Tiedote 12.02.2020

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallituksen kokous 12.02.2020

Esityslista ja liitteet: https://sote.kainuu.fi/kokousasiakirjat-ja-kokousaikataulut

Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, p. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Tilinpäätöksen 2019 tilannekatsaus

Arvio vuoden 2019 tilinpäätöksestä on esitetty 5.2.2020 taloushallinnon järjestelmään rekisteröidyn toteuman ja tiedossa olevien vielä järjestelmään kirjaamattomien tapahtumien perusteella. Tämän arvion perusteella tilikauden 2019 kokonaisalijäämä näyttäisi muodostuvan muutetun talousarvion alijäämää 2,7 milj. € pienemmäksi eli 14,8 milj. €, joka ylittää alkuperäisen talousarvion alijäämän (3,2 milj. €) 11,6 milj. €.

Potilasasiamiehen selvitys potilaan oikeuksien kehittymisestä Kainuun sote kuntayhtymässä 2019

Potilasasiamiestoiminta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä on järjestetty niin, että toiminta käsittää kaikki kuntayhtymän toimialueeseen kuuluvat terveydenhuollon yksiköt. Lisäksi kuntayhtymä myy vähäisessä määrin potilasasiamiespalvelua yksityisille terveydenhuollon palveluja tuottaville toimintayksiköille.

Potilasasiamiehelle tulleiden yhteydenottojen määrässä on tapahtunut jonkin verran laskua (noin 5,9%) edelliseen vuoteen verrattuna, mistä voi päätellä, että kokonaisuutena tarkasteltuna kuntayhtymässä toteutetun hoidon laatu ei olisi ainakaan huonontunut.

Hyrynsalmen ICT-sopimuksen irtisanominen

Kainuun sote on tuottanut Hyrynsalmen kunnalle ICT-palvelut sekä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut. Hyrynsalmen kunta on toimittanut Kainuun sotelle 22.1.2020 päivätyn kirjeen, jonka mukaan Hyrynsalmen kunta irtisanoo yhteistoimintasopimuksen ICT-palvelujen järjestämisen osalta siten, että vuoden 2021 alusta sopimus ei ole enää voimassa.

Tukipalvelujen järjestämisen yhteistoimintasopimuksen irtisanominen, tietohallinto, Suomussalmi

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) ja Suomussalmen kunnan välillä on voimassa vuonna 2013 päivitetty tukipalveluiden järjestämistä koskeva yhteistoimintasopimus tietohallinnon osalta.

Suomussalmen kunnanhallitus on tehnyt päätöksen 17.12.2019 § 240, jonka mukaan Suomussalmen kunta irtisanoo tukipalveluiden järjestämistä koskevan yhteistoimintasopimuksen Suomussalmen kunnan ja Kainuun soten välillä 31.12.2019 tietohallinnon osalta. Sopimuksen irtisanomisaika on kalenterivuosi alkaen 1.1.2020.

VideoVisit-etähoiva

Kainuun sotessa on vuosina 2018-2019 tehty selvitys kuinka osa vanhuspalveluiden kotihoitoa voidaan suorittaa etähoitona. Etähoito on asiakkaan tarpeista lähtevää sekä palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaista palvelua, joka kohdistuu asiakkaille, joiden toimintakyky mahdollistaa tablet -laitteen käytön. Etäkäynnillä voidaan korvata pääsääntöisesti yksi tai mahdollisesti useampi asiakkaan päivittäisistä kotihoidon hoitajakäynneistä tai asiakkaan tarpeen mukaan hänen tarvitsemansa ohjaus-/tukikäynti, mikäli asiakas täyttää etäkäyntiä varten asetetut kriteerit. Asiakas voi olla pelkästään kotihoidon etäpalvelun asiakas tai etäkäynti voi olla osa säännöllisen kotihoidon palveluja.

Etäpalvelun toteutuksessa syntyvä kustannussäästö perustuu siihen, että työryhmän mukaan kotihoidon hoitaja tekee noin 13−15 käyntiä työvuoronsa aikana, arvion mukaan Kainuun soten etähoitaja voisi tehdä n. 20 – 30 etäkäyntiä, tai enemmän. Ajankäytön tehostumisen lisäksi matkakustannukset alenevat ja työssäjaksaminen paranee.

Vanhuspalveluiden osalta etäkäynnit on lisätty kotihoidon palveluvalikoimaan vuoden 2020 alusta.

