Tiedote 05.03.2020

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallituksen kokous 4.3.2020

Asialista ja liitteet: https://sote.kainuu.fi/kokousasiakirjat-ja-kokousaikataulut

 

Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Tilinpäätöksen 2019 tilannekatsaus

Yhtymävaltuusto teki talousarvioon 2019 muutoksia 18.12.2019 23 § ja hyväksyi, että talousarvion alijäämä 3 180 000 euroa kasvaa 14 351 000 eurolla, jolloin kokonaisalijäämäksi muodostuu lokakuun toteuman pohjalta laaditun vuosiennusteen mukaan  17 531 000 euroa.


Vuoden 2019 tilinpäätös poikkeaa lokakuun toteuman pohjalta laaditusta vuosiennusteesta, kokonaisalijäämä 17,5 milj. euroa, seuraavasti: Alijäämää vähensivät: toimintatuotot toteutuivat 0,3 milj. € suurempina, henkilöstökulut toteutuivat 1,8 milj. € pienempinä, palvelujen ostot toteutuivat 0,5 milj. € pienempinä, rahoitustuotot ja -kulut (netto) toteutuivat 0,2 milj. € pienempinä, poistot toteutuivat 0,6 milj. € pienempinä. Alijäämää lisäsi: muut toimintakulut toteutuivat 1,0 milj. € suurempina, luottotappiokirjauskäytännön muutos verrattuna tilinpäätökseen 2018.

Jäsenkunnille on ilmoitettu Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 28.2.2020 konsernitilinpäätösten laadintaa varten. Kuntayhtymän tulos vuodelta 2019 on 25.2.2020 tiedon mukaan n. 12 milj. € suurempi kuin talousarvio 2019 eli 15.2 milj. € alijäämäinen.

Yhtymähallitus merkitsi tilinpäätöstilanteen 2019 tiedoksi.

Talouden seurantaraportti 1.–31.1.2020

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talouspalveluissa on valmistunut talouden seurantaraportti ajalta 1.1.–31.1.2020. Toimintakulut ovat toteutuneet tammikuussa 2020 3,3 % edellisen vuoden vastaavan ajankohdan toteutumaa pienempinä ja henkilötyövuodet tammikuussa 46 henkilötyövuotta pienempinä kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.

Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Yhtymähallitus keskusteli asiasta ja antoi jatkovalmisteluohjeita. Yhtymähallitus velvoittaa tulosalueet toteuttamaan talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteitä ja etsimään edelleen toiminnallisia ja rakenteellisia tehostamistoimia.

Talouden tasapainottamistoimenpiteitä on toteutettu 27.3.2019 alkaen. Yhtymähallituksen kokouksessa 17.4.2019 § 110 tulosalueet ovat esittäneet säästötoimenpiteet, joiden yhteisvaikutus on 2 872 715 euroa. Säästötavoitteet on asetettu vertailuna talousarvioon 2019. Lomarahan vaihto vapaaksi tuotti 157 000 euron säästöt ja palkattomat vapaat 20 000 euron säästöt (YH 29.5. § 146 ja 21.8.2019 § 195) Yhtymähallituksen kokouksessa 18.9.2019 § 222 ja 9.10.2019 § 246 toiminnallisista ja rakenteellisista muutoksista on arvioitu saatavan 2 100 000 euron säästö. 9.10.2019 § 246 kokouksessa yhtymähallituksen aikaisemmin käsittelemien talouden tasapainottamistoimenpiteiden lisäksi uusina säästötoimenpiteinä on henkilöstömitoituksen uudelleen tarkastelu ja henkilöstömitoitusten lasku sekä YT- menettelyn aloittaminen. Näillä uusilla säästötoimenpiteillä pyritään n. 2 000 000 euron säästöihin, joita tullaan toteuttamaan vielä vuoden 2020 aikana.

Vuoden 2019 säästötavoitteet ovat yhteensä 6 972 715 euroa. Lisäksi yhtymähallituksen kokouksessa 16.12.2019 § 332 Uuden sairaalan konseptipäivityksen 2.0 yhteydessä on tunnistettu 4 100 000 euron toiminnalliset säästöt vuosina 2020–2021.

Käyttösuunnitelman toimintakulut alittaneet tulosalueet

KS:n toimintakulut alittaneet tulosalueet
Kuntayhtymän hallinto
Keskitetyt yhteiset palvelut
Vanhuspalvelut
Ympäristöterveydenhuolto
Yhteensä

-1 400 615
-1 427 107
-   784 053
-     98 296
- 3 710 070

Edellä mainituilla tulosalueilla vuoden 2019 säästötavoite oli yhteensä 581 005 euroa, joten säästö oli huomattavasti suurempi. Hallinnon tulosalueelle kirjattiin vuosien 2015–2017 osalta 971 000 euron luottotappio kirjauskäytännön muutoksen vuoksi ja se pienensi tulosalueen toimintakulujen alitusta, joka oli -429 615 euroa tämän jälkeen.

