Tiedote 20.03.2020

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallituksen kokous 20.3.2020

Asialista ja liitteet: https://sote.kainuu.fi/yhtymahallituksen-kokousasiakirjat

Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Työsuhteisen tehtävän muuttaminen virkasuhteiseksi ja virkanimikkeen muuttaminen

Akuuttihoidon vastuualueella ensihoidon tulosyksikössä toimivat ensihoidon kenttäjohtajat sekä esimiehet ja ensihoitopäällikkö tilanteissa, jossa puututaan ihmisen perusoikeuksiin avun saamiseksi. Toiminta tapahtuu kenttäjohtajan päivittäisessä työssä tai tilannekeskustyöskentelyssä. Muualla Suomessa em. nimikkeet toimivat viroissa.

Yhtymähallitus päätti, että kenttäjohtajan toimet muutetaan kenttäjohtajan viroiksi, ensihoidon esimiesten toimet muutetaan ensihoitoesimiesten viroiksi sekä ensihoitopäällikön toimi muutetaan ensihoitopäällikön viraksi.

Delegointi anestesiologien esimiestyöstä

Anestesialääkäreiden tarve korostuu pandemiatilanteessa, koska heitä tarvitaan sekä vaikeimmin sairastuneiden että kiireellistä leikkaustoimintaa vaativien hoidossa. 
Tällä hetkellä anestesialääkäreitä on sekä operatiivisella että akuuttivastuualueella. Yhtymähallitus päätti, että anestesialääkäreiden esimiestyö keskitetään akuuttivastuualueen päällikölle ajalle 20.3.2020 - 31.8.2020 hallintosäännön 44 §:n osalta.

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä koronaepidemian vuoksi

Suomen hallitus on yhteistoiminnassa presidentin kanssa todennut Suomessa vallitsevan poikkeusolot koronavirustilanteen vuoksi. Tiedotteen mukaan hallitus on linjannut, että sosiaali- ja terveyspalveluista vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset suljetaan. Lisäksi Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen oppilaitosten sulkemisesta ja kieltänyt yli 10 hengen yleisötilaisuudet.

Valmiuslaki on otettu osittain Suomessa käyttöön 18.3.2020 alkaen. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on vastannut 18.3.2020, ettei virastossa ole vireillä valmiuslain 86 § mukaisia päätöksiä. Valmiuslain mukaan sosiaali- ja terveysministeriö ja Pohjois-Suomen AVI voi päätöksellään velvoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköitä muuttamaan toimintaansa laissa mainituin tavoin.

Koronaviruksen aiheuttaman infektion (COVID-19) leviämisen ehkäisemiseksi osa Kainuun soten palvelupisteistä suljetaan valtioneuvoston linjausten mukaisesti.

Toimintoja on jo osittain supistettu kuluvalla viikolla. Asiakkaiden kiireellinen ja välttämätön hoito ja huolenpito varmistetaan paremmin palvelujen sulkemisella.

Yhtymähallitus päätti, että seuraavat palvelut suljetaan 20.3.2020 alkaen: 
- vanhusten päivätoiminta
- muistineuvola
- kuntouttava työtoiminta
- sosiaalinen kuntoutus
- työ- ja toimintakeskukset 
- vammaispalvelulain mukainen päivätoiminta
- vammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden tilapäisiä/lyhytaikaisia (ml. omaishoidonvapaa) sekä perhehoidon lyhyt aikaisia hoitojaksoja ei järjestetä asumis-/hoivapalveluyksiköissä.
Lisäksi valtioneuvoston linjausten mukaisesti hallitus päätti, että vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä kielletään.

Päätös on voimassa 17.4.2020 kello 24:00 saakka. Palvelujen uudelleen käynnistämisestä tiedotetaan asiakkaita. Tämä päätös pannaan täytäntöön heti mahdollisesti muutoksenhausta huolimatta tartuntatautilain 91 § 1 momentin nojalla.

Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätösvallan delegointi

Tartuntatautilain 58§ mukaan kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä.

Yhtymähallitus päätti, että tartuntatautilain 58§ mukainen päätösvalta delegoidaan kaikissa tilanteissa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän johtajalle, terveysjohtajalle ja hallintoylilääkärille 30.9.2020 saakka.

Tilannekatsaus koronavirus COVID-19

Kiinassa käynnistyi alkuvuonna uuden koronaviruksen aiheuttama COVID-19 -tartuntatautiepidemia. Tähän mennessä tapauksia on todettu yhteensä yli 150 000 maailmanlaajuisesti. Yhteensä 141 maata on raportoinut tartunnoista (tilanne 15.3.2020).

Epidemia-alue:
Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut koronavirusepidemian pandemiaksi 11.3.2020. Epidemia-alueella tarkoitetaan alueita, jossa esiintyy laajempia tartuntaketjuja. 

Koronaviruspandemian aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi ulkoministeriö suosittelee välttämään kaikkea matkustamista toistaiseksi. Suomeen palaaville matkustajille lähetetään koronavirusta koskeva tekstiviesti: "Koronavirustiedote: Ulkomailta saapuessasi sovi 
poissaolosta (suositus 14 vrk) työ- opiskelu-, ja päivähoitopaikan kanssa.”

Suomessa varaudutaan laajempaan epidemiaan. Epidemia tulee todennäköisesti etenemään eri tahdissa eri puolilla maata. Niillä alueilla, missä on merkkejä epidemian leviämisestä, tulisi keskittyä riskiryhmien, eli iäkkäiden ja perussairaiden suojelemiseen.

Lievistä hengitystieinfektion oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona ja välttää sosiaalisia kontakteja. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on tärkeää myös terveille. Siten voidaan hidastaa epidemian leviämistä.

Lapsilla ja nuorilla tautia on havaittu vähän ja oireet ovat olleet lieviä. Vain noin 2 % kaikista raportoiduista tapauksista on havaittu alle 19-vuotialla. Hyvin pienellä osalla nuorista tauti on ollut vakava.

Koronavirustartuntoja voidaan ehkäistä hyvällä käsihygienialla. 
Lähde: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19   

Kainuun sote on antanut koronavirusohjeita noudattaen valtakunnallisia ohjeita (STM, THL, Työterveyslaitos, KT-työnantajat jne.) Kainuussa ei ole todettuja koronavirustapauksia. Kainuun sote on nostanut valmiutta valmiussuunnitelmien mukaisesti perustamalla pandemiavastaanoton, jonne ohjataan oireilevat asiakkaat. Kainuun soten kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto ja vs. hallintoylilääkäri, infektiolääkäri Olli-Pekka Koukkari ovat antaneet ohjeita Kainuun kunnille yhteisissä Skype-kokouksissa useita kertoja viikkojen aikana.