Yhtymähallitus hyväksyi kotihoidon etäpalvelujen käyttöönottosuunnitelman ja etäkäyntien virtuaalisten hoivaratkaisujen toteuttamisesityksen Videovisit Oy:n tarjoamien palveluiden välityksellä KL-Kuntahankintojen kilpailuttamien palvelukokonaisuuksien KLKH109 ja KLKH110 puitesopimustoimittajana. Etäpalveluiden mahdollisuuksia ja käyttöönottoa muilla tulosalueille ryhdytään selvittämään Kainuun soten yhtymävaltuuston 18.12.2019 § 24 hyväksymän talousarvion ja taloussuunnitelman puitteissa.

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen Kainuun soten alueella (pl. Puolanka) 1.1.2021 alkaen

Kainuun kuntajohtajakokouksessa on 13.11.2019 sovittu, että Kainuun alueella selvitetään kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä. Kainuun soten yhtymähallitukselle on valmisteltu päätettä-väksi kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen 1.1.2021 alkaen myös Kuhmon kaupungin osalta Kainuun soten toimintana.

Voimassa olevan kuntayhtymän perussopimuksen 3 §:n mukaan kuntayhtymän tehtävä on järjestää ”jäsenkuntien puolesta kuntouttavan työtoiminnan ja koulupsykologien palvelut.” Edelleen kuntayhtymän on perussopimuksen 14 §:n mukaan neuvoteltava kunkin kunnan kanssa palveluihin kohdistuvista muutoksista seuraavaa vuotta koskien edeltävän vuoden kesäkuuhun mennessä. Mikäli Kainuun soten omistajakunnat haluavat muuttaa sosiaali-huoltolainsäädäntöön liittyvän palvelun tuottamistavan, tulee kuntien lähtökohtaisesti muuttaa kuntayhtymän perussopimusta.

Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisvastuu on vaihdellut Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän sekä edeltävän Kainuun maakunta -kuntayhtymän aikana. Tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne- ja maakuntauudistus siirtää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kunnilta maakunnalle. Tämän vuoksi on perusteltua yhdenmukaistaa palveluiden järjestämisvastuu jo ennen tulevan maakuntauudistuksen voimaan tuloa Kainuun soten alueella.

Kainuun soten yhtymävaltuusto on päättänyt (17.12.2014 § 26) kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä Kainuun soten jäsen-kuntien alueella 1.1.2015 alkaen. Tuolloin Kuhmon kaupunki il-moitti järjestävänsä kuntouttavan työtoiminnan omana palvelunaan.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä esittää Kuhmon kaupungille, että Kainuun sote järjestää kuntouttavan työ-toiminnan myös Kuhmossa 1.1.2021 alkaen.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä käy neuvottelut Kuhmon kaupungin kanssa kuntouttavan työtoiminnan järjestelyistä 30.4.2020 mennessä. Jos Kuhmon kaupunki tekee ennen 30.6.2020 päätöksen kuntouttavan työtoiminnan siirtymisestä Kainuun soten järjestämisvastuulle 1.1.2021 alkaen, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä katsoo Kainuun soten ja Kuhmon kaupungin välisen yhteistyösopimuksen purkautuneeksi 1.1.2021 alkaen Kuhmon kaupungin osalta.

Laatukäsikirja

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi Kainuun soten laatukäsikirjan päivitystilanteen. Kainuun soten laadunhallintajärjestelmä on uudistettu vastaamaan ISO 9001:2015 standardin vaateita vuonna 2018. Laadunhallintajärjestelmä muodostuu kokonaisuudesta, johon sisältyvät mm. Kainuun soten organisaatiorakenne, arvot, visio, strategia, laatukäsikirja, laatupolitiikka, laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden toimintaohjelma, prosessikartta, asiakirjahallinta ja turvallisuutta edistävät käytänteet. Laadunhallintajärjestelmä pohjautuu terveydenhuoltolain 1326/2010 ja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 341/2011 vaatimuksiin sekä kansallisen potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian (2017–2021) linjauksiin.  Laadunhallintajärjestelmän kokonaisuus linkkeineen löytyy sähköisenä versiona kuntayhtymän sisäisiltä verkkosivuilta, Kaimasta. Sivustoa päivitetään ja kehitetään jatkuvasti. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän laatukäsikirja on kirjallinen kuvaus kuntayhtymän laadunhallintajärjestelmästä. Laatukäsikirjan on päivitetty 3.1.2020 vastaamaan kuntayhtymän toiminnassa tapahtuneita muutoksia.