Talouden tasapainottaminen vuonna 2019 on toteutunut vaihtelevasti eri tulosalueilla. Kokonaisuutena toimintakulut ovat ylittäneet käyttösuunnitelman 8,9 milj. €. Vuonna 2019 toteutui osa talouden tasapainottamisohjelmasta ja tulosalueiden tulee toteuttaa toimenpiteitä jatkuvasti yhtymähallituksen hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti. Toiminnan tehostamiskeinoja ja toimenpiteitä tulee etsiä lisää aktiivisesti.

Yhtymähallituksen kokous 20.2.2020 ja 30.3.2020 kokouksen siirtäminen

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru tekee maakuntavierailun Kainuuseen maanantaina 30.3.2020. Tämän vuoksi yhtymähallituksen 30.3.2020 klo 10.00 kokous siirretään tiistaille 31.3.2020 klo 10.00.

Kainuun soten yhtymävaltuuston jäsenen Anna-Kaarina Uusitalon vaihtuminen

Yhtymähallitus saattaa yhtymävaltuustolle tiedoksi, että Puolangan kunnanvaltuusto on 26.11.2019 § 22 myöntänyt Kainuun soten yhtymävaltuuston jäsenelle Anna-Kaarina Uusitalolle eron luottamustehtävästä ja nimennyt hänen tilalleen uudeksi yhtymävaltuuston jäseneksi Marketta Moilasen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Eija Heikkisen.

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2019

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi Kainuun sote -kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumista vuonna 2019 koskevan raportin.

Ympäristöterveydenhuollon tarkastuksia tehtiin yhteensä 356 kpl, joista 81,5 % (317 kpl) oli suunnitelmallisen valvonnan tarkastuksia. Tarkastuksia tehtiin eniten elintarvikevalvonnassa, sitten terveydensuojelu- ja tupakkavalvonnassa.

Suunnitelman laatimisessa otettiin huomioon aiempien suunnitelmavuosien kokemukset, olemassa olevat resurssit sekä riskinarviointi siinä laajuudessa kuin sitä on tähän mennessä tehty. Tavoite asetettiin em. syistä alhaisemmaksi kuin valtakunnallinen keskusvirastojen tavoite. Oman suunnitelman tavoitteena oli 389 kpl tarkastusta, joista toteutui 82 %.

Keskusvirastojen suunnitelmien ja elintarvikevalvonnan riskinarvioinnin mukaan kuntayhtymän alueella olisi pitänyt tehdä 763 suunnitelmallista tarkastusta. Tähän nähden toteuma oli 42 %. Näytteenotto tapahtui suunnitelman mukaisesti. Näytteitä otettiin elintarvikevalvonnassa 5 kpl ja terveydensuojelussa 166 kpl.

Eläinsuojelun valvontakäyntejä tehtiin yhteensä 148 kpl, joista epäilyyn perustuvia tarkastuksia oli 125 kpl. Epäilyyn perustuvista tarkastuksista yli puolet kohdistui seura- ja harrastuseläimiin. Epäilyyn perustuvat eläinsuojelutarkastukset pystyttiin tekemään kohtuullisessa ajassa ilmoituksen saannista. Eläinlääkintähuollon resurssien osalta praktikoiden sijaisia oli edellistä vuotta vaikeampi saada erityisesti lyhyisiin poissaoloihin, mutta eläinlääkintähuollon palvelut saatiin kuitenkin toteutettua valtakunnallisen ja oman suunnitelman mukaisesti. Kuntayhtymän eläinlääkäreillä oli eläinlääkärikäyntejä ja pieneläinklinikkavastaanottokäyntejä v. 2019 aikana 15 180 kpl, joista 13 524 kpl tehtiin virka-aikana ja 1656 kpl päivystysaikana. Käyntimäärät pienenivät (n. 1000) hieman edellisestä vuodesta. Tuotantoeläinten terveydenhuoltopalveluita on ollut saatavilla tarvetta vastaavasti ja terveysvalvontaohjelmat ovat toteutuneet suunnitellusti.

