Tiedote 14.09.2022

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 14.9.2022

Lisätietoja: vs. kuntayhtymän johtaja Ritva Kanervo, puh. 040 688 4307, ritva.kanervo@kainuu.fi ja yhtymähallituksen puheenjohtaja Paavo Oikarinen, puh. 0400 154 522, paavo.oikarinen@pp.inet.fi

Esityslista ja liitteet: https://kainuunsote.cloudnc.fi/fi-FI

 

§ 206 Sosiaaliasiamiehen selvitys toimintavuodesta 2021

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2021 ja päättää lähettää sen kaikkien jäsenkuntien hallituksille ja yksilöasiain jaostolle tiedoksi.

Vuonna 2021 sosiaalihuollon yhteydenottoja oli yhteensä 410, joista yksittäisten asiakkaiden osuus oli 279. Vuonna 2020 vastaavasti yhteydenottoja oli 495 joista yksittäisiä asiakkaita oli 281. Yhteydenotot koskivat edellisvuosien tapaan mm. päätöksentekoa ja siihen liittyvää muutoksenhakua, asiakkaan osallisuutta ja asiakasasiakirjojen sisältöä, tietosuojaa sekä viranomaisten ja asiakkaan välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta.

Vuosi 2021 oli poikkeuksellinen koronapandemian vuoksi ja toi mukanaan myös erilaisia haasteita viranomaistoimintaan. Ikäihmisten hoivapalveluihin liittyvänä huolenaiheena oli iäkkäiden ihmisten ja heidän läheistensä yhteydenpidon toteuttamisen tavat, tapaamisten rajoittaminen sekä vähentyneet sosiaaliset kontaktit.

Asiakaslähtöisyyttä pyritään parantamaan Kainuun sotella työnsä aloittaneen asiakasymmärrystyöryhmän tavoitteen mukaisesti.

Hyvää kehittämistyötä on myös kokeiluna lastensuojelutyössä käyttöön otettu systeeminen toimintamalli, jolla pyritään oikea-aikaiseen ja osallistavaan toimintaan, jonka lähtökohtana on luottamuksellisen suhteen luominen sekä lupaa pyytävä työote.

§ 207 Sisäisen valvonnan raportti 1-6/2022

Yhtymähallitus hyväksyi tilivelvollisten esittämän sisäisen valvonnan raportin ja totesi, että sisäinen valvonta on järjestetty suunnitelmallisesti sisältäen menetelmät, menettelytavat ja muut toimenpiteet, jotka antavat kohtuullisen varmuuden sisäisen valvonnan toimivuudesta. Yhtymähallitus seuraa raporteissa mahdollisesti esitettyjen kehittämiskohteiden etenemistä ja epäkohtien korjaantumista kuluvan vuoden aikana ja antaa niihin tarvittaessa ohjeistusta.

§ 208 Talouden seuranta 1.1.–31.7.2022

Yhtymähallitus keskusteli asiasta ja merkitsi tiedoksi talouden seurantaraportin ajalta 1.1.–31.7.2022.

Alkuperäinen talousarvio on -8,1 milj. euroa alijäämäinen. Kuluvan vuoden tilikauden tulosennuste tammi-heinäkuun toteuman perusteella on -10,1 milj. euroa alijäämäinen, mikä ylittää alkuperäisen talousarvion alijäämän -2,0 milj. euroa.

§ 210 Yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen koskien koko ympäristöterveydenhuollon henkilöstöä

Yhtymähallitus päätti aloittaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut yhteistoimintalain 449/2007 mukaisesti vastuukunnalle siirtymiseksi.

Vuoden 2023 alusta alkaen ympäristöterveydenhuollosta vastaavat Kainuun kunnat.

§ 211 Monetra Oulu Oy:n osakkeen hankinta

Yhtymähallitus päätti, että Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä hankkii omistukseensa yhden (1) Monetra Oulu Oy:n osakkeen hintaan 1 290,00 € ja valtuutti kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan Monetra Oulu Oy:n osakassopimuksen liittymissopimuksen sekä asiaan liittyvät muut asiakirjat.

§ 212 Valtionavustusten siirtäminen Kainuun hyvinvointialueelle 2023

Kainuun soten yhtymähallitus hyväksyi omalta osaltaan siirron ja pyytää Kainuun hyvinvointialueen aluehallituksen ja -valtuuston suostumuksen toimia jatkossa em. hankkeiden hallinnoijana ja osatoteuttajana. Yhtymähallitus valtuutti kuntayhtymän johtajan tekemään STM:lle hakemukset em. hankkeiden valtionavustuksien siirtämisestä hyvinvointialueelle saatuaan suostumuksen Kainuun hyvinvointialueelta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt valtionavustuksia erilaisiin hankkeisiin Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle, Kainuun sotelle. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) mukainen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1.1.2023. Valtionavustukset eivät siirry suoraan hyvinvointialueille lainsäädännön muutosten myötä. Saajan tai käyttäjien muutokset edellyttävät nykyisen saajan hakemusta, tulevan saajan/käyttäjän suostumusta (hyvinvointialue) sekä STM:n tekemää muutospäätöstä.