Laadunhallintajärjestelmän viitekehys on rakennettu ISO 9001:2015 (johtamisjärjestelmän standardi) standardin vaatimusten mukaisesti. Laadunhallinnan keskeiset periaatteet ovat: asiakaskeskeisyys, johtajuus, ihmisten täysipainoinen osallistuminen, prosessimainen toimintamalli, parantaminen, näyttöön pohjautuva päätöksenteko ja suhteiden hallinta.  Standardi korostaa asiakaslähtöistä prosessimaista toimintaa, toiminnan riskien hallintaa, tavoitteellisuutta, mittaamista sekä jatkuvaa toiminnan arviointia ja parantamista. Toimintaa arvioidaan mittareiden ja palautekäytäntöjen lisäksi mm. johdon katselmuksilla, omavalvontakäyneillä ja sisäisillä arvioinneilla. 

Kainuun soten yhteinen laadunhallintajärjestelmä linjaa toimintaa, saattaa toimintatavat läpinäkyväksi ja koko organisaation tietoisuuteen, varmentaa, vakioi ja yhtenäistää toimintaa, tukee oppimista ja perehdytystä sekä keskittää tietoa, joka on löydettävissä yhdestä paikasta, laadunhallintajärjestelmästä. Laadunhallintajärjestelmä muodostaa kokonaisuuden, jonka tehtävänä on laadun, potilas- ja asiakasturvallisuuden jatkuva kehittäminen ja ylläpitäminen. Tavoitteena on parantaa kuntayhtymään turvallisuuskulttuuria, jossa on selkeät, määritellyt toimintatavat laadun, potilas- ja asiakasturvallisuuden ylläpitämisestä ja jatkuvasta parantamisesta.

Laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto on organisaation strateginen päätös. Laadunhallintajärjestelmä kattaa koko kuntayhtymän toiminnan; terveyden- ja sairauden hoitopalvelut, vanhuspalvelut, sairaanhoidon palvelut, perhepalvelut, ympäristöterveydenhuollon, keskitetyt yhteiset palvelut sekä hallinnon tulosalueet. Laadunhallintajärjestelmä sisältää määrittelyt vastuista, menettelytavoista ja rakenteista laadunhallinnan ja potilas- ja asiakasturvallisuuden täytäntöönpanoa varten. Kuntayhtymän johto vastaa laadunhallintajärjestelmän täytäntöönpanosta, ylläpidosta, seurannasta, arvioinnista ja järjestelmän jatkuvasta parantamisesta sekä nimeää vastuuhenkilöt organisaation jokaiselle tasolle. Jokainen ammattihenkilö vastaa omalta osaltaan hoidon/palvelun laadusta ja potilasturvallisuudesta sekä turvallisuutta edistävien työtapojen käytöstä omissa työtehtävissä.

Laadunhallinnan ja potilas/asiakasturvallisuuden toimintaohjelma linjaa vuosittaiset keskeiset laadunhallinnan painopisteet ja kehittämiskohteet. Toimintaohjelma pohjautuu kuntayhtymän strategiaan. Laadunhallinnan tavoitteena on ankkuroida laadunhallinta ja potilas/asiakasturvallisuus toiminnan rakenteisiin ja toimintatapoihin. Visiona on, että Kainuun sote on tulevaisuudessa ulkoisen arvioinnin ISO 9001:2015 laatu −sertifioitu palvelutuottaja. Tällä hetkellä sertifioinnin saaneet ovat operatiivinen vastuualue, konservatiivinen vastuualue (lukuun ottamatta potilaiden kotona tapahtuvaa hengityshalvauspotilaiden hoitoa), akuuttipalvelujen vastuualue (lukuun ottamatta ensihoitoa) ja diagnostisten palvelujen vastuualue (patologia arvioidaan 2020). Ulkoinen sertifiointi on osoitus siitä, että kuntayhtymässä suhtaudutaan vakavasti laadunhallinnan, potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiseen ja jatkuvaan parantamiseen.

Lausunto: luonnos valtioneuvoston asetuksesi erikoissairaanhoidon työnjaosta

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevasta luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä annetun valtio-neuvoston asetuksen muuttamisesta. Muutos koskisi asetuksen 6 ja 7 §:ää. Ehdotetut muutokset koskisivat asetuksen 7 §:ssä säädettyjä lonkan ja polven tekonivelleikkausten, selkäkirurgian, rintasyöpäleikkausten ja paksusuolisyövän leikkausten lukumääriä. Asetusta ehdotetaan muutettavaksi siten, että asetuksessa säädetyt lukumäärät olisi mahdollista alittaa asetuksessa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Asetuksen 6 §:ssä säädetään viiteen yli-opistolliseen sairaalaan tai erityisistä syistä muuhun vastaavan ta-soiseen sairaalaan koottavista vaativista leikkauksista ja toimenpiteistä. Asetuksen 6 §:ää muutettaisiin siten, että jatkossa pykälässä tarkoitetut vaativat leikkaukset tai toimenpiteet keskitettäisiin yliopistollisiin sairaaloihin. Lausunto on toimitettava 18.2.2020 mennessä.

