 milj. euroa, joka on sama kuin vuodelle 2020 päätetty maksuosuus.

Jos talousarvio/käyttösuunnitelma 2020 toteutuu ennusteen mukaisesti, muodostuu kuntien lopulliseksi maksuosuudeksi n. 300,4 milj. euroa vuodelle 2020. Eli vuodelle 2021 esitetyssä talousarviossa kuntien maksuosuus olisi 9,6 milj. euroa (3,2 %) pienempi kuin arvioitu vuoden 2020 lopullinen maksuosuus.

Talousarvioesitys vuodelle 2021 on 16,9 milj. euroa alijäämäinen. Käyttötaloudessa toimintakulut kasvavat vuoden 2020 syyskuun toteumaennusteeseen verrattuna 1,2 %. Toimintatuottojen vähennys on vuoden 2020 käyttösuunnitelmaan verrattuna -0,4 % ja vuoden 2020 syyskuun toteumaennusteeseen verrattuna -0,7 %. Kuntayhtymän investointeihin on varattu 21,2 milj. euroa.

Talouden tasapainottamisohjelma 2021 - 2024

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi talouden tasapainottamisohjelman tilanteen:

Talouden tasapainottamisohjelmaa vuosille 2021 - 2024 päivitetään parhaillaan. Tasapainottamisohjelman toteuttaminen edellyttää toimipisteiden vähentämistä, toimintojen muuttamista etäpalveluiksi ja henkilöstön määrän vähentämistä.

Talousarvioraami edellyttää suunnittelukaudella toimintamenojen leikkaamista suunnitellusta vuoden 2021 tasosta 5,9 % eli 20,6 milj. € vuonna 2022 ja toimintamenotason pitämistä tällä tasolla myös vuosina 2023 - 2024, mikä tarkoittaa käytännössä n. 7,2 milj. euron kustannusten nousupaineen kompensoimista toiminnan sopeuttamisella.

Tulosalueet ovat valmistelleet vuoden 2021 talousarvioon sisältyvien säästötoimien lisäksi yhteensä yli 2,2 M€:n sopeuttamistoimia. Keskeisinä toimenpiteinä esitetään mm:

 • koko henkilöstöä koskevan YT-menettelyn käynnistämistä tavoitteena henkilöstön vähentäminen
 • terveyskeskusten toimintamallin uudistamista (mm. viikonloppupäivystykset hoitaja- ja etävastaanotoilla)
 • Ostopalvelujen (kardiologia, silmätaudit, fysiatria, psykiatria) korvaaminen omalla työllä, mikäli henkilökuntaa saadaan rekrytoitua.
 • Puheentunnistuksen käyttöönottoa henkilöstötarpeen vähentämiseksi
 • Kotihoidossa erilaisten teknologisten ratkaisujen käyttöönottoa

Menopuolella palkkaharmonisoinnin toteuttaminen tulee aiheuttamaan useiden miljoonien eurojen lisämenot. Siihen liittyvät neuvottelut ovat vielä kesken, eikä kaikkien henkilöstöryhmien osalta kustannusvaikutusarviota ei ole vielä saatu valmiiksi.

Yhtymävaltuuston koolle kutsuminen

Yhtymähallitus päätti kutsua koolle yhtymävaltuuston kokouksen keskiviikkona 16.12.2020 klo 10.00.

Arviointikertomus vuodelta 2019

Yhtymähallitus otti kantaa arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin ja esityksiin ja vie vastineensa tiedoksi yhtymävaltuustolle.

Aiemmin yhtymävaltuusto on pyytänyt tarkastuslautakunnan esityksestä yhtymähallitukselta selvitystä arviointikertomuksen esitysten toimenpiteistä ja aikatauluista.

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa 2020

Yhtymähallitus hyväksyi toiminnan rajaukset esityksen mukaisesti. Asia tiedotetaan väestölle paikallislehdissä.

Yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston kokousaikataulu kevätkaudella 2021

Yhtymähallitus päätti, yhtymähallituksen kokousten sekä yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston talousseminaarin ajankohdista kevätkaudella 2021.

