Tiedote 10.05.2021

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 10.5.2021

Lisätiedot: kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse maire.ahopelto@kainuu.fi 

​Liitteet: http://mfilesotto.kainuu.fi/portaali/kainuunsote/166/10485
 

Talouden seuranta 1.1.–31.3.2021

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi talouden seurantaraportin sekä lähetti sen tiedoksi yhtymävaltuuston jäsenille ja jäsenkunnille.

Toimintatuottoja on kertynyt helmikuun loppuun mennessä 82,2 milj. euroa, joka on 23,6 % koko vuoden käyttösuunnitelmasta. Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 1,0 milj. euroa eli 0,3 % käyttösuunnitelmaa suurempina.

Toimintakuluja on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä 81,6 milj. euroa, joka on 23,4 % koko vuoden käyttösuunnitelmasta. Toimintakuluja on kertynyt 3,6 % enemmän kuin vuonna 2020 vastaavana ajankohtana. Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan 11,0 milj. euroa eli 3,2 % käyttösuunnitelmaa suurempina.

Rahoitustuottoja ja -kuluja arvioidaan kertyvän talousarvion mukaisesti. Rahoituserät rasittavat vuoden 2021 tulosta 1,4 milj. euroa (46,7 %) edellisvuotta vähemmän. Poistojen arvioitu kokonaismäärä vuodelle 2021 on 14,5 milj. euroa, joka on 1,0 milj. euroa eli 7,5 % edellisvuotta enemmän.

Kuluvan vuoden tilikauden tulosennuste tammi-maaliskuun toteuman perusteella on -26,9 milj. euroa alijäämäinen, mikä ylittää alkuperäisen talousarvion alijäämän -10,0 milj. euroa. COVID19-koronavirusepidemia aiheuttaa edelleen vuositasolla n. 10 milj. euron kustannukset. Vuodelle 2021 kohdentuu palkkaharmonisointikuluja: KVTES- henkilöstöryhmän osalta taulukkovaikutusten arvioidaan olevan 3,75 milj. euroa ja palkkaharmonisointi (tekniset ja lääkärit) pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2021 aikana. Palkkaharmonisoinnin aiheuttamiin lisämenoihin ei ole määrärahavarauksia vuoden 2021 talousarviossa.

Kainuun soten asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen

Yhtymähallitus päätti hyväksyä muutoksia asiakasmaksuihin.

Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden enimmäismaksut määritellään laissa ja asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Kuntayhtymä ei saa periä palveluista niiden tuotantokustannuksia suurempaa maksua.

Uudistettu asiakasmaksulaki on vahvistettu 30.12.2020 ja lakimuutokset tulevat voimaan 1.7.2021. Lakiuudistus laajentaa palvelujen maksuttomuutta ja kohtuullistaa maksuja.

Uusia maksuttomia palveluja ovat jatkossa esimerkiksi hoitajavastaanotot perusterveydenhuollossa, alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynnit, eräät tartuntatautien hoitoon liittyvät asiat, kuten HIV:n ehkäisyyn tarkoitettu lääkitys, sekä päihteitä käyttäville raskaana oleville suunnattujen äitiyspoliklinikoiden antama hoitokokonaisuus.

Asiakasmaksulaissa maksukattoa laajennetaan suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta sekä tietyistä etäpalveluista perittäviin asiakasmaksuihin. Jatkossa maksukattoa kerryttävät myös asiakasmaksut, joiden suorittamiseen on myönnetty toimeentulotukea. Maksukattoa koskevat uudistukset tulevat voimaan vuoden 2022 alusta.

Asiakasmaksulakiin on myös lisätty säännökset pitkäaikaisten asumispalvelujen asiakasmaksuista. Maksut määräytyvät yhdenmukaisin perustein kotiin annettavissa palveluissa ja pitkäaikaisessa tavallisessa palveluasumisessa.

Laki korostaa asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentuloturvaan. Laissa säädetään lisäksi kunnan velvollisuudesta antaa asiakkaalle tieto maksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä. Tavoitteena on, että asiakkaat eivät joutuisi turvautumaan toimeentulotukeen asiakasmaksuista selvitäkseen.

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2021

Yhtymähallitus hyväksyi toiminnan rajaukset ja päätti tiedottaa asiasta väestölle ao. yksiköissä, Koti-Kajaanissa sekä kuntien toiminnoissa tapahtuneista muutoksista ao. alueen paikallislehdissä.