§ 213 ESR-tuen siirtäminen Kainuun hyvinvointialueelle 2023

Kainuun soten yhtymähallitus hyväksyi omalta osaltaan ESR-rahoitteisten hankkeiden siirron ja pyytää Kainuun hyvinvointialueen aluehallituksen ja -valtuuston suostumuksen toimia jatkossa em. hankkeiden hallinnoijana ja osatoteuttajana.

Kainuun hyvinvointialue käynnistyy 1.1.2023 ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta lakkaa 31.12.2022. Kainuun sotella on käynnissä neljä ESR-rahoitteista hanketta. ELY-keskus hankkeiden rahoittajana edellyttää muutoshakemuksen tekemistä. Muutoshakemukseen liittyen Kainuun sote pyytää Kainuun hyvinvointialueen aluehallitukselta ja -valtuustolta suostumusta em. hankkeiden hallinnointiin ja osatoteuttamiseen.

§ 214 Hyvän mielen kunta -osahankkeen jatkorahoitus

Yhtymähallitus merkitsi rahoituspäätöksen tiedoksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut myönteisen rahoituspäätöksen 23.6.2022. STM myöntää MIELI Suomen Mielenterveys ry:lle 224 800 € valtionavustusta Hyvän mielen kunta -hankkeelle, josta Kainuun soten valtionavustus on 24 800 €. Kainuun sote toimii hankkeessa osatoteuttajana. Valtionavustus on tarkoitettu käytettäväksi aikavälillä 1.12.2022 - 30.6.2023 syntyviin kustannuksiin. Avustus on käytettävissä päätöksen ehdoissa tarkemmin määriteltyihin hankkeen raportointiin liittyviin kustannuksiin aikavälillä 1.7. - 31.10.2023.

Kainuun sote, jolle avustus myönnetään, saa käyttää avustusta kuitenkin ainoastaan 1.12. - 31.12.2022 syntyviin kustannuksiin. 1.1.2023 alkaen syntyviin kustannuksiin avustusta on oikeutettu käyttämään Kainuun hyvinvointialue edellyttäen, että avustus siirretään valtionapuviranomaisen päätöksellä avustuksen saajan hakemuksesta ja hyvinvointialueen suostumuksella Kainuun hyvinvointialueen käytettäväksi.

§ 215 Mukana elämässä (ME) - Itsemurhien ehkäisy Kainuussa -hankkeen jatkorahoitus

Yhtymähallitus merkitsi rahoituspäätöksen tiedoksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut myönteisen rahoituspäätöksen 23.6.2022. STM myöntää Kainuun sotelle 113 200 € valtionavustusta. Valtionavustus on tarkoitettu käytettäväksi aikavälillä 1.12.2022 - 30.6.2023 syntyviin kustannuksiin. Avustus on käytettävissä päätöksen ehdoissa tarkemmin määriteltyihin hankkeen raportointiin liittyviin kustannuksiin aikavälillä 1.7. - 31.10.2023.

Kainuun sote, jolle avustus myönnetään, saa käyttää avustusta kuitenkin ainoastaan 1.12. - 31.12.2022 syntyviin kustannuksiin. 1.1.2023 alkaen syntyviin kustannuksiin avustusta on oikeutettu käyttämään Kainuun hyvinvointialue edellyttäen, että avustus siirretään valtionapuviranomaisen päätöksellä avustuksen saajan hakemuksesta ja hyvinvointialueen suostumuksella Kainuun hyvinvointialueen käytettäväksi.

§ 216 Kuntien toimitiloja koskevien Kainuun soten vuokrasopimusten irtisanomisehdon muutos

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi, että yhtymähallituksen päätös 25.8.2022 § 197 koskee toimitiloja, jotka Kainuun sote on vuokrannut jäsenkunniltaan.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) yhtymähallitus päätti 25.8.2022 § 197, että Kainuun soten jäsenkunnilta vuokraamiensa toimitilojen vuokrasopimuksia muutetaan yhtymähallituksen päätöksen 15.6.2022 § 174 mukaisesti siten, että niiden irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta, jollei sopimuksessa ole sovittu lyhyemmästä ajasta. Yhtymähallitus totesi päätöksessään 25.8.2022 § 197, että sopimusmuutospäätökset on tehty jäsenkunnissa 30.6.2022 mennessä ja niistä on ilmoitettu Kainuun sotelle 30.7.2022 mennessä. Sopimusmuutokset ovat tulleet kunkin kunnan osalta voimaan, kun ne on kunnan toimivaltaisessa toimielimessä hyväksytty.