Uuden sairaalan toimenpideohjelman päivitys 2.0

Yhtymähallitus hyväksyy uuden sairaalan toimenpideohjelman päivityksen vuodelle 2021. Keskeisinä toimenpiteinä:

 • Organisaatiomuutoksilla (alkaen 1.1.2021) tehostetaan tukipalveluiden toimintaa sekä sairaalan johtamista.
 • Vuoden 2021 aikana uuden sairaalan toiminnot saatetaan konseptin 2.0 mukaiseen tilaan. Niiltä osin, kun tavoitetila ei ole saavutettavissa, esitetään vaihtoehtoinen malli perusteluineen sekä talousvaikutuksineen. Toiminnalliset muutokset eivät kaikki näy täysimääräisenä vielä vuoden 2021 aikana käyttötaloudessa.
 • Kehitysvammayksikkö aloittaa uudessa sairaalassa 2021.
 • Kotiin vietäviä palveluja kehitetään tulosaluerajojen yli.

Ympäristöterveydenhuollon terveydensuojelulain nojalla antamat lausunnot

Yhtymähallitus merkitsi annetut lausunnot tiedoksi (kokousaineiston liitteiden mukaisesti).

Paikallinen sopimus kriisityön toteuttamisesta

Yhtymähallitus hyväksyi kriisityön toteuttamista koskevan paikallisen virka- ja työehtosopimuksen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry:n ja Tehy Kainuun ammattiosasto ry:n neuvottelutuloksen mukaisesti olevasta paikallissopimuksesta. Sopimus on voimassa määräaikaisena 1.1.2021 - 31.12.2022.

Sopimus noudattaa aiemman sopimuksen sisältöä. Korvauksia on tarkistettu +20 eurolla kuukaudessa.

Kainuun alueellinen hyvinvointikertomus 2020 ja hyvinvointisuunnitelma

valtuustokaudelle 2021–2024

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi Kainuun alueellisen hyvinvointikertomuksen 2020 ja hyvinvointisuunnitelman valtuustokaudelle 2021–2024 valmisteluvaiheen.

Alueellinen hyvinvointikertomus kokoaa alueen kuntien vahvuudet ja huolenaiheet, kuvaa alueellisia ja väestöryhmittäisiä eroja hyvinvoinnissa ja terveydessä sekä asettaa ja kohdentaa tavoitteita, resursseja ja alueellista toimintaa. Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma kuvaavat kuntien ja alueen välistä yhteistyötä ja ne tukevat strategista johtamista.

Yhteenvetona voidaan todeta, että keskeiset haasteet hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisessä Kainuussa ovat:

 • Mielenterveyden edistäminen ja ehkäisevä päihdetyö,
 • Terveellisten elintapojen ja toiminta- ja työkyvyn edistäminen,
 • Osallisuuden vahvistuminen ja yksinäisyyden vähentyminen,
 • Tapaturmien, väkivallan ja turvattomuuden ehkäiseminen.

Aikuisten somaattisen erikoissairaanhoidon vastuualueen johtamisjärjestelmä

Yhtymähallitus päätti hyväksyä Aikuisten somaattisen vastuualueen johtamisjärjestelmän:

 • Vastuualuepäällikkö, joka johtaa vastuualueen kokonaisuutta.  Vastuualueelle on suunniteltu yksi ylihoitajan virka.
 • Vastuualue jakautuu kuuteen tulosyksikköön: leikkausosasto, osastohoito, poliklinikkatoiminta, kirurgia, sisätaudit ja muut somaattisen lääketieteen erikoisalat.
 • Vastuualuepäällikkö on lääkäritaustaisten tulosyksikköpäälliköiden lähiesimies, ylihoitaja on hoitajataustaisten tulosyksikköpäälliköiden lähiesimies.
 • Lääketieteellisten tulosyksiköiden päällikköinä toimivat sisätautien ja kirurgian ylilääkärit.
 • Tulosyksikköpäälliköiden (hoitotyö) alaisuudessa toimivat osastonhoitajat ja apulaisosastonhoitajat.

Asia on käsitelty yhteistyötoimikunnan kokouksessa 17.11.2020.

Kainuun soten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja

riskienhallintasuunnitelma 2021

Yhtymähallitus hyväksyi Kainuun soten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet sekä riskienhallintasuunnitelman 2021 ja saattaa ne yhtymävaltuustolle käsiteltäväksi (kokousaineiston liitteiden mukaisesti).

Yhtymähallituksen edustajan ja hänen henkilökohtaisen varajäsenen

valitseminen/Sotkamo

Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle, että se valitsee kuntayhtymän yhtymähallituksen Sotkamon kunnan uuden edustajan ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä.