Tiedote 16.06.2021

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 16.6.2021

Lisätiedot: kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033, maire.ahopelto@kainuu.fi

Liitteet: http://mfilesotto.kainuu.fi/portaali/kainuunsote/166/10493  


Osavuosiraportti 1.1.–30.4.2021

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi talousarvion 2021 osavuosiraportin ajalta 1.1.–30.4.2021 ja esittää talousarvion osavuosiraportin yhtymävaltuuston käsiteltäväksi sekä hallintosäännön 8 §:n mukaan yhtymähallitus raportoi taloudesta samalla jäsenkunnille sähköisesti kuntien kirjaamoihin.

Yhtymähallitus päätti 2.6.2021 esittää, että yhtymävaltuusto tekee talousarvioon 2021 tulosalueiden esittämät muutokset sekä koronapandemian arvioitujen talousvaikutusten aiheuttamat muutokset ja hyväksyy, että yhtymähallituksen huhtikuussa 2021 hyväksymän talousarvion käyttösuunnitelman alijäämä - 16,9 milj. euroa kasvaa - 8,1 milj. eurolla, jolloin kokonaisalijäämäksi muodostuu - 25,0 milj. euroa.

Talouden tasapainottaminen

Yhtymähallitus päätti 27.1.2021 § 14 aloittaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kaikkia toimintoja ja koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut talouden sopeuttamistoimien toteuttamiseksi. Yhteistoimintaneuvotteluilla haetaan arviolta 20 miljoonan euron säästöjä. Yhteistoimintaneuvotteluja on käyty helmikuusta 2021 alkaen ja ne on tarkoitus päättää kesäkuun 2021 loppuun mennessä. Talouden tasapainottamista tehdään ja jatketaan vuonna 2019 aloitetun ohjelman ja uusien toimenpiteiden pohjalta. Talouden tasapainottamisen kohdealueita ovat palvelut, prosessit, henkilöstö, esimiestyö ja johtaminen sekä toimitilat. Talouden tasapainottaminen edellyttää konkreettisia toiminnan muutoksia. Tulosalueiden esittämät toiminnan muutokset käsitellään lainsäädännön, perussopimuksen ja hallintosäännön mukaisesti. Hyväksytyt toiminnan muutokset toteutetaan viivytyksettä. Tiedossa olevien toteutuvien talouden tasapainottamistoimenpiteiden eurovaikutukset tulosalueittain v. 2021 - 2024, yhteensä 5 289 710 €.

Kainuun soten talousarvion valmistelu ja raamiesitys vuodelle 2022, taloussuunnittelu v. 2022–2025

Yhtymähallitus päätti, että vuoden 2022 talousarvioksi esitetään 323,530 milj. € ja suunnittelukaudelle 2023–2025 raamiesitykseen lisätään 2 % joka vuodelle.

Taloussuunnitelmaa 2022 on verrattu talouden toteuman 1.1.- 30.4.2021 perusteella laadittuun vuosiennusteeseen. Vuoden 2021 talousarviossa kuntien rahoitusosuudeksi on suunniteltu vuodelle 2022 285,6 milj. € ja vuosille 2023 ja 2024 285,4 milj. €, mikä edellyttäisi toimintamenojen 8,5 %:n eli 30,6 milj. €:n, vähennystä vuonna 2020 toteutuneisiin toimintakuluihin. Talousarvioraamivaihtoehdot ovat huomattavasti korkeampia verrattuna kuntien kuluvan vuoden talousarviossa taloussuunnitteluvuodelle 2022 määrittämään kuntien kokonaisrahoitusosuuteen, jonka on katsottu olevan kuntien kantokykyyn nähden mahdollinen. Raamin asettaminen talousarviossa 2022 kuntien määrittämälle tasolle 285,6 milj. euroa edellyttäisi palvelujen ja palvelutason heikentämistä kunnissa, mitä ei ole kuitenkaan nähty mahdolliseksi.

Oikaisuvaatimus Kainuun soten terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksestä/Kuhmo

Yhtymähallituksen jäsen Minna Karjalainen teki Anna Shevchenkon ja Pekka Heikkisen kannattamana esityksen, että Kuhmon kaupungin oikaisuvaatimus hyväksytään ja asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Sotekuntayhtymä velvoitetaan käymään Kuhmon kaupungin kanssa perussopimuksen 14 § mukaiset neuvottelut järjestämissopimus 2021 huomioiden. Asiasta äänestettiin. Kuntayhtymän johtajan pohjaesitys, että oikaisuvaatimus ei anna aihetta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallituksen 21.4.2021 tekemän päätöksen § 118 oikaisemiseen niin, että päätös kumotaan, sai viisi ääntä (Veijo Mikkonen, Raili Myllylä, Hannu Suutari, Pertti Varimo ja Paavo Oikarinen) ja Minna Karjalaisen esitys sai kahdeksan ääntä (Annikki Hakkarainen, Pekka Heikkinen, Marja-Liisa Holappa, Eila Jokelainen-Keränen, Minna Karjalainen, Esa Kemppainen, Helena Ahonen ja Anna Shevchenko). Näin ollen Minna Karjalaisen esitys tuli päätökseksi.

Oikaisuvaatimus Kainuun soten terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksestä/Suomussalmi

Yhtymähallituksen jäsen Marja-Liisa Holappa teki Eila Jokelainen-Keräsen ja Anna Shevchenkon kannattamana esityksen, että Suomussalmen kunnan oikaisuvaatimus hyväksytään ja asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Sotekuntayhtymä velvoitetaan käymään perussopimuksen 14 § mukaiset neuvottelut Suomussalmen kunnan kanssa järjestämissopimus 2021 huomioiden. Asiasta äänestettiin. Kuntayhtymän johtajan pohjaesitys, että oikaisuvaatimus ei anna aihetta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallituksen 21.4.2021 tekemän päätöksen § 118 oikaisemiseen niin, että päätös kumotaan, sai viisi ääntä (Veijo Mikkonen, Raili Myllylä, Hannu Suutari, Pertti Varimo ja Paavo Oikarinen) ja Marja-Liisa Holapan esitys sai kahdeksan ääntä (Annikki Hakkarainen, Pekka Heikkinen, Marja-Liisa Holappa, Eila Jokelainen-Keränen, Minna Karjalainen, Esa Kemppainen, Helena Ahonen ja Anna Shevchenko). Näin ollen Marja-Liisa Holapan esitys tuli päätökseksi.

Microsoft - pilvipalveluiden hankinta

Yhtymähallitus päätti, että Kainuun soten henkilöstön käyttöön hankitaan tietohallinnon kustannusyhteenvedon mukaiset M365- pilvipalvelut sekä niiden käyttöönottoon ja koulutuksiin liittyvät palvelut, valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan asiakaskohtaisen sopimuksen Microsoft Oy:n kanssa sekä hyväksyy tietohallinnon käyttötalousraamin kasvamisen M365- pilvipalveluiden käytön mukaisesti.

Esitys silmätautien poliklinikka- ja leikkaustoiminnan kilpailutuksesta

Yhtymähallitus päätti, ettei Suomen Terveystalon silmätautien erikoislääkäriostopalvelusopimuksen optiota vuodelle 2022 käytetä. Silmätautien toiminta esitetään ulkoistettavaksi kokonaisuudessaan sekä poliklinikka- ja leikkaustoiminnan osalta 1.1.2022 alkaen. Ulkoistus käsittää poliklinikan hoitohenkilökunnan mutta ei sihteeri-, esimies- eikä näönkuntoutusohjaajan työpanosta ja on arvoltaan noin 3,5 milj. euroa vuodessa.

Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.7.2021 alkaen

Yhtymähallitus päätti hyväksyä muutokset ympäristöterveydenhuollon maksuihin 1.7.2021 alkaen. Lisäksi yhtymähallitus antaa oikeuden tehdä liitteeseen teknisluonteisia korjauksia ja muutoksia tarvittaessa. Ympäristöterveydenhuollon maksut 1.7.2021 alkaen päivitetään Kainuun soten asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen -liitteeseen.

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksassa on päivitetty vastaamaan 21.4.2021 voimaan tullutta uutta elintarvikelakia (297/2021). Maksun perusteena olevaa tuntikustannusta (53 €/h) ei ole korotettu. Muutoksia on mm. siinä, että maidontuotantotilojen hygieniatarkastuksista ei enää peritä maksua. Elintarvikelain mukaisen toiminnan lopettamista koskevan ilmoituksen käsittelystä peritään jatkossa maksu. Vuoden 2022 alusta tulee voimaan vuosittain perittävä 150,00 € valvonnan perusmaksu suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piirissä olevilta valvontakohteilta.

Eron myöntäminen henkilöstöjohtajan virasta 1.8.2021 alkaen

Yhtymähallitus päätti myöntää eron henkilöstöjohtaja Jyrki Komulaiselle 1.8.2021 alkaen.

Henkilöstöjohtajan viran auki julistaminen

Yhtymähallitus päätti julistaa henkilöstöjohtajan viran haettavaksi. Henkilöstöjohtajan kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus henkilöstöhallinnosta sekä johtamisesta.

Kainuun soten riskienhallintasuunnitelma 2021

Yhtymähallitus hyväksyi Kainuun soten riskienhallintasuunnitelman 2021. Päivitetyssä riskienhallintasuunnitelmassa on tuotu esille Kainuun soten keskeiset tunnistetut riskit pääryhmien mukaisesti. Vuoden 2021 aikana riskienhallintaa on kehitetty tuomalla sitä kiinteästi mukaan vuotuiseen toiminnan ja talouden suunnitteluprosessiin. Riskienhallinnan käytänteitä, seurantaa ja raportointia kehitetään entisestään.

Tietohallintopalveluiden tuottamisen selvittäminen

Yhtymähallitus päätti, että Kainuun sote järjestää tietohallinnon tukipalvelut toistaiseksi omana toimintana.

Kainuun soten HelpDesk- ja lähitukipalveluiden suora euromääräinen kustannusvertailu tietopyynnön vastauksiin osoittaa, että Kainuun soten omana palveluna toteutettu toiminta on vuosikustannuksissa yli 220 000 euroa edullisempaa kuin halvimmalla toimittajalla. Työaikakorjauksilla tarkennettu kustannus on Kainuun soten toimintana 129 000 euroa edullisempi kuin halvimman palveluntarjoajan.

Kuljetuspalveluiden tuottamisen selvittäminen

Yhtymähallitus palautti asian uudelleen valmisteluun.

Oikaisuvaatimus viikonloppuvastaanoton päättymisestä Kuhmon terveysasemalla 31.5.2021

Kuhmon kaupunginhallitus on päättänyt 11.5.2021 § 155 oikaisuvaatimuksen tekemisestä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) yhtymähallituksen päätökseen 21.4.2021 § 132 koskien viikonloppuvastaanoton päättymistä Kuhmon terveysasemalla. Oikaisuvaatimuksessa Kuhmon kaupunki vaatii, että Kainuun soten yhtymähallituksen päätös 21.4.2021 § 132 oikaistaan niin, että päätös kumotaan.

Yhtymähallituksen jäsen Minna Karjalainen teki Marja-Liisa Holapan kannattamana esityksen, että Kuhmon kaupungin oikaisuvaatimus hyväksytään ja asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Kainuun sotekuntayhtymä velvoitetaan käymään Kuhmon kaupungin kanssa neuvottelut viikonloppuvastaanoton järjestämisestä alueellinen tasa-arvoisuus ja palvelutuotannon kehittäminen huomioiden. Asiasta äänestettiin. Kuntayhtymän johtajan pohjaesitys, että oikaisuvaatimus hylätään perusteettomana, sai viisi ääntä (Veijo Mikkonen, Raili Myllylä, Hannu Suutari, Pertti Varimo ja Paavo Oikarinen) ja Minna Karjalaisen esitys sai kahdeksan ääntä (Annikki Hakkarainen, Pekka Heikkinen, Marja-Liisa Holappa, Eila Jokelainen-Keränen, Minna Karjalainen, Esa Kemppainen, Helena Ahonen ja Anna Shevchenko). Näin ollen Minna Karjalaisen esitys tuli päätökseksi. Hannu Suutari jätti eriävän mielipiteen:

”Kuntayhtymän hallintosääntö toteaa, että yhtymähallituksen tehtävä on järjestää palvelut kokonaisvaikuttavuudeltaan tehokkaimmalla tavalla.
Yhtymävaltuuston hyväksymä konserniohje sitoo kuntayhtymän yhtymähallitusta. Konserniohje toteaa, että omistajaohjausta ei saa käyttää siten, että yhteisön päätös tai toimenpide on omiaan tuottamaan yhteisön toiselle omistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhteisön tai yhteisön toisen omistajan kustannuksella (yhdenvertaisuusperiaate). Hallitus voi päätöksellään yksittäistapauksessa toimia tästä ohjeesta poikkeavasti. Tällöin hallituksen on pöytäkirjassaan perusteltava tehty päätös.

Hallitus ei perustellut päätöstään. Kuhmon kaupungin oikaisuvaatimuksessa tuodaan esiin, että päätöksellä on vaikutusta kunnan elinvoimaisuuteen ja valmistelussa tulee huomioida vaikutus kunnan talouteen. Päätöksellään hallitus aiheutti 250 t€:n kustannuksen palvelutason pysyessä ennallaan aiempaan päätökseen nähden. Päätöksellä yksi omistajakunta sai epäoikeutettua taloudellista etua muiden omistajakuntien kustannuksella. Hallitus ei noudattanut hallintosääntöä eikä konserniohjetta. Siten Hallitus ylitti toimivaltansa. Tehty päätös on moitittava ja lainvoimaisuus on tarkistettava.”

Veijo Mikkonen ja Pertti Varimo yhtyivät Hannu Suutarin eriävään mielipiteeseen.

Oikaisuvaatimus viikonloppuvastaanoton päättymisestä Suomussalmen terveysasemalla 31.5.2021

Suomussalmen kunnanhallitus on päättänyt 12.5.2021 § 97 oikaisuvaatimuksen tekemisestä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) yhtymähallituksen päätökseen 21.4.2021 § 131 koskien viikonloppuvastaanoton päättymistä Suomussalmen terveysasemalla.

Yhtymähallituksen jäsen Marja-Liisa Holappa esitti Eila Jokelainen-Keräsen ja Anna Shevchenkon kannattamana esityksen, että Suomussalmen kunnan oikaisuvaatimus hyväksytään. Perusteluina ovat sairastavuus, pitkät välimatkat ja palveluntarve. Viikonloppuvastaanotto on tarpeellinen ja vaikuttavuusarviointi muutoksesta (viikonloppuvastaanoton lopettamisesta) on tekemättä. Asiasta äänestettiin. Kuntayhtymän johtajan pohjaesitys, että oikaisuvaatimus hylätään perusteettomana, sai viisi ääntä (Veijo Mikkonen, Raili Myllylä, Hannu Suutari, Pertti Varimo ja Paavo Oikarinen) ja Marja-Liisa Holapan esitys sai kahdeksan ääntä (Annikki Hakkarainen, Pekka Heikkinen, Marja-Liisa Holappa, Eila Jokelainen-Keränen, Minna Karjalainen, Esa Kemppainen, Helena Ahonen ja Anna Shevchenko). Näin ollen Marja-Liisa Holapan esitys tuli päätökseksi. Hannu Suutari jätti eriävän mielipiteen:

”Kuntayhtymän hallintosääntö toteaa, että yhtymähallituksen tehtävä on järjestää palvelut kokonaisvaikuttavuudeltaan tehokkaimmalla tavalla.
Yhtymävaltuuston hyväksymä konserniohje sitoo kuntayhtymän yhtymähallitusta. Konserniohje toteaa, että omistajaohjausta ei saa käyttää siten, että yhteisön päätös tai toimenpide on omiaan tuottamaan yhteisön toiselle omistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhteisön tai yhteisön toisen omistajan kustannuksella (yhdenvertaisuusperiaate). Hallitus voi päätöksellään yksittäistapauksessa toimia tästä ohjeesta poikkeavasti. Tällöin hallituksen on pöytäkirjassaan perusteltava tehty päätös.

Päätöksen perusteluissa esitetyt asiat on jo selvitetty ja huomioitu aiemmassa asiaa koskevassa päätöksessä ja esittelijän päätösehdotuksessa. Suomussalmen kunnan oikaisuvaatimuksessa tuodaan esiin, että päätöksellä on vaikutusta kunnan elinvoimaisuuteen ja valmistelussa tulee huomioida vaikutus kunnan talouteen. Päätöksellään hallitus aiheutti 250 t€:n kustannuksen palvelutason pysyessä ennallaan aiempaan päätökseen nähden. Päätöksellä yksi omistajakunta sai epäoikeutettua taloudellista etua muiden omistajakuntien kustannuksella. Hallitus ei noudattanut hallintosääntöä eikä konserniohjetta. Siten Hallitus ylitti toimivaltansa. Tehty päätös on moitittava ja lainvoimaisuus on tarkistettava.”

Veijo Mikkonen yhtyi Hannu Suutarin eriävään mielipiteeseen.

Otanmäen hammashoitolan toiminnan lakkauttaminen 1.9.2021

Säästöpotentiaaliksi arvioidaan noin 80.000 euroa vuodessa. Sulkemisen vaikutuksista on tehty ennakkovaikutusten arviointi. Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi Otanmäen kyläyhdistys ry:n kannanoton 25.5.2021, otteen Vuolijoen aluelautakunta pöytäkirjasta 27.5.2021 § 18, Vuolijoen aluelautakunnan kannanoton 1.6.2021 sekä Skoda Transtechin henkilöstön ja työnantajan kannanoton.

Yhtymähallituksen jäsen Marja-Liisa Holappa esitti Eila Jokelainen-Keräsen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Asiasta äänestettiin. Kuntayhtymän johtajan pohjaesitys, että Otanmäen hammashoitola lakkautetaan ja toiminnot siirretään Kajaanin alueen suun terveydenhuollon muihin yksiköihin 1.9.2021 alkaen, sai kuusi ääntä (Minna Karjalainen, Veijo Mikkonen, Raili Myllylä, Hannu Suutari, Pertti Varimo ja Paavo Oikarinen) ja Marja-Liisa Holapan esitys sai seitsemän ääntä (Annikki Hakkarainen, Pekka Heikkinen, Marja-Liisa Holappa, Eila Jokelainen-Keränen, Esa Kemppainen, Helena Ahonen ja Anna Shevchenko). Näin ollen Marja-Liisa Holapan esitys tuli päätökseksi.

Sotkamon ja Kajaanin terveyskeskussairaaloiden yhdistäminen 1.1.2022 alkaen

Vaihtoehto 1:

Kajaanin akuuttiyksikön muuttaessa uuteen sairaalaan toiminnan laajuuden ja sisällön muutosten sekä tilojen vaihtumisen myötä käyttökustannuksiksi arvioidaan 4.818.572 euroa ja henkilöresurssiksi 47,3 HTV (+11,7 HTV). Yhden potilaspaikan keskimääräiseksi vuosikustannukseksi tulisi 117.526 euroa.

Mikäli Kajaanin akuuttiyksikkö muuttaa uuteen sairaalaan ja Sotkamon terveyskeskussairaala jatkaa toimintaansa ennalleen, syntyy yhteensä 41 + 22 -paikkainen kokonaisuus Kajaaniin ja Sotkamoon. Arvioidut kokonaiskustannukset vuodessa ovat 7.202.783 euroa (+805.248 euroa). Yhden potilaspaikan keskikustannukset ovat 114.330 euroa.