Oikaisuvaatimus, luottamustehtävistä aiheutuneiden ansionmenetysten korvaamisesta

Kainuun soten yhtymähallitus päätti merkitä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen 3.2.2020, päätösnumero 20/0029/2, diaarinumero 00198/19/2299 tiedoksi.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän luottamushenkilö on tehnyt 24.10.2018 päivätyn oikaisuvaatimuksen viranhaltijapäätöksestä 23.10.2018 § 4. Oikaisuvaatimuksessa vaadittiin, että viranhaltijapäätös 23.10.2018 § 4 tulee kumota ja yhtymähallituksen tulee todeta, että oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosäännön 160 §:n perusteella ansionmenetyskorvaukseen 21, 50 euroa tunnilta. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa vaadittiin korvattavaksi oikaisuvaatimuksen tekemisestä aiheutuneet kulut 272,80 €.

Kainuun soten hallintosäännön 160 §:ssä mainitaan, että yrittäjien osalta ansiotuloksi lasketaan verotuksessa vahvistetut ansiotulot sekä sellaiset osinkotulot, jotka on nostettu yhtiöistä, joista ansionmenetyskorvausten hakija omistaa yli 50 prosenttia.

Viranhaltijapäätöksen 23.10.2018 § 4 mukaan luottamushenkilölle on maksettu viranhaltijapäätöksen 12.6.2018 § 2 mukaisesti ansionmenetyksen korvausta 21,50 €/tunti, vaikka hänelle olisi tullut maksaa 10 €/tunti. Näin ollen luottamushenkilölle on maksettu ansionmenetyskorvauksia viranhaltijapäätöksen 12.6.2018 § 2 perusteella 37 tunnilta yhteensä 795,50 euroa, vaikka hänelle olisi tullut maksaa 370,00 euroa. Luottamushenkilölle liikaa maksettu ansionmenetyksen korvauksen määrä on 425,50 euroa.

Kainuun soten yhtymähallitus on päätöksessään 17.12.2018 § 282 katsonut, että yhtymähallitus päättää hyväksyä oikaisuvaatimuksen siltä osin, ettei viranhaltijapäätöksen 12.6.2018 § 2 perusteella luottamushenkilölle maksettuja ansionmenetyksen korvauksia tarvitse maksaa takaisin kuntayhtymälle. Yhtymähallitus on päättänyt hylätä oikaisuvaatimuksen ja vastineen muilta osin.

Luottamushenkilö on tehnyt Kainuun soten yhtymähallituksen päätöksestä 17.12.2018 § 282 määräajassa kunnallisvalituksen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Hallinto-oikeus on pyytänyt asiassa lausunnot ja lisäselvitystä sekä valittajalta että Kainuun sotelta.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut asiassa 3.2.2020 päätöksen, päätösnumero 20/0029/2, diaarinumero 00198/19/2299. Päätös on saatu tiedoksi 5.2.2020. Päätöksessään hallinto-oikeus on jättänyt tutkimatta valittajan vaatimuksen ansionmenetyskorvauksesta ja siirtänyt asian Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitukselle käsiteltäväksi.

Muilta osin Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on tutkinut asian ja kumonnut valituksenalaisen Kainuun soten yhtymähallituksen päätöksen sekä viranhaltijan 23.10.2018 tekemän päätöksen. Lisäksi hallinto-oikeus on velvoittanut valittajan oikeudenkäyntikuluvaatimuksen enemmälti hyläten Kainuun soten korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut 200 euroa. Hallinto-oikeus on hylännyt Kainuun soten oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen.

Yhtymähallitus päätti luopua muutoksenhausta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä.

Erikoissairaanhoidon toimintojen hajauttaminen terveyskeskuksiin

Yhtymähallitus hyväksyi erikoissairaanhoidon toimintojen hajauttamisen terveyskeskuksiin.

Kainuun soten alueella on jo koko kuntayhtymän ja sitä edeltäneen kuntayhtymän ajan tuotettu jonkin verran erikoissairaanhoidon palveluja kunnissa. Eri yksiköissä toimivat erityistyöntekijät ovat myös tehneet osan työstään eri yksiköissä. Uusi sairaala- konseptissa yhtenä periaatteena on ollut jakaa soveltuvia erikoissairaanhoidon palveluita kuntiin kaikilla soveltuvilla erikoisaloilla. Toimintoja hajauttaessa suositaan mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä. Kuntayhtymällä on paikallissopimuksia tämän toiminnan periaatteista. Erikoissairaanhoidon suhteen voidaan noudattaa samoja periaatteita. Työntekijälle on määritetty pääasiallinen työpiste. Toisessa työpisteessä suoritettu omaa työtä vastaava työ on osa tavallista työtä eikä siitä makseta erillistä korvausta. Pääsääntöisestä työpisteestä työn suorituspaikkaan kulkemiseen kuluva aika on työaikaa. Matkat kuljetaan ensisijassa kuntayhtymän autoilla yhteiskyydein.

