Tiedote 11.05.2022

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 11.5.2022

Liit­teet: Yhtymähallitus, kokous 11.5.2022 | Kainuun sote (cloudnc.fi)


§ 124 Talouden seurantaraportti 1.1.–31.3.2022

Yhtymähallitus keskusteli asiasta ja merkitsi tiedoksi talouden seurantaraportin ajalta 1.1.–31.3.2022 sekä lähettää seurantaraportin tiedoksi yhtymävaltuuston jäsenille, jäsenkuntien kirjaamoihin ja Kainuun hyvinvointialueelle.

Alkuperäinen talousarvio on -8,1 milj. euroa alijäämäinen. Kuluvan vuoden tilikauden tulosennuste tammi-maaliskuun toteuman perusteella on -11,3 milj. euroa alijäämäinen, mikä ylittää alkuperäisen talousarvion alijäämän -3,2 milj. euroa.

§ 125 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2022

Yhtymähallitus
1) hyväksyi toiminnan rajaukset esitetyssä laajuudessa
2) päättää tiedottaa asiasta väestölle ao. yksiköissä, Koti-Kajaanissa sekä kuntien toiminnoissa tapahtuneista muutoksista ao. alueen paikallislehdissä.

§ 126 Ponsiesitys: Maakunnallisen diabetesosaamiskeskuksen ja verkoston perustaminen

Yhtymähallitus päätti, että Sote-valtuuston ponsiesityksen mukaista diabeteksen osaamiskeskusta ei perusteta, vaan että sen sijaan jatketaan perusterveydenhuollossa jo aloitettua toiminnan uudistamista ja kehitetään toimintaa yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa siten, että se jatkossa palvelee vieläkin paremmin mm. pitkäaikaissairauksia sairastavia ja monisairaita henkilöitä. Tavoitteena on muodostaa toimintamalli, joka olisi yleistettävissä kaikkien pitkäaikaissairaiden tai paljon palvelua tarvitsevien potilaiden hoitoon.

Diabeteksen ja muiden kansansairauksien hoidon kehittämisessä edetään muodostamalla moniammatillinen integroitunut verkosto, jonka vetovastuu on perusterveydenhuollolla. Verkoston kuvaamien toimintamallien ja muiden toimintalinjausten toimeenpanosta vastaa kunkin yksikön osalta ko yksikön operatiivinen johto. Verkosto seuraa kehitystyönsä etenemistä ja toimintansa tuloksia 4’ aim –viitekehyksen (asiakastyytyväisyys, henkilöstökokemus, tuottavuus, vaikuttavuus) mukaisesti, jotta toimintaa voidaan edelleen kehittää tietoon perustuen.

Yhtymähallitus odottaa kansanterveyshoitajien tehtäviä täytettäessä kiinnitettävän huomiota hoitajien koulutustaustaan ja diabetesosaamiseen. Lisäksi henkilöstölle tulisi tarjota säännöllisesti koulutusta diabeteksen hoidosta.

§ 127 Valtuustoaloite: Henkilöstö hyvinvointiin ja talous hallintaan

Yhtymähallitus päätti antaa selvityksen vastineeksi aloitteen tekijälle.

Yhtymähallitus esittää aloitteeseen annetun vastauksen yhtymävaltuustolle tiedoksi ja että yhtymävaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisen osalta ovat käynnissä seuraavat kehittämistoimenpiteet:

1. Työkyvyn toimintamalleja uudistetaan ja työkykyjohtamisen osaamista vahvistetaan: Varhaiseen välittämiseen liittyviä toimintamalleja uudistetaan (työhyvinvoinnin varhainen tuki, työhyvinvoinnin tehostettu tuki ja työhön paluun tuki sekä korvaava työ).

2. Työhyvinvoinnin palvelukokonaisuutta kehitetään: Työhyvinvoinnin palvelutarjottimen rakentaminen, niin että se kattaa työsuojelun, työterveyshuollon ja muiden työhyvinvointipalveluiden kokonaisuuden.

3. Henkilöstön ja esihenkilöiden työssä jaksamisen tukemista kehitetään niin, että se kattaa mm. työyksiköiden työhyvinvointisuunnitelmien tekemisen koko organisaatiossa.

Talous hallintaan

Talousarvion alijäämä pyritään kompensoimaan vuoden 2022 aikana toteutettavilla talouden tasapainottamistoimenpiteillä, joita tulosalueet esittävät yhtymähallituksen hyväksyttäviksi. Voimassa olevan perussopimuksen mukaisesti kuntien maksuosuudet tasataan talousarviovuoden tilinpäätöksen yhteydessä kustannuksia vastaavaksi.

Strategisina linjauksina on johtamisjärjestelmän uudistaminen ja Kainuun palvelurakenteen uudistaminen asiakastarpeen mukaisesti, huomioiden saatavuus ja saavutettavuus.

§ 128 Siirtyvän henkilöstön tietojen luovutusta koskevan yhteistoimintaneuvottelun käynnistäminen ympäristöterveydenhuollossa

Yhtymähallitus keskusteli asiasta ja päätti Yhteistoimintalain (449/2007) mukaisen siirtyvän henkilöstön tietojen luovutusta koskevan yhteistoimintaneuvottelun käynnistämisestä ympäristöterveydenhuollossa.

Ensimmäisessä vaiheessa yhteistoimintamenettely koskee tietojen luovutusta ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä vastaavalle organisaatiolle siirtyvästä henkilöstöstä. Tietojen luovuttamisen yhteistoimintakäsittely ei koske henkilöiden siirtymistä liikkeen luovutuksella tulevalle ympäristöterveydenhuollon organisaatiolle. Varsinaista liikkeen luovutusta ja henkilöiden siirtymistä koskevat yhteistoimintaneuvottelut käydään myöhemmin v. 2022 aikana, kun tuleva organisaatio on tiedossa.

§ 129 Kainuun soten evakuointisuunnitelma osana Kainuun evakuointisuunnitelmaa

Yhtymähallitus hyväksyi evakuointisuunnitelman omalta osaltaan.

Kainuun evakuointisuunnitelma on laadittu Kainuun pelastuslaitoksen johdolla yhteistyössä Kainuun kuntien ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) kanssa 11/2020 – 3/2022 välisenä aikana.

Kainuun evakuointisuunnitelman laadintaprosessin yhteydessä Kainuun kunnat ovat päivittäneet myös omat valmiussuunnitelmat siten, että suunnitelmien kokonaisarkkitehtuuri on mahdollisimman yhteensopiva. Kainuun kuntien evakuointisuunnitelman liiteosat sisältävät myös evakuoitavien vastaanottosuunnitelman, jonka mitoitusperusteena on 25 % kunnan vakinaisesta asukasmäärästä. Kainuun soten evakuointisuunnitelmassa on laadittu mm. toimintaohjekortit jokaisen Kainuun kunnan evakuointikeskukseen.