Vaihtoehto 2:

Kustannusnousun estämiseksi on mahdollista yhdistää Kajaanin akuuttiyksikkö ja Sotkamon terveyskeskussairaala siten, että ne muuttavat uuteen sairaalaan yhteensä viiteen osastosiipeen. Syntyy 58-paikkainen kokonaisuus, jota operoidaan 60,6 HTV henkilöresurssilla (+0 HTV). Arvioidut kokonaiskustannukset vuodessa ovat 6.245.452 euroa (-152.083 euroa). Yhden potilaspaikan keskikustannukset ovat 107.680 euroa.

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi Sotkamon kunnan kannanoton 10.6.2021.

Yhtymähallituksen jäsen Annikki Hakkarainen esitti, että:
”Esitän, että yhtymähallitus tekee päätöksen vaihtoehdon 1 mukaan, sillä yli 75-vuotiaita sotkamolaisia on vuonna 2030 noin 500 enemmän kuin nyt.
Samalla edellytän, että uuden sairaalan kustannustehokkuutta haetaan toisin keinoin.”

Anna Shevchenko kannatti esitystä. Asiasta äänestettiin. Kuntayhtymän johtajan pohjaesitys, että osana talouden tasapainottamistoimia ja toiminnan tehostamista Kajaanin ja Sotkamon terveyskeskussairaalan toiminnot yhdistetään 1.1.2022 alkaen ”Vaihtoehto 2” mukaisesti, sai viisi ääntä (Veijo Mikkonen, Raili Myllylä, Hannu Suutari, Pertti Varimo ja Paavo Oikarinen) ja Annikki Hakkaraisen esitys sai kahdeksan ääntä (Annikki Hakkarainen, Pekka Heikkinen, Marja-Liisa Holappa, Eila Jokelainen-Keränen, Minna Karjalainen, Esa Kemppainen, Helena Ahonen ja Anna Shevchenko). Näin ollen Annikki Hakkaraisen esitys tuli päätökseksi.

Hannu Suutari jätti eriävän mielipiteen:

”Kuntayhtymän hallintosääntö pykälä 8 toteaa, että yhtymähallituksen tehtävä on järjestää palvelut kokonaisvaikuttavuudeltaan tehokkaimmalla tavalla.
Yhtymävaltuuston hyväksymä konserniohje sitoo kuntayhtymän yhtymähallitusta. Konserniohje toteaa, että omistajaohjausta ei saa käyttää siten, että yhteisön päätös tai toimenpide on omiaan tuottamaan yhteisön toiselle omistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhteisön tai yhteisön toisen omistajan kustannuksella (yhdenvertaisuusperiaate). Hallitus voi päätöksellään yksittäistapauksessa toimia tästä ohjeesta poikkeavasti. Tällöin hallituksen on pöytäkirjassaan perusteltava tehty päätös.

Sotkamon kunnan kannanotossa tuodaan esiin päätöksen vaikutus Sotkamon kunnan talouteen. Päätöksellään hallitus aiheutti 805 t€:n lisäkustannuksen tavoitellun 152 t€:n säästötavoitteen sijaan palvelutason ollessa laadultaan ja vaikuttavuudeltaan heikompana kuin mitä esittelijän kustannustehokas päätösehdotus. Päätöksellä yksi omistajakunta sai epäoikeutettua taloudellista etua muiden omistajakuntien kustannuksella. Hallitus ei noudattanut hallintosääntöä eikä konserniohjetta. Siten Hallitus ylitti toimivaltansa. Tehty päätös on moitittava ja päätöksen lainvoimaisuus on tarkistettava.”

Paltamon terveysaseman natiivi-rtg-kuvausten uudelleenjärjestely 1.9.2021 alkaen

Yhtymähallitus palautti asian uudelleen valmisteluun.