§ 217 Yhtymävaltuuston koollekutsuminen

Yhtymähallitus päättää kutsua yhtymävaltuuston koolle ti 1.11.2022 klo 10.00.

§ 221 Hyrynsalmen hoivayksikön lakkaaminen ja toiminnan muutokset 2022

Yhtymähallitus päätti, että Hyrynsalmen hoivayksikön toiminta lakkaa 1.11.2022 (tarkka muuttoaikataulu riippuu siitä, milloin Hyrynsalmen hoitokodin remontti on valmis).

Muutos toteutetaan yhden päivän aikana, jolloin sekä hoivayksikön pitkäaikaisasukkaat että henkilökunta siirtyvät hoitokodin tiloihin. Muutosta valmistellaan syksyn aikana niin, että muutto on mahdollista tehdä yhden päivän aikana. Jatkossa Hyrynsalmella on 31 hoitopaikkaa, joista osa on lyhytaikaishoidon paikkoja. Asiasta on käyty neuvotteluja Hyrynsalmen kunnan edustajien kanssa (viimeisin 25.5.2022). Muutoksesta on oltu yhteydessä aluehallintovirastoon sekä Kelaan.

Henkilöstömitoitusta tarkastellaan muutoksen yhteydessä huomioiden vanhuspalvelulain 20 § 1 momentti, jonka mukaan toimintayksikössä on oltava henkilöstöä, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat toimintayksikön palveluja saavien iäkkäiden henkilöiden määrää ja palveluntarvetta. Toteutuneen henkilöstömitoituksen on oltava 0,7 työntekijää asiakasta kohti (vanhuspalvelulaki 9.7.2020/565) tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon toimintayksikössä, jolla on yhteiset toimitilat ja oma työvuorosuunnittelu ja joka toimii yhden esimiehen alaisuudessa.

Mahdollisia vapautuvia / avoimena olevia vakansseja kohdennetaan ikäihmisten palvelujen tulosalueen sisällä tarpeen mukaisesti esimerkiksi kotihoitoon. Lähtökohtaisesti kaikki Hyrynsalmen hoivayksikön työntekijät siirtyvät Hyrynsalmen hoitokodille.

§ 222 Kuhmon terveysaseman viikonloppuvastaanoton lääkäripalvelut

Yhtymähallitus päätti, ettei käytä optiota viikonloppuvastaanoton lääkäripalveluissa. Ostopalvelun kustannukset suhteessa palvelutarpeeseen ja hoidettujen potilaiden määrään (4-11 potilasta/päivä) ovat korkeat. Kuhmon osalta panostetaan virka-aikaiseen toimintaan ja virkalääkäreiden saamiseen. Tarvittaessa voidaan järjestää uusi kilpailutus viikonloppuvastaanoton toiminnasta.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on hankkinut Kuhmon terveysaseman viikonloppuvastaanoton lääkäripalvelut yhtymähallituksen 26.1.2022 § 29 mukaan Leluco Oy:ltä (2896156-7). Palveluntuottajina tarjouskilpailussa olivat mukana Leluco oy ja MediEllen Oy. Tarjouskilpailun voitti hinnan perusteella Leluco Oy, 400 €/h (vs 550 €) lääkärintyötä la-su ja arkipyhäisin klo 9-17. Kuhmon terveysaseman yleislääketieteen tasoisen viikonloppuvastaanoton lääkäripalveluja koskeva sopimus on voimassa 31.12.2022 saakka. Tilaaja on varannut option 1 + 1 vuodelle. Hankinnan kohteena on viikonloppu- ja arkipyhänä toteuttava lääkäripalvelu (la+su+arkipyhät). Palvelun tuotannossa selkeä haaste on ollut vähäinen palvelun käyttöaste. Potilaita on hakeutunut vastaanotoille n. 4-11/ pv, jolloin yksikköhinta on noussut varsin korkeaksi, koska jokaisesta tunnista on maksettu eikä pelkästään aktiivitunneista. Lääkäreiden työpanosta on pyritty käyttämään muuhun toimintaan mm. reseptien uusimiseen ja hoitajakonsultaatioihin vastaamiseen​. Viikonlopun hinta kuitenkin on muodostunut suhteettoman suureksi kokonaisuus huomioiden. Vastaanottopalvelun tarve ja kysyntä keskittyy arkipäiville, jolloin euromääräinen panos ja lääkäriresurssi tulisi suunnata viikolle.

§ 223 Sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain mukaisten avohuollon tukitoimien ja palveluiden hankintapäätös

Yhtymähallitus teki päätöksen sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain mukaisten avohuollon tukitoimien ja palveluiden hankinnasta.

§ 224 Digitaidot asiakastyössä -hanke

Yhtymähallitus päätti hyväksyä, että Kainuun digitaidot asiakastyössä -hankkeelle haetaan lisärahoitusta ja 4 kk jatkoaikaa. Yhtymähallitus sitoutuu 6 800 €:n omarahoitusosuuteen.