Eron myöntäminen Esa Kemppaiselle soten yhtymävaltuuston jäsenyydestä/Hyrynsalmen kunnan päätös

Yhtymähallitus saattoi yhtymävaltuustolle tiedoksi, että Hyrynsalmen kunnanvaltuusto on valinnut 20.2.2020 § 4 Kainuun soten yhtymävaltuuston jäseneksi Esa Kemppaisen tilalle Pertti Heikkisen ja varajäseneksi Pentti Remeksen valtuustokauden loppuun saakka.

Eron myöntäminen Mari Saarenpäälle Kainuun soten yhtymävaltuuston jäsenyydestä/Paltamon päätös

Yhtymähallitus saattoi yhtymävaltuustolle tiedoksi, että Paltamon kunnanvaltuusto on valinnut 3.2.2020 § 4 Kainuun soten yhtymävaltuuston jäseneksi Mari Saarenpään tilalle Tuula Korvajärven.

Eron myöntäminen Riina Paimenelle Kainuun soten yhtymävaltuuston varajäsenyydestä/Paltamon päätös

Yhtymähallitus saattaa yhtymävaltuustolle tiedoksi, että Paltamon kunnanvaltuusto on valinnut 3.2.2020 § 5 Kainuun soten yhtymävaltuuston varajäseneksi Ritva Huuskon.

Hallintoylilääkärin sijaisuus 1.4.–30.9.2020

Yhtymähallitus päätti, että hallintoylilääkärin sijaisena 1.4.–30.9.2020 toimii ylilääkäri Olli-Pekka Koukkari. Tehtävään sisältyy infektioylilääkärin tehtävät, 10 % työajasta ja erillisen työnjaon mukaiset tulosaluejohtajan tehtävät. Kuntayhtymän johtajan ensisijaisena sijaisena toimii terveysjohtaja ja tarvittaessa hallintoylilääkäri tai heidän sijaisensa. Sairaanhoidon palveluiden tulosaluejohtajana muilta osin toimii laatupäällikkö Virpi Korhonen 1.4.2020–30.9.2020 erillisjärjestelyin 50 %.

Sopimus työvoiman yhteisestä käytöstä

Yhtymähallitus päätti hyväksyä Kainuun soten ja Hyrynsalmen kunnan laatiman sopimuksen laskentasihteerin työvoiman yhteisestä käytöstä.

Ravintopalvelujen palveluesimiehen toimen muuttaminen palveluesimiehen viraksi

Yhtymähallitus päätti, että ravintopalvelujen palveluesimiehen toimi muutetaan samalla vakanssinumerolla 824 palveluesimiehen viraksi. Muutoksella ei ole vaikutusta ravintopalvelujen kustannuksiin. Muutos on tarpeen, koska palveluesimies toimii tarvittaessa ravitsemus- ja

laitoshuollon päällikön poissa ollessa hänen sijaisenaan esimies- ja viranomaistehtävissä.

Option käyttö: Vammaispalvelulain (380/1987) 8 §:n mukaan järjestettävät asumispalvelut

Yhtymähallitus päätti käyttää option kahdesta (2) vuodesta vammaispalvelulain (380/1987) 8 §:n mukaan järjestettävistä asumispalvelujen hankinnasta. Optiokausi alkaa 1.3.2021 ja kestää 28.2.2023 saakka.

Kyse on kahdesta eri palvelukokonaisuudesta, Suomussalmen vanhustentaloyhdistys ry, sekä Invalidiliiton asumispalvelut Oy.

Aliisa-kotisairaalatoiminnan hoitajan käynnin korvauslaskelmat vuodelle 2020

Yhtymähallitus päätti, että Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän Aliisa -kotisairaalatoiminnassa otetaan käyttöön liitteiden mukaiset hinnastot vuodelle 2020.

Liikkuvan sairaanhoitajan (Aliisa) toiminnan hinnastot on nyt tarkistettu vuodelle 2020. Laskelmassa on sama laskentakaava taustalla kuin THL 58 § mukaisessa hinnastossa. Liitteessä ”Hoitajan käynnin korvauslaskelma” on asiakkaan kotikunnalta perittävä kuntalaskutushinta ja liitteessä ”Hoitajan käynnin täyskorvauslaskelma” on muun muassa vakuutusyhtiöiltä perittävä täyskustannushinta.

Eron myöntäminen terveysjohtajan virasta 1.4.2020 alkaen

Hallitus päätti myöntää eron terveysjohtaja Mikko Timoselle 1.4.2020 alkaen.

Terveysjohtajan viran haettavaksi julistaminen

Yhtymähallitus päätti julistaa terveysjohtajan viran haettavaksi 1.5.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.