Yhtymähallituksen jäsen Marja-Liisa Holappa teki Eila Jokelainen-Keräsen kannattamana esityksen, ettei Suomussalmen viikonloppuvastaanoton sulkua ajalle 1.6.–31.8.2021 eikä vastaanottotoiminta on supistettua kesä-elokuussa hyväksytä. Asiasta äänestettiin. Kuntayhtymän johtajan muutettu pohjaesitys sai seitsemän ääntä (Annikki Hakkarainen, Veijo Mikkonen, Raili Myllylä, Anne Määttä, Paavo Oikarinen, Hannu Suutari ja Pertti Varimo) ja Marja-Liisa Holapan esitys sai seitsemän ääntä (Pekka Heikkinen, Marja-Liisa Holappa, Eila Jokelainen-Keränen, Mikko Kanniainen, Minna Karjalainen, Esa Kemppainen ja Anna Shevchenko). Äänestyksen ratkaisi puheenjohtajan ääni ja kuntayhtymän johtajan muutettu päätösesitys tuli päätökseksi.

Yhtymähallituksen jäsen Minna Karjalainen teki Pekka Heikkisen kannattamana esityksen, ettei Kuhmon viikonloppuvastaanoton sulkua ajalle 1.6.–31.8.2021 eikä vastaanottotoiminta on supistettua kesä-elokuussa hyväksytä. Asiasta äänestettiin. Kuntayhtymän johtajan muutettu pohjaesitys sai seitsemän ääntä (Annikki Hakkarainen, Veijo Mikkonen, Raili Myllylä, Anne Määttä, Paavo Oikarinen, Hannu Suutari ja Pertti Varimo) ja Minna Karjalaisen esitys sai seitsemän ääntä (Pekka Heikkinen, Marja-Liisa Holappa, Eila Jokelainen-Keränen, Mikko Kanniainen, Minna Karjalainen, Esa Kemppainen ja Anna Shevchenko). Äänestyksen ratkaisi puheenjohtajan ääni ja kuntayhtymän johtajan muutettu päätösesitys tuli päätökseksi.

Marja-Liisa Holappa ja Eila Jokelainen-Keränen jättivät Suomussalmen vastaanottoa koskevan eriävän mielipiteen. Minna Karjalainen jätti Kuhmon vastaanottoa koskevan eriävän mielipiteen.

Sulkuja ja toiminnan rajauksia on ajalla 14.5.–5.9. kuntien terveysasemien vastaanottotoiminnassa, suun terveydenhuollossa, ikäihmisten avopalveluissa, laboratoriopalveluissa, fysioterapia- ja apuvälinepalveluissa, eläinlääkintähuollossa, Kainuunmeren työterveyden toimipisteissä sekä Kainuun keskussairaalan toiminnoissa, mielenterveys- ja riippuvuuksien hoidossa, neuvolatyössä, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa, psykiatrian palveluissa, perheneuvoloissa ja kehitysvammapalveluissa sekä perheoikeudellisissa palveluissa ja aikuissosiaalityössä.

OYS-erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien erikoissairaanhoidon järjestämissopimus

Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy päivitetyn Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen.

Järjestämissopimuksen arviointiryhmä on todennut järjestämissopimuksessa olevan sisällöllisiä muutostarpeita yhteistyötä ja työnjakoa kuvaavassa luvussa, ja pienehköjä, teknisluonteisia muutostarpeita sopimuksen muissa luvuissa.

Muokatussa sopimuksessa todetaan, että OYS-erva-alueen keskussairaaloissa on tarkoituksenmukaista jatkaa primaareja lonkan ja polven tekonivelleikkauksia, selkäkirurgiaa ja syöpäkirurgiaa, vaikka leikkausten vuosittaiset lukumäärät jäävät asetuksessa mainittujen rajojen alle. Toiminta vaatii ortopedian ja traumatologian erikoisalan ja muun soveltuvan kirurgisen erikoisalan ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämisen.

Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit ja erikoisalojen ylilääkärit seuraavat työnjaon toteutumista ja puuttuvat tilanteeseen tarvittaessa.

Rintasyöpäkirurgian leikkaushoidossa edellytetään sairaanhoitopiirien sairaaloilta yhteisten laatuvaatimusten mukaista moniammatillista toimintaa OYS rintasyöpäkirurgian koordinoimana.

OYS-ervan sairaanhoitopiirit ohjaavat työnjakoasetuksen mukaiset potilasryhmät ensisijaisesti oman erityisvastuualueen sairaaloihin. Tällä pyritään turvaamaan erikoissairaanhoidon korkea laatutaso ja osaajien riittävyys koko erityisvastuualueelle.

Kainuun soten ravintohuolto Kajaanissa/Uuden ravintokeskuksen rakentaminen

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi, että ateriapalveluiden järjestämistä ja uutta ravintokeskusta koskeva ehdotus laaditaan 7.5.2021 mennessä. Asiassa hyödynnetään Kajaanin alueen ateriapalveluiden järjestämistavan selvittämistä sekä laaditun keittiösuunnitelman analyysiä koskevaa asiantuntijaselvitystä.