Kainuun sote on jo aikaisemmin lausunut samansisältöisesti erikoissairaanhoidon työnjako –asetuksesta. Kainuun soten näkemyksen mukaan esitetty muutos 7 §:ään on erittäin kannatettava. Nykyisin voimassa olevaan asetukseen määritetyt toimenpidemäärien perusteet eivät ole kannatettavia potilasturvallisuuden turvaamiseksi. Kyseiset toimenpiteet ovat päivystysvalmiuden ylläpitämiseksi tarvittavan työvoiman keskeistä päiväaikaista toimintaa ja niiden jääminen pois jokapäiväisestä työstä heikentää valmiutta turvata päivystystoiminta ja hoitaa akuutteja leikkauksia myös päivystysaikana. 

Esitykseen asetuksen 6 §:ään esitetty muutos Kainuun soten alueella on jo keskitetty Oulun yliopistolliseen sairaalaan.

Edellä mainituin perustein Kainuun sote kannattaa esitystä asetuksen muutoksesta.

 

Kajaanin Samoojantie 7D talon vuokraus vammaispalveluiden käyttöön

Yhtymähallitus päätti vuokrata Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarilta osoitteessa Samoojantie 7D sijaitsevan kiinteistön Kajaanissa.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitukselle on valmisteltu päätettäväksi kiinteistön vuokraaminen kehitysvammaisten henkilöiden asumista varten Kajaanissa. Kainuun soten vammaispalvelut tarvitsevat tiloja kehitysvammaisten henkilöiden asumiseen Kajaanissa. Huuhkajanvaaran kaupunginosa Kajaanissa on soveltuva, koska alueelle on muuttamassa muitakin vammaispalveluiden toimintoja. Kainuun soten ja Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin kesken on neuvoteltu yhteisestä hankkeesta, jossa Kajaanissa (os. Samoojantie 7D) sijaitseva kerrostalo on tarkoitus muuttaa kehitysvammaisten henkilöiden asumista varten. Alustavan suunnitelman mukaan Samoojantien kiinteistön alakertaan tulee ns. autetun asumisen yksikkö sekä yläkertaan itsenäistä asumista varten tukiasuntoja asiakkaille. 

Tukiasuntojen asukkaat vuokraavat suoraan asunnot Kajaanin Pietarilta ja nämä asunnot on eritelty aiesopimukseen. Kainuun sote vuokraa henkilökunnan toimisto- ja sosiaalitiloiksi yhden huoneiston. Aiesopimuksen mukaan sopimukseen sisältyy yhteensä kahdeksan asuntoa (3h + k, pinta-ala 66,5 – 67 m2 ). 

Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari tulee tekemään asuntoihin tarpeita vaativat remontit. Alustava kustannusarvio muutostöille on 668 960 euroa. Hankkeelle on saatu rakennuslupa Kajaanin kaupungilta. 

Tällä aiesopimuksella Kainuun sote sitoutuu vuokraamaan tilat. Huoneistojen normaalivuokrien lisäksi Kainuun sote pyydettynä sitoutuu maksamaan muutostyökulut normaalivuokrien yhteydessä tasakuukausierissä viiden (5) vuoden aikana takaisin Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarille. 

Muutostöiden kustannuksia selittävät mm. palo- ja poistumisturvallisuuteen liittyvät muutostyöt, esteettömyyden parantaminen sekä muut pienemmät muutokset. Kiinteistössä tarvittavia muutostöitä varten ja hankkeen etenemistä varten koy Kajaanin Pietari on valmistellut aiesopimuksen (oheismateriaali). Kuntayhtymän tulee sisällyttää varsinaiseen vuokrasopimukseen irtisanomisehto, josta säädetään laissa (laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta 548/2016). Kyseessä oleva investointi on sosiaalipalveluiden saatavuuden turvaamiseksi välttämätön ja kiireellinen. Asumispalveluiden tarvetta lisäsi kehitysvammaisten henkilöiden autettua asumista tuottaneen Risto-kodin toiminnan päättyminen vuonna 2019, kun Kainuun sote joutui purkamaan vuokrasopimuksen sisäilmastoongelmien vuoksi. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-alueella ei ole tällä hetkellä vapaana olevia asumispaikkoja autettuun asumiseen kehitysvammaisille henkilöille.