Paltamon Kotituvan ja työkeskuksen toiminnot

Yhtymähallitus päätti lakkauttaa Paltamon Kotituvan ryhmäkodin 1.1.2022. Asiakkaiden palvelut järjestetään yksilöllisen palveluntarpeen arvioinnin mukaisesti. Lisäksi yhtymähallitus merkitsi tiedoksi Paltamon työkeskuksen toiminnan muutokset.

Ryhmäkoti Kotitupaan on tehty kuntotutkimus. Kainuun AHA-asiantuntijoiden (10.11.2020) tekemän rakennusteknisen kuntotutkimuksen mukaan on sisäilmassa todettu teolliset mineraali-kuidut ja laaja-alaiset mikrobivauriot ulkoseinärakenteissa. Lisäksi työterveyshuolto on antanut asiasta lausunnon (4.6.2021). Lausuntoa varten, on pyydetty altistumisolosuhteiden arvio (3.6.2021), jonka mukaan rakennuksessa on todettu kosteus- ja homevaurioihin liittyvän haitallinen altistuminen toimisto-osassa mahdolliseksi ja muissa rakennuksen osissa todennäköiseksi. Osa työntekijöistä ei ole voinut työskennellä Kotituvan tiloissa.

Ennakkoarvioinnin perusteella Kotituvan asukkaat tullaan sijoittamaan yksilöllisen palveluntarpeen perusteella perhehoitoon ja ohjattuun asumiseen. Taloudellinen arvio on esitetty oheismateriaalissa. Kotituvan ja työkeskuksen henkilökunnalle järjestyy työpaikka Kainuun sotessa. Osa työntekijöistä jatkaa kehitysvammapalveluiden työntekijöinä.

Yhteistyösopimus SPR Oulun piiri

Yhtymähallitus päätti hyväksyä sopimuksen. Sopimus koskee häiriötilanteisiin varautumista ja vapaaehtoisten toimijoiden koordinointia. Yhteistyön tavoitteista ja periaatteista on laadittu yhteistyön puitteita selkeyttävä yhteinen sopimus. Sopimuksessa sovitaan tarkemmin muun muassa Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin roolista, vapaaehtoistoimijoiden koordinoinnista, koordinaation piirissä olevista vapaaehtoisten tehtävistä, organisoitumisesta, valmiudesta, koulutuksesta ja kustannuksista.

Hoitokotien asukkaiden pito-, liina- ja vuodevaatteiden pesulapalveluiden hankintapäätös

Yhtymähallitus päätti tarjousten vertailun perusteella, että palveluntuottajaksi hoitokotien asukkaiden pito-, liina- ja vuodevaatteiden pesulapalveluihin valitaan osa-alueelle 1) Kajaanin alueen hoitokotien pesulapalvelut; 2) Kuhmon ja Sotkamon alueen hoitokotien pesulapalvelut ja 3) Suomussalmen, Paltamon, Ristijärven ja Hyrynsalmen alueen pesulapalvelut tarjouspyynnön mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisin palveluntuottaja SJT Tvätteri Oy (Y-tunnus: 3015046-4).

Hankinnan kohteena on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ikäihmisten palveluiden hoitokotien asukkaiden pesulapalveluita, joita tässä kilpailutuksessa tarkoitetaan. Hankittavat pesulapalvelut sisältävät pito-, liina- ja vuodevaatteiden pesulapalvelut.

Paikallinen sopimus kotihoidon rekrytointilisästä ja vapaaehtoisesta vuosiloman perumisesta

Yhtymähallitus hyväksyi paikallisen virka- ja työ- ehtosopimuksen rekrytointilisän käyttämisestä Ikäihmisten kotihoidon työntekijöille ja vuosilomien vapaaehtoisista perumisesta. Sopimuksella sovitaan kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen palkanmaksuun liittyvien määräysten tarkennuksesta koskien kotihoidon työntekijöiden määräaikaisen rekrytointilisän maksamisesta ja työnantajan tarpeesta lähtevän vapaaehtoisen vuosiloman perumisesta kotihoidossa.